intTypePromotion=3

Báo cáo Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty xe đạp- xe máy Đống Đa - Hà Nội

Chia sẻ: Sapthanh Danh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:99

0
151
lượt xem
62
download

Báo cáo Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty xe đạp- xe máy Đống Đa - Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản trị doanh nghiệp được hiểu là tổng hợp các hoạt động được thực hiện nhằm đạt được mục tiêu xác định thông qua sự nỗ lực của người khác trong cùng một tổ chức. Quản trị doanh nghiệp là một khoa học, một nghệ thuật và là một nghề. Quản trị doanh nghiệp là một khoa học: mọi hoạt động quản trị doanh nghiệp đều có một nội dung là nhằm thực hiện mục tiêu đã đề ra một cách có hiệu quả nhất. Đó là một môn khoa học bao gồm những kiến thức cơ bản giúp những người trong...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty xe đạp- xe máy Đống Đa - Hà Nội

 1. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang­K33A6 Môc lôc Lêi nãi ®Çu 3 Ch¬ng 1: kh¸i luËn chung vÒ qu¶n trÞ nh©n sù  5 5   I.C«ng t¸c Qu¶n trÞ vµ Qu¶n trÞ nh©n sù  trong doanh nghiÖp      1.Kh¸i niÖm vµ c¸c chøc n¨ng cña qu¶n trÞ  5 doanh nghiÖp       2.C«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù  7     3.Mét vµi häc thuyÕt vÒ qu¶n trÞ nh©n sù  9   II.Néi dung cña qu¶n trÞ nh©n sù  10     1.Ph©n tÝch c«ng viÖc  10     2.TuyÓn dông nh©n sù  14     3.§µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù  18     4.§¸nh gi¸ vµ ®∙i ngé nh©n sù  21   III.C¸c nh©n tè ¶nh hëng vµ sù cÇn thiÕt cña  26 viÖc hoµn thiÖn c«ng          t¸c qu¶n trÞ nh©n sù       1.C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi qu¶n trÞ nh©n  26 sù      2.Sù cÇn thiÕt cña viÖc hoµn thiÖn c«ng  30 t¸c qu¶n trÞ nh©n sù  Ch¬ng 2: Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ vÒ c«ng  32 t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i c«ng ty xe ®¹p­ xe  m¸y §èng §a­ Hµ Néi    I.Kh¸i qu¸t chung vÒ doanh nghiÖp  32     1.LÞch sö h×nh thµnh c«ng ty xe ®¹p­ xe  32 m¸y §èng §a­ Hµ Néi      2.Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty  33 1
 2. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang­K33A6     3.C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty  34     4.Nghµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty  35     5.M«i trêng kinh doanh cña c«ng ty  36   II.Ph©n tÝch kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña  38 c«ng ty(98­99­00)     1.Ph©n tÝch kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña c«ng ty  38     2.Ph©n tÝch kÕt qu¶ tiªu thô cña c«ng ty  40 theo kÕt cÊu mÆt hµng kinh       doanh     3.KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh  41 cña c«ng ty    III.Ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n trÞ nh©n sù cña  44 c«ng ty(98­99­00)     1.T×nh h×nh qu¶n lý nh©n sù cña c«ng ty  44     1.1.C¬ cÊu nh©n sù cña c«ng ty  44     1.2.Ph©n bæ nh©n sù trong c«ng ty  47     2.T×nh h×nh tuyÓn dông nh©n sù trong c«ng  49 ty      3.T×nh h×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù  53 trong c«ng ty      3.1.T×nh h×nh ®µo t¹o nh©n sù  53     3.2.T×nh h×nh ph¸t triÓn nh©n sù  56     4.T×nh h×nh ®∙i ngé nh©n sù trong c«ng ty  56     5.HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong c«ng ty  59 Ch¬ng 3: mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng  63 t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i c«ng ty xe ®¹p­ xe  m¸y §èng §a­ Hµ Néi     I.Tæng hîp ®¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ  63 nh©n sù cña c«ng ty      1.Ph©n tÝch c«ng viÖc  65 2
