intTypePromotion=1

Báo cáo " Quy hoạch đất đai với việc bảo vệ môi trường tại làng nghề nông thôn Việt Nam "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
70
lượt xem
23
download

Báo cáo " Quy hoạch đất đai với việc bảo vệ môi trường tại làng nghề nông thôn Việt Nam "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môi trường không khí, nước và tiếng ồn tại các làng nghề nông thôn Việt Nam luôn là vấn đề các nhà hoạch định chính sách và pháp luật quan tâm. Khi mà tốc độ đô thị hoá ngày càng tăng cùng với sự phát triển kinh tế trong giai đoạn mới của đất nước đất đai ngày càng sử dụng có hiệu quả. Trước sức ép gia tăng của dân số, các diện tích đất lại không tăng thêm, lượng không khí môi trường mà con người dùng để thở ngày một đậm đặc. Hệ thống lọc không khí và cấp thoát nước thiếu nghiêm trọng. Không khí chỉ còn cách quẩn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Quy hoạch đất đai với việc bảo vệ môi trường tại làng nghề nông thôn Việt Nam "

  1. T¹p chÝ Khoa häc ®hqghn, Kinh tÕ – LuËt, T.xxI, Sè 3, 2005 Quy ho¹ch ®Êt ®ai víi viÖc b¶o vÖ m«i tr−êng t¹i lµng nghÒ n«ng th«n ViÖt Nam Do·n Hång Nhung(*) x·. V× kh«ng cã lµng x· ViÖt Nam, th× M«i tr−êng kh«ng khÝ, n−íc vµ tiÕng kh«ng cã quèc gia ViÖt Nam”[5]. Lµng lµ ån t¹i c¸c lµng nghÒ n«ng th«n ViÖt Nam lu«n lµ vÊn ®Ò c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh n¬i ®ång quª, nhiÒu gia ®×nh quy tô s¸ch vµ ph¸p luËt quan t©m. Khi mµ tèc thµnh khu ®−îc gäi lµ xãm. C¸c xãm ®é ®« thÞ ho¸ ngµy cµng t¨ng cïng víi sù ®−îc ph©n biÖt víi nhau b»ng c¸c luü tre. ph¸t triÓn kinh tÕ trong giai ®o¹n míi Trªn ®−êng ®i vµo th−êng cã cæng x©y cña ®Êt n−íc ®Êt ®ai ngµy cµng sö dông hoÆc tre, ®Õn ®ªm tèi cã thÓ ®ãng l¹i cã hiÖu qu¶. Tr−íc søc Ðp gia t¨ng cña ®−îc ®Ó phßng ngõa trém c−íp. Hai ba, d©n sè, c¸c diÖn tÝch ®Êt l¹i kh«ng t¨ng bèn hoÆc cã khi lµ n¨m, s¸u xãm häp thªm, l−îng kh«ng khÝ m«i tr−êng mµ thµnh mét th«n gäi lµ lµng[3]. Trªn ®Êt con ng−êi dïng ®Ó thë ngµy mét ®Ëm n−íc ta, n¬i héi tô lµng nghÒ, phè nghÒ, ®Æc. HÖ thèng läc kh«ng khÝ vµ cÊp tho¸t chÝnh lµ tØnh vµ thµnh phè thuéc vïng n−íc thiÕu nghiªm träng. Kh«ng khÝ chØ ch©u thæ s«ng Hång, ®ång b»ng B¾c bé, cßn c¸ch quÈn chÆt vµo tõng l¸ phæi cña B¾c Trung bé, vµ ®ång b»ng Nam bé. ng−êi thî vµ d©n lµng nghÒ. Trong bµi Khu vùc miÒn nói B¾c Hµ vµ T©y viÕt nµy t¸c gi¶ nªu mét sè ý kiÕn cña Nguyªn còng cã lµng nghÒ nh−ng sè m×nh vÒ sù t¸c ®éng cña quy ho¹ch ®Êt l−îng kh«ng nhiÒu vµ quy m« s¶n xuÊt ®ai ®èi víi b¶o vÖ m«i tr−êng ®Êt, n−íc, nhá. Lµng nghÒ, (phè nghÒ do ®« thÞ ho¸ kh«ng khÝ, tiÕng ån trong lµng nghÒ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y) lµm nghÒ thñ n«ng th«n ViÖt Nam vµ ®−a ra mét sè c«ng truyÒn thèng. Mçi lµng nghÒ x−a gi¶i ph¸p b−íc ®Çu b¶o vÖ m«i tr−êng nay, tù nã ®· chøa ®ùng hai yÕu tè chñ sèng trong lµnh cho d©n chóng ®Þa yÕu: truyÒn thèng nghÒ nghiÖp vµ truyÒn ph−¬ng. thèng v¨n ho¸. Chóng hoµ quyÖn vµo nhau lµm nªn v¨n ho¸ lµng nghÒ truyÒn Lµng x· ViÖt Nam cã tõ thêi xa x−a thèng. V¨n ho¸ lµng nghÒ héi tô nh÷ng trong lÞch sö n−íc ta. Nã còng ph¸t triÓn thuÇn phong mü tôc, ®oµn kÕt céng ®ång, th¨ng trÇm cïng víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn tinh hoa nghÒ nghiÖp, tµi n¨ng nghÖ cña d©n téc. Lµng x· cã vai trß quan nh©n, nÕp sinh ho¹t quÇn c−... ViÖt Nam träng trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o lµ ®Êt n−íc cña nÒn v¨n minh lóa n−íc, vÖ ®Êt n−íc. “Muèn t×m hiÓu lÞch sö h×nh nÒn s¶n xuÊt cæ truyÒn, do vËy tr×nh ®é thµnh d©n téc ViÖt Nam th× ph¶i t×m ph¸t triÓn kü thuËt cña mçi lµng nghÒ ®· hiÓu céng ®ång lµng x·, vµ muèn x©y ph¶n ¸nh mét phÇn tr×nh ®é ph¸t triÓn dùng l¹i ®Êt n−íc ViÖt Nam th× còng cña nÒn v¨n minh ®ã. ph¶i b¾t ®Çu tõ viÖc x©y dùng l¹i lµng (*) ThS, Khoa LuËt, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi. 31
  2. Do·n Hång Nhung 32 ViÖt Nam h«m nay, trong sù nghiÖp søc sèng tiÒm tµng vÒ lîi Ých kinh tÕ, v¨n x©y dùng n«ng th«n míi, §¶ng vµ Nhµ ho¸, x· héi. Nhµ n−íc kh«ng chØ quan n−íc ta lu«n tr©n träng nh÷ng gi¸ trÞ t©m hç trî vèn vay −u ®·i cho c¸c c¬ së truyÒn thèng, s¶n phÈm truyÒn thèng tõ s¶n xuÊt vµ b¶o hé hµng thñ c«ng xuÊt lµng nghÒ. T¹i Héi nghÞ lÇn thø n¨m cña khÈu. Bªn c¹nh ®ã Nhµ n−íc cßn ®Çu t− Ban chÊp hµnh trung −¬ng §¶ng kho¸ kinh phÝ cho c¸c dù ¸n quy ho¹ch, n©ng IX ®· ra NghÞ quyÕt vÒ ®Èy nhanh C«ng cÊp lµng nghÒ träng ®iÓm. Thµnh phè Hµ nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp, Néi ®ang triÓn khai Dù ¸n Quy ho¹ch n«ng th«n thêi kú 2001-2010. NghÞ quyÕt n©ng cÊp lµng nghÒ gèm B¸t Trµng - Vèn chØ râ viÖc ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng vµ ®Çu t− hµng hµng tr¨m tû ®ång. Dù ¸n ®« thÞ ho¸ n«ng th«n còng nh− v¹ch ra ®· tõng b−íc thay thÕ c¸c lß cæ truyÒn gi¶i ph¸p vÒ quy ho¹ch: “Quy ho¹ch ph¸t dïng than vµ cñi b»ng hÖ thèng lß ga, lß triÓn n«ng nghiÖp, n«ng th«n ph¶i ®Æt ®iÖn ®Ó nung gèm. Sö dông c«ng nghÖ trong tæng thÓ chung cña c¶ n−íc, trong hiÖn ®¹i ®· c¶i thiÖn m«i tr−êng cña lµng bèi c¶nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, sù nghÒ. Bªn c¹nh ®ã, viÖc x©y kÌ bê s«ng ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc, c«ng Hång phÝa T©y lµng B¸t Trµng ®Ó h¹n nghÖ... Qu¶n lý, cËp nhËt th«ng tin vµ chÕ xãi lë ®· gióp B¸t Trµng trë thµnh kÞp thêi ®iÒu chØnh quy ho¹ch. Chó träng lµng nghÒ du lÞch hÊp dÉn, næi tiÕng lµm tèt quy ho¹ch nh÷ng vïng s¶n xuÊt trong vµ ngoµi n−íc. Lµng thªu QuÊt hµng ho¸ tËp trung (c©y, con, s¶n phÈm, §éng, lµng ch¹m kh¾c gç V¹n §iÓn (Hµ ngµnh nghÒ...); Quy ho¹ch x©y dùng c¬ së T©y), lµng ch¹m kh¾c gç §ång Kþ, lµng h¹ tÇng kinh tÕ x· héi; quy ho¹ch ph¸t s¾t thÐp §a Héi, lµng giÊy Phong Khª triÓn khu d©n c−, x©y dùng lµng x·, thÞ (B¾c Ninh), lµng gèm Biªn Hoµ (§ång trÊn... gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n Nai), L¸i Thiªu (B×nh D−¬ng)... ®· cã vÞ téc”[4]. Lµng nghÒ, n¬i c¸c nghÖ nh©n cã thÕ trªn th−¬ng tr−êng trong n−íc vµ “bµn tay vµng”, nh÷ng ng−êi thî giµu quèc tÕ. C¸c dù ¸n trong t−¬ng lai sÏ kinh nghiÖm trong lµng nghÒ, ph−êng ®−îc triÓn khai t¹i thµnh phè Hå ChÝ nghÒ, téc nghÒ, hé nghÒ vÉn kh«ng Minh nh− trïng tu phè cæ ë quËn N¨m, ngõng s¸ng t¹o, chÕ t¸c nh÷ng s¶n phÈm HuÕ, phè cæ Héi An, H¶i D−¬ng, Ninh tinh x¶o. Hä lµ nh÷ng ng−êi t©m huyÕt B×nh, Hµ Nam, H−ng Yªn... ®· chøng tá víi nghÒ, víi lµng nghÒ thñ c«ng truyÒn trªn b×nh diÖn kinh tÕ vµ x· héi, lµng thèng. Hä lµ nh÷ng con ng−êi tµi hoa, nghÒ cã ý nghÜa quan träng trong ®êi bËc thÇy truyÒn nghÒ cho thÕ hÖ mai sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ng−êi sau, kÕ tiÕp g×n gi÷ nghÒ cho mu«n ®êi. ViÖt Nam. ChÝnh v× vËy, vÊn ®Ò quy ChÝnh v× vËy, quy ho¹ch ®Êt ®ai cho lµng ho¹ch ®Êt ®ai cho lµng nghÒ n«ng th«n nghÒ, b¶o vÖ m«i tr−êng cho lµng nghÒ, ViÖt Nam, b¶o vÖ m«i tr−êng cho lµng ph¸t huy v¨n ho¸ lµng nghÒ lµ vÊn ®Ò nghÒ lµ vÊn ®Ò cÊp b¸ch. cµng trë nªn quan träng, cÊp b¸ch h¬n Mçi lµng nghÒ th−êng g¾n víi mét bao giê hÕt. Trong c«ng cuéc ®æi míi cña ®Þa danh, nã cã vÞ trÝ ®Þa lý “®éc nhÊt v« nÒn kinh tÕ ®Êt n−íc, lµng nghÒ cho thÊy nhÞ”. Nhµ n−íc cÇn cã biÖn ph¸p quy T¹p chÝ Khoa häc §HQGHN, Kinh tÕ - LuËt, T.XXI, Sè 3, 2005
  3. Quy ho¹ch ®Êt ®ai víi viÖc b¶o vÖ m«i tr−êng… 33 ho¹ch ®Êt ®ai, thi hµnh c¸c biÖn ph¸p chó träng tíi quy ho¹ch chung vµ c¬ së b¶o vÖ m«i tr−êng cho c¸c ®iÓm d©n c− h¹ tÇng”[1]. Nhµ n−íc cÇn tæ chøc tèt n«ng th«n vµ lµng nghÒ truyÒn thèng viÖc s¶n xuÊt, c¶i t¹o nhµ x−ëng trong n«ng th«n cÇn ®−îc quy ho¹ch ®Ó nh÷ng lµng nghÒ. CÇn cã quy ho¹ch tæng thÓ ®Ó ng−êi d©n ë ®ã yªn t©m, duy tr×, b¶o tån ph©n bè x¾p xÕp l¹i c¸c khu sinh ho¹t, c¸c gi¸ trÞ truyÒn thèng. Nh÷ng ng−êi s¶n xuÊt vµ t¹o dùng c¬ së h¹ tÇng. Quy d©n n¬i lµng quª cÇn ®−îc sèng trong ho¹ch b·i chøa nguyªn liÖu, nguån n−íc, m«i tr−êng trong lµnh, cã ®iÒu kiÖn sinh chÊt th¶i, h¹n chÕ bôi, tiÕng ån... Bªn ho¹t, lao ®éng, s¸ng t¹o tèt h¬n. c¹nh ®ã t¨ng c−êng trång c©y, hå n−íc, vßi phun n−íc nh©n t¹o, thiÕt bÞ thu gom Nh− vËy, mét kh«ng gian lµng nghÒ bôi, khÝ ®éc, nhiÔm nhiÖt, nhiÔm ®iÖn tõ truyÒn thèng sÏ cho phÐp lµm giµu c¶nh c¸c lß, hÇm nung, n¬i sÊy s¶n phÈm tõ quan quy ho¹ch bëi sù ph¸t hiÖn cña c¸c lµng nghÒ. Quy ho¹ch lµng nghÒ nh÷ng ®Æc tr−ng ®Þa h×nh cña mçi lµng quª ViÖt Nam. Cã quy ho¹ch ®Êt ®ai, sù n«ng th«n ph¶i ®−îc quy ho¹ch theo hµi hoµ gi÷a ®Þa h×nh vµ c¶nh quan cña h−íng ph¸t triÓn bÒn v÷ng, m« h×nh lµng nghÒ sÏ n©ng cao thÈm mü, chÊt lµng sinh th¸i, nhµ sinh th¸i sÏ c¶i thiÖn l−îng ®êi sèng cho ng−êi d©n ë ®ã. chÊt l−îng cuéc sèng cho bµ con n«ng d©n. §©y lµ nh©n tè t¹o ®iÒu kiÖn cho C¸c quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt lµng nghÒ ph¸t triÓn kinh tÕ - v¨n ho¸- cÇn cã sù g¾n kÕt víi quy ho¹ch ph¸t x· héi ë n«ng th«n ViÖt Nam. triÓn kinh tÕ - v¨n ho¸ - x· héi cña lµng nghÒ. Cïng víi c¸c quy ph¹m ph¸p luËt ViÖc sö dông ®Êt ®Ó s¶n xuÊt vËt vÒ quy ho¹ch lµng nghÒ n«ng th«n trong liÖu x©y dùng, lµm ®å gèm ph¶i tu©n LuËt X©y dùng (1), trong thêi gian tíi, theo quy ®Þnh: “a) Cã quyÕt ®Þnh cho chóng ta cÇn ban hµnh Ph¸p lÖnh vÒ thuª ®Êt vµo môc ®Ých khai th¸c nguyªn lµng nghÒ n«ng th«n, LuËt vÒ Quy liÖu hoÆc quyÕt ®Þnh giao ®Êt, cho thuª ho¹ch, LuËt Nhµ ë... Cã nh− vËy, vÊn ®Ò ®Êt ®Ó chÕ biÕn, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y quy ho¹ch ®Êt ®ai, x©y dùng lµng nghÒ dùng, lµm ®å gèm cña c¬ quan Nhµ n−íc n«ng th«n míi ®−îc ®Æt trong tæng thÓ vÒ cã thÈm quyÒn; b) thùc hiÖn c¸c biÖn hoµn thiÖn ph¸p luËt. Quy ho¹ch lµ mét ph¸p cÇn thiÕt ®Ó kh«ng g©y thiÖt h¹i lÜnh vùc khoa häc riªng biÖt, ®Æc thï, cho s¶n xuÊt, ®êi sèng vµ ¶nh h−ëng xÊu nh−ng kÕt tinh trong c«ng tr×nh l¹i ghi ®Õn m«i tr−êng; c) Khi kÕt thóc viÖc khai nhËn gi¸ trÞ ®Æc tr−ng cña nã. “§Ó hoµ th¸c nguyªn liÖu, ng−êi sö dông ®Êt cã nhËp vÊn ®Ò m«i tr−êng trong ph¸t triÓn tr¸ch nhiÖm tr¶ l¹i ®Êt ®óng víi tr¹ng lµng nghÒ truyÒn thèng, ngµnh x©y dùng th¸i ®−îc quy ®Þnh trong hîp ®ång thuª cã vai trß quan träng trong c¸c gi¶i ph¸p ®Êt”(2). Kh¸c víi s¶n xuÊt cã tÝnh chÊt tõ quy ho¹ch x©y dùng n«ng th«n ®Ó gi¶i quy m« cña nhµ m¸y, xÝ nghiÖp, t¹i lµng quyÕt vÖ sinh m«i tr−êng. Tr−íc tiªn cÇn nghÒ ®Êt ë vµ ®Êt s¶n xuÊt kh«ng ph©n (2) (1) Kho¶n 3 §iÒu 95 LuËt §Êt ®ai n¨m 2003 §iÓm b Kho¶n 2 §iÒu 28 LuËt X©y dùng n¨m 2003 T¹p chÝ Khoa häc §HQGHN, Kinh tÕ - LuËt, T.XXI, Sè 3, 2005
  4. Do·n Hång Nhung 34 vÖ m«i tr−êng, kh«ng lµm tæn h¹i ®Õn lîi biÖt. ChÝnh bëi tÝnh chÊt s¶n xuÊt lµ tiÓu Ých hîp ph¸p cña ng−êi sö dông ®Êt cã c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp nªn ë liªn quan(3). c¸c hé nghÒ trong lµng nghÒ n¬i sinh ho¹t, ¨n ë... còng ®ång thêi lµ c¬ së s¶n B¶o vÖ m«i tr−êng trong lµng nghÒ, xuÊt. Nhµ ë, bÕp, kho chøa nguyªn liÖu, “Mét khi lµng nghÒ thñ c«ng cã ®−îc khu vËt liÖu, n¬i s¶n xuÊt vµ n¬i l−u gi÷ b¶o s¶n xuÊt t¸ch biÖt, cã c«ng nghÖ xö lý qu¶n s¶n phÈm qu¸ gÇn nhau. §an xen chÊt th¶i, th× cÊu tróc sinh th¸i kiÕn tróc gi÷a hai chøc n¨ng s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t cña lµng trë vÒ víi cÊu tróc truyÒn thèng lµm cho tæ chøc cuéc sèng trong mçi gia cña nhµ ë n«ng th«n, nh−ng quy m« lín ®×nh kh«ng æn ®Þnh. TiÕng ån, khãi, bôi, h¬n”[2]. ChÕ ®é sö dông ®Êt phi n«ng mïi ho¸ chÊt... kh«ng nh÷ng lµm ¶nh nghiÖp quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 181 h−ëng ®Õn ®êi sèng, søc khoÎ trùc tiÕp ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2004 vÒ §Êt côm c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh mµ cßn t¸c c«ng nghiÖp nhá, lµng nghÒ nh− sau: “1. Uû ban nh©n d©n huyÖn, quËn, thÞ x·, ®éng ®Õn céng ®ång xung quanh. Bªn thµnh phè thuéc tØnh chØ ®¹o viÖc lËp vµ c¹nh yÕu tè tÝch cùc lµ gãp phÇn lµm ra xÐt duyÖt quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông s¶n phÈm phôc vô ®êi sèng x· héi th× ®Êt chi tiÕt ®ång thêi víi quy ho¹ch x©y nh÷ng tån ®äng cña c¸c chÊt phÕ th¶i dùng ®iÓm d©n c− n«ng th«n, côm c«ng ch−a ®−îc xö lý triÖt ®Ó cña lµng nghÒ nghiÖp nhá, lµng nghÒ phï hîp víi yªu hiÖn nay ®ang lµm nhiÒu cÊp chÝnh cÇu ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ b¶o vÖ m«i quyÒn ®Þa ph−¬ng lóng tóng. §Ó xö lý tr−êng. hËu qu¶, Nhµ n−íc cÇn ®Çu t− nhiÒu tiÒn vèn, c«ng søc míi cã thÓ tõng b−íc thay 2. §Êt n«ng nghiÖp trong lµng nghÒ ®æi diÖn m¹o cña lµng nghÒ. truyÒn thèng ®−îc −u tiªn sö dông vµo môc ®Ých më réng c¬ së s¶n xuÊt kinh Nh− vËy, quy ho¹ch lµng nghÒ ®ãng doanh phi n«ng nghiÖp vµ c¬ së xö lý vai trß lín trong ph¸t triÓn x©y dùng chÊt th¶i; khi chuyÓn môc ®Ých sö dông n«ng th«n ViÖt Nam. Nã cã ý nghÜa kinh ®Êt ph¶i ®−îc phÐp cña Uû ban nh©n tÕ - v¨n ho¸ - x· héi. Quy ho¹ch gióp cho d©n huyÖn, quËn, thÞ x· thµnh phè thuéc c¸c vïng, lµng x·, th«n xãm, phè ph−êng tØnh, ng−êi sö dông ®Êt ®−îc miÔn gi¶m ph¸t huy thÕ m¹nh vÒ ®iÒu kiÖn tù tiÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña nhiªn, ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh, ®iÒu kiÖn x· ChÝnh phñ. héi, søc s¸ng t¹o cña mäi tÇng líp d©n c−. Lµng nghÒ truyÒn thèng lµ thùc thÓ 3. ChÕ ®é sö dông ®Êt trong côm c«ng vËt chÊt vµ tinh thÇn tån t¹i. Nã cã tÝnh nghiÖp nhá ®−îc thùc hiÖn nh− chÕ ®é sö lan to¶ vµ søc sèng m·nh liÖt cña nghÒ dông ®Êt trong khu c«ng nghiÖp quy thñ c«ng l©u ®êi cña ®Êt n−íc ta còng ®Þnh t¹i §iÒu 90 cña LuËt ®Êt ®ai vµ §iÒu 84 cña NghÞ ®Þnh nµy”(4) nh− NhËt B¶n, Trung Quèc, Ên §é, Malayxia, Hµn Quèc... Ng−êi sö dông ®Êt cã nghÜa vô thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p (3) Kho¶n 4 vµ 5 §iÒu 107 LuËt §Êt ®ai n¨m 2003. (4) b¶o vÖ ®Êt; tu©n theo c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o §iÒu 88 NghÞ ®Þnh sè 181/2004/N§-CP ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ thi hµnh LuËt ®Êt ®ai. T¹p chÝ Khoa häc §HQGHN, Kinh tÕ - LuËt, T.XXI, Sè 3, 2005
  5. Quy ho¹ch ®Êt ®ai víi viÖc b¶o vÖ m«i tr−êng… 35 lµm tèt c«ng t¸c b¶o vÖ m«i tr−êng. Ph¸p Ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ m«i tr−êng cÇn luËt vÒ b¶o vÖ m«i tr−êng cÇn ®−îc tuyªn quan t©m riªng ®èi víi d©n c−, lµng nghÒ truyÒn s©u, réng trong nh©n d©n nh»m ®ang sinh sèng trong lo¹i nhµ t¹m, nhµ gi¸o dôc ý thøc tu©n thñ, chÊp hµnh thuyÒn cña d©n v¹n ®ß t¹i ®ång b»ng ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ m«i tr−êng. H¹n chÕ, s«ng Cöu Long. M«i tr−êng sèng, chÊt kh¾c phôc tèi ®a nh÷ng thiÖt h¹i khi cã l−îng sinh ho¹t sÏ ®−îc c¶i thiÖn mét sù cè s¶y ra. §©y còng lµ nh©n tè thóc b−íc khi c¸c hé d©n ®−îc chuyÓn ®Õn ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn trong m«i tr−êng sèng t¹i nÒn v−ît lò nh− ë Kiªn Giang, an toµn vµ bÒn v÷ng. §ång Th¸p M−êi. Nh÷ng lµng nghÒ truyÒn thèng tr¹m b¹c, kim hoµn, gèm Tãm l¹i, ph¸p luËt ®Êt ®ai, ph¸p luËt sø... sÏ sèng chung víi lò mét c¸ch an b¶o vÖ m«i tr−êng cã mét quan hÖ mËt toµn vµ l©u dµi. M«i tr−êng sèng cña d©n thiÕt víi nhau. Nhµ n−íc cÇn quan t©m lµng nghÒ ®−îc c¶i thiÖn tõng b−íc. Nã ®Õn m«i tr−êng sèng, chÊt l−îng cuéc lµm tiÒn ®Ò ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ toµn sèng vÒ vËt chÊt, tinh thÇn t¹i lµng vïng mét c¸ch bÒn v÷ng. nghÒ. Ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ m«i tr−êng cÇn cã chÕ tµi ®ñ m¹nh ®Ó ®¶m b¶o cho §Êt ®ai lµ tÆng vËt cña thiªn nhiªn søc khoÎ cho nh©n d©n t¹i lµng nghÒ, trao cho con ng−êi. Con ng−êi ph¶i cã ®iÓm d©n c− n«ng th«n v× ®©y lµ mét lÜnh tr¸ch nhiÖm khai th¸c, sö dông ®Êt sao vùc qu¶n lý cña Nhµ n−íc ®Ó ®¶m b¶o cho hiÖu qu¶ nhÊt, ®ång thêi cÇn b¶o vÖ trËt tù chung. §Ó lµm ®−îc ®iÒu nµy ®Êt ®Ó truyÒn l¹i cho c¸c thÕ hÖ mai sau. chóng ta cÇn l−u t©m ®Õn mét sè vÊn ®Ò Huû ho¹i ®Êt lµ hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh(5). Huû ho¹i ®Êt lµm suy gi¶m chÊt sau: l−îng ®Êt hoÆc lµm biÕn d¹ng ®Þa h×nh Thø nhÊt, Quy ho¹ch ®Êt ®Ó ph¸t g©y hËu qu¶ lµm cho ®Êt gi¶m hoÆc mÊt triÓn s¶n xuÊt lµng nghÒ nªn ch¨ng dùa kh¶ n¨ng sö dông theo môc ®Ých sö dông trªn quan ®iÓm lùa chän vÞ trÝ quy ho¹ch ®· ®−îc x¸c ®Þnh th× sÏ bÞ xö ph¹t theo x©y dùng ®iÓm s¶n xuÊt C«ng nghiÖp - quy ®Þnh t¹i §iÒu 11 cña NghÞ ®Þnh sè TiÓu thñ c«ng nghiÖp t¹i lµng nghÒ. §©y 182 ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2004. B¶o vÖ lµ mét gi¶i ph¸p t¹o ®iÒu kiÖn cho s¶n m«i tr−êng ®Êt, n−íc, kh«ng khÝ, tiÕng xuÊt cho c¸c lµng nghÒ ph¸t triÓn. ån trong lµng nghÒ cÇn cã sù tæ chøc Thø hai, Mçi lµng nghÒ cã mét kiÓm tra ®Þnh kú. NÕu cã sai ph¹m cÇn ph−¬ng thøc tån t¹i kh¸c nhau, cã c¸ch ph¶i cã chÕ tµi ®ñ m¹nh ®Ó trõng ph¹t, khai th¸c vµ sö dông tµi nguyªn thiªn nghiªm trÞ nh÷ng hµnh vi sai tr¸i, g©y nhiªn kh¸c nhau. Do ®Æc ®iÓm ®Æc tr−ng tæn h¹i trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp cho m«i riªng cña tõng ®Þa ph−¬ng vµ ngµnh tr−êng. §ång thêi còng ph¶i cã quy ®Þnh nghÒ truyÒn thèng cña tõng ®Þa ph−¬ng biÓu d−¬ng khen th−ëng, ®éng viªn kÞp nªn quy ho¹ch lµng nghÒ cÇn khai th¸c thêi cho c¸ nh©n, tæ chøc, hé gia ®×nh tèi ®a c¸c yÕu tè ®Ó cã thÓ c¶i thiÖn m«i tr−êng sèng cho thî thñ c«ng lµm viÖc t¹i (5) Kho¶n c §iÒu 3 NghÞ ®Þnh sè 182/2004/N§-CP ngµy lµng nghÒ. 29 th¸ng 10 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ xö ph¹t vii ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc ®Êt ®ai. T¹p chÝ Khoa häc §HQGHN, Kinh tÕ - LuËt, T.XXI, Sè 3, 2005
  6. Do·n Hång Nhung 36 Thø ba, Lùa chän vÞ trÝ quy ho¹ch trong s¶n xuÊt, kinh doanh ®Ó cïng ph¸t x©y dùng lµng nghÒ cÇn tÝnh ®Õn c¸c yÕu triÓn lµng nghÒ mét c¸ch hµi hoµ. tè vÒ giao th«ng, ®iÖn, cÊp tho¸t n−íc, xö Lµng nghÒ cÇn ph¶i cã quy ho¹ch sö lý chÊt th¶i... CÇn nghiªn cøu kü l−ìng dông ®Êt trong lµng vµ mçi lµng cÇn cã ®Ó sö dông ®Êt hîp lý, tiÕt kiÖm, khoa biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr−êng ®Æc thï cho häc, bÒn v÷ng vµ hiÖu qu¶. mçi lµng nghÒ, phè nghÒ. Lµng nghÒ gèm B¸t Trµng, phè Ngò X· ®óc ®ång (Hµ Thø t−, CÇn x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch Néi), lµng nghÒ ch¹m kh¾c gç §ång Kþ gi÷a n¬i quy ho¹ch víi khu d©n c− sao (B¾c Ninh), lµng nghÒ gèm vµ s¬n mµi cho võa thuËn lîi cho c«ng viÖc s¶n xuÊt B×nh D−¬ng, §ång Nai, phè nghÒ quanh mµ kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn sinh ho¹t, søc BÕn Thµnh, ®−êng §ång Khëi.v.v. lµ n¬i khoÎ cña c¸c hé nghÒ. c¸c ng−êi thî tµi hoa ®· t¹o nªn c¸c s¶n Thø n¨m, Quy ho¹ch lµng nghÒ cÇn phÈm lµm ®Ñp cho cuèc sèng con ng−êi thiÕt kÕ ®iÓm C«ng nghiÖp - TiÓu thñ ViÖt Nam vµ xuÊt khÈu ra n−íc ngoµi. c«ng nghiÖp cã thÓ tËp trung nhiÒu hé X−a nay, lµng nghÒ vÉn lµ n¬i héi tô gia ®×nh vµ dån c¬ së s¶n xuÊt C«ng nh÷ng tµi n¨ng s¸ng t¹o s¶n phÈm nghÖ nghiÖp - TiÓu thñ c«ng nghiÖp trong mét thuËt d©n gian. N¬i minh chøng cho sù lµng hoÆc nhiÒu lµng nghÒ ®Ó cã thÓ tËn thÞnh ®¹t, thµnh danh vµ giµu cã cña dông c¸c nguån lùc, c¸c ngµnh nghÒ nh÷ng ng−êi thî tµi hoa. Ph¸p luËt vÒ truyÒn thèng ë ®Þa ph−¬ng, nh»m b¶o vÖ m«i tr−êng cÇn ®−îc x©y dùng chuyªn m«n ho¸ mét sè kh©u trong quy nh»m b¶o vÖ m«i tr−êng cho d©n sèng t¹i tr×nh s¶n xuÊt thñ c«ng. lµng nghÒ ®Ó b¶o vÖ c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ Thø s¸u, Quy ho¹ch lµng nghÒ n«ng truyÒn thèng, ph¸t triÓn kinh tÕ trong th«n cÇn thiÕt kÕ ®iÓm C«ng nghiÖp - thêi ®¹i míi. B¶o vÖ m«i tr−êng lµ sù nghiÖp cña toµn d©n. Gi÷ g×n m«i tr−êng TiÓu thñ c«ng nghiÖp sao cho c¸c c¬ së sèng trong lµnh, s¹ch ®Ñp chÝnh lµ n©ng s¶n xuÊt kinh doanh cã thÓ sö dông cao chÊt l−îng cuéc sèng cho nh©n d©n. chung c¬ së h¹ tÇng nh− ®−êng giao §ã chÝnh lµ mét trong nh÷ng tiÒn ®Ò x©y th«ng, tr¹m ®iÖn, nguån n−íc, hÖ thèng dùng nhµ n−íc ph¸p quyÒn cña D©n, do xö lý chÊt th¶i, c©y xanh vµ hç trî nhau D©n vµ v× D©n trong giai ®o¹n hiÖn nay. tµi liÖu tham kh¶o NguyÔn Huy C«n, “M«i tr−êng n«ng th«n t¹i c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng”, T¹p chÝ X©y 1. dùng, Sè 5/2002, tr.44. NguyÔn LuËn, “Lµng sinh th¸i cho c¸c quÇn c− n«ng th«n”, T¹p chÝ KiÕn tróc, Sè 2(94) 2. 2002, tr.41. T¹p chÝ Khoa häc §HQGHN, Kinh tÕ - LuËt, T.XXI, Sè 3, 2005
  7. Quy ho¹ch ®Êt ®ai víi viÖc b¶o vÖ m«i tr−êng… 37 NhÊt Thanh, Lµng xãm, Sö ®Þa, Sè 17-18, Nhµ s¸ch Khai trÝ, tr. 49 (Lµng ViÖt Nam cã 3. 4 lo¹i. Lµng n«ng nghiÖp: lµ lµng thuÇn n«ng ë miÒn B¾c hoÆc lµng v−ên ë Nam Bé; Lµng bu«n: lµ lµng lµm nghÒ n«ng cã thªm nghÒ bu«n cña mét sè th−¬ng nh©n chuyªn nghiÖp hoÆc b¸n chuyªn nghiÖp; Lµng nghÒ lµ lµng lµm nghÒ n«ng cã thªm nhiÒu nghÒ thñ c«ng; Lµng chµi: lµ lµng cña c¸c v¹n chµi, kÎ chµi ë ven s«ng, ven biÓn). Tµi liÖu nghiªn cøu c¸c NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø N¨m, Ban chÊp hµnh trung −¬ng 4. §¶ng kho¸ IX, NXB ChÝnh trÞ Quèc gia, H., 2002, tr.106-107. Vò §×nh HoÌ, Håi ký Thanh NghÞ, NXB V¨n häc Hµ Néi 1997, tr.318 (Vò §×nh HoÌ - 5. Cö nh©n LuËt, nh©n vËt næi tiÕng cña b¸o Thanh NghÞ). VNU. JOURNAL OF SCIENCE, ECONOMICS-LAW, T.xXI, n03, 2005 The planning on land with the environmental protection in different professional villages of Vietnam rural areas MA. Doan Hong Nhung Faculty of Law, Vietnam National University, Hanoi Formerly and presently, Vietnamese professional villages still are concentrated places of creative talents in regards to folk art products that are place-names to prove the success and famousness and richness of refined talent craftsmen. The law on environmental protection of the life to inhabitants in professional villages is defending the traditional cultural characters in order to bring into play their creation, especially in the actual market economy. The environmental protection is cause of the whole people to maintain the live environment in beautiful and clear. This is a necessary condition to improve people's live quality. This is one of premises to build a jurisdictional State of people, from one and for one in the actual period. T¹p chÝ Khoa häc §HQGHN, Kinh tÕ - LuËt, T.XXI, Sè 3, 2005

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản