intTypePromotion=3

Báo cáo " Nâng cao dân chủ và thương lượng - điều kiện quan trọng để giải quyết bồi thường thiệt hại cho cá nhân bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự"

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
41
lượt xem
4
download

Báo cáo " Nâng cao dân chủ và thương lượng - điều kiện quan trọng để giải quyết bồi thường thiệt hại cho cá nhân bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nâng cao dân chủ và thương lượng - điều kiện quan trọng để giải quyết bồi thường thiệt hại cho cá nhân bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự Trong khi đó, có thể nói hành vi đạo đức trực tiếp chịu sự chi phối của các quan điểm, quan niệm, tư tưởng đạo đức. Nắm được các quan niệm, tư tưởng đạo đức là xác định được những hành vi nên làm, phải làm trong điều kiện hoàn cảnh cụ thể, xác định. Do vậy, để điều chỉnh hành vi con người bằng đạo đức, vấn đề...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Nâng cao dân chủ và thương lượng - điều kiện quan trọng để giải quyết bồi thường thiệt hại cho cá nhân bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự"

  1. nghiªn cøu - trao ®æi TS. Lª Mai Anh * V phương di n pháp lu t, các ho t ng t t ng hình s như b t, t m gi , t m giam và xét x v hình s m t ngư i t t ng ho c có vi ph m pháp lu t.(1) Vi c không tuân th úng các quy nh c a pháp lu t t t ng ã ưa n nh ng h u u là nh ng bi n pháp cư ng ch c n thi t qu tiêu c c cho công dân, ó là thi t h i c a các cơ quan nhà nư c có th m quy n v v t ch t ho c tinh th n do b b t, giam, phòng ng a, ngăn ch n và u tranh phòng, gi , xét x oan. ch ng t i ph m. Tính ch t c a các ho t Có th nói, nguyên nhân c a tình tr ng ng t t ng này luôn liên quan n nhi u oan trong ho t ng t t ng hình s như m t c a i s ng xã h i, n vi c th c hi n hi n nay m t ph n là do các cơ quan ti n chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà hành t t ng ã th c thi các ch c năng nư c và cũng tr c ti p nh hư ng n các nghi p v c a t ng ngành chưa b o m các quy n t do cá nhân c a công dân. Vì v y, yêu c u c a pháp ch xã h i ch nghĩa. yêu c u t ra là các cơ quan b o v pháp Trong khi ó, trình t gi i quy t vi c b i lu t ph i ti n hành các ho t ng t t ng thư ng thi t h i do ngư i có th m quy n m t cách th n tr ng, úng ngư i, úng t i ti n hành t t ng gây ra trư c ây theo quy và tuân theo các yêu c u nghi p v chuyên nh c a i u 624 B lu t dân s và Ngh môn cũng như quy nh c a pháp lu t. nh s 47/CP ngày 3/5/1997 chưa th t hoàn Nhưng trên th c t , nh ng òi h i nêu toàn phù h p v i tính ch t c a quan h b i trên c a ho t ng t t ng ã có lúc, có nơi thư ng thi t h i v dân s . Do v y, th c ti n không ư c các cơ quan và ngư i có th m gi i quy t b i thư ng thi t h i trong các v quy n c a cơ quan ti n hành t t ng tuân oan trong t t ng hình s không có hi u qu th m t cách y . th c hi n Ngh ho c hi u qu không cao. M t trong nh ng quy t s 08/NQ-TW ngày 2/1/2002 c a B y u t quan tr ng nh m nâng cao hi u qu chính tr v m t s nhi m v tr ng tâm công trong lĩnh v c này là nâng cao dân ch và tác tư pháp trong th i gian t i, Th tư ng th c hi n nguyên t c thương lư ng trong Chính ph cũng ã có ch th tri n khai gi i quy t b i thư ng thi t h i do ngư i có th c hi n. Tinh th n chung là x lí k p th i và nghiêm minh nh ng cán b có vi ph m * Gi ng viên chính Khoa lu t qu c t pháp lu t trong khi ti n hành các ho t ng Trư ng i h c lu t Hà N i T¹p chÝ luËt häc sè 5/2003 3
  2. nghiªn cøu - trao ®æi th m quy n c a cơ quan ti n hành t t ng kho n ti n b i thư ng mà ngư i b oan ho c gây ra v i ngư i b oan. ây th c s là i u thân nhân c a ngư i b oan ư c nh n (quy nh ki n c n thi t và có ý nghĩa thi t th c trong t i i u 20 Ngh quy t s 338/NQ-UBTVQH11). ho t ng t t ng hình s hi n nay nư c th c hi n có hi u qu các quy nh c a ta. Nh n th c ư c ý nghĩa th c t c a v n Ngh quy t s 338/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 này nên U ban thư ng v Qu c h i chúng tôi cho r ng c n th c hi n m t s v n khoá XI ã ban hành Ngh quy t s sau ây: 338/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 v 1. M t s n i dung c th c a vi c b i thư ng thi t h i cho ngư i b oan do nâng cao dân ch và thương lư ng trong ngư i có th m quy n trong ho t ng t gi i quy t b i thư ng thi t h i cho ngư i t ng hình s gây ra. i u 3 Ngh quy t s b oan trong ho t ng t t ng hình s 338/NQ-UBTVQH11 ã quy nh nguyên V nhi u phương di n, cơ quan ti n t c gi i quy t b i thư ng thi t h i như sau: hành t t ng ph i th c s cao dân ch và "1. K p th i, công khai và úng pháp thương lư ng b i thư ng trong quá trình lu t; ... xét, gi i quy t b i thư ng thi t h i cho 5. Vi c b i thư ng thi t h i ư c ti n ngư i b oan. Tính ch t dân ch trư c h t hành trên cơ s thương lư ng gi a cơ ư c th hi n b ng vi c b o m quy n c a quan có trách nhi m b i thư ng thi t h i ngư i b oan ư c th hi n b ng nguyên t c v i ngư i b oan, thân nhân c a ngư i b thương lư ng, ngư i b oan ư c tham gia oan ho c i di n h p pháp c a h ; n u trong su t quá trình xét và gi i quy t b i không thương lư ng ư c thì ngư i b thư ng, dù là b i thư ng theo trình t hành oan, thân nhân c a ngư i b oan ho c i chính hay trình t tòa án. Trong m i trình t di n h p pháp c a h có quy n yêu c u ó, ngư i b oan ư c ch ng th hi n ý toà án gi i quy t”.(2) chí cá nhân trên cơ s quy nh c a pháp Theo quy nh trên ây rõ ràng tính ch t lu t. Khi ngư i b oan ư c tr c ti p tham dân ch thông qua vi c thương lư ng ư c gia vào quá trình xét và gi i quy t b i coi là n i dung quan tr ng c a nguyên t c thư ng thì yêu c u quan tr ng v phía cơ gi i quy t b i thư ng thi t h i. C th thêm quan ti n hành t t ng có trách nhi m là n i dung c a nguyên t c này, i u 11 c a ph i coi tr ng vi c hòa gi i, thương lư ng Ngh quy t s 338/NQ-UBTVQH11 còn gi a ngư i b oan v i bên gây thi t h i là các quy nh khá chi ti t và c th vi c gi i cơ quan ti n hành t t ng (theo quy nh t i quy t b i thư ng thi t h i b ng thương i u 10 Ngh quy t 338/NQ-UBTVQH11). lư ng ch khi nào không thương lư ng ư c C n coi ây là trình t b t bu c cũng như ngư i b oan m i yêu c u toà án gi i quy t. m t bư c c a th t c t t ng dân s Vi c yêu c u toà án gi i quy t cũng có nh ng thông thư ng. B i vì, thông qua vi c hòa c trưng là không áp d ng án phí, l phí, các gi i, thương lư ng có th t ư c nhi u lo i phí khác; không áp d ng thu i v i m c ích như: 4 T¹p chÝ luËt häc sè 5/2003
  3. nghiªn cøu - trao ®æi - T o ư c s thông c m gi a hai bên, thư ng thi t h i là con ư ng ng n và có v a gi m b t tâm lí căng th ng, gay g t hi u qu cao gi i quy t v n b i c a ngư i b oan ng th i cũng là i u thư ng thi t h i cho công dân trong trư ng ki n ngư i có l i (là ngư i có th m h p b oan trong ho t ng t t ng hình s . quy n trong ho t ng t t ng hình s gây Nhưng cũng c n lưu ý r ng làm ư c ra) nh n th y ư c sai l m c a h trong vi c i u này thì trư c h t, cá nhân ngư i gây gây ra h u qu oan cho công dân. thi t h i (mà c th là ngư i ti n hành t - Giúp hai bên có cơ h i th hi n ý chí t ng có l i trong vi c gây oan, sai) ph i c a mình trong vi c kh c ph c h u qu . ây th ng th n, trung th c và s n sàng ch u chính là lúc hai bên th hi n quan i m khi trách nhi m trư c công dân. B i vì, s nh y trao i, bàn b c, thương lư ng v i nhau c m c a các v oan, sai trong ho t ng t nh ng yêu c u. Qua thương lư ng hai bên t ng hình s là ch ngư i nhân danh pháp cũng th y ư c nh ng khó khăn c a nhau lu t, nhân danh công lí nhưng l i ã làm trái và có phương án gi i quy t phù h p. Ngoài v i yêu c u c a pháp lu t. Cho nên, khôi ra, thông qua thương lư ng s giúp cơ quan ph c l i lòng tin c a công dân thì cách ng ti n hành t t ng hình s n m b t ư c x úng n là không ng i ph i th a nh n mong mu n, nguy n v ng c a ngư i b oan có sai l m và sai n âu ph i s a n ó là có ư ng l i gi i quy t th a áng theo v n th t s có ý nghĩa quan tr ng. úng quy nh c a pháp lu t. Tóm l i, làm t t khâu hòa gi i và - T o i u ki n ngư i b oan n m thương lư ng là ti n gi i quy t nhanh ư c cơ s , căn c pháp lí cũng như s v n chóng, k p th i vi c b i thư ng cho ngư i d ng các quy nh pháp lu t c a cơ quan b oan, qua ó tránh phát sinh thêm các t n ti n hành t t ng trong khi gi i quy t vi c th t không mong mu n khác cho c cơ b i thư ng. Trên cơ s ó, ngư i b oan quan ti n hành t t ng và cho chính nh ng m i có s tin tư ng cách gi i quy t công ngư i b oan. b ng, dân ch , công khai c a các cơ quan M t n i dung khác c a nâng cao dân ti n hành t t ng. Có làm như v y thì ch và thương lư ng trong gi i quy t b i ngư i b oan m i t nguy n ch p nh n thư ng cho các v oan trong t t ng hình s quy t nh gi i quy t b i thư ng thi t h i là vi c cơ quan ti n hành t t ng có trách c a h i ng xét gi i quy t b i thư ng, nhi m ph i t o i u ki n thu n l i ngư i có th tránh vi c khi u ki n kéo dài b ng b oan, sai ư c th c hi n các yêu c u òi trình t kh i ki n và yêu c u tòa án b o v , b i thư ng c a mình úng v i quy nh c a làm nh hư ng n uy tín c a các cơ quan pháp lu t thông qua khâu thương lư ng. C b o v pháp lu t. th là ngư i b oan không b áp t, ép bu c Coi tr ng khâu hòa gi i thành thông qua ph i tuân theo các quy t nh c a cơ quan vi c thương lư ng gi a ngư i b oan và cơ ti n hành t t ng mà không ư c th hi n quan ti n hành t t ng có trách nhi m b i h p pháp ý chí t b o v l i ích chính T¹p chÝ luËt häc sè 5/2003 5
  4. nghiªn cøu - trao ®æi áng c a b n thân. Vì v y, song song v i Mu n làm ư c các yêu c u nêu trên thì v n vi c ưa ra các quy t nh gi i quy t b i b i thư ng cho ngư i b oan ph i ư c thư ng, cơ quan ti n hành t t ng có trách gi i quy t b ng s tư duy và cách th c ph i nhi m c n có s gi i thích rõ ràng, th ng th c s dân ch m i áp ng úng òi h i th n xóa b khúc m c trong tâm tư ngư i c a b i thư ng thi t h i do xâm ph m b oan. Có như v y, vi c b i thư ng m i quy n tư pháp. Chính vì v y, i v i m t v th c s có ý nghĩa tr n v n và th u tình, t vi c b i thư ng do b oan v n b i thư ng lí. V cơ b n, không th coi vi c b i thư ng b ng v t ch t ch là m t trong nh ng n i trong v vi c có oan, sai cũng gi ng v i m t dung trong Ngh quy t s 338/NQ-UBTVQH 11 v b i thư ng thi t h i v dân s thông nhưng không có nghĩa là xóa b hoàn toàn thư ng. Trong b i thư ng thi t h i do b nh ng thi t h i v tinh th n mà ngư i b oan, sai v hình s , ý nghĩa tinh th n c a oan ph i tr i qua. B i thư ng thi t h i do vi c b i thư ng c n ư c t lên hàng u, b oan vì v y không th b qua y u t dân vì tính ch t c a i tư ng mà hành vi gây ch , thương lư ng trong cách hi u và cách oan, sai ã xâm ph m t i là các giá tr gi i quy t c a chính các cơ quan ti n hành thiêng liêng c a con ngư i như danh d , t t ng nh m khôi ph c danh d cho ph m giá và nhi u giá tr tinh th n khác. ngư i b oan. Có th nói r ng trên th c t , thi t h i v t cao dân ch trong gi i quy t b i ch t ho c thi t h i v tinh th n m i ch là thư ng do b oan còn nh m tránh hi n m t ph n c a nh ng t n th t th c s mà tư ng c tình che gi u s th t, che gi u sai ngư i b oan, sai ph i gánh ch u. i v i l m trong ho t ng c a ngư i có th m nhi u trư ng h p b oan, sai, khó khăn l n quy n ti n hành t t ng. Trong không khí khác mà ngư i b oan không th t mình dân ch , hòa gi i và thương lư ng ngư i b kh c ph c ư c, ó là s hòa nh p tr l i oan m i có i u ki n b c l , nói rõ s th t, như th nào v i i s ng c ng ng sau s t ó m i giúp cơ quan ti n hành t t ng ki n oan x y ra? Tr ng thái tâm lí m t n nh n th y thi u sót, sai l m trong công tác nh, n i au n v th xác do b thương t t ng, qua ó có s rút kinh nghi m k p t t (n u có), c bi t là v n danh d ... s th i nâng cao ch t lư ng công tác i u th t là nh ng h u qu t vi c oan c n ph i tra, truy t , xét x , góp ph n b o v quy n có th i gian hàn g n và quan tr ng hơn l i h p pháp cho công dân và b o m bình n a là c n có cách x lí công b ng, có trách n các quan h xã h i. nhi m cao c a các cơ quan ch c năng Nâng cao dân ch trong gi i quy t vi c giúp ngư i b oan khôi ph c l i i s ng b i thư ng cho ngư i b oan còn liên quan bình thư ng sau nh ng m t mát to l n trong nv n có tính ch t th i s trong ho t th i gian b giam gi÷, h t vư t qua các ng t t ng hi n nay, ó là quy n ư c có t n th t ã làm xáo ng, th m chí có th lu t sư ho c ngư i i di n h p pháp c a h làm thay i c s ph n m t con ngư i. ư c tham gia b o v l i ích c a các ương 6 T¹p chÝ luËt häc sè 5/2003
  5. nghiªn cøu - trao ®æi s m i trình t và m i giai o n t t ng. nh n trách nhi m bi u hi n khá rõ m t s Th c t , không ph i ngư i b oan nào cũng cơ quan ti n hành t t ng. Vì th , hi n nay am hi u pháp lu t và t bi t mình có nh ng vi c quy trách nhi m hoàn tr trong các v quy n hay nghĩa v ra sao. Trong khi ó, b i thư ng oan, sai h u như chưa có k t qu vai trò c a lu t sư ho c ngư i i di n h p mà ch y u m i ch d ng l i hình th c x lí pháp c a h có trình và am hi u pháp k lu t công ch c có sai ph m, còn kinh phí lu t trong các v vi c gi i quy t b i thư ng hoàn tr nhi u trư ng h p không bi t quy k t thi t h i cho ngư i b oan còn b h n ch và cho cơ quan nào trong s cơ quan i u tra, truy chưa áp ng ư c v i yêu c u th c t . Do t , xét x và cho ai - th trư ng cơ quan ti n ó, c n có s b o m lu t sư ho c hành t t ng hay ngư i ti n hành t t ng? Vì ngư i i di n h p pháp c a h thu n l i v y, Ngh quy t s 338/NQ-UBTVQH11 tuy tham gia cùng các ương s trong các trình ã có quy nh khá chi ti t nhưng th ng t gi i quy t b i thư ng, n u ngư i b oan nh t vi c áp d ng các cơ quan có th m quy n có yêu c u. ti n hành t t ng c n ban hành thông tư liên M tv n cũng r t n i c m trong th c ngành phân nh trách nhi m c th khi ti n gi i quy t b i thư ng thi t h i i v i các ph i b i thư ng. v vi c oan v hình s là vi c gi i quy t v n V phía các cơ quan ti n hành t t ng, hoàn tr kinh phí b i thư ng cho cơ quan v n nâng cao dân ch và thương lư ng ti n hành t t ng c a ngư i ã gây ra oan sai ph i ư c áp d ng m t cách th ng nh t và ph i b i thư ng thi t h i. V n này cũng trong c khi ti n hành t t ng l n khi gi i ã ư c quy nh t i m c 5 v nghĩa v hoàn quy t b i thư ng cho ngư i b oan. Mu n tr c a Ngh quy t s 338/NQ-UBTVQH11. v y, trách nhi m c a ngư i ti n hành t Tuy nhiên, quá trình gi i quy t các v n t ng có l i ph i ư c xác nh theo nh ng phát sinh t b i thư ng oan sai liên quan tiêu chí pháp lu t, b o m tính khách quan, n nhi u ngư i, nhi u m i quan h , nhi u không bao che, n nang, ùn y trách cơ quan và nhi u ngư i ti n hành t t ng. nhi m cho nhau. Căn c xác nh trách Trong s các m i quan h an xen ó, v n nhi m c a ngư i ti n hành t t ng là ch c hoàn tr kinh phí b i thư ng c a ngư i năng, nhi m v ư c giao. Khi ã xác nh gây thi t h i r t ph c t p, do yêu c u ph i ư c ngư i ph i có trách nhi m thì cơ quan xác nh ư c ph m vi trách nhi m c a t ng ti n hành t t ng có th m quy n gi i quy t cơ quan và t ng ngư i ti n hành t t ng. ph i t o i u ki n cho ngư i ti n hành t Nguyên nhân c a tình tr ng không xác nh t ng có l i ư c tham gia quá trình gi i ư c ph m vi, gi i h n trách nhi m c a quy t b i thư ng cho ngư i b oan có s t ng ngư i ti n hành t t ng cũng có th “c ng ng trách nhi m “v i cơ quan ti n xu t phát t s thi u dân ch khi gi i quy t hành t t ng có th m quy n gi i quy t v v n . Hi n tư ng trên làm sai, dư i ph i vi c. Tính ch t “c ng ng trách nhi m” ch u và khi oan, sai x y ra không ai mu n ây không có nghĩa yêu c u ngư i ti n hành T¹p chÝ luËt häc sè 5/2003 7
  6. nghiªn cøu - trao ®æi t t ng có l i ph i tr c ti p b i thư ng cho thay i cách th c th c hi n trách nhi m ngư i b oan (vì trách nhi m b i thư ng cho c a Nhà nư c trong vi c gi i quy t b i ngư i b thi t h i i v i trư ng h p này là thư ng thi t h i cho ngư i bi oan trong th c thu c trách nhi m c a cơ quan ti n hành t t ho t ng i u tra, truy t , xét x c a các t ng có ngư i ti n hành t t ng ã gây ra cơ quan b o v pháp lu t hi n nay. thi t h i). S có m t c a ngư i ngư i ti n Trư c h t, v m t nh n th c, c n kh ng hành t t ng có l i là cùng tham gia hòa nh rõ, quy n l c tư pháp ph i th hi n gi i, thương lư ng còn nh m m c ích ư c s dân ch b o m úng tính ch t ngư i b oan có s thông c m. Ngoài ra, s c a quy n l c ó trong ho t ng c a các cơ có m t c a h còn có th làm d u s căng quan b o v pháp lu t. Xét v b n ch t, th ng khi thương lư ng, làm nh b t n i nâng cao dân ch không ph i là sáng ki n au tinh th n c a ngư i b oan. Yêu c u pháp lu t có tính sáng t o và t phá trong c ng ng trách nhi m i v i ngư i gây ra th c ti n th c thi pháp lu t mà nó v n là giá thi t h i còn có ý nghĩa thi t th c khác là tr truy n th ng c a th ch nhà nư c pháp nâng cao trách nhi m cá nhân c a ngư i quy n. Khi gi i quy t m i quan h gi a Nhà ti n hành t t ng trong ho t ng ch c năng nư c và công dân trong ho t ng tư pháp và h t rút ra bài h c kinh nghi m t cũng như trong gi i quy t m i quan h v th c t nh m tránh l p l i sai sót. b i thư ng thi t h i do oan, sai mang tính Bên c nh ó, khi gi i quy t v n hoàn ch t dân s thì tính ch t dân ch th hi n tr kinh phí b i thư ng, cơ quan có th m thông qua các quy nh v thương lư ng ã quy n gi i quy t ph i t o i u ki n ngư i kh ng nh vai trò c a pháp lu t là công c có nghĩa v b i thư ng có quy n ư c trình h p pháp c a c Nhà nư c và công dân. bày các b ng ch ng, cơ s ch ng minh Nâng cao dân ch là gi i pháp vi c m c trách nhi m mà h ph i gánh ch u, gi i quy t b i thư ng oan, sai áp ng ư c tránh tình tr ng m nh l nh sai t c p trên tính ch t c a m i quan h pháp lu t v b i nhưng c p dư i v n ph i ch u trách nhi m. thư ng dân s do xâm ph m quy n tư pháp. i u quan tr ng là ph i có s dân ch có Ý nghĩa sâu s c c a v n nâng cao dân cơ s xác nh rõ ràng trách nhi m c a t ng ch và thương lư ng mà cơ quan ti n hành ngư i t t ng thì v n kinh phí hoàn tr t t ng có trách nhi m th c hi n i v i m i có th ư c gi i quy t th c t . ngư i b oan trong khi thi hành công v là 2. ý nghĩa c a vi c nâng cao dân ch vì i v i m i công dân, ch có tòa án là cơ và thương lư ng trong th c ti n gi i quy t quan duy nh t có quy n thay m t Nhà nư c vi c b i thư ng thi t h i cho công dân b phán xét h là t i ph m và ph i b tr ng tr oan trong ho t ng t t ng hình s theo pháp lu t. V y, cũng ch có tòa án là cơ Có th nói r ng nâng cao dân ch và quan tr l i cho ngư i b oan s trong s ch thương lư ng là gi i pháp có hi u qu cao c a h và ưa h tr v v i i s ng c ng 8 T¹p chÝ luËt häc sè 5/2003
  7. nghiªn cøu - trao ®æi ng. Trong gi i quy t b i thư ng thi t h i thư ng còn có th s m phát hi n ra các v cho ngư i b oan, trách nhi m c a cơ quan vi c b oan sai k p th i x lí, tránh ư c ti n hành t t ng là ph i v a b i thư ng các t n th t và h u qu nghiêm tr ng gây ra thi t h i v v t ch t và thi t h i tinh th n cho công dân. cho ngư i b oan ng th i có trách nhi m V phương di n xã h i, v n nâng cao khôi ph c l i danh d , uy tín cho ngư i ó dân ch ph i i ôi v i vi c tăng cư ng vì nh ng hi u l m do s ki n oan, sai gây công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c ra. Trách nhi m minh oan, ph c h i danh d pháp lu t trong nhân dân v các chu n m c cho ngư i b oan, sai c a các cơ quan này pháp lu t cơ b n, giúp ngư i dân hi u ph i ư c quy nh c th trong các văn b n ư c quy n và nghĩa v c a công dân, qua pháp lu t liên quan v i tính ch t là m t n i ó t o i u ki n công dân tôn tr ng pháp dung c a trách nhi m Nhà nư c i v i vi c ch xã h i ch nghĩa, tin tư ng vào các cơ b i thư ng cho ngư i b oan. Nh ng hình quan có th m quy n ti n hành t t ng; bi t th c minh oan t i nơi cư trú, nơi làm vi c, t b o v quy n và l i ích h p pháp c a thông qua phương ti n thông tin i chúng mình trư c các cơ quan ti n hành t t ng. như báo, ài phát thanh, truy n hình... c n th c hi n m t cách có hi u qu và b o m tính th c thi Ngh quy t c a U ư c áp d ng v i tính ch t là bi n pháp b t ban thư ng v Qu c h i XI v b i thư ng bu c khi t v n gi i quy t b i thư ng thi t h i trong các v oan, sai, chúng tôi cho cho ngư i b oan. r ng trong l n s a i, b sung B lu t dân Áp d ng gi i pháp nâng cao dân ch và s l n này c n quy nh c th trách nhi m thương lư ng trong gi i quy t b i thư ng c a Nhà nư c trong vi c b i thư ng oan, sai. thi t h i i v i ngư i b oan v hình s s Do tính ch t c thù nên quy nh theo i u tăng cư ng trách nhi m c a cơ quan và 624 c a B lu t dân s như hi n nay là khó ngư i có th m quy n c a cơ quan ti n hành v n d ng trong th c ti n. Và vi c th c t t ng có l i trư c ngư i b oan và trư c c hi n Ngh quy t s 338/NQ-UBTVQH11 có xã h i. Vi c b i thư ng thi t h i i v i các hi u qu các ngành pháp lu t h u quan c n v oan, sai v hình s không ph i là v n th ng nh t và ban hành thông tư liên ngành gi i quy t n i b trong cơ quan ti n hành t th ng nh t vi c áp d ng trong th c ti n./. t ng. Vì v y, nâng cao dân ch s t o cơ s (1).Xem: “Chuy n ng tr i Gia Lai - Công an b t nhân dân có i u ki n ki m tra, giám sát và ánh ngư i trái phép”, Báo Pháp lu t s 150 ho t ng t t ng c a các cơ quan tư pháp, (1993) ra ngày th ba 24/6/2003, tr. 3. cũng góp ph n tăng cư ng k lu t và làm (2).Xem: Ngh quy t v b i thư ng thi t h i cho thay i tư duy, phong cách làm vi c c a ngư i b oan do ngư i có th m quy n trong ho t các cơ quan ti n hành t t ng. Hơn n a, ng t t ng hình s gây ra. T p chí Ki m sát s b ng vi c tăng cư ng dân ch trong b i 5/2003. T¹p chÝ luËt häc sè 5/2003 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản