Báo cáo 390/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
2
download

Báo cáo 390/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo 390/BC-BYT về tình hình bệnh cúm A(H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch từ ngày 13/5/2006 đến ngày 18/5/2006

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo 390/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 390/BC-BYT Hà N i, ngày 18 tháng 05 năm 2006 BÁO CÁO TÌNH HÌNH B NH CÚM A(H5N1) VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH T NGÀY 13/5/2006 N NGÀY 18/5/2006 B Y t xin báo cáo tình hình b nh cúm A(H5N1) và m t s bi n pháp phòng, ch ng d ch ã tri n khai trong tu n như sau: I.TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) NGƯ I: 1.Tình hình trên Th gi i: T i Djibouti: Theo Thông báo c a T ch c Y t th gi i ngày 08/5/2006, B Y t Djibouti ã ghi nh n trư ng h p u tiên m c cúm A(H5N1). B nh nhân n 2 tu i, s ng m t làng nh t i t nh Arta. Kh i b nh ngày 23/4/2006, hi n tình tr ng b nh nhân n nh. 2.T i Vi t Nam: Trong tu n t ngày 13/5/2006 n 18/5/2006 không ghi nh n trư ng h p nào dương tính v i cúm A(H5N1). K t ngày 14/11/2005 n nay ã 6 tháng không ghi nh n trư ng h p m c m i cúm A (H5N1) ngư i. Tính t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong. K t tháng 12/2003 n nay, trên th gi i ã ghi nh n 208 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó có 115 trư ng h p t vong t i 10 qu c gia: Azerbaijan (m c 8, ch t 5), Campuchia (m c 6, ch t 6), Trung Qu c (m c 18, ch t 12), Djibouti (m c 01, ch t 0), Ai C p (m c 13, ch t 05), Indonesia (m c 33, ch t 25), Iraq (m c 02, ch t 02), Thái Lan (m c 22, ch t 14), Th Nhĩ Kỳ (m c 12, ch t 04), Vi t Nam (m c 93, ch t 42). II. CÁC HO T NG PHÒNG CH NG DNCH Ã TRI N KHAI: 1.Công văn c thành viên tham gia oàn ki m tra liên ngành vi c buôn bán, gi t m , tiêu th gia c m và các s n phNm gia c m trên a bàn Thành ph H Chí Minh do B Thương m i ch trì.
  2. 2.C các chuyên gia y t tình nguy n tham gia các ho t ng c u tr phòng ch ng d ch cúm gia c m c a khu v c theo Sáng ki n v S n sàng ng phó và gi m thi u tác ng c a d ch cúm gia c m c a APEC. 3.Ti p t c ti p nh n và phân ph i các trang thi t b , hoá ch t, trang b phòng ch ng d ch t I cho các a phương. 4.Làm vi c v i các Trung tâm ki m d ch y t t i 8 c a khNu l n ánh giá tình tr ng ho t ng c a thi t b o thân nhi t cơ th t xa b ng tia h ng ngo i. ChuNn b phân ph i thi t b c p nhi t qua tai cho các Trung tâm giúp tăng cư ng giám sát phát hi n s m các trư ng h p nghi nhi m cúm A(H5N1) t i c a khNu. 5.Ti p t c làm vi c v i các chuyên gia qu c t hoàn ch nh K ho ch hành ng phòng ch ng i d ch cúm giai o n 2006 - 2010 t i Vi t Nam. 6.Ti p t c tri n khai các ho t ng giai o n II c a D án “Tăng cư ng qu n lý các tình hu ng khNn c p v y t t i Vi t nam - t p trung vào vi c phòng ch ng các b nh d ch ti m Nn, bao g m cúm gia c m c l c cao (HPAI)” trong d án h p tác WHO/FAO/UNDP. 7.Hoàn ch nh tài li u hư ng d n và ký h p ng v i 04 Vi n V sinh d ch t /Pasteur khu v c chuNn b t p hu n v các bi n pháp b o v phòng ng a cúm A(H5N1) cho các t nh/thành ph trong tháng 5/2006. 8.Ph i h p S Y t t nh Vĩnh Phúc chuNn b t ch c di n t p trong tháng 5/2006. 9.Ti p t c xin ý ki n góp ý Quy t nh thành l p Ban Tư v n an toàn sinh h c và hoàn ch nh Quy nh v an toàn sinh h c trong phòng xét nghi m c p I,II,III. Ph i h p v i Vi n v sinh d ch t Trung ương chuNn b xây d ng phòng an toàn sinh h c c p III do phía Nh t B n tài tr . 10.Ph i h p tham gia tri n lãm công tác phòng ch ng cúm gia c m t i TP. H Chí Minh và TP. Hà N i t ngày 23/5/2006 n ngày 28/5/2006. 11.Ti p t c D án “Phòng ch ng d ch cúm gia c m và chuNn b i phó v i i d ch cúm ngư i” Trung ương H i Ch th p Vi t Nam ã c p phát ư c 39.460 sách hư ng d n, hơn 2,5 tri u t g p tuyên truy n phòng ch ng d ch cúm gia c m và cúm trên ngư i n t n h gia ình và các nơi công c ng t i 10 t nh/thành ph th hư ng D án. T ch c các l ra quân phát ng chi n d ch tuyên truy n phòng ch ng d ch cúm t i Hà N i, L ng Sơn. 12.H p Ban ch o qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i nh kỳ ánh giá tình hình d ch và tri n khai các ho t ng phòng ch ng d ch vào 16h00 ngày 17/5/2006. 13.Ti p t c giám sát ch t ch tình hình d ch b nh trên th gi i và trong nư c ăng t i thông tin trên trang Web c a B Y t . 14.Ch o các ơn v ki m d ch y t biên gi i giám sát ch t ch t i các c a khNu có các i tư ng nh p c nh t vùng có d ch SARS cũ vào Vi t Nam. Trong 2 tu n t
  3. 04/5 - 17/5/2006, t i 7 c a khNu l n có 106.606 khách nh p c nh, trong ó có 86.808 ngư i nh p c nh t vùng có d ch SARS cũ. Giám sát 88.762 ngư i t nư c có d ch cúm A (H5N1) trên ngư i nh p c nh vào Vi t Nam, chưa phát hi n trư ng h p nào nghi nhi m cúm A. B Y t báo cáo và xin ý ki n ch o c a Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph ti p t c th c hi n. Xin trân tr ng c m ơn. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Hán
Đồng bộ tài khoản