intTypePromotion=1

Báo cáo chuyên đề: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch quản lý khu dự trữ sinh quyển (DTSQ)

Chia sẻ: Nguyễn Tý | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:16

0
86
lượt xem
8
download

Báo cáo chuyên đề: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch quản lý khu dự trữ sinh quyển (DTSQ)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo chuyên đề "Hướng dẫn xây dựng kế hoạch quản lý khu dự trữ sinh quyển (DTSQ)" trình bày cấu trúc nội dung được chia làm 3 phần: phần 1 giới thiệu chung, phần 2 hướng dẫn quản lý các khu quản lý sinh quyển, phần 3 kết luận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo chuyên đề: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch quản lý khu dự trữ sinh quyển (DTSQ)

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
 2. PHẦN 1 : GIỚI THIỆU CHUNG Quản lý khu DTSQ là điều phối các hoạt động với sự tham gia của người dân, là sự thể hiện mối quan hệ giữa con người và sinh quyển. 1 2 3
 3. 1. CHỨC NĂNG BẢO TỒN Hệ sinh  thái Cảnh quan
 4. 2. CHỨC NĂNG PHÁT TRIỂN Thúc  đẩy phát  triển  kinh tế Các giá trị  văn hoá  Sinh thái truyền  thống
 5. 3. CHỨC NĂNG HỖ TRỢ Tạo  điều  kiện  cho  các  hoạt  động  nghiên  cứu,  giám  sát,  giáo  dục  và  trao  đổi  thông  tin  giữa  các  địa  phương,  quốc  gia  và  quốc  tế  về  bảo  tồn  và  phát  triển  bền vững.  Hoạt động nghiên cứu
 6. 4. PHÂN VÙNG Vùng lõi Nhằm bảo tồn lâu dài đa dạng loài, các  cảnh quan, hệ sinh thái. Nằm  bao  quanh  hoặc  tiếp  giáp  vùng  lõi.  Là  nơi  tiến  hành  các  hoạt  động  kinh  tế,  Vùng  nghiên  cứu,  giáo  dục  và  giải  trí  nhưng  đệm không ảnh hưởng đến vùng lõi. Nằm  ở  ngoài  cùng.  Tại  đây,  các  hoạt  Vùng  động  kinh  tế vẫn  duy trì  bình thường trên  chuyển  cơ  sở  phát  triển  bền  vững  nguồn  lợi  tài  tiếp nguyên  thiên  nhiên  mà  khu  DTSQ  đem 
 7. 5. MẠNG LƯỚI KHU DTSQ QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ Ban Thư ký Chương trình Con người và Sinh quyển  Ban quản lý: thường là lãnh đạo vườn  Quốc tế thuộc UNESCO trực tiếp điều phối các hoạt  quốc  gia,  khu  bảo  tồn,  các  đại  diện  động của mạng lưới các khu DTSQ trên toàn thế giới. Bộ máy  lãnh  đạo  địa  phương,  hiệp  hội  quần  • EUROMAB­ mạng lưới các khu DTSQ ở Châu Âu và  quản lý  chúng và các nhà khoa học. Bắc Mỹ,  khu  • SEABRNet ­ mạng lưới các khu DTSQ vùng Đông Nam  DTSQ Hội  đồng  tư  vấn:  động  viên  các  nhà  Á. khoa  học  tiếp  tục  nghiên  cứu…  đáp  ứng  mục  tiêu  bảo  tồn  và  những  nhu  cầu đáp ứng nhu cầu quản lý.
 8. PHẦN 2 : HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CÁC KHU DTSQ Hướng dẫn quản lý các vùng lõi  Hướng dẫn quản lý các vùng đệm Hướng dẫn quản lý vùng chuyển tiếp
 9. 1. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CÁC VÙNG LÕI Mục  tiêu  quản  lý  vùng  lõi  là  bảo  tồn  đa  dạng  sinh  học,  hạn  chế  các  hoạt  động của con người. Vườn cát tiên Bụi cây lớn sông San Jacinto 
 10. 1. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CÁC VÙNG LÕI      Các hoạt động cụ thể • Bước 1: Điều tra, lập danh mục và xây dựng cơ sở  dữ liệu • Bước 2: Đánh giá, điều chỉnh và bổ sung • Bước 3: Xác định mục tiêu • Bước 4: Kế hoạch hành động • Bước 5: Đánh giá kế hoạch
 11. 2. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÙNG ĐỆM Mục  đích:  Tạo  nên  một  hành  lang  an  toàn  cho  bảo  tồn  vùng  lõi,  khai  thác  và  sử  dụng  bền  vững  tài  nguyên thiên nhiên        Các hoạt động cụ thể • Bước 1: Phân loại • Bước 2: Đánh giá • Bước 3: Phân tích tình hình tranh chấp và khả năng giải quyết • Bước 4: Kế hoạch hành động
 12. 3. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÙNG CHUYỂN TIẾP Mục tiêu: : Vùng chuyển tiếp còn được gọi là vùng phát  triển bền vững, nơi cộng tác của các nhà khoa học, nhà  quản lý và người dân địa phương. Tạo điều kiện thuận lợi  và đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế, du lịch,  dịch vụ đi đôi với tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận  thức cộng đồng. Các hoạt động cụ thể Bước 1: Phân loại Bước 2: Đánh giá Hoạt động phát triển kinh tế Bước 3: Kế hoạch hành động
 13. 4. ĐIỀU PHỐI TỔNG THỂ KHU DTSQ 1. Xây dựng sự hiểu biết cộng đồng 2.  Nội dung tuyên truyền và hình thức tuyên truyền 3.  Nghiên cứu khoa học 4.  Xây dựng đội ngũ và trợ giúp kỹ thuật 5.  Xây dựng cơ sở hạ tầng 6.  Đánh giá kế hoạch quản lý 7.  Hợp tác quốc tế, tạo nguồn tài chính và kêu gọi  đầu tư
 14. PHẦN 3: KẾT LUẬN  Chức năng khu DTSQ rất nhiều và đa dạng, các hoạt  động quản lý là phối hợp cả về kỹ thuật, hành chính và  Bản hướng dẫn cần được xây dựng cho phù hợp điều  chính sách. kiện hoàn cảnh cụ thể từng khu DTSQ nhằm thực hiện   Khu DTSQ cần được bảo tồn thích ứng với hệ thống  hiệu quả ý tưởng: hành chính, điều kiện kinh tế xã hội và văn hoá vốn rất  ‘khu DTSQ là nơi gặp gỡ giữa Con người và Thiên Nhiên. khác nhau ở từng địa phương.  Bản ‘Hưóng dẫn xây dựng kế hoạch quản lý’ nhấn mạnh  quản lý cho từng phân vùng theo cấu trúc và chức năng,  trình tự các vấn đề được đề cập bao gồm: hiện trạng,  đánh giá và sắp xếp vấn đề ưu tiên, xác định mục tiêu,  Một số vườn quốc gia biện pháp thực hiện.
 15. TÀI LIỆU THAM KHẢO  Chương trình con người và sinh quyển  Dự thảo : hướng dẫn xây dựng kế hoạch quản lý các  khu dự trữ sinh quyển   
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2