 3. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang­K33A6     2.TuyÓn dông nh©n sù  66     3.§µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù  67     4.§¸nh gi¸ vµ ®∙i ngé nh©n sù  68   II.§Þnh híng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong  70 thêi gian tíi     1.Ph¬ng híng vµ môc tiªu phÊn ®Êu cña c«ng  70 ty trong thêi gian        tíi     2.§Þnh híng c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù cña  71 c«ng ty trong thêi gian       tíi   III.Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng  73 t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i   C«ng ty xe ®¹p­ xe m¸y §èng §a­ Hµ Néi  KÕt luËn 81 Tµi liÖu tham kh¶o 82 Lêi nãi ®Çu Qu¶n   trÞ   nh©n   sù   lµ  mét  lÜnh   vùc   ®Æc   biÖt   quan  träng,  v× “ mäi qu¶n trÞ suy cho cïng còng lµ qu¶n  trÞ con ngêi”. ThËt vËy qu¶n trÞ nh©n sù cã mÆt trong  bÊt kú mét tæ chøc hay mét doanh nghiÖp nµo, nã cã  mÆt ë tÊt c¶ c¸c phßng ban, c¸c ®¬n vÞ. TÇm quan träng cña yÕu tè con ngêi trong bÊt cø  mét doanh nghiÖp hay mét tæ chøc nµo dï chóng cã tÇm  vãc lín ®Õn ®©u, ho¹t ®éng trong bÊt cø mét lÜnh vùc  nµo còng lµ mét thùc tÕ hiÓn nhiªn kh«ng ai phñ nhËn  ®îc. Trong doanh nghiÖp mçi con ngêi lµ mét thÕ giíi  riªng   biÖt   nÕu   kh«ng   cã   ho¹t   ®éng   qu¶n   trÞ   th×   ai  3
 4. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang­K33A6 thÝch lµm g× th× lµm, mäi viÖc sÏ trë nªn v« tæ chøc,  v« kû luËt, c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù sÏ gióp gi¶i  quyÕt vÊn ®Ò nµy, nã lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt  ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i cña mét doanh nghiÖp. ChÝnh v× c¶m nhËn thÊy ®îc tÇm quan träng vµ sù  cÇn thiÕt ph¶i cã c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù trong bÊt  cø mét doanh nghiÖp  nµo cho nªn t«i ®∙ lùa chon ®Ò  tµi: “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n  trÞ nh©n sù t¹i c«ng ty xe ®¹p­ xe m¸y §èng §a ­ Hµ  Néi”. Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty xe ®¹p­ xe  m¸y §èng §a ­ Hµ Néi, qua nghiªn  cøu c«ng t¸c qu¶n  trÞ   nh©n   sù   cña   c«ng   ty   t«i   thÊy   c«ng   t¸c   nµy   ®îc  c«ng ty thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt. Tuy nhiªn do cßn cã  mét vµi khã kh¨n cho nªn c«ng ty vÉn cßn mét sè ®iÓm  h¹n chÕ nhÊt ®Þnh trong c«ng t¸c nµy. V× thÕ cho nªn  t«i   ®∙   m¹nh   d¹n   ®a   ra   mét   sè   biÖn   ph¸p   nh»m   hoµn  thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i c«ng ty. §Ò tµi cña t«i gåm 3 ch¬ng: ­Ch¬ng 1: Kh¸i luËn chung vÒ qu¶n trÞ nh©n sù. ­Ch¬ng 2: Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ vÒ c«ng t¸c  qu¶n trÞ nh©n sù t¹i   c«ng ty xe ®¹p­ xe m¸y §èng §a ­ Hµ Néi. ­Ch¬ng 3: Mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng  t¸c qu¶n trÞ nh©n sù      t¹i c«ng ty xe ®¹p­xe m¸y §èng §a­Hµ Néi. Trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh luËn v¨n nµy t«i xin  ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o Vò  Thuú D¬ng­Th¹c sü­ Trëng Khoa Qu¶n trÞ Doanh NghiÖp  vµ   sù   gióp   ®ì   nhiÖt   t×nh   cña   c¸c   c¸n   bé   c«ng   nh©n  4
 5. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang­K33A6 viªn phßng tæng hîp cña c«ng ty xe ®¹p­ xe m¸y §èng  §a­ Hµ Néi. 5
 6. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang­K33A6 Ch¬ng 1 kh¸i luËn chung vÒ qu¶n trÞ nh©n sù I.C«ng t¸c qu¶n trÞ vµ qu¶n trÞ nh©n sù   trong doanh  nghiÖp 1.Kh¸i niÖm vµ c¸c chøc n¨ng cña qu¶n trÞ doanh nghiÖp 1.1.Kh¸i niÖm qu¶n trÞ doanh nghiÖp Qu¶n   trÞ   doanh   nghiÖp   ®îc   hiÓu   lµ   tæng   hîp   c¸c  ho¹t   ®éng   ®îc   thùc   hiÖn   nh»m   ®¹t   ®îc   môc   tiªu   x¸c  ®Þnh th«ng qua sù nç lùc cña ngêi kh¸c trong cïng mét  tæ chøc. Qu¶n trÞ doanh nghiÖp lµ mét khoa häc, mét nghÖ  thuËt vµ lµ mét nghÒ. Qu¶n trÞ doanh nghiÖp lµ mét khoa häc: mäi ho¹t  ®éng   qu¶n   trÞ   doanh   nghiÖp   ®Òu   cã   mét   néi   dung   lµ  nh»m thùc hiÖn môc tiªu ®∙ ®Ò ra mét c¸ch cã hiÖu qu¶  nhÊt. §ã lµ mét m«n khoa häc bao gåm nh÷ng kiÕn thøc  c¬ b¶n gióp nh÷ng ngêi trong c¬ng vÞ qu¶n lý phèi hîp  nh÷ng nç lùc c¸ nh©n nh»m ®¹t ®îc c¸c nhiÖm vô ®∙ ®Ò  ra. Qu¶n trÞ doanh nghiÖp lµ mét nghÖ thuËt: lµ khoa  häc vÒ qu¶n lý con ngêi víi c¸c t×nh huèng cô thÓ mµ  kh«ng ph¶i ai còng biÕt vËn dông thÝch hîp trong ®iÒu  kiÖn   doanh   nghiÖp   cña   m×nh.   Sù   thµnh   c«ng   cña   nã  kh«ng   chØ   phô   thuéc   vµo   tri   thøc,   kinh   nghiÖm,   tµi  n¨ng kinh doanh cña nhµ qu¶n lý mµ ®éi khi cã c¶ vËn  may. 6
 7. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang­K33A6 Qu¶n trÞ doanh nghiÖp lµ mét nghÒ: nhµ qu¶n trÞ  ph¶i ®îc ®µo t¹o cã bµi b¶n, viÖc ®µo t¹o th«ng qua  trêng líp, kiÕn thøc bæ xung cËp nhËt… 1.2.C¸c chøc n¨ng cña qu¶n trÞ doanh nghiÖp  *Ho¹ch ®Þnh   Lµ   qu¸   tr×nh   x¸c   ®Þnh   c¸c   môc   tiªu   cña   doanh  nghiÖp vµ ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó thùc hiÖn môc tiªu  ®ã. Nh vËy chøc n¨ng ho¹ch ®Þnh lµ nh»m x©y dùng môc  tiªu ph¸t triÓn  t¬ng lai cña doanh nghiÖp. T¹o c¬ së  tiÒn   ®Ò   cho   c¸c   ho¹t   ®éng   kinh   doanh,   ®Ò   ra   c¸c  nguyªn t¾c øng phã víi t×nh h×nh vµ sù biÕn ®æi trªn  thÞ   trêng   t¹o   ®iÒu   kiÖn   râ   rµng   cho   viÖc   kiÓm   tra  thùc hiÖn. Ho¹ch ®Þnh lµ ho¹t ®éng quan träng quyÕt  ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i trong ho¹t ®éng kinh doanh cña  mét doanh nghiÖp. Ho¹ch ®Þnh lµ mét qu¸ tr×nh, mét t©m tr¹ng, mét  hµnh ®éng híng vÒ t¬ng lai. *Tæ chøc  Lµ viÖc x¸c lËp m« h×nh, ph©n c«ng vµ giao nhiÖm  vô   cho   mçi   cÊp   vµ   cho   mçi   nh©n   viªn   trong   doanh  nghiÖp. Tæ chøc cßn bao gåm viÖc uû nhiÖm cho c¸c cÊp  qu¶n trÞ vµ cho c¸c nh©n viªn ®iÒu hµnh ®Ó hä cã thÓ  thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh mét c¸ch cã hiÖu qu¶. §ã  lµ viÖc x¸c lËp nh÷ng khu©n mÉu vµ mèi quan hÖ t¬ng  t¸c gi÷a c¸c phÇn mµ mçi bé phËn, mçi nh©n viªn trong  doanh   nghiÖp   ®¶m   nhËn.   Bëi   vËy   bé   m¸y   tæ   chøc   kinh  doanh   cña   doanh   nghiÖp   cÇn   ph¶i   ®îc   x©y   dùng   trªn  nh÷ng nguyªn t¾c vµ yªu cÇu nhÊt ®Þnh. *L∙nh ®¹o ®iÒu hµnh   Bao gåm nhiÒu ho¹t ®éng nh»m thùc hiÖn ®îc môc  tiªu cña doanh nghiÖp vµ t¹o lËp sinh khÝ cho tæ chøc  qua viÖc tèi ®a ho¸ hiÖu suÊt c«ng viÖc. Nã bao gåm  7
 8. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang­K33A6 viÖc ra chØ thÞ, huÊn luyÖn vµ duy tr× kû luËt trong  toµn   bé   m¸y,   g©y   ¶nh   hëng   vµ   t¹o   høng   thó   víi   c¸c  nh©n viªn cÊp díi, khuyÕn khÝch ®éng viªn ®Ó t¹o ra  mét bÇu kh«ng khÝ lµm viÖc tho¶i m¸i. *KiÓm so¸t   Bao   gåm   viÖc   thiÕt  lËp  c¸c  tiªu   chuÈn   vµ   lîng  ho¸ c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®îc, tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng ®iÒu  chØnh   nÕu   kÕt   qu¶   kh«ng  ®óng   víi   môc   tiªu   Ên   ®Þnh.  ViÖc lîng ho¸ c¸c thµnh qu¶ ®¹t ®îc bao gåm trong nã  viÖc ®¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n trÞ, kiÓm ®iÓm chÝnh s¸ch  vµ giao tiÕp nh©n sù, xÐt duyÖt c¸c b¸o c¸o vÒ chi  phÝ vµ vÒ c¸c nghiÖp vô tµi chÝnh. KiÓm   so¸t   cã   vai   trß   rÊt   quan   träng,   bao   trïm  toµn bé qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh, ®îc tiÕn hµnh  tríc,   trong   vµ   sau   khi   thùc   hiÖn   ho¹t   ®éng   kinh  doanh. C¸c   chøc   n¨ng   cña   qu¶n   trÞ   doanh   nghiÖp   cã   mèi  quan hÖ chÆt chÏ, t¸c ®éng qua l¹i vµ ¶nh hëng lÉn  nhau. Trong c¸c chøc n¨ng cña qu¶n trÞ doanh nghiÖp  th× hai chøc n¨ng ho¹ch ®Þnh vµ tæ chøc lµ quan träng  nhÊt kh«ng chØ v× chóng quyÕt ®Þnh ®Õn t¬ng lai vµ sù  thµnh c«ng trong kinh doanh cña doanh nghiÖp mµ cß v×  hai chøc n¨ng nµy rÊt khã ph¸t hiÖn ra sai sãt, thêi  gian ph¸t hiÖn ra sai sãt cµng dµi th× chi phÝ tr¶  cho sù kh¾c phôc nh÷ng sai sãt Êy cµng lín.  2.C«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù  2.1.Kh¸i niÖm qu¶n trÞ nh©n sù  Nh©n   sù   lµ   mét   trong   c¸c   nguån   lùc   quan   träng  quyÕt  ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña bÊt kú  mét doanh nghiÖp nµo. V× vËy vÊn ®Ò nh©n sù lu«n ®îc  quan t©m hµng ®Çu. 8
 9. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang­K33A6 Cã rÊt nhiÒu c¸ch ph¸t biÓu kh¸c nhau vÒ qu¶n trÞ  nh©n sù: Theo gi¸o s ngêi Mü Dimock “Qu¶n trÞ nh©n sù bao  gåm toµn bé c¸c biÖn ph¸p vµ thñ tôc ¸p dông cho nh©n  viªn cña mét tæ chøc vµ gi¶i quyÕt tÊt c¶ c¸c trêng  hîp x¶y ra cã liªn quan tíi mét lo¹i c«ng viÖc nµo  ®ã”. Cßn   gi¸o   s  Felix   Migro   th×   cho   r»ng:   “Qu¶n   trÞ  nh©n sù lµ mét nghÖ thuËt chän lùa nh©n viªn míi vµ  sö dông c¸c nh©n viªn cò sao cho n¨ng suÊt vµ chÊt l­ îng   c«ng   viÖc   cña   mçi   ngêi   ®Òu   ®¹t   møc   tèi   ®a   cã  thÓ”. VËy  qu¶n   trÞ   nh©n   sù   ®îc   hiÓu  lµ   mét   trong   c¸c  chøc n¨ng c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh qu¶n trÞ, gi¶i quyÕt  tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò liªn quan tíi con ngêi g¾n víi c«ng  viÖc cña hä trong bÊt cø tæ chøc nµo. Qu¶n trÞ nh©n sù lµ mét ho¹t ®éng võa mang tÝnh  khoa häc võa mang tÝnh nghÖ thuËt v× qu¶n trÞ nh©n sù  lµ mét lÜnh vùc g¾n bã nhiÒu ®Õn v¨n ho¸ tæ chøc vµ  chøa ®ùng nhiÒu gi¸ trÞ nh©n v¨n h¬n bÊt cø mét lÜnh  vùc qu¶n trÞ nµo kh¸c. 2.2.TÇm quan träng cña qu¶n trÞ nh©n sù YÕu tè gióp ta nhËn biÕt ®îc mét xÝ nghiÖp ho¹t  ®éng   tèt   hay   kh«ng   ho¹t   ®éng   tèt,   thµnh   c«ng   hay  kh«ng   thµnh  c«ng   chÝnh   lµ   lùc   lîng  nh©n   sù  cña  nã­  nh÷ng con ngêi cô thÓ víi lßng nhiÖt t×nh vµ ãc s¸ng  kiÕn. Mäi thø cßn l¹i nh: m¸y mãc thiÕt bÞ, cña c¶i  vËt chÊt, c«ng nghÖ kü thuËt ®Òu cã thÓ mua ®îc, häc  hái ®îc, sao chÐp ®îc, nhng con ngêi th× kh«ng thÓ.  V× vËy cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng qu¶n trÞ nh©n sù cã vai  trß thiÕt yÕu ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña  doanh nghiÖp . 9
 10. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang­K33A6 Trong   doanh   nghiÖp   qu¶n   trÞ   nh©n   sù   thuéc   chøc  n¨ng chÝnh cña nhµ qu¶n trÞ, gióp nhµ qu¶n trÞ ®¹t ®­ îc môc ®Ých th«ng qua nç lùc cña ngêi kh¸c. C¸c nhµ  qu¶n trÞ cã vai trß ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch, ®êng lèi,  chñ  tr¬ng   cã   tÝnh   chÊt   ®Þnh  híng   cho   sù   ph¸t   triÓn  cña doanh nghiÖp do ®ã nhµ qu¶n trÞ ph¶i lµ ngêi biÕt  nh×n xa tr«ng réng, cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. Ngêi  thùc hiÖn c¸c ®êng lèi chÝnh s¸ch mµ nhµ qu¶n trÞ ®Ò  ra lµ c¸c nh©n viªn thõa hµnh, kÕt qu¶ c«ng viÖc hoµn  thµnh tèt hay kh«ng phô thuéc rÊt nhiÒu vµo n¨ng lùc  cña nh©n viªn, v× vËy cho nªn cã thÓ nãi r»ng: “mäi  qu¶n trÞ suy cho cïng còng lµ qu¶n trÞ con ngêi”. Qu¶n trÞ nh©n sù gãp phÇn vµo viÖc gi¶i quyÕt c¸c  mÆt kinh tÕ x∙ héi cña vÊn ®Ò lao ®éng. §ã lµ mét vÊn  ®Ò chung cña x∙ héi, mäi ho¹t ®éng kinh tÕ nãi chung  ®Òu ®i ®Õn mét môc ®Ých sím hay muén lµ lµm sao cho  ngêi lao ®éng hëng thµnh qu¶ do hä lµm ra. Qu¶n trÞ nh©n sù g¾n liÒn víi mäi tæ chøc, bÊt kú  mét c¬ quan tæ chøc nµo còng cÇn ph¶i cã bé phËn nh©n  sù. Qu¶n trÞ nh©n sù  lµ mét thµnh tè quan träng cña  chøc n¨ng qu¶n trÞ, nã cã gèc rÔ vµ c¸c nh¸nh  tr¶i  réng   kh¾p   n¬i   trong   mäi   tæ   chøc.   Qu¶n   trÞ   nh©n   sù  hiÖn diÖn ë kh¾p c¸c phßng ban, bÊt cø cÊp qu¶n trÞ  nµo còng cã nh©n viªn díi quyÒn v× thÕ ®Òu ph¶i cã  qu¶n trÞ nh©n sù. Cung c¸ch qu¶n trÞ nh©n sù  t¹o ra  bÇu kh«ng khÝ v¨n ho¸ cho mét doanh nghiÖp . §©y còng  lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i  cña mét doanh nghiÖp . Qu¶n trÞ nh©n sù cã vai trß to lín ®èi víi ho¹t  ®éng kinh doanh cña mét doanh nghiÖp, nã lµ ho¹t ®éng  bÒ   s©u   ch×m   bªn   trong   doanh   nghiÖp   nhng   l¹i   quyÕt  ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp .  2.3.C¸c néi dung chñ yÕu cña qu¶n trÞ nh©n sù  10
 11. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang­K33A6 Qu¶n   trÞ   nh©n   sù   lµ  mét  ho¹t   ®éng   cña   qu¶n   trÞ  doanh nghiÖp, lµ qu¸ tr×nh tæ chøc nguån lao ®éng cho  doanh nghiÖp, lµ ph©n bè sö dông nguån lao ®éng mét  c¸ch   khoa   häc   vµ   cã   hiÖu   qu¶   trªn   c¬   së   ph©n   tÝch  c«ng   viÖc,   bè   trÝ   lao   ®éng   hîp   lý,   trªn   c¬   së   x¸c  ®Þnh   nhu   cÇu   lao   ®éng   ®Ó   tiÕn   hµnh   tuyÓn   dông   nh©n  sù, ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù, ®¸nh gi¸ nh©n sù  th«ng qua viÖc thùc hiÖn. Néi dung cña qu¶n trÞ nh©n sù cã thÓ kh¸i qu¸t theo   s¬ ®å sau Ph©n tÝch c«ng viÖc: x¸c  ®Þnh néi dung ®Æc ®iÓm cña  tõng c«ng viÖc, ®¸nh gi¸  tÇm quan träng cña nã, vµ  TuyÓn dông nh©n sù: chiªu  mé vµ chän ra nh÷ng ngêi cã  kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng  viÖc. §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n  sù: gióp ngêi lao ®éng x¸c  ®Þnh ®îc môc tiªu híng ®i  cña m×nh, t¹o m«i trêng  §¸nh gi¸ vµ ®∙i ngé nh©n  sù: nh»m kÝch thÝch ngêi  lao ®éng n©ng cao hiÖu qu¶  kinh doanh, thùc hiÖn môc  3.Mét vµi häc thuyÕt vÒ qu¶n trÞ nh©n sù  11
 12. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang­K33A6                  3.1.ThuyÕt   X:   ThuyÕt   con   ngêi   kinh  tÕ(Taylor, Gant, Ghinbert, Fayol…).  ThuyÕt nµy cho r»ng: b¶n chÊt cña con ngêi lµ lêi  biÕng, m¸y mãc, v« tæ chøc. Con ngêi chØ lµm viÖc cÇm  chõng   ®Ó   kiÕm   sèng   vµ   lu«n   tr¸nh   nÐ  c«ng   viÖc,   chØ  thÝch vËt chÊt kh«ng cÇn giao lu b¹n bÌ héi nhãm. V×  vËy   c¸ch   gi¶i   quyÕt   hîp   lý   nhÊt   lµ   ph©n   chia   c«ng  viÖc   thµnh   c¸c   thao   t¸c   lÆp   ®i   lÆp   l¹i   ®Ó   dÔ   häc.  Ngoµi ra c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i thêng xuyªn gi¸m s¸t,  ®«n  ®èc,   kiÓm   tra   viÖc   thùc  hiÖn   cña   c¸c   nh©n   viªn  thõa hµnh. Sö dông hÖ thèng cã t«n ty trËt tù râ rµng  vµ mét chÕ ®é khen thëng, trõng ph¹t nghiªm kh¾c. Víi  phong c¸ch qu¶n lý nµy sÏ lµm cho nh©n viªn c¶m thÊy  lo l¾ng vµ sî h∙i. Hä chÊp nhËn c¶ c¸c c«ng viÖc nÆng  nhäc v× l¬ng cao vµ ngêi chñ hµ kh¾c. Trong ®iÒu kiÖn  nh thÕ ngêi lao ®éng sÏ c¶m thÊy mÖt mái, tæn h¹i ®Õn  søc khoΠvµ tinh thÇn, thiÕu ®i ãc s¸ng t¹o trong qu¸  tr×nh hoµn thµnh c«ng viÖc ®îc giao. §iÒu nµy ¶nh h­ ëng kh«ng nhá tíi kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp  .          3.2.ThuyÕt Y: ThuyÕt con ngêi x∙ héi(Gregor,  Maslow, Likest).   ThuyÕt  nµy  ®¸nh   gi¸   tiÒm   Èn   trong   con   ngêi   lµ  nh÷ng kh¶ n¨ng rÊt lín cÇn ®îc kh¬i gîi vµ khai th¸c.  Con ngêi ë bÊt kú c¬ng vÞ nµo còng cã tinh thÇn tr¸ch  nhiÖm cao vµ lµm viÖc hÕt søc ®Ó hoµn thµnh c¸c c«ng  viÖc ®îc giao. Ai còng thÊy m×nh cã Ých vµ ®îc t«n  träng,   ®îc   chia   sÎ   tr¸ch   nhiÖm,   ®îc   tù   kh¼ng   ®Þnh  m×nh.   Tõ   c¸ch   nh×n   nhËn   vµ   ®¸nh   gi¸   nµy   th×   ph¬ng  ph¸p qu¶n lý ®îc ¸p dông lµ th«ng qua sù tù gi¸c, t¹o  ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó nh©n viªn chñ ®éng lµm viÖc vµ  kiÓm tra c«ng viÖc cña m×nh. Nhµ qu¶n lý ph¶i tin t­ ëng chñ ®éng l«i cuèn nh©n vµo c«ng viÖc, cã quan hÖ  12
 13. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang­K33A6 hiÓu biÕt vµ th«ng c¶m lÉn nhau gi÷a cÊp trªn vµ cÊp  díi.   Víi   phong   c¸ch   qu¶n   lý   nµy   ngêi   nh©n   viªn   tù  thÊy m×nh quan träng vµ cã vai trß trong tËp thÓ cµng  cã   tr¸ch   nhiÖm   h¬n   víi   c«ng   viÖc   ®îc   giao   phã.   Tù  nguyÖn tù gi¸c lµm viÖc, tËn dông khai th¸c triÖt ®Ó  tiÒm   n¨ng   cña   b¶n   th©n   ®Ó   hoµn   thµnh   c«ng   viÖc   mét  c¸ch tèt nhÊt.          3.3.ThuyÕt Z: Cña c¸c xÝ nghiÖp NhËt B¶n.  ThuyÕt   nµy   cho   r»ng   ngêi   lao   ®éng   sung   síng   lµ  ch×a kho¸ dÉn tíi n¨ng suÊt lao ®éng cao. Sù tin tëng  tuyÖt ®èi vµo ngêi lao ®éng, sù tÕ nhÞ trong c xö vµ  phèi hîp chÆt chÏ trong tËp thÓ lµ c¸c yÕu tè quyÕt  ®Þnh   ®Õn   sù   thµnh   c«ng   cña   qu¶n   trÞ   nh©n   sù   trong  doanh   nghiÖp.   Theo   thuyÕt   nµy   c¸c   nhµ   qu¶n   lý   quan  t©m ®Õn nh©n viªn cña m×nh, t¹o ®iÒu kiÖn cho hä ®îc  häc hµnh, ph©n chia quyÒn lîi thÝch ®¸ng c«ng b»ng.  Ph¬ng ph¸p nµy lµm cho nh©n viªn c¶m thÊy tin tëng vµ  trung thµnh víi doanh nghiÖp, coi doanh nghiÖp nh nhµ  cña m×nh. Nhng ®«i khi phong c¸ch qu¶n lý nµy l¹i t¹o  cho nh©n viªn trë nªn û l¹i, thô ®éng trong c«ng viÖc  ®«i   khi   ¶nh   hëng   tíi   tiÕn   ®é   ho¹t   ®éng   cña   doanh  nghiÖp.  ii.néi dung cña qu¶n trÞ nh©n sù 1.Ph©n tÝch c«ng viÖc 1.1.Kh¸i niÖm vµ môc ®Ých cña viÖc ph©n tÝch c«ng  viÖc *Kh¸i niÖm: Ph©n tÝch c«ng viÖc lµ viÖc t×m hiÓu  vµ x¸c ®Þnh néi dung, ®Æc ®iÓm cña tõng c«ng viÖc, ®o  lêng gi¸ trÞ vµ tÇm quan träng cña nã ®Ó ®Ò ra c¸c  tiªu chuÈn vÒ n¨ng lùc, phÈm chÊt mµ ngêi thùc hiÖn  13
 14. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang­K33A6 c«ng viÖc cÇn ph¶i cã. Ph©n tÝch c«ng viÖc lµ mét néi  dung quan trong cña qu¶n trÞ nh©n sù , nã ¶nh hëng  trùc   tiÕp   ®Õn   c¸c   néi   dung   kh¸c   cña   qu¶n   trÞ   nh©n  sù . *Môc ®Ých:  ­§a   ra   c¸c   tiªu   chuÈn   cÇn   thiÕt   ®Ó   tiÕn   hµnh  tuyÓn   dông   nh©n  sù   sao   cho   viÖc  tuyÓn   dông   nh©n  sù  ®¹t kÕt qu¶ cao nhÊt. ­ChuÈn bÞ néi dung ®µo t¹o vµ båi dìng tr×nh ®é  ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng viÖc. ­Ph©n   tÝch   c«ng  viÖc   lµm   c¨n   cø  ®Ó   x©y   dùng  vµ  ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ c«ng viÖc. Ngoµi ra nã cßn gióp cho  viÖc nghiªn cøu vµ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc. ­Cung   cÊp   c¸c   tiªu   chuÈn   ®Ó   ®¸nh   gi¸   chÊt   lîng  thùc hiÖn c«ng viÖc. 1.2.Néi dung cña ph©n tÝch c«ng viÖc Ph©n   tÝch   c«ng   viÖc   ®îc   thùc   hiÖn   qua   n¨m   bíc  sau:   M« t¶  X¸c  Tiªu §¸nh  XÕp  c«ng  ®Þnh  chuÈn  gi¸  lo¹i  viÖc c«ng  vÒ nh©n  c«ng  c«ng     *Bíc 1: M« t¶ c«ng viÖc  ThiÕt lËp mét b¶n liÖt kª vÒ c¸c nhiÖm vô, chøc  n¨ng,   quyÒn   h¹n,   c¸c   ho¹t   ®éng   thêng   xuyªn   vµ   ®ét  xuÊt, c¸c ph¬ng tiÖn vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc, c¸c quan  hÖ trong c«ng viÖc… 14
 15. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang­K33A6 §Ó m« t¶ c«ng viÖc trong thùc tÕ cã sö dông mét  sè biÖn ph¸p sau: ­Quan s¸t: Quan s¸t trùc tiÕp xem c«ng viÖc ®îc  thùc hiÖn nh thÕ nµo t¹i n¬i lµm viÖc. ­TiÕp xóc trao ®æi: Ph¬ng ph¸p nµy ®îc thùc hiÖn  víi chÝnh nh÷ng ngêi lµm c«ng viÖc ®ã, víi cÊp trªn  trùc   tiÕp   cña   hä,   ®«i   khi   víi   ®ång   nghiÖp   cña   hä.  Cuéc tiÕp xóc trao ®æi sÏ cho phÐp ta thu thËp ®îc  nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt, t¹o c¬ héi ®Ó trao ®æi vµ  gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cha râ rµng. Trong khi quan s¸t  cã thÓ sö dông mét sè dông cô cÇn thiÕt nh: giÊy bót  ®Ó ghi chÐp, ®ång hå ®Ó bÊm giê. ­B¶n c©n hái: Theo ph¬ng ph¸p nµy c¸c b¶n c©u hái  ®îc th¶o ra  ph¸t réng r∙i cho c¸c c«ng nh©n viªn vµ  nh÷ng ngêi cã liªn quan ®Õn c«ng viÖc ®Ó hä tr¶ lêi.  C©u hái ®a ra ph¶i ®Çy ®ñ, râ rµng, nhng kh«ng nªn  qu¸ chi tiÕt, tû mû. *Bíc 2: X¸c ®Þnh c«ng viÖc  Lµ viÖc thiÕt lËp mét v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ nhiÖm  vô,   chøc   n¨ng   quyÒn   h¹n,   c¸c   ho¹t   ®éng   thêng   xuyªn  ®ét  xuÊt,   c¸c   mèi   quan   hÖ   trong  c«ng   t¸c,   c¸c   tiªu  chuÈn ®¸nh gi¸ chÊt lîng c«ng viÖc. B»ng viÖc xem xÐt  c¸c th«ng tin thu thËp ®îc tõ thùc tÕ trong  b¶n m«  t¶, cã thÓ ph¸t hiÖn ra c¸c ®iÓm bÊt hîp lý cÇn thay  ®æi,   nh÷ng   néi   dung   thõa   cÇn   lo¹i   bá   vµ   nh÷ng   néi  dung thiÕu cÇn bæ xung. Tõ ®ã x¸c ®Þnh ®îc b¶n m« t¶  c«ng viÖc míi theo tiªu chuÈn cña c«ng viÖc. *Bíc 3: §Ò ra c¸c tiªu chuÈn vÒ nh©n sù   Lµ nh÷ng yªu cÇu chñ yÕu vÒ n¨ng lùc, phÈm chÊt,  h×nh   thøc   mµ   ngêi   ®¶m   nhËn  c«ng   viÖc   ph¶i   ®¹t   ®îc.  15
 16. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang­K33A6 §èi víi c¸c c«ng viÖc kh¸c nhau, sè lîng vµ møc ®é  yªu cÇu còng kh¸c nhau. Nh÷ng yªu cÇu hay ®îc ®Ò cËp ®Õn: ­Søc khoÎ( thÓ lùc vµ trÝ lùc). ­Tr×nh ®é häc vÊn. ­Tuæi t¸c, kinh nghiÖm. ­Ngo¹i   h×nh,   së   thÝch   c¸   nh©n,   hoµn   c¶nh   gia  ®×nh. C¸c tiªu chuÈn ®a ra sÏ ®îc x¸c ®Þnh râ lµ ë møc  nµo: cÇn thiÕt, rÊt cÇn thiÕt hay chØ lµ mong muèn. *Bíc 4: §¸nh gi¸ c«ng viÖc   Lµ viÖc ®o lêng vµ ®¸nh gi¸ tÇm quan träng cña  mçi   c«ng   viÖc.   ViÖc   ®Ênh   gi¸   c«ng   viÖc   ph¶i   chÝnh  x¸c,   kh¸ch   quan,   ®©y   lµ   mét   nhiÖm   vô   hÕt   søc   quan  träng, bëi v× gi¸ trÞ vµ tÇm quan träng cña mçi c«ng  viÖc ®îc ®¸nh gi¸ sÏ lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh møc l¬ng  t¬ng xøng cho c«ng viÖc nµy. ChÊt lîng cña c«ng t¸c  ®¸nh gi¸ phô thuéc vµo ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸. Cã 2 nhãm ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸: Nhãm 1: C¸c ph¬ng ph¸p tæng qu¸t. ­Ph¬ng   ph¸p   ®¸nh   gi¸   tÊt   c¶   c¸c   c«ng   viÖc   cïng   mét lóc: héi ®ång ®¸nh gi¸ sÏ häp l¹i ®Ó cïng xem xÐt  c¸c b¶n m« t¶ c«ng viÖc vµ bµn b¹c ®Ó ®i ®Õn kÕt luËn  vÒ møc ®é phøc t¹p vµ tÇm quan träng cña c«ng viÖc. ­Ph¬ng ph¸p so s¸nh tõng cÆp: viÖc ®¸nh gi¸ ®îc  tiÕn hµnh b»ng c¸ch so s¸nh lÇn lît mét c«ng viÖc nµy  víi c«ng viÖc kh¸c. 16
 17. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang­K33A6 ­Ngoµi   ra   cßn   cã   mét   sè   ph¬ng   ph¸p   kh¸c:   ph¬ng  ph¸p ®¸nh gi¸ theo c¸c c«ng viÖc chñ chèt, ph¬ng ph¸p  ®¸nh   gi¸   theo   møc   ®é   ®éc   lËp   tù   chñ   khi   thùc   hiÖn  c«ng viÖc… *Nhãm   2:   C¸c   ph¬ng   ph¸p   ph©n   tÝch:   xem   xÐt   c¸c  c«ng   viÖc   theo   tõng  yÕu  tè   riªng   biÖt,   sau   ®ã   tæng  hîp l¹i thµnh mét ®¸nh gi¸ chung. ­Ph¬ng ph¸p cho ®iÓm: mçi yÕu tè ®îc ®¸nh gi¸ ë  nhiÒu møc ®é kh¸c nhau t¬ng ®¬ng víi mét sè ®iÓm nhÊt  ®Þnh. ­Ph¬ng ph¸p Corbin: theo s¬ ®å vÒ sù chu chuyÓn  th«ng tin trong néi bé doanh nghiÖp.   Thu thËp Xö lý th«ng  Ph¸t ra quyÕt  th«ng tin    tin   ®Þnh Th«ng tin ph¶n håi ­Ph¬ng   ph¸p   Hay   Metra:   HÖ   thèng   ®iÓm   ®îc   tr×nh  bÇy díi d¹ng 3 ma trËn. M¶ng   1:  kh¶  n¨ng:   lµ   toµn   bé   nh÷ng   n¨ng  lùc  vµ  phÈm chÊt cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc. M¶ng 2: ãc s¸ng t¹o: thÓ hiÖn møc ®é s¸ng t¹o, t  duy cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, dÉn d¾t  vÊn ®Ò. M¶ng 3: tr¸ch nhiÖm ®èi víi kÕt qu¶ cuèi cïng. Theo   ph¬ng   ph¸p   nµy   kÕt   qu¶   c«ng   viÖc   cÇn   ®¸nh  gi¸ lµ tæng sè ®iÓm céng l¹i tõ 3 ma trËn trªn. *Bíc 5: XÕp lo¹i c«ng viÖc. 17
 18. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang­K33A6   Nh÷ng c«ng viÖc ®îc ®¸nh gi¸ t¬ng ®¬ng nhau sÏ  ®îc xÕp vµo thµnh mét nhãm. ViÖc xÕp lo¹i c«ng viÖc  nh  thÕ   nµy   rÊt   tiÖn   lîi   cho   c¸c   nhµ   qu¶n   lý   trong  c«ng viÖc. 2.TuyÓn dông nh©n sù  Trong mét doanh nghiÖp, c«ng t¸c tuyÓn dông nh©n  sù thµnh c«ng tøc lµ t×m ®îc nh÷ng ngêi thùc sù phï  hîp víi c«ng viÖc cã ý nghÜa rÊt to lín. Doanh nghiÖp  nhËn ®îc mét nguån nh©n sù xøng ®¸ng, hoµn thµnh tèt  c«ng viÖc ®îc giao gãp phÇn vµo viÖc duy tr× sù tån  t¹i   vµ   ph¸t   triÓn   cña   doanh   nghiÖp.   B¶n   th©n   nh÷ng  ngêi ®îc tuyÓn vµo c«ng viÖc phï hîp víi n¨ng lùc vµ  së trêng cña m×nh sÏ rÊt høng thó vµ an t©m víi c«ng  viÖc. Ngîc l¹i nÕu viÖc tuyÓn dông nh©n sù kh«ng ®îc  thùc hiÖn ®óng th× sÏ g©y ra nh÷ng ¶nh hëng tiªu cùc  t¸c ®éng trùc tiÕp tíi c«ng ty vµ ngêi lao ®éng. 2.1.Nguån tuyÓn dông *Nguån tuyÓn dông tõ trong néi bé doanh nghiÖp . TuyÓn dông nh©n sù trong néi bé doanh nghiÖp thùc  chÊt lµ qu¸ tr×nh thuyªn chuyÓn ®Ò b¹t, cÊt nh¾c tõ  bé phËn nµy sang bé phËn kh¸c, tõ c«ng viÖc nµy sang  c«ng viÖc kh¸c, tõ cÊp nµy sang cÊp kh¸c. H×nh thøc tuyÓn dông trong néi bé doanh nghiÖp cã  nh÷ng u ®iÓm sau: ­Nh©n viªn cña doanh nghiÖp ®∙ ®îc thö th¸ch vÒ  lßng   trung   thµnh,   th¸i   ®é   nghiªm   tóc,   trung   thùc,  tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ Ýt bá viÖc. ­Nh©n viªn cña doanh nghiÖp sÏ dÔ dµng, thuËn lîi  h¬n   trong   viÖc   thùc   hiÖn   c«ng   viÖc,   nhÊt   lµ   trong  thêi gian ®Çu ë c¬ng vÞ tr¸ch nhiÖm míi. Hä ®∙ lµm  18
 19. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang­K33A6 quen,   hiÓu   ®îc   môc   tiªu   cña   doanh  nghiÖp   do   ®ã   mau  chãng thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn lµm viÖc míi vµ biÕt  c¸ch ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®ã. ­H×nh thøc tuyÓn trùc tiÕp tõ c¸c nh©n viªn ®ang  lµm viÖc cho doanh nghiÖp còng sÏ t¹o ra sù thi ®ua  réng r∙i gi÷a c¸c nh©n viªn ®ang lµm viÖc, kÝch thÝch  hä lµm viÖc tÝch cùc, s¸ng t¹o vµ t¹o ra hiÖu suÊt  cao h¬n. Tuy  nhiªn   ¸p   dông   h×nh   thøc  nµy  còng   cã  mét  sè  nhîc ®iÓm sau: ­ViÖc   tuyÓn   dông   nh©n   viªn   vµo   chøc   vô   trèng  trong doanh nghiÖp theo kiÓu th¨ng chøc néi bé cã thÓ  g©y nªn hiÖn tîng chai l×, s¬ cøng do c¸c nh©n viªn  ®îc th¨ng chøc ®∙ quen víi c¸ch lµm viÖc cña cÊp trªn  tríc ®©y, hä sÏ dËp khu©n v× thÕ mÊt ®i sù s¸ng t¹o,  kh«ng dÊy lªn ®îc kh«ng khÝ thi ®ua míi. ­Trong   doanh   nghiÖp   dÔ   h×nh   thµnh   nªn   c¸c   nhãm  “øng viªn kh«ng thµnh c«ng”, hä lµ nh÷ng ngêi ®îc øng  cö vµo c¸c chøc vô nhng kh«ng ®îc tuyÓn chän tõ ®ã cã  t©m lý kh«ng phôc l∙nh ®¹o, chia bÌ ph¸i g©y mÊt ®oµn  kÕt. *Nguån   tuyÓn   dông   nh©n   sù   tõ   bªn   ngoµi   doanh  nghiÖp . Lµ   viÖc   tuyÓn   dông   nh©n   viªn   tõ   thÞ   trêng   lao  ®éng bªn ngoµi doanh nghiÖp . ¦u ®iÓm cña h×nh thøc tuyÓn dông nh©n sù tõ bªn  ngoµi doanh nghiÖp : ­Gióp doanh nghiÖp thu hót ®îc nhiÒu chuyªn gia,  nh÷ng nh©n viªn giái, qua ®ã tuyÓn chän vµo c¸c chøc  danh phï hîp. 19
 20. LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thu Trang­K33A6 ­C¸c   nh©n   viªn   míi   thêng   tá   ra   n¨ng   næ,   chøng  minh kh¶ n¨ng lµm viÖc cña m×nh b»ng c«ng viÖc cô thÓ  cho nªn hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng rÊt cao. Nhîc ®iÓm tån t¹i cña h×nh thøc tuyÓn dông nh©n  sù tõ bªn ngoµi doanh nghiÖp : ®ã lµ ngêi ®îc tuyÓn  dông ph¶i mÊt mét thêi gian ®Ó lµm quen víi c«ng viÖc  vµ doanh nghiÖp. Do ®ã hä cã thÓ cha hiÓu râ ®îc môc  tiªu, lÒ lèi lµm viÖc cña doanh nghiÖp, ®iÒu nµy cã  thÓ dÉn ®Õn nh÷ng sai lÖch vµ c¶n trë nhÊt ®Þnh. C¸c h×nh thøc thu hót øng cö viªn tõ bªn ngoµi:  th«ng qua qu¶ng c¸o, th«ng qua v¨n phßng dÞch vô lao  ®éng, tuyÓn sinh viªn tèt nghiÖp tõ c¸c trêng §¹i häc  vµ mét sè h×nh thøc kh¸c. 2.2.Néi dung cña tuyÓn dông nh©n sù  Néi dung cña tuyÓn dông nh©n sù gåm c¸c bíc sau:             ChuÈn bÞ tuyÓn dông    Th«ng b¸o tuyÓn dông Thu nhËn nghiªn cøu  hå s¬ Tæ chøc pháng vÊn, tr¾c  nghiÖm, s¸t h¹ch c¸c øng  cö viªn KiÓm tra søc khoÎ 20 §¸nh gi¸ øng cö viªn vµ  ra quyÕt ®Þnh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản