BÁO CÁO ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG TRANG WEB THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ FMC

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
838
lượt xem
218
download

BÁO CÁO ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG TRANG WEB THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ FMC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương trình được cài đặt trên nền windows nên có thể chạy trên các môi trường windows. Về cơ bản chương trình đã chạy ổn định và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng khi tìm kiếm, đăng kí mua sản phẩm. Nhân viên có thể thực hiện các thao tác: cập nhật, thêm, xoá, sửa tùy theo phân quyền mà người đó được cấp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG TRANG WEB THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ FMC

 1. TRÖÔØNG ÑAÏ I H OÏ C BAÙCH KH OA H AØ NOÄI TRÖÔØNG ÑAÏ I H OÏ C TH UÛY SAÛN BAÙO CAÙO ÑEÀ TAØI TOÁT NGHIEÄP XAÂY DÖÏ NG TRANG WEB TH ÖÔNG M AÏ I ÑI EÄN TÖÛ FM C
 2. NOÄI DUNG BAÙO CAÙO Phaàn I : M uïc tieâu cuûa ñeà taøi Phaàn I I : Phaân tích – T hieát k eá heä thoáng Phaàn I I I : Caøi ñaët vaø thöû nghieäm Phaàn I V: Keát luaän
 3. M UÏ C TI EÂU CUÛA ÑEÀ TAØI N ghieân cöùu lónh vöïc thöông maïi ñieän töû T ìm hieåu ASP vaø caùc ngoân ngöõ laäp tr ình k haùc Xaây döïng heä thoáng quaûng caùo xe maùy tr eân maïng nhaèm giôùi thieäu vaø ñaùp öùng nhu caàu thò
 4. PH AÂN T Í CH – T H I EÁT KEÁ H baøi T H OÁN G 1. Ñaët taû EÄ toaùn 2. M oâ hình quan nieäm döõ lieäu: XE MAÙY KHAÙCH HAØNG PHIEÁU - Maõ soá ÑH (1,1 (1,n (1,1 (1,1 xe ) ) ) ) - Maõ soá KH - Teân xe - Teân KH - Giaù - Maõ soá - Ñòa chæ thaønh xe - Soá ÑT - Dt xi lanh - Maõ soá - Ñòa chæ - Haõng SX KH Mail - Hình - Ngaøy - Quaän giao NHAÂN -Ngaydk VIEÂN - Maõ Nhaân vieân - Teân Nhaânvieân - Phaân quyeàn - Maät maõ
 5. PH AÂN T Í CH – T H I EÁT KEÁ H EÄ T H OÁN G 3. M oâ hình vaät lyù döõ lieäu: XE (Masoxe, Tenxe, Giathanh, Dtxilanh, Hangsx, Hinh) Teân tröôøng Loaïi döõ Ñoä Giaûi thích lieäu lôùn Masoxe Text 3 Maõ soá xe maùy Tenxe Text 10 Teân xe maùy Giathanh Number Giaù thaønh xe maùy Dtxilanh Number 3 Dung tích xi lanh(phaân khoái) Hangsx Text 7 Teân haõng saûn xuaát Hình Teân hình xe löu tröõ treân maùy
 6. PH AÂN T Í CH – T H I EÁT KEÁ H EÄ T H OÁN G M oâ hình vaät lyù döõ lieäu(tt) KHACHHANG(MasoKH, TenKH, Diachi, SoDT, Mail, Quan) Teân tröôøng Loaïi döõ lieäu Ñoä Giaûi thích lôùn MasoKH Text 9 Maõ soá khaùch haøng TenKH Text 25 Teân khaùch haøng Diachi Text 50 Ñòa chæ khaùch haøng SoDT Text 10 Ñieän thoaïi cuûa khaùch haøng Quan Text 10 Quaän, huyeän khaùch haøng Mail Text 50 Ñòa chæ mail cuûa
 7. PH AÂN T Í CH – T H I EÁT KEÁ H EÄ T H OÁN G M oâ hình vaät lyù döõ lieäu(tt) PHIEUDH( Masoxe, MasoKH, Ngaygiao, Ngaydk) Teân tröôøng Kieåu döõ Ñoä lôùn Giaûi thích lieäu Masoxe Text 3 Maõ soá xe MasoKH Text 9 Maõ soá khaùch haøng Ngaygiao Date Dd/mm/yyy Ngaøy giao haøng y Ngaydk Date Dd/mm/yyyy Ngaøy ñaêng kí
 8. PH AÂN T Í CH – T H I EÁT KEÁ H EÄ T H OÁN G M oâ hình vaät lyù döõ lieäu: (tt) NHANVIEN(MaNV, TenNV, Matma, Phanquyen, Mail) Teân Kieåu Ñoä Giaûi thích tröôøng döõ lieäu lôùn MaNV Text 2 Maõ soá nhaân vieân TenNV Text 25 Teân nhaân vieân Matma Text 10 Maät maõ cuûa nhaân vieân Phanquyen Text 10 Quyeàn söû duïng ñoái vôùi nhaân vieân Mail Text 50 Ñòa chæ mail cuûa nhaân
 9. PH AÂN T Í CH – T H I EÁT KEÁ H EÄ T H OÁN G 4. Moâ hình toå chöùc xöû lyù Quyeát ñònh Göûi thoâng baùo Ñaõ coù xaây döïng thoâng trang Web baùo Yes Chöa coù trang Web Thieát keá trang Web No Yes Coù Khaùch chöa ñaêng trang kí Web Ñaêng kí mua xe Yes Khaùch haøng ñaü ñaêng kí Kieåm tra No Yes Khaùch haøng ñaêng kí Laäp phieáu hôïp leä Yes
 10. PH AÂN T Í CH – T H I EÁT KEÁ H EÄ T H OÁN G Moâ hình toå chöùc xöû lyù(tt) Laäp phieáu Yes Khaùch ñaõ coù phieáu Giao xe Yes Giaù thaønh moãi Laäp baùo caùo chieác Yes Baûn baùo caùo Huyû phieáu Yes
 11. PH AÂN T Í CH – T H I EÁT KEÁ H EÄ T H OÁN G 5. M oâ hình thoâng löôïng: Ban giaùm ñoác 6 1 3 2 Khaùch 4 Boä haøng 3 phaän 5 vi tính
 12. CAØI ÑAËT VAØ TH ÖÛ NGH I EÄM tr ình: 1. Chöùc naêng cuûa chöông Chöông tr ình chính T ìm Caäp Xoùa T heâm T r ôï k ieám nhaät boû môùi giuùp Xe maùy Khaùch Nhaân Phieáu haøng vieân ñaêng k í
 13. CAØI ÑAËT VAØ TH ÖÛ NGH I EÄM 2. Phaân quyeàn tr ong chöông tr ình Xe Phieáu Nhaân vieân L aäp baùo caùo T heâ T ìm Caäp Xoùa m k ieám nhaät boû môùi Super visor U ser Khach
 14. CAØI ÑAËT VAØ TH ÖÛ NGH I EÄM 3. Coâng cuï thieát keá chöông tr ình: Chöông tr ình ñöôïc thieát k eá tr eân neàn Win98 vaø ñöôïc hoå tr ôï bôûi caùc coâng cuï sau:  M icr osoft Fr ontPage: thieát k eá web  M icr osoft Access: thieát k eá cô sôû döõ lieäu  M icr osoft Visual I nter Dev 6.0: thieát keá web
 15. CAØI ÑAËT VAØ TH ÖÛ NGH I EÄM 4. Keát quaû caøi ñaët: Chöông tr ình ñöôïc caøi ñaët tr eân neàn windows neân coù theå chaïy tr eân caùc moâi tr öôøng windows. Veà cô baûn chöông tr ình ñaõ chaïy oån ñònh vaø ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa khaùch haøng k hi tìm k ieám, ñaêng kí mua saûn phaåm. Nhaân vieân coù theå thöïc hieän caùc thao taùc: caäp nhaät, theâm, xoaù, söûa tuøy theo phaân quyeàn
 16. KEÁT L U AÄN 1. Keát quaû ñaït ñöôïc cuûa ñeà taøi: ► Veà maët lyù thuyeát: - T ìm hieåu k yõ thuaät laäp tr ình, caùch thöùc hoaït ñoäng vaø caùc ñoái töôïng tr ong ASP. - H ieåu ñöôïc caùch thöùc hoaït ñoäng cuûa client – ser ver . ►Veà maët laäp tr ình: - Söû duïng ngoân ngöõ ASP xaây döïng tr ang w eb ñoäng. - H aïn cheá: giao dieän thieát k eá chöa ñöôïc ñeïp, chöông tr ình k hoâng ñöôïc
 17. KEÁT L U AÄN 2. H öôùng phaùt tr ieån cuûa ñeà taøi: - Taïo giao dieän ñeïp vaø hoaøn chænh hôn. - Xaây döïng tr ang web môû r oäng chöùc naêng r a tænh ngoaøi thaønh phoá. - Khaùch haøng coù theå tr aû baèng chuyeån khoaûn.
 18. L ÔØI CAÛ M ÔN Em xin chaân thaønh göûi lôøi caûm ôn ñeán: ° Thaày Ngoâ Vaên Duõng ñaõ höôùng daãn em tr ong suoát thôøi gian laøm ñeà taøi. ° Thaày coâ tr ong khoa Coâng ngheä thoâng tin tr öôøng ñaïi hoïc Baùch Khoa H aø Noäi. ° Thaày coâ tr ong khoa Coâng ngheä thoâng tin tr öôøng ñaïi hoïc Thuûy saûn Nha Tr ang.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản