intTypePromotion=1

Bảng tổng hợp lương nhân viên

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
894
lượt xem
74
download

Bảng tổng hợp lương nhân viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu bảng tổng hợp lương nhân viên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng tổng hợp lương nhân viên

  1. BAÛNG TOÅNG HÔÏP LÖÔNG NHAÂN VIEÂN THAÙNG 11/04 STT TEÂN SOÁ TIEÀN 1 HUYØNH THÒ NGHÓA 750,000 2 NGUYEÃN THANH TROÏNG -192,308 3 VUÕ ANH ÑAØO 192,308 4 LAI HOAØNG PHUÙ 1,200,000 5 HOAØNG MINH TRÍ 980,769 6 LEÂ THANH TUÙ 1,000,000 7 HUYØNH THÒ HAÛI AÂU 769,231 8 TRAÀN KIM TÖÔI 961,538 9 HOÀ KIM THAØNH 800,000 TOÅNG COÄNG 6,653,846 LAØM THEO GIÔØ STT TEÂN SOÁ TIEÀN 1 DÌ NAÊM 580,000 2 NGUYEÃN THÒ KHAÙNH TRANG 280,000 3 LEÂ THÒ THU GIANG 220,000 TOÅNG COÄNG 1,080,000 TOÅNG COÄNG LÖÔNG T11/04 7,733,846 (Troïng coøn thieáu laïi thaùng sau: 192.308)
  2. `
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2