intTypePromotion=3

Báo cáo " Ngôn ngữ học, tiếng việt và văn hóa việt nam trong dạy- học, nghiên cứu đối chiếu với các ngoại ngữ ở trường đại học ngoại ngữ-đại học quốc gia hà nội "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
104
lượt xem
29
download

Báo cáo " Ngôn ngữ học, tiếng việt và văn hóa việt nam trong dạy- học, nghiên cứu đối chiếu với các ngoại ngữ ở trường đại học ngoại ngữ-đại học quốc gia hà nội "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng với sự phát triển của ngôn ngữ học miêu t. và ngôn ngữ học lý luận, so sánh đối chiếu được các nhà ngôn ngữ biết đến và sử dụng nó như một phương pháp, thủ pháp để nghiên cứu. Nhưng với nhu cầu nội tại của việc nghiên cứu ngôn ngữ, đặc biệt của việc học tập, gi.ng dạy ngoại ngữ, những năm cuối thế kỉ XX đến nay, nghiên cứu đối chiếu đã thực sự trở thành phân ngành ngôn ngữ học độc lập, phát triển đồng thời với Ngôn ngữ học so sánh lịch sử, Ngôn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Ngôn ngữ học, tiếng việt và văn hóa việt nam trong dạy- học, nghiên cứu đối chiếu với các ngoại ngữ ở trường đại học ngoại ngữ-đại học quốc gia hà nội "

 1. T¹p chÝ Khoa häc ®hqghn, ngo¹i ng÷, T.xxI, Sè 3, 2005 Ng«n ng÷ häc, tiÕng viÖt vµ v¨n hãa viÖt nam trong d¹y- häc, nghiªn cøu ®èi chiÕu víi c¸c ngo¹i ng÷ ë tr−êng ®¹i häc ngo¹i ng÷-®¹i häc quèc gia hµ néi Chu ThÞ Thanh T©m(*) Cïng víi sù ph¸t triÓn cña ng«n ng÷ xa tÇm nh×n nghiªn cøu ng«n ng÷ ®èi häc miªu t¶ vµ ng«n ng÷ häc lý luËn, so chiÕu nh− lµ hÖ thèng më, ®Æc biÖt trong s¸nh ®èi chiÕu ®−îc c¸c nhµ ng«n ng÷ biÕt ®ã ®Ò cËp ®Õn ®èi chiÕu v¨n ho¸ khi ®èi ®Õn vµ sö dông nã nh− mét ph−¬ng ph¸p, chiÕu ng«n ng÷. Cïng víi thêi ®iÓm nµy thñ ph¸p ®Ó nghiªn cøu. Nh−ng víi nhu Dông häc ra ®êi vµ ph¸t triÓn m¹nh vµo cÇu néi t¹i cña viÖc nghiªn cøu ng«n ng÷, nh÷ng n¨m sau ®ã ë MÜ, Anh, §øc, Ph¸p ®Æc biÖt cña viÖc häc tËp, gi¶ng d¹y ngo¹i khiÕn cho nhiÒu ng−êi cã c¸ch nh×n nhËn ng÷, nh÷ng n¨m cuèi thÕ kØ XX ®Õn nay, míi so víi truyÒn thèng, ®Æc biÖt trong lÜnh nghiªn cøu ®èi chiÕu ®· thùc sù trë thµnh vùc dÞch thuËt. H¬n bao giê hÕt, ng«n ng÷ ph©n ngµnh ng«n ng÷ häc ®éc lËp, ph¸t häc ®èi chiÕu hiÖn nay cã quan hÖ víi hÕt triÓn ®ång thêi víi Ng«n ng÷ häc so s¸nh - th¶y c¸c ngµnh ng«n ng÷ häc vµ xuyªn lÞch sö, Ng«n ng÷ häc khu vùc vµ Lo¹i ngµnh, liªn ngµnh víi t©m lý häc, x· héi h×nh häc. NhiÖm vô chÝnh cña Ng«n ng÷ häc vµ v¨n ho¸ häc... häc ®èi chiÕu lµ ®i t×m nh÷ng ®iÓm gièng ChÝnh v× vËy, d¹y-häc vµ nghiªn cøu nhau vµ kh¸c nhau gi÷a c¸c ng«n ng÷ vÒ ng«n ng÷ häc, tiÕng ViÖt vµ V¨n ho¸ ViÖt cÊu tróc vµ ho¹t ®éng. Ph¹m vi øng dông Nam ë tr−êng Ngo¹i ng÷ ®Æc biÖt cÇn quan cña ng«n ng÷ häc ®èi chiÕu chñ yÕu dµnh t©m ®Õn môc ®Ých ®èi chiÕu víi c¸c ngo¹i cho lÜnh vùc gi¶ng d¹y vµ häc tËp ngo¹i ng÷, bëi chÝnh sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña ng÷, nh− biªn, phiªn dÞch, so¹n s¸ch d¹y ng«n ng÷ häc ®èi chiÕu chñ yÕu xuÊt ph¸t tiÕng, lµm tõ ®iÓn, gãp phÇn quan träng tõ nhu cÇu d¹y-häc ngo¹i ng÷ nh− ta ®· vµo lý luËn cña ng«n ng÷ häc ®¹i c−¬ng. biÕt. D¹y-häc tiÕng ViÖt ë tr−êng Ngo¹i T¸c gi¶ C.Fries cho r»ng: “Nh÷ng tµi liÖu ng÷ b»ng chÝnh tiÕng ViÖt nªn tiÕng ViÖt ng«n ng÷ häc cã Ých lîi h¬n c¶ lµ nh÷ng tµi lµ ng«n ng÷ nguån, b¶n ng÷ (source liÖu ®−îc nghiªn cøu, m« t¶ cÈn thËn b»ng language) cÇn ph©n tÝch kÜ vµ lµm s¸ng tá sù ®èi chiÕu nã víi tiÕng mÑ ®Î”. ViÖn sÜ trong sù ®èi chiÕu víi c¸c ng«n ng÷ ®Ých L.V. Secba, trong c¸c c«ng tr×nh tõ ®iÓn vµ (target language) lµ c¸c ngo¹i ng÷, ng«n lÝ luËn vÒ song ng÷ ®· nhÊn m¹nh sù cÇn ng÷ tham chiÕu nh»m gióp cho ng−êi häc thiÕt vµ «ng ®· v¹ch ra nh÷ng nguyªn t¾c cã tr×nh ®é cao h¬n cïng víi viÖc häc ngo¹i ®èi chiÕu tiÕng mÑ ®Î víi tiÕng n−íc ngoµi ng÷ ®Ó råi hä cã thÓ ®èi chiÕu song song c¶ vµ ng−îc l¹i. §Õn 1957, c«ng tr×nh “Ng«n hai hay h¬n hai ng«n ng÷ nh»m ®¸p øng ng÷ häc qua c¸c nÒn v¨n ho¸” cña Rober cho biªn dÞch vµ phiªn dÞch. Lado ®−îc coi nh− mét ®iÓm ®ét ph¸, ®Èy (*) TS., Bé m«n Ng«n ng÷ & V¨n hãa ViÖt Nam, Tr−êng §¹i häc Ngo¹i ng÷, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi. 56
 2. Ng«n ng÷ häc, tiÕng ViÖt vµ V¨n hãa ViÖt Nam trong d¹y-häc, nghiªn cøu ®èi chiÕu víi… 57 I. §èi chiÕu trong d¹y-häc tiÕng ë bËc tr×nh häc tËp ngo¹i ng÷ cña nh÷ng n¨m cö nh©n ngo¹i ng÷ tiÕp theo. 1. §èi víi DÉn luËn ng«n ng÷ häc. 2. §èi víi m«n tiÕng ViÖt cho ng−êi ViÖt vµ tiÕng ViÖt cho ng−êi n−íc Nh− ®· nãi ë trªn, nghiªn cøu ®èi chiÕu ngoµi gãp phÇn quan träng vµo lý luËn cña Ng«n ng÷ häc ®¹i c−¬ng vµ ng−îc l¹i trong qu¸ Cã lÏ do ¶nh h−ëng m¹nh cña ®èi chiÕu tr×nh d¹y-häc chóng ta l¹i th−êng xuyªn nªn cÊu tróc tr×nh tù c¸c bé phËn nghiªn ®èi chiÕu tiÕng mÑ ®Î víi c¸c ng«n ng÷ cøu lý thuyÕt tiÕng ViÖt víi c¸c ng«n ng÷ kh¸c, ®Æc biÖt tËp trung so s¸nh ®èi chiÕu kh¸c còng t−¬ng tù nhau nh− trong ng«n víi ngo¹i ng÷ mµ sinh viªn ®ang häc. ng÷ häc ®¹i c−¬ng. Trong qu¸ tr×nh häc Chóng ta ®· biÕt r»ng, sù kh¸c biÖt, thËm ngo¹i ng÷, ng−êi häc cã xu h−íng kÐo chÝ ®èi lËp gi÷a tiÕng mÑ ®Î víi ngo¹i ng÷ nh÷ng ®iÓm gÇn gòi cña ngo¹i ng÷ vÒ thùc sù lµ nh÷ng rµo c¶n cho viÖc häc tËp m×nh cho dÔ nhí. §«i khi t×m ra ®−îc vµi ngo¹i ng÷. V× thÕ cho nªn, ngay ë m«n häc ®iÓm gièng nhau, cã ng−êi ®· ngé nhËn lý thuyÕt nh− DÉn luËn ng«n ng÷, chóng ®¸nh ®ång chóng. Nh×n tõ gãc ®é lÞch sö t«i ®· l−u ý cho sinh viªn n¾m ch¾c ®Æc v¨n ho¸ chóng ta cã quyÒn tiÕp cËn nghiªn ®iÓm lo¹i h×nh cña tiÕng mÑ ®Î vµ ngo¹i cøu tiÕng ViÖt theo logic néi t¹i cña nã. VÝ ng÷, sau ®ã ë tÊt c¶ c¸c cÊp ®é ng«n ng÷, dô, nÕu ng÷ ph¸p cña c¸c ng«n ng÷ Ên-¢u tõ ©m vÞ, h×nh vÞ, tõ, côm tõ, c©u, ®o¹n v¨n nÆng vÒ h×nh thøc th× ®èi víi tiÕng ViÖt l¹i vµ v¨n b¶n ®Òu ®−îc cho tiÕn hµnh ®èi lµ ng÷ ph¸p ng÷ nghÜa, vµ v× thÕ ta kh«ng chiÕu vÒ cÊu tróc vµ chøc n¨ng ho¹t ®éng thÓ ¸p dông c¸ch lý gi¶i cña ng«n ng÷ Êy cña ng«n ng÷. Tuy thêi gian trªn líp kh«ng vµo tiÕng ViÖt, tr¸i l¹i ta kh«ng thÓ diÔn ®ñ ®Ó gi¶i quyÕt thÊu ®¸o mäi vÊn ®Ò, ®¹t tiÕng Anh, Nga hay Ph¸p, §øc... theo nh−ng qua gîi ý hÖ thèng bµi tËp cña gi¶ng thãi quen dïng tiÕng ViÖt. Râ rµng, ®èi víi viªn, ngay tõ n¨m thø nhÊt sinh viªn ®· ®a sè mäi ng−êi ViÖt Nam, tiÕng ViÖt lµ hiÓu ®−îc môc ®Ých, nhiÖm vô vµ c¸c c«ng cô ®Ó giao tiÕp vµ t− duy, nh−ng víi ph−¬ng ph¸p cña viÖc häc ®èi chiÕu tiÕng ng−êi d¹y - häc m«n nµy ë tr−êng Ngo¹i mÑ ®Î víi ngo¹i ng÷. §ã lµ nh÷ng ®iÒu ng÷ l¹i ph¶i coi nã lµ mét nghÒ, ngoµi hiÓu kiÖn tèt cho viÖc khai th¸c triÖt ®Ó t− duy, biÕt vµ kÜ n¨ng sö dông cña b¶n th©n, ph−¬ng ph¸p ®èi chiÕu trong c¶ qu¸ tr×nh ng−êi gi¸o viªn cßn ph¶i truyÒn ®¹t, h−íng häc ngo¹i ng÷ cña m×nh. D¹y ®èi chiÕu dÉn cho ng−êi häc ®¹t chuÈn nhÊt ®Þnh trong m«n DÉn luËn ng«n ng÷ chñ yÕu theo môc tiªu ®Æt ra cïng víi c«ng cô ®o lµ truyÒn l¹i cho sinh viªn nh÷ng thµnh qu¶ nh÷ng bµi tËp, bµi kiÓm tra, thi ®Ó ®¸nh tõ c¸c c«ng tr×nh ®èi chiÕu cña c¸c nhµ gi¸. TiÕng ViÖt dïng ®Ó ®èi chiÕu víi Ngo¹i ng«n ng÷ häc tiÒn bèi ®· ®óc rót ra ®−îc ng÷ bao gåm tÊt c¶ mäi ®¬n vÞ, cÊp ®é, mét c¸ch cã hÖ thèng, hä cã thÓ lÊy kiÕn phong c¸ch, h¬n thÕ n÷a ph¶i ®èi chiÕu thøc c¬ b¶n ®ã lµm vèn ®Ó xóc tiÕn nghiªn ®−îc c¸ch sö dông ng«n tõ, ph¶i dÞch ®−îc cøu nh÷ng hiÖn t−îng cô thÓ h¬n, ®a d¹ng c¶ nh÷ng tõ vùng, cÊu tróc mµ mét trong h¬n vµ còng cã thÓ lµ hiÖn t−îng ngÉu sè ng«n ng÷ dÞch kh«ng cã hay gäi lµ bÊt nhiªn theo høng thó c¸ nh©n trong qu¸ kh¶ dÞch. ë ®iÓm nµy, dông häc giao v¨n T¹p chÝ Khoa häc §HQGHN, Ngo¹i ng÷, T.XXI, Sè 3, 2005
 3. Chu ThÞ Thanh T©m 58 ho¸ phÇn nµo cã thÓ gi¶i quyÕt ®−îc. Ng−êi tõ l¸y, nghÜa cña c©u vµ ng÷ ph¸p c©u häc ngo¹i ng÷ sÏ t×m tõ nµo t−¬ng ®−¬ng tiÕng ViÖt: ®Ó dÞch th¬ NguyÔn Du, Hå Xu©n H−¬ng, “Cuéc th¨m viÕng cña c¸i tr¹i nu«i ®¬n cö mét vµi tõ l¸y, kiÓu nh− t¶ hang nÊng nh÷ng con vÞt”. ®éng “nøt ra mét lç hám hßm hom”, t¶ Lçi vÒ dÞch ®èi chiÕu ®¹i tõ nh©n x−ng ng−êi t¸t n−íc “nhÊp nhám bªn bê ®Ýt v¾t cña ngo¹i ng÷ sang tiÕng ViÖt còng lµ mét ve” hay c¸ch diÔn ®¹t sè nhiÒu cña tõ ®iÓn h×nh. VÝ dô víi ng−êi nãi tiÕng Anh “h«n” trong “h«n chïn chôt” ?... Ng−êi ta th−êng dÞch m¸y mãc ng«i thø ba “she th−êng nãi “dÞch lµ ph¶n”, “dÞch lµ thªm (her)”, “he (him)”, “it” sang tiÕng ViÖt lµ “c« mét lÇn s¸ng t¹o”, v× thÕ nÕu chØ ®èi chiÕu Êy”, “«ng Êy”, “bµ Êy”, “anh Êy”, “nã” trong chÆt chÏ gi÷a tõ víi tõ, cÊu tróc c©u víi c¸c vÝ dô: c©u th× ®«i khi dÉn ®Õn sù khã hiÓu, thiÕu - My friend is 11 years old. She is very nice. m¹ch l¹c. Ng«n ng÷ häc ®¹i c−¬ng còng ®· - My grandmother is 70 years old. But cho ta biÕt nghÜa cña c©u cÇn ph¶i ®−îc she can go on foot all day. xem xÐt ë c¶ ba b×nh diÖn: NghÜa häc, kÕt “she” trong c¶ hai tr−êng hîp trªn cã dÞch häc vµ dông häc, cho nªn khi dÞch ®èi chiÕu sang tiÕng ViÖt lµ “c« Êy” vµ “bµ Êy” ®−îc kh«ng thÓ bá qua mÆt nµo, ®ã lµ ch−a kÓ kh«ng? Kh«ng! Mµ ph¶i lµ: viÖc ®Æt c©u ®ã trong ®o¹n, trong v¨n b¶n - B¹n cña m×nh lªn 11. Tr«ng b¹n Êy theo phong c¸ch nhÊt ®Þnh. xinh l¾m. Mét trong nh÷ng nhiÖm vô vµ môc - Bµ ngo¹i t«i 70 tuæi råi. Nh−ng bµ cã ®Ých quan träng khi d¹y-häc, nghiªn cøu thÓ ®i bé c¶ ngµy. ®èi chiÕu n÷a lµ vÊn ®Ò ph¸t hiÖn lçi vµ ch÷a lçi. Bªn c¹nh viÖc ®èi chiÕu víi ngo¹i DÞch ®èi chiÕu 2 c©u ®¬n gi¶n trªn th«i ng÷, d¹y tiÕng ViÖt cho ng−êi n−íc ngoµi ®· cho thÊy sù t−¬ng ph¶n cña 2 ng«n ng÷ còng lµ ®iÒu kiÖn gióp chóng ta hiÓu s©u vµ qua ®ã chóng ta cµng hiÓu thªm ®Æc thï s¾c vµ ®Çy ®ñ h¬n tiÕng mÑ ®Î cña m×nh, vÝ cña mçi ng«n ng÷ qua dÞch ®èi chiÕu. dô trong tr−êng hîp, mét ng−êi n−íc ngoµi V× lý do nµo ®Êy kh«ng Ýt s¸ch tiÕng viÕt c©u: ViÖt c¬ së cho ng−êi n−íc ngoµi ®· ®−îc “ChØ th¸ng tr−íc, nh÷ng c©y ®· xanh, biªn so¹n theo kiÓu dÞch ®èi chiÕu tõ ngo¹i mµ nay ®ang vµng rùc” ng÷ sang tiÕng ViÖt, xuÊt ph¸t tõ tiÕng mÑ C©u söa l¹i: ®Î cña ng−êi n−íc ngoµi nªn ®· viÕt c¸c kiÓu c©u rÊt “T©y” nh− sau: “Míi th¸ng tr−íc, c©y cèi cßn ®ang xanh, mµ nay ®· vµng rùc” [10] - “C¸i c¨n nhµ nµy ®−îc lµm bëi kiÕn tróc s− Quang” ThËt sai lÇm nÕu gi¸o viªn tiÕng ViÖt - “T«i cã thÓ mua v¶i nµy ë ®©u, th−a c«?” chóng ta chØ d¹y cho hä “nh÷ng” lµ chØ sè nhiÒu, “®·” lµ “chØ tè thêi qu¸ khø” cßn - “Gi¸ mçi chiÕc tói lo¹i nµy lµ bao “®ang” lµ “chØ tè thêi hiÖn t¹i”. nhiªu, th−a bµ?” Cã thÓ dÉn thªm mét vµi kiÓu lçi ngay §Õn nay, nh÷ng lçi kiÓu ®ã ®· ®−îc trong mét c©u thuéc vÒ viÖc dïng tõ kh«ng kh¾c phôc trong c¸c s¸ch d¹y tiÕng ViÖt theo v¨n c¶nh, kh«ng hiÓu ®−îc c¸ch dïng cho ng−êi n−íc ngoµi nh−ng cßn nhiÒu T¹p chÝ Khoa häc §HQGHN, Ngo¹i ng÷, T.XXI, Sè 3, 2005
 4. Ng«n ng÷ häc, tiÕng ViÖt vµ V¨n hãa ViÖt Nam trong d¹y-häc, nghiªn cøu ®èi chiÕu víi… 59 chuyÖn ®Æt ra vÒ viÖc ph¸t hiÖn lçi vµ ch÷a “Interculture Pragmatics” (Dông häc giao lçi mµ trong bµi viÕt nµy kh«ng thÓ tr×nh v¨n ho¸). §Ó cho sinh viªn thÊy tÇm quan bµy kÜ. träng cña viÖc ®èi chiÕu v¨n ho¸ ng«n ng÷, muèn chuyÓn dÞch sang ngo¹i ng÷ nhÊt Nh− vËy, d¹y-häc ®èi chiÕu tiÕng ViÖt thiÕt ph¶i huy ®éng kiÕn thøc vÒ v¨n ho¸ víi ngo¹i ng÷ trong c¶ hai tr−êng hîp tiÕng nh− lÞch sö, v¨n häc, ng«n ng÷, phong tôc ViÖt lµ nguån hay lµ ®Ých ®Òu rÊt quan tËp qu¸n v.v..., chóng ta cã thÓ lÊy vÝ dô tõ träng. V× thÕ, tiÕng ViÖt ®èi chiÕu ë tr−êng “nhµ” cña tiÕng ViÖt ®Ó ph©n tÝch c¸c nÐt Ngo¹i ng÷ cÇn ph¶i ®−îc ®Çu t− h¬n n÷a nghÜa vµ c¸ch sö dông sau ®ã yªu cÇu dÞch c¶ vÒ thêi gian lÉn néi dung d¹y-häc cho sang ngo¹i ng÷ ®ang häc nh− trong c¸c sinh viªn ë bËc cö nh©n ngo¹i ng÷, t¹o cho tr−êng hîp sau ®©y: c¸c em kiÕn thøc ph«ng nÒn thËt v÷ng ®Ó tiÕp tôc häc lªn hoÆc tù ®µo t¹o trong qu¸ - X©y nhµ h¹nh phóc tr×nh hµnh nghÒ. - ChuyÓn nhµ ®i n¬i kh¸c - C¶ nhµ ®ang ¨n c¬m 3. §èi víi m«n C¬ së V¨n ho¸ ViÖt Nam - Nhµ Lý ®æ, nhµ TrÇn lªn thay Robert Lado ®· chØ ra r»ng: Mçi mét - Nhµ DËu ®· ®−îc cëi trãi hµnh vi ®−îc ®Þnh h×nh thµnh m« thøc - C¸i nhµ anh nµy hay nhØ! trong mét nÒn v¨n ho¸ ®Òu cã ba khÝa c¹nh: h×nh thøc (form), ý nghÜa (meaning) - Nhµ ¬i gióp t«i mét tay! vµ ph©n bè (distibution). §©y lµ ba b×nh NÕu ai ®ã ®i xem h¸t Quan hä B¾c diÖn kh«ng thÓ t¸ch rêi khi ph©n tÝch ®èi Ninh xin dÞch thö cho b¹n ng−êi n−íc chiÕu v¨n ho¸. Nh− vËy, cã thÓ th«ng qua ngoµi hiÓu ®óng t©m hån ng−êi ViÖt Nam mèi quan hÖ cña 3 nh©n tè ®ã ®Ó thùc hiÖn qua c©u h¸t: “Yªu nhau cëi ¸o trao nhau, ®èi chiÕu: (1) Cïng mét h×nh thøc, ý nghÜa vÒ nhµ dèi mÑ qua cÇu giã bay”. Trong mét kh¸c nhau. (2) Cïng mét ý nghÜa, h×nh tr−êng hîp kh¸c, b¹n cã thÓ gi¶i thÝch thÕ thøc kh¸c nhau. (3) Cïng mét h×nh thøc, nµo vÒ mét tõ tiÕng ViÖt mµ tiÕng Anh, cïng mét ý nghÜa, ph©n bè kh¸c nhau. Khi tiÕng Nga kh«ng cã nh− “®Ýt” trong ®Ýt cèc, d¹y-häc m«n C¬ së v¨n ho¸ ViÖt Nam, sinh ®Ýt nåi, tr«n b¸t, nÕu kh«ng dùa vµo ®Æc viªn lu«n ®−îc h−íng dÉn ®èi chiÕu v¨n ®iÓm v¨n ho¸ “xæm”, c¸ch chia c¾t kh«ng ho¸ d©n téc víi v¨n ho¸ ngo¹i ng÷ ®ang gian v¨n ho¸ cña ng−êi ViÖt? Cã ®èi chiÕu häc ®Ó phôc vô cho chuyªn ngµnh cña míi biÕt ®−îc ®ang lµ con c¸ trong thµnh m×nh. Bëi vËy, ngoµi viÖc cung cÊp kiÕn ng÷ “To fish in trouble water” thµnh con cß thøc chung vÒ v¨n ho¸ d©n téc, d¹y-häc trong thµnh ng÷ t−¬ng ®−¬ng “®ôc n−íc v¨n ho¸ ViÖt Nam ë tr−êng Ngo¹i ng÷ ®Æc bÐo cß”, “Spring chiken” thµnh “con bß ®éi biÖt quan t©m ®Õn ®èi chiÕu v¨n ho¸ trong nãn”... VËy nh÷ng ®Æc ®iÓm nµo trong v¨n ng«n ng÷. Cã thÓ nãi, ®èi chiÕu v¨n ho¸ ho¸ ng«n ng÷ ViÖt Nam, nãi mét c¸ch cô trong ng«n ng÷ lµ mét ®Æc thï vµ còng lµ thÓ h¬n nh÷ng yÕu tè v¨n ho¸ nµo t¸c ®éng mÆt m¹nh cña tr−êng Ngo¹i ng÷, thËm chÝ nhiÒu nhÊt trong qu¸ tr×nh sö dông ng«n ë khoa Anh cã h¼n m«n häc “Cross Culture” (giao thoa v¨n ho¸) hay ng÷, giao tiÕp b»ng ng«n ng÷ mµ ng−êi häc T¹p chÝ Khoa häc §HQGHN, Ngo¹i ng÷, T.XXI, Sè 3, 2005
 5. Chu ThÞ Thanh T©m 60 - TiÕng Ph¸p: 22 = 100% cÇn n¾m b¾t khi chuyÓn dÞch sang ngo¹i ng÷? Theo t«i, cÇn l−u ý nh÷ng ®iÓm sau: - TiÕng Nga: 35 = 100% • §Æc ®iÓm v¨n ho¸ nh− GS. TrÇn Quèc - TiÕng Trung: 2 = 100% V−îng kh¸i qu¸t: N«ng d©n-n«ng th«n- Nh×n vµo sè liÖu thèng kª vµ tªn ®Ò tµi n«ng nghiÖp tõ thêi ViÖt cæ cho ®Õn hÕt ®èi chiÕu ngo¹i ng÷ víi tiÕng ViÖt (xem thêi Ph¸p thuéc, tiÕp theo tõ khi ViÖt Nam phÇn phô lôc), chóng t«i cã thÓ ®−a ra d©n chñ céng hoµ ra ®êi th× mÆt b»ng v¨n nhËn xÐt b−íc ®Çu nh− sau: ho¸ lµ C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. 1. §èi víi chuyªn ngµnh ng«n ng÷ • §Æt tiÕng ViÖt vµ v¨n ho¸ ViÖt Nam • PhÇn lín c¸c ®Ò tµi ë ®©y thuéc ®èi tr−íc hÕt víi quan hÖ c¬ tÇng §«ng Nam ¸, giao l−u víi Trung Hoa vµ ph−¬ng T©y chiÕu ngÉu nhiªn theo dßng thêi gian cña lÞch sö. • §Ò tµi nghiªn cøu xuÊt ph¸t tõ môc • Lèi t− duy, nhËn thøc mang tÝnh tæng ®Ých nghiªn cøu ngo¹i ng÷ hîp, biÖn chøng, cë së lµ triÕt lý ©m d−¬ng • Mét sè thuËt ng÷ ng«n ng÷ chuyÓn • Ng−êi ViÖt coi träng gia ®×nh, lµng x· dÞch xa l¹ víi tiÕng ViÖt vµ quèc gia • Sè l−îng ®Ò tµi vµ c¸c khÝa c¹nh ®èi • Giao tiÕp øng xö träng t×nh chiÕu cã xu h−íng ®èi chiÕu ®èi lËp víi tiÕng ViÖt nhiÒu h¬n ®èi chiÕu t−¬ng ®ång. II. §èi chiÕu trong nghiªn cøu ë bËc ChÝnh v× vËy cã thÓ xÕp theo thø tù Anh- Sau ®¹i häc Ph¸p-Nga-Trung (®iÒu nµy ph¶n ¸nh ®Æc Kh¶o s¸t luËn ¸n tiÕn sÜ vµ luËn v¨n ®iÓm lo¹i h×nh cña ng«n ng÷) th¹c sü ®· b¶o vÖ theo chuyªn ngµnh ng«n • Ng÷ ©m hoµn toµn ch−a ®−îc quan ng÷ vµ chuyªn ngµnh lý luËn vµ ph−¬ng t©m ®èi chiÕu. Phong c¸ch häc, dông häc ph¸p d¹y-häc cña Tr−êng §¹i häc Ngo¹i vµ dông häc giao v¨n ho¸ ch−a ®−îc quan ng÷, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi tõ n¨m 1996 t©m nghiªn cøu ®èi chiÕu ë c¸c ngo¹i ng÷ ®Õn 2004 cã ®Ò tµi so s¸nh ®èi chiÕu víi kh¸c trõ tiÕng Anh tiÕng ViÖt (ë ®©y tiÕng ViÖt lµ ng«n ng÷ • Trong sè ngo¹i ng÷, ®èi chiÕu tiÕng Anh nguån, ngo¹i ng÷ lµ ng«n ng÷ ®Ých) cho thÊy: ®−îc triÓn khai ë nhiÒu khÝa c¹nh h¬n c¶. • LuËn ¸n tiÕn sÜ: 9/9 = 100% 2. §èi víi chuyªn ngµnh lý luËn vµ • LuËn v¨n th¹c sÜ: ph−¬ng ph¸p * Chuyªn ngµnh Ng«n ng÷ Con sè thèng kª 100% trªn ®©y cho - TiÕng Anh: 89/127 = 70,07% thÊy râ vai trß, ý nghÜa vµ nhiÖm vô cña - TiÕng Ph¸p: 11/16 = 68,75% ng«n ng÷ häc ®èi chiÕu trong day-häc ngo¹i - TiÕng Nga: 26/49 = 53,06% ng÷. ë ®©y ho¹t ®éng d¹y-häc lµ ng−êi ViÖt - TiÕng Trung: 1/6 =16, 66% Nam cho nªn tÊt yÕu ng«n ng÷ vµ v¨n ho¸ nguån ®−îc sö dông ®Ó ®èi chiÕu ph¶i lµ * Chuyªn ngµnh Lý luËn vµ ph−¬ng tiÕng ViÖt vµ V¨n ho¸ ViÖt. C¨n cø vµo tªn ph¸p d¹y häc ®Ò tµi, tãm l−îc c¸c vÊn ®Ò mµ c¸c luËn v¨n - TiÕng Anh: 39 = 100% ®· gi¶i quyÕt ®−îc nh− sau: T¹p chÝ Khoa häc §HQGHN, Ngo¹i ng÷, T.XXI, Sè 3, 2005
 6. Ng«n ng÷ häc, tiÕng ViÖt vµ V¨n hãa ViÖt Nam trong d¹y-häc, nghiªn cøu ®èi chiÕu víi… 61 • §Ò ra ph−¬ng ph¸p day-hoc: Theo Cßn nhiÒu ®iÒu cÇn bµn khi chóng t«i chuyªn ngµnh, theo nhãm, tuú theo tõng cã dÞp kh¶o s¸t kÜ h¬n vµo néi dung c¸c ®Ò tr×nh ®é, häc b»ng trß ch¬i... tµi trªn ®©y. • Nghiªn cøu nh÷ng khã kh¨n vÒ t©m III. KÕt luËn lý häc tËp ngo¹i ng÷ 1. Kh¼ng ®Þnh tÇm quan träng cña • Nghiªn cøu vÒ c¸c lçi vµ c¸ch ch÷a lçi chuyªn ngµnh ng«n ng÷ häc ®èi chiÕu • BiÖn ph¸p n©ng cao c¸c kÜ n¨ng nghe, trong gi¶ng d¹y vµ nghiªn cøu khoa häc ë nãi, ®äc, viÕt c¶ ba bËc ®µo t¹o cö nh©n, th¹c sÜ, nghiªn • X©y dùng gi¸o tr×nh, bµi kiÓm tra cøu sinh ë Tr−êng §¹i häc Ngo¹i ng÷, §¹i ®¸nh gi¸, hÖ thèng bµi tËp häc Quèc gia Hµ Néi. • Nghiªn cøu ph−¬ng ph¸p theo ®−êng 2. Kh¼ng ®Þnh vai trß trung t©m cña h−íng giao tiÕp ViÖt ng÷ häc vµ v¨n ho¸ ViÖt Nam trong C¸c ®Ò tµi nghiªn cøu ®Òu xuÊt ph¸t tõ nghiªn cøu ®èi chiÕu b¶n ng÷ - ngo¹i ng÷ ë quyÒn lîi häc ngo¹i ng÷ v× thÕ ®· nghiªn ViÖt Nam cøu nh÷ng khã kh¨n, thuËn lîi vÒ ®Æc 3. Më réng c¸c h−íng nghiªn cøu ViÖt ®iÓm vÒ t©m lý vµ ng«n ng÷ cña ng−êi ViÖt ng÷ ®Ó t¹o tiÒn ®Ò vµ c¬ së ®èi chiÕu víi c¸c Nam khi häc ngo¹i ng÷ ®Ó tõ ®ã ®−a ra ngo¹i ng÷ nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u hiÖu. Qu¸ tr×nh tiÕn CÇn ph¸t triÓn h−íng nghiªn cøu ®èi hµnh c¸c nhiÖm vô ®Æt ra trªn ®©y chÝnh chiÕu theo hÖ thèng vµ ®ång ®Òu c¸c bé lµ qu¸ tr×nh ph©n tÝch ®èi chiÕu ®Æc ®iÓm phËn ng«n ng÷ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ tiÕng ViÖt vµ V¨n ho¸ ViÖt Nam, bªn c¹nh øng dông vµo viÖc d¹y-häc ngo¹i ng÷ vµ sù hç trî cña c¸c khoa häc liªn ngµnh nh− x©y dùng ®−îc bøc tranh toµn c¶nh vÒ t©m lý häc, gi¸o dôc häc, x· héi häc v.v... nghiªn cøu B¶n ng÷ - Ngo¹i ng÷. Phô lôc B¶ng thèng kª ®Ò tµi ®èi chiÕu chuyªn ngµnh ng«n ng÷ dùa theo tªn ®Ò tµi cña c¸c luËn v¨n th¹c sÜ tõ 1996 ®Õn 2004 ®· b¶o vÖ t¹i Tr−êng §¹i häc Ngo¹i ng÷-§¹i häc Quèc gia Hµ Néi. B¶ng 1. §èi chiÕu tiÕng Anh víi tiÕng ViÖt Ph©n m«n §Ò tµi ®èi chiÕu Ng÷ ©m Ng÷ ph¸p 1. §¶o ng÷ 2. ChØ tè t×nh th¸i kh¶ n¨ng 3. Sù tØnh l−îc trong ng«n b¶n 4. Tõ nèi T¹p chÝ Khoa häc §HQGHN, Ngo¹i ng÷, T.XXI, Sè 3, 2005
 7. Chu ThÞ Thanh T©m 62 5. Ph−¬ng tiÖn liªn kÕt ng«n b¶n 6. C¸ch diÔn ®¹t t−¬ng lai 7. CÊu tróc cña côm ®éng tõ kh«ng ng«i sè 8. C¸c tiÓu tõ trong c¸c kÕt hîp cña 20 ®éng tõ th«ng dông 9. Tr¹ng ng÷ chØ thêi gian 10. C©u lµm danh ng÷ 11. §Ò-so s¸nh trªn quan ®iÓm hÖ thèng 12. TÝnh t×nh th¸i vµ ®éng tõ t×nh th¸i 13. PhÐp lÆp trong ng«n b¶n 14. PhÐp thÕ trong ng«n b¶n 15. C¸c c©u tån t¹i 16. ý nghÜa cña “ThÓ” 17. C©u ®iÒu kiÖn 18. D¹ng bÞ ®éng 19. Liªn tõ trong ng«n b¶n 20. CÊu tróc so s¸nh 21. Ngo¹i ®éng tõ phøc 22. Có biÕn vÞ cã chøc n¨ng chu c¶nh trong có phøc 23. §Þnh ng÷ tr−íc trong côm danh tõ 24. Tr¹ng ng÷ chØ ®Þa ®iÓm 25. C©u hái chuyªn biÖt 26. TrËt tù tõ trong ®éng ng÷ 27. TrËt tù tõ trong tÝnh ng÷ 28. TrËt tù tõ trong danh ng÷ 29. C¸c ®Æc tr−ng vÒ có ph¸p vµ ng÷ nghÜa cña t©n ng÷ vµ bæ ng÷ 30. C¸ch tiÕp cËn vÒ mÆt có ph¸p häc vµ ng÷ dông häc ®èi víi viÖc nghiªn cøu phô ng÷. 31. C¸c bµi nghiªn cøu nh− mét thÓ lo¹i- so s¸nh trªn c¬ së lý thuyÕt chøc n¨ng hÖ thèng 32. C¸ch sö dông trî ®éng tõ s¬ ®¼ng 33. C¸ch biÓu ®¹t sù bÊt ®ång ý kiÕn 34. C¸ch diÔn t¶ thêi gian t−¬ng lai T¹p chÝ Khoa häc §HQGHN, Ngo¹i ng÷, T.XXI, Sè 3, 2005
 8. Ng«n ng÷ häc, tiÕng ViÖt vµ V¨n hãa ViÖt Nam trong d¹y-häc, nghiªn cøu ®èi chiÕu víi… 63 35. Bæ tè cña c¸c ®éng tõ ngo¹i h−íng kÐp vµ ngo¹i h−íng phøc 36. §Æc ®iÓm c¸c cÊu tróc- ng÷ nghÜa cña ®éng tõ ®a thµnh tè 37. C©u nhÊn m¹nh 38. Ng÷ ph¸p cña có vËt chÊt so s¸nh trªn quan ®iÓm chøc n¨ng 39. Qu¸ tr×nh tinh thÇn so s¸nh trªn quan ®iÓm chøc n¨ng hÖ thèng 40. ¶nh h−ëng tiªu cùc cña c¸c tõ “bÞ” vµ “®−îc” cña tiÕng ViÖt ®èi víi viÖc cÊu t¹o c©u bÞ ®éng cña tiÕng Anh 41. Nghiªn cøu tÝnh tõ ghÐp 42. So s¸nh c¸c tãm t¾t bµi viÕt khoa häc trªn c¬ së lý thuyÕt ng÷ ph¸p chøc n¨ng-hÖ thèng 43. Ng÷ ph¸p cña qu¸ tr×nh ph¸t ng«n- so s¸nh theo quan ®iÓm chøc n¨ng vµ hÖ thèng 44. C¸c dÊu hiÖu t×nh th¸i thÓ hiÖn sù kh«ng ch¾c ch¾n Tõ vùng - 1. Vai trß ng÷ nghÜa cña c¸c thµnh tè trong c©u ng÷ nghÜa 2. Nghiªn cøu viÖc dÞch thuËt ng÷ mÜ thuËt c«ng nghiÖp 3. Tõ t¨ng c−êng Ng÷ dông 4. C¸c nghi thøc yªu cÇu vµ ®¸p l¹i yªu cÇu 5. V¨n ho¸ chµo hái 6. C¸ch c¶m ¬n vµ ®¸p l¹i 7. Hµm ng«n 8. C¸ch biÓu ®¹t sù phµn nµn vµ c¸ch ®¸p l¹i trªn ph−¬ng diÖn nh÷ng g× ®· lµm ®−îc vµ kh«ng lµm ®−îc 9. Lêi khuyªn 10. PhÐp lÆp trong ng«n b¶n 11. C¸ch thøc xin lçi vµ ®¸p l¹i lêi xin lçi 12. PhÐp thÕ trong ng«n b¶n 13. Ph©n tÝch diÔn ng«n so s¸nh “KiÓu bµi vÊn ®Ò” 14. Lùc ng«n trung trong c¸c c©u hái nghi vÊn 15. Ph©n tÝch ng«n b¶n trong c¸c hîp ®ång 16. Sù kh¸c biÖt v¨n ho¸ trong C¸ch yªu cÇu 17. Liªn tõ trong ng«n b¶n 18. Ph©n tÝch giao thoa v¨n ho¸ trong chuyÖn phiÕm tõ s¸ch gi¸o khoa T¹p chÝ Khoa häc §HQGHN, Ngo¹i ng÷, T.XXI, Sè 3, 2005
 9. Chu ThÞ Thanh T©m 64 19. Khëi x−íng phiÕm ®µm 20. DiÔn ng«n hîp ®ång mua b¸n 21. Lêi nãi trùc tiÕp vµ lêi nãi gi¸n tiÕp 22. Lêi mêi/®Ò nghÞ 23. Lêi xin lçi 24. Lêi cÊm ®o¸n 25. Mét sè ®Æc ®iÓm diÔn ng«n trong c¸c qu¶ng c¸o du lÞch 26. Ng«n ng÷ mêi thÇu Dông häc giao 1. Mét sè ®Æc ®iÓm ng«n ng÷ cña tiªu ®Ò b¸o chÝ vÒ ®Ò tµi v¨n ho¸- v¨n ho¸ x· héi 2. C¸ch tõ chèi lêi mêi 3. C¸ch biÓu ®¹t sù ng¹c nhiªn 4. C¸ch thøc diÔn t¶ sù c¶m th«ng 5. Ph©n tÝch ®èi chiÕu th− khiÕu n¹i trªn ph−¬ng diÖn hµnh ®éng lêi nãi vµ chiÕn l−îc lÞch sù 6. C¸ch thøc biÓu ®¹t sù bÊt ®ång gi÷a nh÷ng ng−êi kh«ng b×nh ®¼ng vÒ quyÒn lùc 7. C¸ch thøc xin phÐp 8. C¸ch thøc rµo ®ãn trong hµnh ®éng chª bai 9. Rµo c¶n ng«n ng÷ vµ v¨n ho¸ ®èi víi sù c¶m thô hµi tÝnh cña truyÖn c−êi 10. C¸ch thÓ hiÖn sù tøc giËn trong v¨n ho¸ 11. C¸ch thøc mêi vµ ®¸p l¹i lêi mêi Phong c¸ch häc 1. Phong c¸ch häc gi÷a b¶n gèc vµ b¶n dÞch t¸c phÈm “¤ng giµ vµ biÓn c¶” cña Hemingway. 2. Th− chµo hµng 3. Ph©n tÝch thÓ lo¹i v¨n b¶n ë cÊp ®é ng«n ng÷(tr−êng hîp truyÖn cæ tÝch tiÕng Anh vµ øng dông vµo dÞch truyÖn cæ tÝch Anh-ViÖt) 4. C¸c ph−¬ng tiÖn cè kÕt tõ vùng trong ng«n b¶n khoa häc 5. §Æc tr−ng diÔn ng«n quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh víi t− c¸ch lµ mét thÓ lo¹i v¨n b¶n hµnh chÝnh 6. Lèi nãi bÞ ®éng ®iÓn h×nh trong ng«n ng÷ chuyªn ngµnh x©y dùng cÇu ®−êng 7. ThÓ lo¹i vµ ng«n ng÷ cña ng«n b¶n kinh tÕ 8. DiÔn ng«n sö dông trong hîp ®ång cho thuª tµi s¶n T¹p chÝ Khoa häc §HQGHN, Ngo¹i ng÷, T.XXI, Sè 3, 2005
 10. Ng«n ng÷ häc, tiÕng ViÖt vµ V¨n hãa ViÖt Nam trong d¹y-häc, nghiªn cøu ®èi chiÕu víi… 65 B¶ng 2. §èi chiÕu tiÕng Nga víi tiÕng ViÖt Ph©n m«n §Ò tµi ®èi chiÕu Ng÷ ©m Ng÷ ph¸p 1. Mét sè ph−¬ng thøc chÝnh biÓu ®¹t ý nghÜa ng÷ ph¸p 2. C¸ch sö dông liªn tõ phô thuéc... 3. C¸c mèi quan hÖ nguyªn nh©n kÕt qu¶ trong c©u ®¬n 4. CÊu tróc côm danh tõ 5. §¹i tõ quan hÖ 6. C©u phñ ®Þnh 7. Ph¹m trï có ph¸p cña ng«i 8. CÊu tróc bÞ ®éng 9. C¸c liªn tõ trong c©u phøc 10. §¹i tõ nh©n x−ng 11. C©u v« nh©n x−ng Tõ vùng- 1. Thµnh ng÷ cã tõ chØ bé phËn c¬ thÓ con ng−êi 2. Thµnh ng÷ cã tõ chØ con vËt ng÷ nghÜa 3. NghÜa cña ®éng tõ... vµ c¸c ph−¬ng thøc truyÒn ®¹t 4. Thµnh ng÷ cã nh÷ng tõ chØ sè 5. Thµnh ng÷ cã tõ RUKA (tay) 6. Thµnh ng÷ chØ c¶m xóc con ng−êi 7. Tôc ng÷ vÒ mèi quan hÖ gi÷a c¸c sù vËt vµ quan hÖ gi÷a c¸c sù vËt víi c¸c ®Æc ®iÓm cña chóng 8. C¸c thµnh ng÷ cã tõ chØ... 9. Thµnh ng÷ cã tõ chØ c¸c bé phËn trªn khu«n mÆt 10.Thµnh ng÷ so s¸nh 11.Thµnh ng÷ cã chøa nh÷ng tõ chØ kh¸i niÖm “tiÒn tÖ” 12.Thµnh ng÷ cã tõ “ch©n” 13.Thµnh ng÷ víi c¸c tõ “t©m hån”, “tr¸i tim” 14.Thµnh ng÷ chØ vÎ bÒ ngoµi cña con ng−êi Ng÷ dông Dông häc giao v¨n ho¸ Phong c¸ch häc B¶ng 3. §èi chiÕu tiÕng Ph¸p víi tiÕng ViÖt Ph©n m«n §Ò tµi ®èi chiÕu Ng÷ ©m Ng÷ ph¸p 1. C©u hái 2. Trî ®éng tõ t×nh th¸i Tõ vùng- 1. H×nh ¶nh c¸c con vËt trong thµnh ng÷ ng÷ nghÜa 2. Nh÷ng thµnh ng÷ cã tõ chØ bé phËn c¬ thÓ ng−êi 3. Tõ tr¸i nghÜa T¹p chÝ Khoa häc §HQGHN, Ngo¹i ng÷, T.XXI, Sè 3, 2005
 11. Chu ThÞ Thanh T©m 66 Ng÷ dông 1. C¸ch chµo hái 2. Trao ®æi mêi mäc 3. Khen vµ tiÕp nhËn lêi khen 4. Hµnh vi c¶m ¬n 5. Hµnh ®éng mêi mäc Dông häc giao 1. Giao thoa v¨n ho¸ trong ng«n ng÷ v¨n ho¸ Phong c¸ch häc B¶ng 4. §èi chiÕu tiÕng Trung Quèc víi tiÕng ViÖt Duy nhÊt cã mét ®Ò tµi: “C¸c tõ chØ mµu s¾c ®á, vµng, ®en, tr¾ng, xanh vµ hµm nghÜa cña chóng trong tiÕng H¸n (®èi chiÕu víi c¸c tõ chØ mµu s¾c t−¬ng ®−¬ng trong tiÕng ViÖt”. Tµi liÖu tham kh¶o 1. NguyÔn V¨n ChiÕn, Ng«n ng÷ häc ®èi chiÕu vµ ®èi chiÕu c¸c ng«n ng÷ §«ng Nam ¸, Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Ngo¹i ng÷ Hµ Néi, 1992. 2. NguyÔn Xu©n Hoµ, §èi chiÕu ng«n ng÷ trong c¸i nh×n cña dông häc t−¬ng ph¶n, T¹p chÝ Ng«n ng÷, sè 1, 1992, tr. 43-48. 3. Chu ThÞ Thanh T©m, D¹y-Häc tiÕng ViÖt nh− mét ngo¹i ng÷ trªn c¸c b×nh diÖn: Ng÷ ©m, ng÷ ph¸p vµ tõ vùng ng÷ nghÜa, §Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cÊp tr−êng n¨m häc 2000-2001. 4. Chu ThÞ Thanh T©m, §æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y-häc m«n C¬ së V¨n ho¸ ViÖt Nam, NXB §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2004. 5. TrÞnh Xu©n Thµnh, Mét sè vÊn ®Ò ®èi chiÕu ng«n ng÷, Néi san Ngo¹i ng÷, Tr−êng §¹i häc Ngo¹i ng÷ Hµ Néi. 6. Lý Toµn Th¾ng, Ng«n ng÷ häc tri nhËn- tõ lý thuyÕt ®¹i c−¬ng ®Õn thùc tiÔn tiÕng ViÖt, NXB Khoa häc X· héi, Hµ Néi, 2005. 7. Lª Quang Thiªm, Nghiªn cøu ®èi chiÕu c¸c ng«n ng÷, NXB §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2004. 8. (Hoµng V¨n V©n dÞch) R.H.Robins, L−îc sö ng«n ng÷ häc, NXB §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2003. 9. (Hoµng V¨n V©n dÞch) Robert Lado, Ng«n ng÷ häc qua c¸c nÒn v¨n ho¸. NXB §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2003. 10. Nh÷ng vÊn ®Ò ng«n ng÷ vµ dÞch thuËt - Héi ng«n ng÷ häc ViÖt Nam, Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Ngo¹i ng÷ Hµ Néi, 1993. 11. TiÕng ViÖt nh− mét ngo¹i ng÷ (C¸c vÊn ®Ò tiÕng ViÖt cho ng−êi n−íc ngoµi) - Tr−êng §¹i häc Tæng hîp Thµnh phè Hå ChÝ Minh, NXB Gi¸o dôc, 1995. 12. Thµnh tè v¨n ho¸ trong d¹y-häc ngo¹i ng÷, KØ yÕu Héi th¶o khoa häc quèc gia, Hµ Néi- 2000. 13. Carl James, Contrastive Analysis, Longman, London and New york, First published 1980. 14. LuËn ¸n tiÕn sÜ vµ luËn v¨n th¹c sÜ chuyªn ngµnh ng«n ng÷, lý luËn vµ ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y cña khoa Sau ®¹i häc Tr−êng §¹i häc Ngo¹i ng÷, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi. T¹p chÝ Khoa häc §HQGHN, Ngo¹i ng÷, T.XXI, Sè 3, 2005
 12. Ng«n ng÷ häc, tiÕng ViÖt vµ V¨n hãa ViÖt Nam trong d¹y-häc, nghiªn cøu ®èi chiÕu víi… 67 VNU. JOURNAL OF SCIENCE, Foreign Languages, T.xXI, n03, 2005 Linguistics, Vietnamese Language and Culture in contrastive Teaching-Learning and Studying foreign language in Vietnam national university- Hanoi, college of foreign language Dr. Chu Thi Thanh Tam Department of Languages and Vietnamese Culture College of Foreign Languages - VNU According to some materials, we sorted out in teaching - learning, studying about basic linguistics, Vietnamese language and culture with other foreign language in VN NUHF, we would like to give out some following suggestions: 1. To confirm the importance of contrastive liguistics in teaching and studying in 3 training levels: BA, MA, Dr. 2. To confirm the main position of Vietnamese laguage and culture in cntrastive studying about mother togue - foreign languages in Vietnam. 3. To develope the study of Vietnamese language due to diferent ways and to use its results to create contrastive base for foreign languages. To be necersary to develope to contrastive study method systematically and among liguistics subjects in order to improve applicable rresults in teaching and learning language and give out a general look- through about the mother tongue - foreign language study. T¹p chÝ Khoa häc §HQGHN, Ngo¹i ng÷, T.XXI, Sè 3, 2005

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản