intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo " Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật hợp đồng Trung Quốc "

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

53
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật hợp đồng Trung Quốc Năm 2002, Nghị viện Đức đã thông qua Luật khuyến khích thị trường tài chính thứ tư(14) (the four Financial Market Promotion Act), trong đó có quy định sửa đổi các điều khoản chống giao dịch nội gián. Đạo luật mới đã quy định các giao dịch mua hoặc bán chứng khoán của các thành viên của ban giám đốc và ban giám sát hoặc của họ hàng của những người này phải được công...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật hợp đồng Trung Quốc "

  1. Nhµ n−íc vµ ph¸p luËt n−íc ngoµi GS. MÔ L−¬ng * I. L CH S HÌNH THÀNH VÀ PHÁT không gian r t h p và tuân theo các thói TRI N C A PHÁP LU T H P NG quen dân s ư c truy n t i này sang i ƯƠNG I C A TRUNG QU C khác. c bi t là trong 10 năm i cách H p ng là hình th c pháp lí c a giao m ng văn hoá, buôn bán trao i hàng hoá b d ch hàng hoá. Pháp lu t h p ng quy nh coi là phi pháp, s lưu chuy n tài s n cá tr c ti p hình th c giao d ch c a hàng hoá. nhân tr thành ho t ng không công khai, Nó có vai trò quan tr ng trong vi c i u nói chung chưa h có pháp lu t h p ng. ch nh quan h trao i hàng hoá và thúc y 2. Giai o n phân tán c a pháp lu t s phát tri n c a n n kinh t hàng hoá. Tuy h p ng trong th i kì xây d ng cơ ch nhiên, do nh ng nguyên nhân v cơ ch kinh kinh t hàng hoá có k ho ch (nh ng năm t , quá trình hoàn thi n pháp lu t h p ng 80 c a th k XX) ã ph i tr i qua th i gian dài và g p nhi u Năm 1979, kì h p th 3 khoá XI c a khó khăn, g n 50 năm sau ngày thành l p ng c ng s n Trung Qu c ã thay i l i tư nư c, Trung Qu c m i có ư c B lu t h p duy “t khuynh” sai l m trong tư tư ng ch ng tương i hoàn thi n. o trư c ây, b t u bư c vào công cu c 1. Giai o n b tr ng c a l p pháp c i cách chuy n t cơ ch kinh t k ho ch h p ng (nh ng năm 50 n nh ng năm hoá sang cơ ch kinh t hàng hoá có k 70 c a th k XX) ho ch, ây chính là th i kì phát tri n m nh T khi nư c c ng hoà nhân dân Trung c a lu t h p ng Trung Qu c. Hoa thành l p n trư c kì h p th 3 khoá Trư c h t, m b o th c thi các k XI c a ng c ng s n Trung Qu c, kinh t ho ch kinh t c a Nhà nư c, i u hoà b qu n lí t p trung cao , hơn n a Nhà các m i quan h phát sinh gi a các doanh nư c cũng chưa coi tr ng vai trò c a pháp nghi p trong nư c v m t cung ng v t tư lu t. Vì th trong 30 năm này, pháp lu t h p cũng như cung c p s c lao ng, kì h p th ng c a Trung Qu c g n như không phát 4 Qu c h i khoá V di n ra vào tháng tri n. Trong quãng th i gian ó, s lưu 12/1981 ã xây d ng văn b n pháp lu t u chuy n tài s n trong lĩnh v c kinh t công tiên có liên quan n v n h p ng k t h u và cung ng các s n ph m tiêu dùng ch khi thành l p nư c C ng hoà nhân dân y u cho các cá nhân u d a hoàn toàn s Trung Hoa - Lu t h p ng kinh t nư c i u ch nh c a n n kinh t k ho ch hoá C ng hoà nhân dân Trung Hoa, bư c u mang n ng tính hành chính; còn s lưu chuy n tài s n cá nhân l i b gò bó trong * i h c Vân Nam Trung Qu c 54 T¹p chÝ luËt häc sè 12/2008
  2. Nhµ n−íc vµ ph¸p luËt n−íc ngoµi chuy n t vi c i u ch nh m i quan h h p d ch qu c t , vì th ã s a i và ưa nh ng ng gi a các doanh nghi p b ng k ho ch i u ch nh pháp lu t v quan h giao d ch m nh l nh ơn thu n sang i u ch nh b ng kinh t có y u t nư c ngoài vào Lu t h p pháp lu t. Ti p theo Lu t h p ng kinh t , ng kinh t và ch u s chi ph i c a Lu t t năm 1983 n năm 1986, Qu c v vi n ã h p ng kinh t . Do ó, i u l giao d ch phê chu n các văn b n pháp lu t có liên kinh t có y u t nư c ngoài do Qu c v quan n h p ng kinh t , ó là: i u l vi n ban hành ã b bãi b , thay vào ó b ng h p ng mua bán s n ph m khoáng s n, vi c ban hành Lu t h p ng kinh t có y u i u l h p ng mua bán s n ph m ph cho t nư c ngoài c a nư c C ng hoà nhân dân nông nghi p, i u l h p ng gia công th a Trung Hoa (do i h i i bi u nhân dân lãm, i u l h p ng l p t ki n trúc, i u toàn qu c khóa VI kì h p th 10 thông qua l h p ng thanh tra công trình xây d ng, vào tháng 3/1985). Năm 1987, Toà án nhân i u l h p ng vay n , i u l h p ng dân t i cao l i ban hành cu n Gi i áp m t b o hi m tài s n. Cùng lúc ó, Toà án nhân s v n liên quan n vi c s d ng Lu t dân t i cao Trung Qu c cũng ban hành các h p ng kinh t có y u t nư c ngoài. T văn b n hư ng d n tương ng. Các văn b n ó hình thành văn b n pháp lu t v h p ng ó ã hình thành nên h th ng pháp lu t h p th 2 th i kì nh ng năm 80 c a th k XX ng trong giai o n Trung Qu c xây d ng c a Trung Qu c. n n kinh t hàng hóa có k ho ch. Do nh ng quy nh i v i h p ng Trong lúc xây d ng Lu t h p ng kinh h p tác khoa h c kĩ thu t c a Lu t h p ng t , cơ quan l p pháp Trung Qu c ã ý th c kinh t còn quá sơ sài, không áp ng ư c ư c r ng pháp lu t h p ng kinh t v n nh ng yêu c u i u ch nh pháp lu t v giao còn nh ng i m b t c p, chưa áp ng ư c d ch hàng hoá kĩ thu t ngày càng phát tri n yêu c u i u ch nh các quan h giao d ch trong công cu c c i cách th ch khoa h c kĩ kinh t có y u t nư c ngoài. Sau khi xây thu t. y ban thư ng v i h i i bi u d ng xong Lu t h p ng kinh t , áp nhân dân toàn qu c khóa VI kì h p th 21 ng nhu c u i u ch nh các h p ng kinh t vào tháng 6/1987 ã xây d ng Lu t h p có y u t nư c ngoài, Qu c v vi n ã ban ng kĩ thu t nư c C ng hòa nhân dân hành thêm i u l giao d ch kinh t có y u Trung Hoa, ây là văn b n pháp lu t v h p t nư c ngoài b sung cho Lu t h p ng ng th 3 trong th k XX c a Trung Qu c. kinh t . Nhưng v sau, nh n th c ư c r ng 3. Giai o n pháp lu t h p ng th ng Lu t h p ng kinh t ph i tuân theo các nh t trong th i kì xây d ng cơ ch kinh t nguyên t c ch o cơ b n v k ho ch kinh th trư ng xã h i ch nghĩa (nh ng năm t c a n n kinh t , còn nh ng i u ch nh 90 c a th k XX) pháp lu t v quan h giao d ch kinh t có y u Năm 1992, y ban trung ương ng t nư c ngoài thì ph i tuân theo nguyên t c c ng s n Trung Qu c ã ban hành Quy t h p ng t do cũng như các thông l giao nh v c i cách cơ ch kinh t theo tinh T¹p chÝ luËt häc sè 12/2008 55
  3. Nhµ n−íc vµ ph¸p luËt n−íc ngoµi th n c a ng Ti u Bình. Quy t nh này kinh t vô hi u c a cơ quan qu n lí hành ã chuy n i m c tiêu c i cách cơ ch kinh chính v công thương; ơn gi n hoá trình t t c a Trung Qu c t xây d ng cơ ch kinh x lí tranh ch p h p ng kinh t . t hàng hoá có k ho ch xã h i ch nghĩa T n i dung s a i c a Lu t h p ng sang xây d ng cơ ch kinh t th trư ng xã kinh t , chúng ta có th th y vi c s a i h i ch nghĩa. S chuy n i v m c tiêu Lu t h p ng kinh t là do nhu c u tình c i cách cơ ch kinh t này i l p v i h hình chính tr lúc b y gi hơn là nhu c u th ng pháp lu t l y kinh t k ho ch làm cơ hoàn thi n pháp lu t h p ng. s , coi i tư ng i u ch nh là quan h trao Cơ quan l p pháp Trung Qu c và các i hàng hoá. chuyên gia pháp lí thu c lĩnh v c dân s - Kinh t th trư ng yêu c u ph i có h thương m i u ý th c ư c r ng Lu t h p th ng văn b n pháp lu t h p ng th ng ng kinh t s a i v cơ b n không th nh t, khoa h c, hi n i và phù h p v i gi i quy t nh ng b t c p trong pháp lu t h p thông l qu c t . pháp lu t h p ng c a ng c a Trung Qu c. Ch có xoá b mô Trung Qu c thích ng ư c v i cơ ch kinh hình cùng t n t i song song c a 3 b lu t t th trư ng, cơ quan l p pháp Trung Qu c h p ng ban hành trong th i kì c i cách cơ ã ti n hành hai công vi c l p pháp: M t là ch kinh t hàng hóa có k ho ch nh ng năm quy t nh s a i Lu t h p ng kinh t , 80 m i có th gi i quy t m t cách tương i hai là quy t nh xóa b mô hình pháp lu t n th a v n xây d ng pháp lu t h p ng h p ng song song t n t i c a 3 lu t ã c a Trung Qu c và áp ng ư c yêu c u ư c ban hành vào nh ng năm 80 (g m Lu t thích ng v i n n kinh t th trư ng. Do ó, h p ng kinh t , Lu t h p ng kinh t có tháng 9/1993, y ban pháp lu t ih i i y u t nư c ngoài và Lu t h p ng kĩ thu t). bi u nhân dân toàn qu c ã m i các chuyên Công tác s a i Lu t h p ng kinh t gia, các h c gi tham gia th o lu n v n ã ư c hoàn thành vào tháng 9/1993. Ngày xây d ng văn b n pháp lu t th ng nh t v 2/9/1993, y ban thư ng v i h i i bi u h p ng. Các chuyên gia ã i n th ng nhân dân toàn qu c khóa VIII kì h p th 3 nh t 3 v n : Vi c xây d ng văn b n pháp ã thông qua Quy t nh v vi c b sung, lu t h p ng th ng nh t không ch là t t s a i Lu t h p ng kinh t c a nư c y u mà i u ki n cũng ã chín mu i; trư c C ng hòa nhân dân Trung Hoa. Tuy Quy t ây còn t n t i tình tr ng l m d ng c a các nh này ã c p 36 i u v vi c s a i cơ quan hành chính khi so n th o lu t pháp, Lu t h p ng kinh t song trên th c t s nay ki n ngh Lu t h p ng ph i do các s a i v n i dung ch d ng l i 3 phương chuyên gia và các h c gi so n th o; ch di n: Xoá b các quy nh có liên quan n o vi c so n th o Lu t h p ng, ngh k ho ch kinh t mang tính ch huy; xoá b giao cho m t s h c gi so n th o trư c các quy nh liên quan n qu n lí h p ng phương án xây d ng Lu t h p ng. Theo kinh t , xoá b quy n xác nh n h p ng tinh th n c a H i ngh này, tháng 10/1993, 56 T¹p chÝ luËt häc sè 12/2008
  4. Nhµ n−íc vµ ph¸p luËt n−íc ngoµi tám v h c gi ã ư c giao so n th o ng môi gi i. Lu t h p ng th ng nh t là Phương án xây d ng Lu t h p ng. Sau khi c t m c quan tr ng trong vi c xây d ng hình thành nên Phương án so n th o Lu t Lu t h p ng Trung Qu c, là công trình h p ng c a nư c C ng hòa nhân dân pháp lu t to l n n a bên c nh Dân pháp Trung Hoa, trưng c u ý ki n r ng rãi và ti n thông t c c a pháp lu t dân s Trung Qu c. hành s a i phương án này t ng c ng 4 l n, Công trình l p pháp này hoàn thành có ý ngày 15/3/1999, i h i i bi u nhân dân nghĩa r t to l n i v i s i u ch nh pháp toàn qu c khoá IX kì h p th 2 ã thông qua lu t c a quan h kinh t th trư ng Trung Lu t h p ng c a nư c C ng hòa nhân dân Qu c và s phát tri n c a công cu c ki n Trung Hoa. thi t pháp ch xã h i ch nghĩa. ây, tôi Tuy Lu t h p ng th ng nh t này ư c mu n nói n ý nghĩa c a Lu t h p ng xây d ng trên cơ s c a 3 lu t h p ng trên phương di n hoàn thi n vi c xây d ng trư c kia nhưng nó không ph i là s l p pháp lu t h p ng c a Trung Qu c. ghép m t cách cơ h c c a chúng mà là s Khi phân tích ý nghĩa c a Lu t h p ng t ng h p các quy ph m pháp lu t h p ng th ng nh t i v i vi c xây d ng hoàn thi n theo yêu c u i u ch nh pháp lu t c a kinh t pháp lu t h p ng c a Trung Qu c, chúng th trư ng xã h i ch nghĩa Trung Qu c, ta không th không nói t i ý nghĩa c a pháp trên cơ s ti p thu r ng rãi kinh nghi m xây lu t h p ng c a Trung Qu c nh ng năm d ng các lu t h p ng tiên ti n trên th 80 c a th k XX. Ph i nói r ng pháp lu t gi i. N i dung c a Lu t h p ng này ư c h p ng c a Trung Qu c nh ng năm 80 phân thành 3 ph n: T ng quan, Chi ti t và c a th k XX cũng t ư c m t s thành Ph l c, t ng c ng bao g m 23 chương, 428 t u. Trong ó thành t u quan tr ng là xây i u. Ph n T ng quan nêu ra các quy nh d ng ư c Lu t h p ng kinh t , Lu t h p i v i các v n chung như: nguyên t c ng kinh t có y u t nư c ngoài, Lu t h p cơ b n c a Lu t h p ng, s hình thành ng kĩ thu t. Ý nghĩa quan tr ng c a thành c a h p ng, hi u l c c a h p ng, th c t u này ch pháp lu t h p ng c a Trung hi n h p ng, s a i và chuy n như ng Qu c phát tri n t không n có, áp ng h p ng, ch m d t quy n l i và nghĩa v nhu c u v i u ch nh quan h h p ng h p ng, vi ph m h p ng. Ph n Chi ti t m t s lĩnh v c kinh t tr ng y u trong th i quy nh v 15 lo i h p ng, g m h p kì c i cách cơ ch kinh t hàng hóa có k ng mua bán, h p ng cung c p i n, ho ch c a Trung Qu c. Tuy nhiên, pháp nư c, khí t, nhiên li u, h p ng cho t ng, Lu t h p ng c a Trung Qu c nh ng năm h p ng vay n , h p ng cho thuê tài 80 c a th k XX không ư c xây d ng trên chính, h p ng cho mư n, h p ng xây cơ s quy ho ch khoa h c, còn mang n ng d ng, h p ng v n chuy n, h p ng kĩ tính i phó. Ba văn b n pháp lu t v h p thu t, h p ng b o qu n, h p ng lưu kho, ng ra i mang tính i phó, gi a chúng h p ng y thác, h p ng kí g i, h p không có s liên k t bên trong, k t c u n i T¹p chÝ luËt häc sè 12/2008 57
  5. Nhµ n−íc vµ ph¸p luËt n−íc ngoµi b c a t ng b lu t cũng chưa hoàn ch nh, th ng nh t v n còn t n t i m t s v n . n i dung trùng l p, mâu thu n v i nhau. Ý Ch y u th hi n: Th nh t, tiêu chu n s nghĩa c a Lu t h p ng th ng nh t còn d ng phân chia các lo i h p ng trong ch nó ã th ng nh t các văn b n pháp lu t ph n Chi ti t c a Lu t h p ng là không h p ng r i r c, xoá b nh ng i m tiêu th ng nh t, các lo i h p ng cũng không c c n y sinh t tính i phó khi xây d ng y . Trong s 15 lo i h p ng quy nh pháp lu t, t ó ti n t i hoàn thi n hơn n a trong ph n Chi ti t c a Lu t h p ng, tr lu t h p ng c a Trung Qu c. h p ng kĩ thu t thì 14 lo i h p ng còn S ra i c a Lu t h p ng th ng nh t l i u phân chia d a trên các n i dung khác ã xóa b mô hình t n t i song song c a 3 nhau c a nghĩa v trong h p ng, duy ch văn b n pháp lu t t nh ng năm 80 c a có h p ng kĩ thu t ư c phân thành m t Trung Qu c, th ng nh t ư c pháp lu t h p lo i hình riêng bi t c a h p ng. Hai là có ng Trung Qu c. Lu t h p ng th ng nh t m t s v n không nên quy nh trong ã có ư c c u trúc h p lí, góp ph n khoa Lu t h p ng, ví d như v n i lí không h c hoá h th ng pháp lu t h p ng Trung có quy n… Nh ng v n này nên ư c quy Qu c trên cơ s ti p thu các h c thuy t tiên nh trong ph n t ng quan c a Lu t dân s . ti n v lu t h p ng nư c ngoài, công ư c II. XU TH PHÁT TRI N C A LU T và thông l qu c t , ã góp ph n quan tr ng H P NG TRUNG QU C trong công cu c hi n i hoá và qu c t hoá S phát tri n c a lu t h p ng ương pháp lu t h p ng c a Trung Qu c. i c a Trung Qu c ph thu c vào s nh K t c u c a Lu t h p ng th ng nh t ã hư ng to l n trên 3 phương di n: th hi n phương pháp l p pháp truy n th ng, M t là thách th c c a n n kinh t toàn i t cái chung n cái c th , phân thành 2 c u hóa. T th k XX n nay, c bi t là ph n chính là ph n T ng quan và ph n Chi sau khi chi n tranh l nh k t thúc, cơ c u th ti t. Ph n T ng quan c a Lu t h p ng trư ng th gi i d n hình thành, kinh t phát ư c xây d ng d a trên nh ng quy t c t tri n nhanh theo hư ng toàn c u hoá, nh t nhiên trong trao i hàng hoá, t c là tính quy th hoá, d n t i s lưu ng v n toàn c u lu t khách quan - vi c trao i hàng hoá ngày càng nhanh, hi u su t và r i ro tài không th không thông qua quá trình kí k t chính u không ng ng tăng, trong i u ki n h p ng và th c hi n h p ng c a hai bên, kinh t toàn c u hoá m nh m , pháp lu t h p t ó ưa ra nh ng quy nh toàn di n v ng v n ư c coi là quy t c chung trong nh ng v n có th phát sinh trong quá giao d ch ngày càng qu c t hoá. V v n trình này. Ph n Chi ti t c a Lu t h p ng này, các quy t c c a h th ng pháp lu t l n quy nh rõ v ch th , n i dung, khách th là Anh và M ã d n d n dung hoà v i nhau. c a 15 lo i h p ng. Hai là s thách th c c a quá trình phát ương nhiên, chúng ta cũng nên th a tri n kinh t th trư ng i v i pháp lu t h p nh n r ng cơ c u n i b c a Lu t h p ng ng. Xã h i hi n i, k t c u kinh t xã h i 58 T¹p chÝ luËt häc sè 12/2008
  6. Nhµ n−íc vµ ph¸p luËt n−íc ngoµi thay i l n, các t ch c xã h i phát tri n i m nh m , ví d như pháp lu t dân s l n m nh chưa t ng có, hi n tư ng lũng truy n th ng ã phát tri n ưa ra lí lu n v o n gia tăng, s n xu t và tiêu dùng xã h i “Bi u th ý t t ng hoá”. Trong lĩnh v c quy mô hoá, ti n ích công c ng phát tri n buôn bán i n t , ngư i tiêu dùng ngày nhanh chóng, v n b o v nh ng ngư i càng ư c b o v . y u th trong xã h i như ngư i tiêu dùng, Th i kì ương i Trung Qu c, ngoài ngư i lao ng… tr nên c p bách, do s xu th h n ch t do trong h p ng, s phát phát tri n cao c a kinh t th trư ng, s tri n c a Lu t h p ng còn tuân theo các xu bình ng th c s gi a các ch th dân s th sau: trong quá trình giao d ch tr thành m t v n 1. Các h n ch i v i i u kho n m u quan tr ng. M t bên là các doanh nghi p, S ra i và phát tri n c a i u kho n các công ti a qu c gia v i th c l c hùng m u là m c quan tr ng trong quá trình phát h u, m t bên là ông o ngư i tiêu dùng tri n c a pháp lu t h p ng th k XX. S ra y u th thì cho dù khi hai bên kí h p ng v i c a i u kho n m u không ch thay i m t hình th c thì bình ng nhưng trên th c phương th c kí k t h p ng truy n th ng mà t thì không có s công b ng v năng l c còn t ra thách th c i v i nguyên t c t do àm phán. duy trì s công minh và an h p ng. Các nư c l n lư t u ti n hành toàn trong giao d ch, vì s công b ng c a quy chu n hoá i u kho n m u thông qua h p ng, vì quy n l i c a ngư i tiêu dùng, vi c s a i pháp lu t v n có ho c xây d ng xu th t t y u c a quá trình phát tri n pháp pháp lu t ơn tính. Lu t b o v quy n l i lu t h p ng là h n ch hơn n a s t do ngư i tiêu dùng Trung Qu c có quy nh c trong h p ng. Ch y u th hi n ch , bi t v i i u kho n m u, Lu t h p ng pháp lu t h p ng hi n i ã tuân theo Trung Qu c cũng có 3 i u kho n quy nh nguyên t c ch tín, thành th c… cho phép rõ i u kho n m u. i u 39 Lu t h p ng các cán b pháp lu t ti n hành x lí quan h ã quy nh rõ i u kho n m u là i u kho n h p ng. Pháp lu t h p ng truy n th ng do m t bên th o ra trư c s d ng nhi u ch y u d a trên ý chí c a ương s ã tr l n, ư c ch p nh n b i m t ngư i th 3 nào nên l i th i trong th i i m i. ó và không th th o lu n s a i khi kí k t Ba là s phát tri n mãnh m c a khoa h p ng. quy chu n hóa hơn n a i u h c kĩ thu t ã tr thành thách th c i v i kho n m u, b o v quy n l i c a ngư i tiêu pháp lu t h p ng. Các kĩ thu t hi n i dùng m t cách toàn di n, Trung Qu c ã ban g m kĩ thu t thông tin liên l c, kĩ thu t máy hành 3 quy t c quan tr ng: M t là quy nh tính, kĩ thu t công trình sinh v t u t ra nhi u v n mà pháp lu t h p ng c n gi i rõ phương th c h p lí cho ngư i th o ra i u quy t. Cùng v i s phát tri n c a kĩ thu t kho n m u s d ng th o ra i u kho n thông tin liên l c hi n i và kĩ thu t i n t , m u, i u kho n yêu c u i tác chú ý không các hình th c giao k t h p ng cũng thay tham gia ho c gi m b t trách nhi m này; hai T¹p chÝ luËt häc sè 12/2008 59
  7. Nhµ n−íc vµ ph¸p luËt n−íc ngoµi là nghiêm c m ngư i th o ra i u kho n m u d ch thương m i. c bi t là nghĩa v kèm l i d ng i u kho n m u tr n tránh trách theo có th t ng tr thành n i dung c a nhi m này, y trách nhi m cho i tác, tư c h p ng, như v y có th góp ph n làm các b quy n l i c a i tác; ba là khi gi i thích bên ương s kí k t và th c hi n h p ng i u kho n m u nên ưa ra các gi i thích m t cách chính xác trên cơ s o c kinh không có l i cho bên th o ra i u kho n m u doanh. Pháp lu t h p ng c a Trung Qu c c a h p ng. Các quy nh này không ch d a vào nguyên t c thành th t, tin c y xác b o v quy n l i cho ngư i tiêu dùng - nh nghĩa v trư c h p ng, nghĩa v nh ng ngư i y u th trong n n kinh t mà trong khi th c hi n h p ng và nghĩa v còn có th ngăn ch n và h n ch hi u qu sau h p ng, t ó th hi n rõ xu th phát vi c các công ti, các doanh nghi p l m d ng tri n thích ng hoàn toàn v i pháp lu t h p ưu th c a mình làm t n h i quy n l i c a ng hi n i c a Trung Qu c. ngư i tiêu dùng. 3. M r ng hi u l c c a h p ng và 2. M r ng nghĩa v h p ng nh ng t phá mang tính tương i c a Bi u hi n ch y u c a s m r ng nghĩa h p ng v h p ng th hi n ch nghĩa v kèm Hi u l c c a h p ng là hi u qu v theo tr thành n i dung quan tr ng c a h p m t pháp lu t có ư c sau khi h p ng ã ng. Nghĩa v kèm theo t c là các nghĩa v ư c hình thành theo úng pháp lu t, bu c mà các bên ương s trong h p ng c n các bên th c hi n các n i dung trong h p ph i th c hi n phát sinh d a trên nguyên t c ng. Trong lu t h p ng c n i - v n coi thành th t, tin c y, căn c vào tính ch t c a t do ý chí là cơ s tri t h c thì hi u l c c a h p ng, m c ích và thói quen giao d ch, h p ng ít nh t có các c trưng sau: V bao g m nghĩa v thông báo, nghĩa v h p m t ch th , hi u l c c a h p ng ch có tác giúp , nghĩa v b o m t. Do lo i nghĩa tác d ng gi a các ương s , i u này trên v này kèm theo nghĩa v h p ng nên g i th c t ư c coi là nguyên t c mang tính là nghĩa v kèm theo. Nghĩa v h p ng tương i c a nghĩa v trong h p ng. V không ph i là khái ni m c l p trong lu t m t n i dung, nghĩa v h p ng l y pháp dân s truy n th ng. Cùng v i s phát tri n nh ho c ư c nh làm gi i h n, nh ng i u c a lí lu n v nghĩa v , trên th c t nghĩa v mà pháp lu t chưa quy nh và các bên kèm theo chính là d u m c quan tr ng cho ương s chưa tho thu n thì không có tính th y nguyên t c thành th t, tin c y ã phát ràng bu c pháp lí v i các bên ương s . V tri n r t m nh m trong lu t dân s hi n i. m t th i gian, nghĩa v h p ng ch phát Nó ã d a trên nguyên t c thành th t, tin c y sinh trong kho ng th i gian sau khi h p m r ng nghĩa v trong pháp lu t h p ng ư c hình thành và trư c khi h p ng ng trư c ây, t ó góp ph n tăng cư ng ch m d t, trách nhi m tương ng trong pháp o c và tin c y thương m i trong giao lu t h p ng ch là trách nhi m vi ph m 60 T¹p chÝ luËt häc sè 12/2008
  8. Nhµ n−íc vµ ph¸p luËt n−íc ngoµi h p ng. Tuy nhiên, trong quá trình pháp ch n ho c ch h p ng, cũng là lu t h p ng bi n i t lu t h p ng c n m t trong nh ng tiêu chu n phân bi t ch i sang lu t h p ng hi n i, hi u l c c a h p ng v i các ch khác c a lu t h p ng trên c 3 phương di n ch th , n i dân s . Tuy nhiên, tính tương i c a h p dung và th i gian u x y ra nh ng bi n i ng trong pháp lu t h p ng hi n i g p to l n. V m t ch th , hi u l c c a h p ph i r t nhi u thách th c, ch y u th hi n ng t ch ch có hi u l c v i các bên các phương di n sau: M t là tăng cư ng ương s tr nên có hi u l c v i c bên th b o v ngư i tiêu dùng, tính tương i c a 3 ngoài quan h h p ng trong nh ng quy n n ã có s t phá. Ví như v trách trư ng h p ngo i l . Do ó, trên cơ s hi u nhi m i v i s n ph m, tăng cư ng b o l c i ngo i cũ, hi u l c c a h p ng l i v ngư i tiêu dùng, pháp lu t c a C ng hoà có thêm m t s i m m i, ó là hi u l c i Pháp th a nh n ngư i tiêu dùng có quy n ngo i ho c các hi u l c có liên quan; v m t tr c ti p ki n lên tòa án. Hai là tăng n i dung, bên n ngoài vi c th c hi n các cư ng b o v ngư i tiêu dùng, các nư c nghĩa v có tính b t bu c theo quy nh pháp thu c h th ng lu t i l c u ã công nh n lu t ho c các nghĩa v tho thu n ra, còn r ng rãi ch b o toàn n và h p ng cho ph i th c hi n các nghĩa v kèm theo phát bên th 3. Ba là ưa ra thêm m t s hi u l c sinh trên nguyên t c thành th t, tin c y như m i c a quy n n và quy n i v i tài s n nghĩa v chú ý, nghĩa v trông coi. Có th nói, (v t quy n). Ví d như quy t c mua bán vi c s d ng lí lu n v nghĩa v kèm theo làm không làm nh hư ng n vi c cho thuê, cho hi u l c n t ch g n v i các n i dung b o v quy n l i c a ngư i i thuê. ã nh trư c c a kho n n , m r ng ra ph m 4. S giao thoa và thâm nh p l n vi các quy n l i và nghĩa v không xác nh nhau c a pháp lu t b n quy n và pháp trư c c a các bên ương s c a kho n n . V lu t h p ng m t th i gian, nghĩa v h p ng t ch ch Xã h i hi n i d a trên nhu c u b o v có hi u l c trong kho ng th i gian h p ng nhân quy n, ph m vi quy n l i mà lu t ph m hình thành n khi th c hi n xong tr thành quy n b o v ngày càng r ng. Ch y u th có hi u l c trong kho ng th i gian trư c khi hi n quy n nhân cách, quy n thân ph n và h p ng hình thành n sau khi th c hi n quy n tác gi ngày càng ư c lu t ph m xong h p ng. T ó, trách nhi m trong lu t quy n b o v m t cách toàn di n hơn. Sau h p ng hi n i ít nh t ã th hi n thành 3 khi nhân lo i bư c vào th k XX, do khoa d ng, g m trách nhi m vi ph m h p ng, h c-kĩ thu t và tri th c qu n lí ngày càng trách nhi m sai sót trong kí k t, trách nhi m óng vai trò quan tr ng trong s n xu t và s h u h p ng. phát tri n c a xã h i, quy n tác gi tr thành Tính tương i c a h p ng ho c là lĩnh v c mà lu t ph m quy n m r ng nhanh tính tương i c a kho n n là n n t ng cho nh t. c bi t là ph m vi c a lu t ph m T¹p chÝ luËt häc sè 12/2008 61
  9. Nhµ n−íc vµ ph¸p luËt n−íc ngoµi quy n, do vi c m r ng s b o v các l i ích phát tri n kinh t c a các nư c phương Tây pháp lu t thông thư ng, bu c pháp lu t b n ãm u cho ho t ng vì quy n l i c a quy n và pháp lu t h p ng ph i có s giao ngư i tiêu dùng. Cùng lúc ó, lu t pháp các thoa và thâm nh p l n nhau. nư c u r t chú tr ng n vi c b o v 5. S tăng cư ng b o v quy n l i c a quy n l i c a ngư i tiêu dùng. Vi c ban ngư i tiêu dùng hành các gi i h n c a i u kho n hình th c Lu t dân s trong quá trình b o v quy n và i u kho n mi n trách, tăng cư ng l i c a ngư i tiêu dùng óng vai trò quan nguyên t c kí k t u là các bi n pháp tr ng. Trong i u ki n kinh t th trư ng v n b o v quy n l i ngư i tiêu dùng. i v i chưa phát tri n, ngư i s n xu t là th th mua bán qua ư ng bưu i n, mua bán công ho c ch các phư ng ngh , h không ph ng v n, kí g i không có chào hàng, ã có a v cao v m t kinh t . T th k XV xét t i vi c khách hàng s rơi vào tình tr ng n th k XVIII, do ch trương theo ch mua bán mà chưa suy nghĩ th n tr ng, nghĩa t do và nguyên t c t do tho thu n, m b o có s suy xét kĩ lư ng, a s các vì th gi a ngư i s n xu t và ngư i tiêu nư c ban hành quy n h u h i. i u này u dùng tuân theo nguyên t c “ngư i mua c n góp ph n b o v ngư i tiêu dùng. tr ng” (mãi gi ang tâm). Cho n u th 6. Xác l p nghĩa v b t bu c kí k t k XIX, toà án không can d vào h p ng B t bu c kí k t là trong m t s trư ng kí k t gi a thương nhân và ngư i tiêu dùng. h p c bi t, cá nhân ho c doanh nghi p có T th k XIX n nay, cùng v i s phát nghĩa v ph i kí k t h p ng theo yêu c u tri n c a kinh t th trư ng, các công ti l n, c a i tác liên quan. T c là trư c yêu c u kí các doanh nghi p l n phát tri n m nh m , k t c a i tư ng liên quan, n u không có i u này làm gia tăng s lũng o n trong s n nh ng lí do t ch i chính áng thì không th xu t và kinh doanh. Các công ti, doanh t ch i kí k t h p ng v i i tư ng ó. nghi p kh ng l này có th l c tài chính r t Lu t h p ng c a Trung Qu c quy nh l n. So v i h , trong quan h trao i, rõ nh ng ngư i tham gia v n chuy n trên các ràng ngư i tiêu dùng b y u th . Trong hoàn phương ti n giao thông công c ng ph i th c c nh khoa h c kĩ thu t, các th thu t hi n vi c kí h p ng b t bu c. i u 289 marketing thay i v i t c chóng m t, Lu t h p ng quy nh: “Nh ng ngư i d n n ngư i tiêu dùng không hi u bi t tham gia v n chuy n trên các phương ti n i v i s n ph m, không có ư c thông tin giao thông công c ng không ư c t ch i áng tin c y v s n ph m ng th i thông nh ng yêu c u v n chuy n h p lí, thông tin sai l ch c a các phương ti n tuyên thư ng c a hành khách”. Quy nh này ã truy n cũng làm nhi u thông tin v s n xác l p nghĩa v b t bu c kí k t c a nh ng ph m, do ó quy n l i c a h r t d b t n ngư i tham gia v n chuy n trên các phương h i. Nh ng năm 50 - 60 c a th k XX, s ti n công c ng./. 62 T¹p chÝ luËt häc sè 12/2008
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2