Báo cáo số 102/BC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
101
lượt xem
4
download

Báo cáo số 102/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 102/BC-BYT về việc công tác y tế tháng 02 năm 2009 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 102/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 102/BC-BYT Hà N i, ngày 20 tháng 02 năm 2009 BÁO CÁO CÔNG TÁC Y T THÁNG 02 NĂM 2009 (t ngày 21/01/2009 n 20/02/2009) Kính g i: Văn phòng Chính ph I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC Y T THÁNG 02 NĂM 2009 A. CÔNG TÁC Y T D PHÒNG 1. Tình hình d ch b nh trong thángnhư sau: 1.Viêm ph i do vi rút (Cúm A H5N1): ghi nh n 02trư ng h p m c m i t i Qu ng Ninh và Ninh Bình. T ng s m c/ch t trong tháng là 2/0 t i 02 t nh/thành ph . T ng s m c t tháng 12/2003 n nay là 109 trư ng h p t i 36 t nh/thành ph , trong ó có 53 trư ng h p t vong. 2.Tiêu ch y c p nghi T : không ghi nh n trư ng h p m c m i. 3.Thương hàn (A01): có 08 a phương ghi nh n v i t ng s m c/ch t là 29/0. Tích lũy s m c/t vong t u năm n nay là 49/0. So v i cùng kỳ năm 2008(76/0), s m c gi m 35,5%. 4.Viêm não vi rút (A83-A89): có 10 a phương ghi nh n v i t ng s m c/ch t là 25/0. Tích lũy s m c/t vong t u năm n nay là 36/0. So v i cùng kỳ năm 2008 (59/0), s m c gi m 39%. 5.S t xu t huy t (A90): có 41 a phương ghi nh n v i t ng s m c/ch t là 3.251/1. Tích lũy s m c/t vong t u năm n nay là 8.612/1. So cùng kỳ năm 2008 (6249/4) s m c tăng 37,8%, s t vong gi m 03 trư ng h p. 6.Viêm gan Vi rút (B15-B19): có 50 a phương ghi nh n v i t ng s m c/ch t là 668/0. Tích lũy s m c/t vong t u năm n nay là 969/0. So v i cùng kỳ năm 2008 (677/1), s m c tăng 43%. 7.Viêm màng não do não mô c u (A39.0): có 12 a phương ghi nh n v i t ng s m c/ch t 26/0. Tích lũy s m c/t vong t u năm n nay là 56/0. So v i cùng kỳ năm 2008 (55/0), s m c tăng 01 trư ng h p.
  2. 8.D ch h ch (A20): không có a phương nào ghi nh n trư ng h p m c m i. 9.S t rét: có 42 a phương ghi nh n v i t ng s m c ch t là 2.641/1. Tích lũy s m c/t vong t u năm n nay là 4.259/1, So v i cùng kỳ năm 2008 (8.626/1), s m c gi m 49,4%. 2. Ho t ng Y t d phòng: Ngay sau khi có các thông tin v khu v c mi n B c xu t hi n nhi u trư ng h p m c s t phát ban d ng S i (trong ó có Hà N i), B Y t ã ch o S Y t các t nh phía B c, Vi n V sinh d ch t Trung ương thành l p 05 oàn công tác i ki m tra, ch o tri n khai các ho t ng phòng ch ng d ch t i a phương, không bùng phát d ch. B Y t ã có công văn s 365/BYT-DPMT ngày 20/01/2009 g i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ngh ch o các a phương quy t li t phòng ch ng d ch cúm gia c m. B Y t cũng ch o 63 S Y t các t nh/thành ph tr c thu c Trung ương và các Vi n V sinh d ch t /Pasteur tăng cư ng các bi n pháp phòng ch ng d ch cúm A(H5N1) ngư i, ng th i t ch c các oàn ki m tra, ch o ch ng d ch cúm A(H5N1) t i Qu ng Ninh và Ninh Bình là 02 t nh phát hi n có trư ng h p nhi m cúm A(H5N1). B Y t cũng ã ch o các ơn v phân công cán b tr c d ch 24/24 gi hàng ngày trong d p T t Nguyên án K S u 2009; giám sát ch t ch tình hình s t phát ban d ng s i, cúm A(H5N1), s t xu t huy t và các d ch b nh khác, báo cáo và tham mưu các bi n pháp ch ng d ch k p th i không bùng phát d ch. B. CÔNG TÁC KHÁM, CH A B NH Các ho t ng liên quan n công tác khám, ch a b nh ư c ti n hành trong tháng g m: - Hoàn thi n d th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph phê duy t Quy ho ch phát tri n, ng d ng b c x trong y t n năm 2020 và xây d ng d th o án “ áp ng c u ch a khNn c pngư i b n n trong thiên tai, th m h a”. - Tích c c ôn c tri n khai th c hi n án 1816 v C cán b chuyên môn luân phiên t b nh vi n tuy n trên v h tr các b nh vi n tuy n dư i nh m nâng cao ch t lư ng khám, ch a b nh; xét thi ua cho cá nhân, t p th chuNn b sơ k t 6 tháng th c hi n án 1816; hư ng d n ôn c các B nh vi n hoàn thành các ho t ng c a d án v sinh b nh vi n năm 2008; tích c c ti n hành xây d ng Tiêu chuNn V sinh b nh vi n; - Trong d p t t Nguyên án, B Y t ã thành l p 05 oàn i ki m tra công tác khám ch a b nh trong d p T t Nguyên án t i 30 ơn v , cơ s y t trong c nư c. T t c các ơn v ã m b o tr c c p c u 24/24 gi hàng ngày và y nhân l c, trang thi t b y t k p th i c p c u, i u tr b nh nhân. - Ngay sau khi có d ch s t phát ban d ng s i x y ra m t s a phương, B Y t ã có văn b n ch o các b nh vi n, cơ s y t t ch c ti p ón, i u tr b nh nhân s t
  3. phát ban d ng s i. Ch o Vi n các b nh Truy n nhi m và Nhi t i Qu c gia khNn trương xây d ng phác i u tr b nh s t phát ban d ng S i. - ã ph i h p v i Trung ương H i Ch th p Vi t Nam và các ơn v có liên quan t ch c thành công “L h i Xuân h ng 2009” vào ngày 14/02/2009 t i Sân V n ng Qu c gia M ình C. CÔNG TÁC PHÒNG CH NG HIV/AIDS 1. Tình hình nhi m HIV/AIDS: Tính n ngày 20/01/2009, s trư ng h p nhi m HIV hi n còn s ng là 138.221 ngư i, s b nh nhân AIDS hi n t i 30.335 ngư i, s ngư i nhi m HIV ã t vong 41.903 trư ng h p, trong ó: N i dung báo cáo Tháng 02/09 Tháng 02/2008 Tháng 01/09 (17/01/09 n (17/01/08 n (17/12/08 n 16/02/09) 16/02/08) 16/01/09) S ngư i nhi m HIV 608 793 1.228 S b nh nhân AIDS 221 378 496 S t vong do AIDS 113 243 207 - So sánh v i tháng 01/2009: s ngư i phát hi n có HIV gi m 620 trư ng h p, s b nh nhân AIDS gi m 275 trư ng h p, s t vong do AIDSgi m 94 trư ng h p. - So v i tháng 02/2008, s ngư i phát hi n có HIV gi m 185 trư ng h p, s b nh nhân AIDS gi m 157 trư ng h p, s t vong do AIDS gi m 130 trư ng h p. 2. Ho t ng ki m soát và phòng, ch ng HIV/AIDS: Trong tháng, B Y t ã hoàn thi n D th o án Nâng cao Năng l c Trung tâm phòng, ch ng HIV/AIDS các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, g i xin ý ki n góp ý c a B Tài chính và B K ho ch và u tư. ã ph i h p v i các ơn v có liên quan chuNn b kh o sát xây d ng tiêu chuNn và b ng i m x p h ng i v i Trung tâm Phòng, ch ng HIV/AIDS và xu t ch , chính sách i v i cán b công tác trong lĩnh v c phòng, ch ng HIV/AIDS Trong th i gian T t Nguyên án, qua báo cáo không th y x y ra tình tr ng b t thư ng trong i u tr Methadone t i 6 i m th nghi m, không có hi n tư ng kháng thu c trên 25.000 b nh nhân s d ng ARV. B Y t ã t ch c các oàn thăm và chúc T t các cơ s i u tr b nh nhân nhi m HIV/AIDS; T ch c oàn thăm và làm vi c t i các t nh Hòa Bình, Tuyên Quang, B c K n, Ninh Bình, Thanh Hóa, Ngh A. B ang chuNn b báo cáo H i ngh Qu c gia v Phòng ch ng HIV/AIDS; chuNn b giao ban các cơ quan phòng, ch ng HIV/AIDS; chuNn b t ch c H i ngh sơ k t 6 tháng tri n khai thí i m án Methadone t i H i Phòng và Thành ph H Chí Minh;
  4. chuNn b t ch c H i ngh Giao ban công tác phòng, ch ng HIV/AIDS năm 2009; t ch c các h i ngh t ng k t công tác năm 2008 và nh hư ng k ho ch năm 2009. ang t ng h p các tiêu báo cáo tham lu n và câu h i ph c v cho H i ngh t ng k t c a y ban 50. D. CÔNG TÁC AN TOÀN V SINH TH C PH M 1. Tình hình ng c th c phNm: Trong tháng x y ra 06 v ng c th c phNm t i 6 t nh/thành ph : Ngh An, Ninh Thu n, Th a Thiên Hu , B c K n, Tây Ninh, H i Dương. Trong ó: s ngư i tham gia các b a ăn: 1634; S ngư i m c: 168; S ngư i nh p vi n: 125 và t vong: 02 trư ng h p. Cho t i nay, c 06 v u chưa xác nh ư c nguyên nhân. Tích lu t 18/12/2008 n h t ngày 17/02/2009, toàn qu c ã x y ra 12 v N TP v i 795 ngư i m c, trong ó có 03 ngư i t vong. 2. Ho t ng b o m an toàn v sinh th c phNm: - Tham mưu trình Th tư ng Chính ph ban hành Công i n s 81/C -TTg ngày 15/01/2009 g i 63 t nh/thành ph và các B , Ngành có liên quan v vi c tăng cư ng các bi n pháp b o m V sinh an toàn th c phNm trong d p T t Nguyên án K S u 2009, ng th i ôn c, hư ng d n các a phương tích c c tri n khai công tác thanh tra, ki m tra v sinh an toàn th c phNm và g i báo cáo k t qu th c hi n Công i n c a Chính ph . – Trình Th tư ng Chính ph Báo cáo s 79/BC-BYT ngày 10/02/2009 v tình hình s a kém ch t lư ng bán l trên th trư ng; Công văn s 558/BYT-ATTP ngày 09/02/2009 g i B Công thương và Thư ng tr c Ban Ch o 127 TW vi c thông tin v s a kém ch t lư ng. B Y t ã ch o S Y t các t nh/thành ph tr c thu c Trung ương v vi c x lý s n phNm th c phNm nhi m Melamine và ki m tra, giám sát ch t lư ng s a trên a bàn, c bi t chú ý các s n phNm s a kém ch t lư ng, ch o S Y t thành ph H Chí Minh báo cáo k t qu ki m tra, x lý các s n phNm s a có hàm lư ng Protein th p hơn tiêu chuNn ghi trên nhãn. - Ph i h p v i Thanh tra Chính ph xây d ng D th o Thông tư liên t ch hư ng d n v trang ph c, phù hi u, bi n hi u, c p hi u, th thanh tra viên và quy trình, th t c b nhi m thanh tra viên V sinh an toàn th c phNm. E. TH C HI N CÁC CÔNG TÁC TR NG TÂM KHÁC 1. Công tác K ho ch – Tài chính: B Y t ang d th o vi c phân khai ngân sách năm 2009 cho các ơn v ; t ng h p nhu c u k ho ch v n i ng năm 2009 c a các D án; hoàn thi n báo cáo ti n các D án ODA theo ngh c a B K ho ch và u tư trong năm 2008; hoàn thi n án i m i cơ ch tài chính và ho t ng ngành y t trình B Chính tr ; báo cáo Văn phòng Qu c h i v tình hình s d ng trái phi u Chính ph u tư cho y t và báo cáo tài s n c a các D án ODA. 2. Công tác Pháp ch : B Y t ti p t c xây d ng và hoàn thi n d th o Lu t Khám b nh, ch a b nh l n 14, t ng h p góp ý c a các B ngành, S Y t và ơn v tr c thu c hoàn thi n h sơ g i B Tư pháp thNm nh; chuNn b trình Chính ph v D
  5. án Lu t Khám b nh, ch a b nh trong phiên h p tháng 3/2008 c a Chính ph . V công tác Thi ua - Khen thư ng, B ang tích c c chuNn b các hình th c khen thư ng nhân d p K ni m ngày Th y thu c Vi t Nam 27/02/2009. 3. Công tác t ch c cán b : B Y t ang ti p t c ch o th c hi n án 1816 luân phiên luân chuy n cán b chuyên môn tuy n trên v h tr tuy n dư i. ã giao nhi m v cho các ơn v s nghi p tr c thu c B tuy n d ng 151 bác s n i trú khoá 2008- 2011 theo k ho ch phân b c a B Y t . angtích c c ch o tri n khai Quy t c ng x c a cán b , viên ch c y t trong các ơn v s nghi p y t và t ch c th c hi n cu c v n ng h c l p và làm theo t m gương o d c H Chí Minh. B ã th c hi n vi c rà soát, th ng kê báo cáo B N i v danh sách cán b , công ch c, viên ch c thu c thNm quy n qu n lý c a B trư ng B Y t ã tu i ngh hưu theo quy nh. Hư ng d n các ơn v th c hi n t t Ngh nh s 143/2007/ N -CP c a Chính ph quy nh v th t c ngh hưu i v i cán b , công ch c. ChuNn b cho cu c g p m t c a ng chí T ng Bí Thư Trung ương ng v i các cán b y t cơ s xu t s c tiêu bi u mi n núi, vùng sâu, vùng khó khăn c a 57 t nh nhân d p ngày Th y thu c Vi t Nam 27/02/2009. 4. Công tác B o hi m Y t : B ã xây d ng và xin ý ki n các B , ngành v d th o l n 2 Ngh nh quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o hi m y t . Xây d ng Thông tư hư ng d n th c hi n b o hi m y t . Ph i h p v i B o hi m Xã h i Vi t Nam t ch c H i ngh khu v c phía B c ánh giá th c hi n b o hi m y t t nguy n. Tri n khai th c hi n Thông tư 10/2008/TTLT-BYT-BTC hư ng d n th c hi n b o hi m y t cho ngư i thu c h c n nghèo và Quy ch ph i h pho t ng th c hi n chính sách b o hi m y t . 5. Công tác Trang thi t b và Công trình y t : B Y t ang xây d ng danh m c trang thi t b y t cho phòng khám a khoa khu v c theo Quy t nh s 47/2008/Q -TTg ngày 02/4/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án u tư xây d ng, c i t o và nâng c p b nh vi n a khoa huy n và b nh vi n a khoa khu v c s d ng v n trái phi u Chính ph và các ngu n v n h p pháp khác giai o n 2008-2010; ti p t c tri n khai tài xây d ng tiêu chuNn thi t k -thi t k m u-danh m c Trang thi t b cho Trung tâm y t d phòng tuy n huy n. Tri n khai tài ng d ng công ngh thông tin c p phép nh p khNu trang thi t b y t qua m ng; tri n khai tài nghiên c u, xây d ng mô hình Trung tâm chăm sóc s c kho sinh s n tuy n t nh. ôn c, nh c nh U ban nhân dân và S Y t các t nh báo cáo v vi c rà soát hi n tr ng, nhu c u phát tri n H th ng x lý ch t th i y t ; B Y t ang chuNn b t ch c H i ngh ánh giá 5 năm vi c tri n khai các Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v chính sách qu c gia và án nghiên c u, ch t o và s n xu t trang thi t b y t n năm 2010. ChuNn b cho ng chí Phó Th tư ng Chính ph i thăm và ki m tra m t s cơ s s n xu t trang thi t b c a ngành y t . 6. Công tác Y Dư c c truy n: Trong tháng, B Y t ã d th o và xin ý ki n các B ngành liên quan v “K ho ch hành ng c a Chính ph th c hi n Ch th 24-CT/TW ngày 04/7/2008 c a Ban Bí thư Trung ương ng v phát tri n ông y Vi t Nam và H i ông y trong tình hình m i” chuNn b g i B Tư pháp thNm nh trong tháng 3/2009; ã d th o án “C ng c và phát tri n m ng lư i khám, ch a b nh b ng Y Dư c C truy n giai o n
  6. 2009-2020” và xây d ng các ho t ng liên quan n tài khoá WHO năm 2009. ã ánh giá k t qu ki m tra b nh vi n cu i năm 2008 và t ng h p công tác y dư c c truy n năm 2008, ra phương hư ng ho t ng năm 2009. 7. Công tác Thanh tra: Trong tháng, Cơ quan B Y t ã ti p 8 lư t công dân n yêu c u gi i quy t các th c m c, khi u n i liên quan n giám nh thương t t, ch lương. Thanh tra B cũng ã nh n ư c 26 ơn thư khi u n i, t cáo, ph n ánh c a công dân, v i 13 ơn ngh , ph n ánh, 6 ơn khi u n i và 7 ơn t cáo. Trong các ơn thư nh n ư c, s ơn có danh là 21 ơn, n c danh 5 ơn. N i dung ơn thư ch y u c p công tác khám ch a b nh (14 ơn), kinh t xã h i (8 ơn), công tác Dư c (02 ơn) và công tác v sinh (2 ơn). B Y t ã thanh tra ho t ng c a các cơ s cai nghi n ma tuý b ng Methadone t i H i Phòng và Thành ph H Chí Minh; T p h p báo cáo tình hình thanh tra và x lý vi ph m v v sinh an toàn th c phNm t năm 2004-2008; T p h p h sơ v vi c gi i quy t 03 cơ s s n xu t bánh k o t i Hoài c, Hà N i; Tham gia oàn thanh tra u th u mua s m ngu n phóng x cobal 60 t i b nh vi n K; Ti n hành kê khai tài s n và báo cáo công tác phòng ch ng tham nhũng theo quy nh c a Lu t Phòng, ch ng tham nhũng; T ch c oàn công tác thanh, ki m tra trang thi t b y t t i Thành ph H Chí Minh. 8. Công tác h p tác Qu c t : B Y t ang tích c c m r ng h p tác v i các nư c v y t ; ã làm vi c v i oàn chuyên gia i h c Oxford (Anh) v các bi n pháp phòng ch ng s t xu t huy t; tham d H i ngh khoa h c Vi t- Pháp; Ti p Ngài Naceaur Boucherit, i s Algiêri v h p tác khoa h c công ngh y t song phương gi a Vi t Nam- Algiêri. B Y t cũng ã g p m t các i s , tham tán, tuỳ viên y t các nư c có nhi u h p tác trong lĩnh v c y t , các cơ quan h p tác phát tri n c a các nư c, các t ch c qu c t và m t s t ch c phi chính ph nư c ngoài. B Y t ang chuNn b các h i th o v Thương m i và Y t (Trade and Health) có s tham gia c a các chuyên gia m t s qu c gia (Thu Sĩ, Philipine, Thái Lan...), các chuyên gia c a WHO và c a các b , ngành, vi n nghiên c u có liên quan. 9. Công tác Dân s – K ho ch hoá gia ình: trên cơ s ti p thu ý ki n góp ý c a các b ngành, hoàn thi n d th o Ngh nh hư ng d n thi hành pháp l nh s a i i u 10 Pháp l nh dân s năm 2003, g i B Tư pháp thNm nh; ang xin ý ki n góp ý c a các B , ngành v án T ng th Nâng cao ch t lư ng Dân s giai o n 2009-2020; ang chuNn b tuyên truy n v Pháp l nh s a i i u 10 Pháp l nh Dân s 2003. B ang tích c c n c c c t nh, thành ph báo cáo tình hình giao ch tiêu k ho ch và d toán ngân sách nhà nư c năm 2009 thu c Chương trình m c tiêu Qu c gia Dân s -K ho ch hóa gia ình (DS-KHH ); chuNn b ph t ng tri n khai chi n d ch năm 2009. Ph i h p v i c c t nh, thành ph t ch c ph t ng chi n d ch 2009 t i: L ng Sơn, Ngh An, Lõm ng và C n thơ i di n cho 4 v ng tr ng i m tr n toàn qu c. T ch c nghi m thu báo cáo kh o s t th c tr ng nhân l c, trang thi t b , d ng c KHHG c a Trung tâm DS-KHHG tuy n huy n. B Y t ã báo cáo Th tư ng Ch nh ph ph v vi c ti p t c ki n toàn, n nh t ch c và ho t ng c a ngành DS-KHHG t i c c a phương. ã t ch c h i ngh T ng k t công tác DS-KJJH năm 2008, tri n khai nhi m v 2009; t ch c H i th o “Xây d ng và hư ng d n tri n khai mô h nh can thi p v m t
  7. xó h i nh m gi m t nh tr ng t o h n và h n nhõn c n huy t th ng t i m t s t nh v ng nỳi ph a B c và Tõy Nguy n”. II. HO T NG C A LÃNH OB YT Trong tháng, các ng chí Lãnh o B Y t ã tích c c ch o công tác ph c v y t trong d p t t Nguyên án, phòng ch ng d ch b nh mùa ông xuân, d ch s i, cúm A H5N1. ã ch o cung c p thông tin k p th i cho các phương ti n thông tin i chúng và x lý k p th i tình tr ng s a kém ch t lư ng. Th a u quy n c a Ban cán s ng Chính ph , ng chí Bí thư Ban cán s ng, B trư ng B Y t ã báo cáo B Chính tr v án i m i cơ ch tài chính và ho t ng ngành y t và ã ư c B Chính tr thông qua. Ch o các ho t ng tri n khai chuNn b cho bu i g p m t c a ng chí Nông c M nh, T ng Bí thư Ban ch p hành Trung ương ng v i các cán b y t cơ s xu t s c tiêu bi u mi n núi, vùng sâu, vùng khó khăn nhân K ni m Ngày Th y thu c Vi t Nam 27/02/2009. B Y t ch o vi c m r ng h p tác qu c t . ã tích c c ch o công tác y t t i các a phương. III. K HO CH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2009 1. Ti p t c ch o, giám sát ch t ch tình hình s t phát ban d ng s i, cúm A(H5N1), s t xu t huy t và các d ch b nh kháctrong mùa xuân hè. K p th i báo cáo và tham mưu Chính ph các bi n pháp ch ng d ch k p th i không bùng phát thành d ch. 2. Tích c c th c hi n úng ti n các án trình Chính ph , Th tư ng Chính ph trong quý I/2009. Ti p t c xây d ng và xin ý ki n trên Website Chính ph iv id th o Ngh nh quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o hi m Y t ; Xây d ng K ho ch gi i thi u Lu t B o hi m y t 3. Ti p t c gi i quy t các v n liên quan n th c phNm s a kém ch t lư ng và s a nhi m Melamine; khNn trương hoàn thành d th o D án Lu t An toàn th c phNm; ch o các a phương Ny m nh phòng ch ng ng c th c phNm, ng c do rư u; tích c c tri n khai k ho ch th c hi n Ngh nh 79/2008/N -CP, Ny nhanh ti n th c hi n các D án thu c Chương trình m c tiêu Qu c gia v v sinh an toàn th c phNm giai o n 2006-2010. 4. Tích c c ch o vi c ki m tra, giám sát chuNn qu c gia v y t xã t i m t s t nh mi n núi, vùng khó khăn; Ti p t c vi c phân b k ho ch ngân sách năm 2009 cho các ơn v . Ti p t c hư ng d n các ơn v s nghi p tr c thu c B Y t và các Vi n Nghiên c u xây d ng án và thNm nh các án th c hi n cơ ch t ch , t ch u trách nhi m v T ch c b máy, biên ch và tài chính theo Ngh nh s 115/2005/N -CP và Ngh nh s 43/2006/N -CP c a Chính ph . 5. Tri n khai k ho ch ho t ng và d toán ngân sách nhà nư c năm 2009 c a các ơn v thu c T ng c c DS-KHHG . T ch c h i ngh tri n khai d án "Chăm sóc và phát tri n tr thơ t i c ng ng năm 2009". T ch c h i th o nh hư ng Chi n lư c Dân s giai o n 2011- 2020. Ch o giám sát tình hình giao và th c hi n ch tiêu k ho ch và kinh phí Chương trình m c tiêu qu c gia t i các t nh, thành ph .Xây d ng danh m c d ng c KHHG cho Trung tâm tuy n huy n. Tri n khai k ho ch xây d ng hư ng d n x p h ng Trung tâm DS-KHHG và tiêu chuNn nghi p v ng ch
  8. viên ch c DS-KHHG . Xây d ng ch , chính sách i v i cán b công ch c c p xó kh ng i u ki n tr thành vi n ch c. Trên ây là k t qu ho t ng c a B Y t tính t 21/01/2009 n 20/02/2009. B Y t xin g i Văn phòng Chính ph t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph ./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản