intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Tình huống buôn bán trao đổi hàng hóa giữa Lai Châu với các tỉnh biên giới Trung Quốc gia đoạn 2001 - 2006 và dự báo đến 2010

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

49
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lai Châu là một tỉnh miền núi, nằm ở phía Tây Bắc của Việt Nam, có diện tích tự nhiên rộng 9.070 km2; dân số 330.148 ng-ời; có đ-ờng biên giới dài 273 km tiếp giáp với Trung Quốc. Lai Châu có 2 cửa khẩu quốc gia: - Cửa khẩu Ma Lù Thàng thuộc xã Ma Ly Pho huyện Phong Thổ đối diện là cửa khẩu Kim Thuỷ Hà thuộc huyện Kim Bìnhtỉnh Vân Nam Trung Quốc đ-ợc mở và đi vào hoạt động từ năm 1992, đến năm 2001 Thủ t-ớng Chính phủ có Quyết định số 187/2001/QĐ-TTg...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo nghiên cứu khoa học " Tình huống buôn bán trao đổi hàng hóa giữa Lai Châu với các tỉnh biên giới Trung Quốc gia đoạn 2001 - 2006 và dự báo đến 2010

  1. TrÇn ThÞ Hoa TrÇn ThÞ Hoa Së Th−¬ng m¹i - du lÞch tØnh Lai Ch©u diÖn lµ cöa khÈu B×nh Hµ thuéc huyÖn I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh Lôc Xu©n, V©n Nam, Trung Quèc (hiÖn Lai Ch©u lµ mét tØnh miÒn nói, n»m ë ch−a ho¹t ®éng). phÝa T©y B¾c cña ViÖt Nam, cã diÖn tÝch tù Ngoµi hai cÆp cöa khÈu trªn, Lai Ch©u nhiªn réng 9.070 km2; d©n sè 330.148 cßn cã nhiÒu tuyÕn ®−êng mßn, lèi më ng−êi; cã ®−êng biªn giíi dµi 273 km tiÕp chung víi tØnh V©n Nam Trung Quèc, nh−: gi¸p víi Trung Quèc. Lai Ch©u cã 2 cöa P« T« thuéc huyÖn S×n Hå, NËm L»n khÈu quèc gia: thuéc huyÖn M−êng TÌ, DÒ Suèi Thµng - Cöa khÈu Ma Lï Thµng thuéc x· Ma thuéc huyÖn Phong Thæ. Ly Pho huyÖn Phong Thæ ®èi diÖn lµ cöa Lai Ch©u n»m c¹nh hµnh lang kinh tÕ khÈu Kim Thuû Hµ thuéc huyÖn Kim B×nh- C«n Minh - Lµo Cai - Hµ Néi - H¶i Phßng - tØnh V©n Nam Trung Quèc ®−îc më vµ ®i Qu¶ng Ninh; n»m gi÷a 2 ®iÓm du lÞch næi vµo ho¹t ®éng tõ n¨m 1992, ®Õn n¨m 2001 tiÕng Sa Pa vµ §iÖn Biªn Phñ; cã c¸c trôc Thñ t−íng ChÝnh phñ cã QuyÕt ®Þnh sè ®−êng giao th«ng quèc lé 4D, quèc lé 12 vµ 187/2001/Q§-TTg ngµy 07/12/2001 vÒ viÖc quèc lé 32 nèi Lai Ch©u víi Hµ Néi vµ cho phÐp cöa khÈu Ma Lï Thµng ®−îc ¸p §iÖn Biªn; cã ®−êng thuû s«ng §µ nèi liÒn dông chÝnh s¸ch khu kinh tÕ cöa khÈu biªn víi Trung Quèc nªn giao th«ng ®i l¹i vµ giíi ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè giao l−u bu«n b¸n cã nhiÒu thuËn lîi. Tuy 53/2001/Q§-TTg ngµy 19/4/2001. HiÖn t¹i Khu kinh tÕ cöa khÈu Ma Lï Thµng ®·, n»m ë vïng cùc B¾c, c¸ch xa trung t©m ®ang ®−îc ®Çu t− x©y dùng vµ tõng b−íc kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi cña c¶ n−íc hoµn thiÖn ®−a vµo sö dông ph¸t huy hiÖu nh−ng Lai Ch©u cã tµi nguyªn, kho¸ng qu¶. s¶n phong phó; cßn nhiÒu diÖn tÝch ®Êt ®Ó - Cöa khÈu U Ma Tu Khoßng thuéc x· ph¸t triÓn; kho¸ng s¶n ®a d¹ng vµ mét sè Thu Lòm huyÖn M−êng TÌ, Lai Ch©u; ®èi lo¹i cã tr÷ l−îng kh¸ lín; cã triÓn väng vÒ nghiªn cøu trung quèc sè 5(75) - 2007 50
  2. T×nh h×nh bu«n b¸n, trao ®æi hµng ho¸… trång vµ khai th¸c kinh tÕ rõng; cã nhiÒu ®Þnh chÝnh s¸ch −u ®·i khuyÕn khÝch ®Çu danh lam th¾ng c¶nh thiªn nhiªn ®Ñp vµ t− trªn ®Þa bµn tØnh Lai Ch©u, QuyÕt ®Þnh b¶n s¾c v¨n ho¸ ®éc ®¸o cña c¸c d©n téc sè 02/2004/Q§-UB ngµy 10/3/2004 v/v ban thiÓu sè. T×nh h×nh an ninh biªn giíi æn hµnh quy chÕ qu¶n lý vµ chÝnh s¸ch −u ®·i ®Þnh, mèi quan hÖ hîp t¸c kinh tÕ ®èi ®èi víi Khu kinh tÕ cöa khÈu Ma Lï ngo¹i cña Lai Ch©u víi V©n Nam- Trung Thµng; thµnh lËp l¹i Ban ChØ ®¹o Khu Quèc ph¸t triÓn tèt. MÆt kh¸c ViÖt Nam kinh tÕ cöa khÈu Ma Lï Thµng (QuyÕt ®· chÝnh thøc gia nhËp Tæ chøc Th−¬ng ®Þnh sè 346/Q§-UB ngµy 30/5/2005) vµ m¹i thÕ giíi (WTO)… §ã lµ c¸c lîi thÕ vµ kiÖn toµn l¹i Ban qu¶n lý Khu kinh tÕ cöa cã thÓ kh¼ng ®Þnh Lai Ch©u héi tô ®ñ tiÒm khÈu Ma Lï Thµng (QuyÕt ®Þnh sè 92/Q§- n¨ng vµ lùc l−îng lao ®éng ®Ó ®¸p øng UB ngµy 16/11/2005); QuyÕt ®Þnh sè ph¸t triÓn kinh tÕ vµ thu hót ®Çu t− ®Ó 94/2005/Q§-UB ngµy 16/11/2005 v/v ban ®Èy m¹nh trao ®æi bu«n b¸n hµng ho¸ víi hµnh quy ®Þnh tr×nh tù thñ tôc xuÊt nhËp Trung Quèc. c¶nh, xuÊt nhËp khÈu qua cöa khÈu Ma Lï Thµng... §Æc biÖt trong th¸ng 3-2007, Trong thêi gian qua, hÇu hÕt c¸c ho¹t UBND tØnh Lai Ch©u ®· phª duyÖt §Ò ¸n ®éng bu«n b¸n cña Lai Ch©u víi Trung ph¸t triÓn kinh tÕ cöa khÈu ®Õn 2010 vµ Quèc diÔn ra chñ yÕu qua cöa khÈu Ma Lï ®ang chuÈn bÞ ban hµnh nghÞ quyÕt Thµng. Do Khu kinh tÕ cöa khÈu Ma Lï chuyªn ®Ò vÒ s¶n xuÊt vµ cung øng hµng Thµng xa c¸c trung t©m ®« thÞ lín vµ c¸c xuÊt khÈu t¹i ®Þa ph−¬ng; ngµy 5-4-2007 vïng s¶n xuÊt lín cña ViÖt Nam vµ Trung UBND tØnh Lai Ch©u ban hµnh quyÕt Quèc, chËm ®−îc ®Çu t− x©y dùng nªn c¸c ®Þnh sè 308/Q§-UBND ngµy 05.4.2007 v/v ho¹t ®éng vÒ bu«n b¸n trao ®æi hµng ho¸ thµnh lËp Uû ban c«ng t¸c liªn hîp cña víi Trung Quèc bÞ h¹n chÕ rÊt nhiÒu so víi tØnh Lai Ch©u víi V©n Nam - Trung c¸c cöa khÈu tuyÕn biªn giíi ViÖt -Trung Quèc... kh¸c nh− c¸c tØnh L¹ng S¬n, Qu¶ng Ninh vµ Lµo Cai. Song, víi sù cè g¾ng cña ®Þa Nh÷ng chñ tr−¬ng, c¬ chÕ chÝnh s¸ch ph−¬ng, ®Æc biÖt sau khi t¸ch tØnh, c¸c trªn ®· cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn ho¹t ®éng ho¹t ®éng trao ®æi bu«n b¸n hµng ho¸ víi ®Çu t−, kinh doanh t¹i c¸c khu vùc cöa Trung Quèc còng ®¹t ®−îc mét sè kÕt qu¶ khÈu vµ ho¹t ®éng bu«n b¸n trao ®æi hµng nhÊt ®Þnh. ho¸ qua biªn giíi víi Trung Quèc ngµy cµng t¨ng. II. KÕt qu¶ ho¹t ®éng 2. KÕt qu¶ bu«n b¸n trao ®æi h ng 1. C«ng t¸c qu¶n lý nh nuíc ho¸ víi Trung Quèc UBND tØnh Lai Ch©u ®· ban hµnh c¸c - HiÖn nay cã h¬n 100 doanh nghiÖp QuyÕt ®Þnh sè 87/2004/Q§-UB ngµy trong n−íc tham gia ho¹t ®éng xuÊt nhËp 16/12/2004 vÒ phª duyÖt §Ò ¸n quy ho¹ch khÈu qua cöa khÈu Ma Lï Thµng (trong chi tiÕt Khu kinh tÕ cöa khÈu Ma Lï ®ã Lai Ch©u cã 8 doanh nghiÖp), víi c¸c Thµng; ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch −u ®·i ho¹t chñ yÕu lµ thu gom hµng n«ng l©m thu hót ®Çu t− nh− QuyÕt ®Þnh sè s¶n, khai th¸c quÆng th«, ®¸ ®en, chÌ kh«, 64/2004/Q§-UB ngµy 15/9/2004 v/v quy nghiªn cøu trung quèc sè 5(75) - 2007 51
  3. TrÇn ThÞ Hoa tØnh Lai Ch©u hiÖn nay chñ yÕu diÔn ra th¶o qu¶, hµng thuû s¶n, bét giÊy ®Ó xuÊt d−íi d¹ng th−¬ng m¹i tiÓu ng¹ch do c¸c c− khÈu vµ nhËp khÈu hµng ho¸ tiªu dïng d©n biªn giíi trªn ®Þa bµn thùc hiÖn. thiÕt yÕu phôc vô nhu cÇu t¹i ®Þa ph−¬ng. Doanh thu t¹i khu ®Çu mèi cöa khÈu Ma Ngoµi cöa khÈu Ma Lï Thµng ra, c¸c khu Lï Thµng ngµy cµng t¨ng, tõ 0,74 tû n¨m vùc kh¸c t¹i c¸c trung t©m côm x· biªn 2001 lªn 1,65 tû VN§ n¨m 2005 (t¨ng giíi, ho¹t ®éng th−¬ng m¹i míi dõng ë b×nh qu©n: 22,5%/n¨m). L−îng kh¸ch du møc trao ®æi hµng ho¸ qua l¹i cña sè Ýt c− lÞch vµ l−u tró còng t¨ng theo, b×nh qu©n d©n, ®iÓn h×nh lµ khu Dµo San, Phong Thæ ®¹t 3.800 l−ît kh¸ch/n¨m. vµ khu P¾c Ma - M−êng TÌ. - T×nh h×nh bu«n lËu vµ gian lËn - Kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu qua cöa th−¬ng m¹i trong ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu Lai Ch©u giai ®o¹n 2001-2006 cã khÈu qua cöa khÈu tØnh Lai Ch©u diÔn møc t¨ng tr−ëng kh¸, tõ 1,16 triÖu USD biÕn kh«ng phøc t¹p vµ nghiªm träng. n¨m 2001 lªn 63,14 triÖu USD n¨m 2005. Hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu ®a sè lµ nh÷ng Trong ®ã, gi¸ trÞ hµng xuÊt khÈu cña tØnh mÆt hµng −u ®·i thuÕ quan. C«ng t¸c chiÕm 6-7%, cßn l¹i chñ yÕu lµ hµng ho¸ chèng bu«n lËu vµ gian lËn th−¬ng m¹i xuÊt khÈu cña c¸c ®Þa ph−¬ng kh¸c. Gi¸ cña c¸c lùc l−îng chøc n¨ng ®−îc ®Èy trÞ xuÊt khÈu hµng ho¸ cña Lai Ch©u tuy m¹nh t¨ng c−êng. thÊp, song cã tèc ®é t¨ng tr−ëng kh¸, b×nh - Ho¹t ®éng xóc tiÕn th−¬ng m¹i vµ ®Çu qu©n n¨m thêi kú 2001-2006 lµ 100%. Vµ t− ®−îc tØnh rÊt quan t©m. Lai Ch©u phÇn lín lµ s¶n phÈm th«, s¬ chÕ, hµm th−êng xuyªn tæ chøc héi chî thu hót l−îng kü thuËt kh«ng cao, gåm c¸c mÆt nhiÒu doanh nghiÖp Trung Quèc tham gia, hµng chñ yÕu: quÆng th«, ®¸ ®en, hµng ®· triÓn khai thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh hîp n«ng s¶n, h¶i s¶n, chÌ kh«, th¶o qu¶, bét t¸c khai th¸c vµ chÕ biÕn quÆng (do c«ng giÊy. ty kho¸ng s¶n Lai Ch©u liªn doanh víi ®èi Kim ng¹ch nhËp khÈu cña Lai Ch©u cã t¸c Trung Quèc) ®ang trong giai ®o¹n ®Çu møc t¨ng tr−ëng cao, thêi kú 2001-2006, t− c¬ së h¹ tÇng kü thuËt t¹i x· M−êng So lµ: 60%/n¨m, song tæng gi¸ trÞ nhËp khÈu chØ chiÕm 3 - 5% tæng kim ng¹ch xuÊt huyÖn Phong Thæ. nhËp khÈu trªn ®Þa bµn, lµ c¸c mÆt hµng - Thu ng©n s¸ch cã møc t¨ng tr−ëng tiªu dïng chñ yÕu th«ng th−êng, m¸y mãc kh¸, tõ 1.945 triÖu ®ång n¨m 2001 t¨ng n«ng nghiÖp, nguyªn liÖu phôc vô s¶n lªn 12.230 triÖu ®ång n¨m 2005, tèc ®é xuÊt. t¨ng b×nh qu©n: 58,5%/n¨m. §Æc biÖt sau - Ho¹t ®éng xuÊt nhËp c¶nh t¨ng khi chia t¸ch tØnh (th¸ng 1-2004), tèc ®é tr−ëng b×nh qu©n thêi kú 2001-2006 lµ t¨ng tr−ëng b×nh qu©n lªn tíi 85%/n¨m. 13,5%/ n¨m; sè l−ît ng−êi xuÊt nhËp c¶nh: HiÖn nay, nguån thu chñ yÕu cña Lai 13.000-14.000 l−ît ng−êi/n¨m; trong ®ã Ch©u lµ tõ khai th¸c xuÊt khÈu quÆng ng−êi n−íc ngoµi: 3.000-3.500 l−ît/n¨m. Sè chiÕm 58,87%, thu thuÕ XNK hµng ho¸ vµ ph−¬ng tiÖn xuÊt nhËp c¶nh ®¹t: 1.500 - lÖ phÝ chiÕm 19,8%, thuÕ kinh doanh hµng 2.000 l−ît /n¨m. ho¸ - dÞch vô néi ®Þa chiÕm 16,83%, cßn l¹i lµ thu nhËp cña c¸c doanh nghiÖp chiÕm - Ho¹t ®éng vÒ th−¬ng m¹i - du lÞch - 4,5%. dÞch vô qua c¸c cöa khÈu vµ lèi më cña nghiªn cøu trung quèc sè 5(75) - 2007 52
  4. T×nh h×nh bu«n b¸n, trao ®æi hµng ho¸… - Quan hÖ ®èi ngo¹i cña Lai Ch©u ®−îc chÝnh s¸ch −u tiªn ph¸t triÓn cho khu vùc duy tr× th−êng xuyªn víi tØnh V©n Nam, miÒn T©y, Trung Quèc ®Ó më réng quan hÖ Trung Quèc. Hai tØnh th−êng xuyªn tæ giao th−¬ng vµ xuÊt nhËp c¶nh. Nghiªn chøc qua l¹i cho c¸c cÊp chÝnh quyÒn vµ cøu më réng thªm mét sè cöa khÈu tiÓu c¸c doanh nghiÖp sang tham quan c«ng ng¹ch trªn tuyÕn biªn giíi. t¸c, t×m hiÓu thÞ tr−êng, ®èi t¸c, còng nh− 2. VÒ môc tiªu (sè liÖu lÊy tõ KÕ ho¹ch t×m kiÕm c¸c c¬ héi ®Çu t− hîp t¸c s¶n ph¸t triÓn KT - XH cña tØnh Lai Ch©u xuÊt kinh doanh... C¸c cuéc giao ban, héi 2006-2010) ®µm cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn vµ c¸c ngµnh - PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010, tæng kim chøc n¨ng hai bªn ®−îc tæ chøc lu©n ng¹ch xuÊt nhËp khÈu ®¹t 100 triÖu USD phiªn, ®· bµn b¹c th¸o gì ®−îc nhiÒu vÊn t¨ng 1,58 lÇn so víi n¨m 2005, trong ®ã gi¸ ®Ò khã kh¨n v−íng m¾c tån t¹i, tõ ®ã t¹o trÞ hµng xuÊt khÈu cña tØnh qua cöa khÈu ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp biªn giíi ®¹t 13,85 triÖu USD trë lªn, t¨ng vµ c«ng d©n cña hai n−íc ®Èy m¹nh hîp 3,9 lÇn so víi n¨m 2005. t¸c ®Çu t−, liªn doanh, liªn kÕt, s¶n xuÊt, - Doanh thu vÒ du lÞch dÞch vô ®¹t 4 tû bu«n b¸n trao ®æi hµng ho¸ trªn nguyªn ®ång t¨ng 2,42 lÇn so víi thùc hiÖn n¨m t¾c hîp t¸c b×nh ®¼ng, cïng ph¸t triÓn. 2005, l−îng kh¸ch du lÞch ®¹t 10.000 III. Ph−¬ng h−íng, dù b¸o ®Õn ng−êi t¨ng 1,8 lÇn so víi thùc hiÖn n¨m n¨m 2010 2005. - Nguån thu tõ thuÕ xuÊt nhËp khÈu vµ 1. VÒ quan ®iÓm v ph−¬ng h−íng chung dÞch vô ®Õn n¨m 2010 ®¹t trªn 16 tû ®ång TØnh Lai Ch©u x¸c ®Þnh: ¦u tiªn ph¸t t¨ng 3 lÇn so víi n¨m 2005, trong ®ã chñ triÓn kinh tÕ xuÊt nhËp khÈu vµ dÞch vô yÕu lµ nguån thu thuÕ tõ khai th¸c xuÊt khÈu quÆng, s¶n xuÊt, xuÊt khÈu thÐp Si du lÞch lµ mét trong nh÷ng ®éng lùc quan lÝc cña ®Þa ph−¬ng vµ mét phÇn thuÕ nhËp träng ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. §Èy khÈu hµng ho¸, c¸c ho¹t ®éng du lÞch - m¹nh s¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt khÈu chñ dÞch vô trªn ®Þa bµn. yÕu trong lÜnh vùc n«ng, l©m s¶n chÕ biÕn vµ kho¸ng s¶n. H×nh thµnh c¸c mÆt hµng 3. C¸c gi¶i ph¸p xuÊt khÈu chñ lùc cña ®Þa ph−¬ng nh−: - X©y dùng, hoµn thiÖn vµ triÓn khai chÌ, kho¸ng s¶n, th¶o qu¶, bét giÊy, ®å gç thùc hiÖn c¸c Quy ho¹ch, ®Ò ¸n ®· ®−îc mü nghÖ... Ph¸t triÓn du lÞch céng ®ång, duyÖt: Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn du lÞch sinh th¸i, nghØ d−ìng… Më réng th−¬ng m¹i - du lÞch giai ®o¹n 2006 - 2020. tiÕp thÞ n¾m b¾t kÞp thêi th«ng tin thÞ Quy ho¹ch ph¸t triÓn vïng s¶n xuÊt, hµng tr−êng quèc tÕ. Tæ chøc nghiªn cøu thÞ xuÊt khÈu chñ lùc tØnh Lai Ch©u. §Ò ¸n tr−êng tØnh V©n Nam, Qu¶ng T©y (Trung ph¸t triÓn thÞ tr−êng tiªu thô hµng ho¸ Quèc). Khai th¸c cã hiÖu qu¶ khu kinh tÕ xuÊt khÈu chñ lùc. §Ò ¸n x©y dùng th−¬ng cöa khÈu Ma Lï Thµng ®Ó thu hót l−îng hiÖu cho c¸c s¶n phÈm vµ doanh nghiÖp ®Õn n¨m 2010 vµ ®Þnh h−íng ®Õn n¨m ng−êi, hµng ho¸ xuÊt nhËp c¶nh. Tranh 2020. §Ò ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ cöa khÈu. thñ thêi c¬ ChÝnh phñ Trung Quèc ®ang cã nghiªn cøu trung quèc sè 5(75) - 2007 53
  5. TrÇn ThÞ Hoa §Ò ¸n s¶n xuÊt vµ cung øng hµng xuÊt chÊt l−îng, hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt khÈu ®Õn n¨m 2010. §Ò ¸n x©y dùng nhËp khÈu. Trung t©m th−¬ng m¹i tØnh. §Ò ¸n quy - TÝch cùc chñ ®éng trong c«ng t¸c qu¶n ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn du lÞch… lý ®iÒu hµnh, ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu vµ mËu dÞch biªn giíi víi Trung Quèc n©ng - TÝch cùc ph¸t triÓn thÞ tr−êng néi ®Þa cao hiÖu qu¶ vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ xuÊt g¾n víi viÖc më réng thÞ tr−êng n−íc ngoµi nhËp khÈu theo chØ ®¹o cña ChÝnh phñ. (®Æc biÖt lµ thÞ tr−êng Trung Quèc). B»ng - Bªn c¹nh sù nç lùc cña ®Þa ph−¬ng, c¸ch ®Çu t− x©y dùng ®ång bé hÖ thèng tranh thñ sù gióp ®ì, hîp t¸c cña c¸c ®Þa chî, m¹ng l−íi th−¬ng nghiÖp dÞch vô g¾n ph−¬ng, c¸c doanh nh©n trong vµ ngoµi víi viÖc ®Èy nhanh tèc ®é ®Çu t− x©y dùng n−íc; d−íi sù chØ ®¹o vµ ®Ò nghÞ ChÝnh c¬ së h¹ tÇng khu kinh tÕ cöa khÈu Ma Lï phñ, c¸c Bé ngµnhTrung −¬ng: Thµng ®Ó sím ®−a vµo khai th¸c cã hiÖu (1) ¦u tiªn vèn ®Ó Lai Ch©u ®Çu t− c¬ qu¶. së h¹ tÇng khu kinh tÕ cöa khÈu vµ c¸c - Tr−íc m¾t cÇn ®Çu t− x©y dùng Trung khu cöa khÈu, chî biªn giíi phôc vô cho t©m th−¬ng m¹i, chî trung t©m tØnh, huyÖn, ph¸t triÓn kinh tÕ xuÊt nhËp khÈu vµ biªn ®Èy nhanh tèc ®é x©y dùng c¬ së h¹ tÇng mËu víi Trung Quèc. Khu kinh tÕ cöa khÈu Ma Lï Thµng, chî (2) Cho phÐp Lai Ch©u ®−îc x©y dùng khu kinh tÕ cöa khÈu, c¸c chî biªn giíi vµ mét sè chÝnh s¸ch −u ®·i ®Æc biÖt vÒ thu c¸c c¬ së h¹ tÇng tuyÕn biªn giíi ViÖt - hót ®Çu t−, ph¸t triÓn kinh tÕ xuÊt nhËp Trung t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho l−u th«ng khÈu vµ biªn mËu víi Trung Quèc còng hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu, ph¸t triÓn c¸c nh− phÝa Trung Quèc ®· cã −u ®·i ®Æc biÖt lo¹i h×nh dÞch vô t¹i c¸c cöa khÈu, tuyÕn cho tØnh V©n Nam, Khu kinh tÕ cöa khÈu biªn giíi ViÖt - Trung. Kim Thuû Hµ. - §Èy m¹nh c«ng t¸c xóc tiÕn th−¬ng m¹i (3) Uû quyÒn cho ®Þa ph−¬ng quyÕt ®Þnh - du lÞch víi ch©u Hång Hµ - V©n Nam; më mét sè møc thu phÝ, lÖ phÝ: kiÓm dÞch, lÖ réng thÞ tr−êng sang c¸c khu vùc cña tØnh phÝ xuÊt nhËp c¶nh vµ gi¸ tÝnh thuÕ mét Qu¶ng T©y (Trung Quèc); hç trî, h−íng dÉn sè mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu nh»m t¹o sù th−¬ng nh©n s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu th«ng tho¸ng trong chÝnh s¸ch kinh tÕ mµ qu¶ phï hîp víi tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ vÉn ®¶m b¶o ®óng ph¸p luËt. quèc tÕ. Rµ so¸t l¹i c¬ chÕ, chÝnh s¸ch −u ®·i (4) §Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng bu«n b¸n trao khuyÕn khÝch ®Çu t− ph¸t triÓn khu kinh tÕ ®æi hµng ho¸ víi Trung Quèc theo HiÖp ®Þnh cöa khÈu, t¹o ®iÒu kiÖn th«ng tho¸ng ®Ó thu khung vÒ hîp t¸c kinh tÕ toµn diÖn ASEAN - hót th−¬ng nh©n trong vµ ngoµi n−íc - nhÊt Trung Quèc vµ thùc hiÖn cam kÕt cña ViÖt lµ thu hót c¸c nhµ ®Çu t− Trung Quèc. Nam gia nhËp WTO, ®Ò nghÞ n©ng cÊp cöa - Chó träng c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d−ìng khÈu Ma Lï Thµng thµnh cöa khÈu quèc tÕ; kiÕn thøc héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cho ®éi ®Çu t− x©y dùng c¬ së h¹ tÇng vµ cho më cöa ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c qu¶n lý vµ kinh khÈu quèc gia U Ma Tu Khoßng (thuéc x· doanh th−¬ng m¹i - du lÞch trªn ®Þa bµn Thu Lòm - huyÖn M−êng TÌ) ®èi diÖn lµ cöa tØnh ®Ó cã kh¶ n¨ng khai th¸c, ph¸t huy khÈu B×nh Hµ thuéc huyÖn Lôc Xu©n (V©n tiÒm n¨ng, thÕ m¹nh, n©ng cao n¨ng lùc, Nam - Trung Quèc) ®i vµo ho¹t ®éng. nghiªn cøu trung quèc sè 5(75) - 2007 54
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2