intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảng tổng hợp lương nhân viên

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

909
lượt xem
75
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu bảng tổng hợp lương nhân viên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng tổng hợp lương nhân viên

  1. BAÛNG TOÅNG HÔÏP LÖÔNG NHAÂN VIEÂN THAÙNG 11/04 STT TEÂN SOÁ TIEÀN 1 HUYØNH THÒ NGHÓA 750,000 2 NGUYEÃN THANH TROÏNG -192,308 3 VUÕ ANH ÑAØO 192,308 4 LAI HOAØNG PHUÙ 1,200,000 5 HOAØNG MINH TRÍ 980,769 6 LEÂ THANH TUÙ 1,000,000 7 HUYØNH THÒ HAÛI AÂU 769,231 8 TRAÀN KIM TÖÔI 961,538 9 HOÀ KIM THAØNH 800,000 TOÅNG COÄNG 6,653,846 LAØM THEO GIÔØ STT TEÂN SOÁ TIEÀN 1 DÌ NAÊM 580,000 2 NGUYEÃN THÒ KHAÙNH TRANG 280,000 3 LEÂ THÒ THU GIANG 220,000 TOÅNG COÄNG 1,080,000 TOÅNG COÄNG LÖÔNG T11/04 7,733,846 (Troïng coøn thieáu laïi thaùng sau: 192.308)
  2. `
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2