Bảng kê 305 - HS điều chỉnh nhân thân do mượn Hồ sơ

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
139
lượt xem
8
download

Bảng kê 305 - HS điều chỉnh nhân thân do mượn Hồ sơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng kê 305 - HS điều chỉnh nhân thân do mượn Hồ sơ. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng kê 305 - HS điều chỉnh nhân thân do mượn Hồ sơ

  1. Soá HS: 305/……………………../SO COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc BAÛNG KE HOÀ SÔ Loại hoà sô: Ñieàu chænh nhaân thaân do möôïn hoà sô ngöôøi  khaùc tham gia BHXH 1. Tên đơn vị(caù nhaân) :…………………………………………………………. …………… Mã đơn vị: ……………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax: …………………………………………............................. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1 Coâng vaên cuûa ñôn vò xin ñieàu chænh laïi hoà sô BHXH (01 baûn) 2 Danh saùch ñieàu chænh hoà sô tham gia BHXH, BHYT (Maãu 03b- TBH, 03 baûn) 3 Giaáy cam ñoan cuûa ngöôøi cho möôïn hoà sô, coù xaùc nhaän cuûa chính quyeàn ñòa phöông nôi cö truù (Theo maãu, 01 baûn) 4 Tôø khai tham gia BHXH cuõ 5 Tôø khai tham gia BHXH môùi, phaûi ghi toøan boä quaù trình tham gia BHXH ñeán thôøi ñieåm ñöôïc duyeät (03 baûn chính) 6 Soå BHXH 7 Theû BHYT coøn thôøi haïn söû duïng Ngaøy traû keát quaû:…………./………../200… ………….. TP.Hồ Chí Minh, ngày… .tháng……..năm 200… Người nộp hồ sơ Caùn   boä   (ký, ghi rõ họ tên) TNHS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản