Báo cáo số 1114/BC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
45
lượt xem
2
download

Báo cáo số 1114/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 1114/BC-BYT về việc công tác y tế tháng 10 năm 2008 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 1114/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 1114/BC-BYT Hà N i, ngày 20 tháng 10 năm 2008 BÁO CÁO CÔNG TÁC Y T THÁNG 10 NĂM 2008 (t ngày 21/9/2008 n 20/10/2008) Kính g i: Văn phòng Chính ph I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC Y T THÁNG 10 NĂM 2008 A. CÔNG TÁC Y T D PHÒNG (t ngày 21/9/2008 n ngày 20/10/2008) 1. Tình hình d ch b nh 1.1.Viêm ph i do vi rút (Cúm A H5N1): Trong tháng không ghi nh n trư ng h p m c m i; t ng s m c/ch t t u năm n nay trên c nư c là 5/5. Tích lu c nư c tính t trư ng h p m c u tiên (tháng 12/2003) n nay là 106 trư ng h p m c, 52 trư ng h p ch t t i 36 t nh/thành ph . 1.2.Tiêu ch y c p: Trong tháng ghi nh n 50 trư ng h p m c m i, không có t vong. Tích lu s m c/ch t trên c nư c t u năm n nay là 4.677/0. 1.3.Thương hàn (A01): Trong tháng có 10 a phương ghi nh n v i t ng s m c/ch tlà 132/0. Tích lu s m c/ch t trên c nư c t u năm n nay là 663/0. So v i cùng kỳ năm2007, s m c gi m 24,3%, không có t vong. 1.4.Viêm não vi rút (A83-A89): Trong tháng có 17 a phương ghi nh n v i t ng s m c/ch t là 39/0. Báo cáo b sung 496 trư ng h p t các tháng trư c nâng tích lu s m c/ch t trên c nư c t u năm n nay là 1084/14. So v i cùng kỳ năm 2007, s m c tăng 22,5%, s t vong gi m 01 trư ng h p. 1.5.S t xu t huy t (A90): Trong tháng có 39 a phương ghi nh n v i t ng s m c/ch t là 14.975/15. Tích lu s m c/ch t trên c nư c t u năm n nay là 63.575/64. So v i cùng kỳ năm 2007, s m c gi m 20,6%, s t vong gi m 07 trư ng h p. 1.6.Viêm gan Vi rút (B15-B19): Trong tháng có 55 a phương ghi nh n v i t ng s m c/ch t là 1.014/01. Tích lu s m c/ch t trên c nư c t u năm n nay là 5.859/3. So v i cùng kỳ năm 2007, s m c gi m 6,7%, s ch t tăng 02 trư ng h p. 1.7.Viêm màng não do não mô c u (A39.0): Trong tháng có 9 a phương ghi nh n v i t ng s m c/ch t là 151/0. Tích lu s m c/t vong trên c nư c t u năm n
  2. nay là 498/2. So v i cùng kỳ năm 2007, s m c tăng 4,4%, s t vong tăng 01 trư ng h p. 1.8.D ch h ch (A20): Trong tháng không ghi nh n trư ng h p nào. Tích lu s m c/ch t trên c nư c t u năm n nay là 0/0. 1.9.S t rét: Trong tháng có 9 a phương ghi nh n v i t ng s m c/ch t là 5660/0. Tích lu s m c/t vong trên c nư c t u năm n nay là 38983/10. So v i cùng kỳ năm 2007, s m c tăng 7,1%, s t vong tăng 02 trư ng h p. 2. Ho t ng Y t d phòng B Y t có các công văn ch o các ơn v tăng cư ng công tác phòng ch ng d ch sau lũ l t;h tr a phương v t tư hóa ch t cho các t nh ch ng phòng ch ng d ch b nh; theo dõi, giám sát và t ch c oàn công tác tình hình d ch b nh t i các t nh b nh hư ng b i lũ l t t i B c Giang, L ng Sơn, Qu ng Ninh.B Y t cũng ã có công văn ch o các t nh xây d ng k ho ch d p d ch s t xu t huy t 4 tháng cu i năm. Ch o k p th i kh ng ch d ch tiêu ch y c p t i H i Phòng và Ngh An. Theo dõi, ch o công tác ki m d ch y t biên gi i t i các ơn v ki m d ch y t trên toàn qu c. B Y t ang hoàn thi n d th o l n 5 k ho ch truy n thông v nư c s ch và v sinh môi trư ng, thay i hành vi v sinh; xây d ng hoàn ch nh d th o l n 3 Quy chuNn k thu t qu c gia nư c h p v sinh h gia ình nông thôn; d th o chuy n i Tiêu chuNn v sinh nư c ăn u ng s 1329/2002/Q -BYT và Tiêu chuNn v sinh nư c s ch s 09/2005/Q -BYT thành Quy chuNn k thu t qu c gia; ti p t c hoàn ch nh d th o l n 3 Thông tư hư ng d n v sinh phòng b nh truy n nhi m trong cơ s giáo d c thu c h th ng giáo d c qu c dân.B Y t ã hư ng d n các t nh xây d ng mô hình nhà tiêu h p v sinh cho vùng ven bi n, vùng lũ l t và mi n núi. B. CÔNG TÁC KHÁM CH A B NH B Y t ang tích c c tri n khai án 1816 v tăng cư ng cán b y t tuy n trung ương h tr k thu t cho tuy n dư i. c bi t xây d ng bi u m u, hư ng d n ki m tra, thành l p các oàn thanh ki m tra ti n tri n khai án c a các ơn v , k p th i tháo g khó khăn khi th c hi n án. ang xây d ng và hoàn thi n d án Lu t phòng ch ng tác h i thu c lá trình Qu c h i trong năm 2009-2010. ChuNn b án u tư m ng lư i cơ s h t nhân và x tr n năm 2020. B Y t chuNn b t ch c H i ngh sơ k t 3 năm công tác phòng ch ng phong c a Vi t Nam. Hư ng d n th c hi n quy nh v tiêu chuNn s c kh e c a ngư i i u khi n phương ti n giao thông và cung c p thông tin cho báo ài ngư i dân hi u úng v quy nh này. C. CÔNG TÁC PHÒNG CH NG HIV/AIDS Tính n 18/9/2008, s trư ng h p nhi m HIV hi n còn s ng là 134716, s b nh nhân AIDS hi n t i là 29116, s ngư i nhi m HIV t vong là 41253 trư ng h p, trong ó: N i dung Tháng 10/08 Tháng 10/07 Tháng 9/08 (17/9/08 n (17/9/07 n (17/8/08 n
  3. 16/10/08) 16/10/07) 16/9/08) báo cáo S ngư i nhi m 2.981 1.759 HIV 1122 S b nh nhân 1.363 676 AIDS 1.376 S t vong do 236 431 AIDS 779 - So sánh v i tháng 9/2008, s ngư i phát hi n có HIV tăng 1859 trư ng h p, s b nh nhân AIDS gi m 13 trư ng h p, s t vong do AIDS gi m 543 trư ng h p. - So sánh v i tháng 10/2007, s ngư i phát hi n có HIV tăng 1222 trư ng h p, s b nh nhân AIDS tăng 687 trư ng h p, s t vong do AIDS gi m 195 trư ng h p. b. Ho t ng ki m soát và phòng, ch ng HIV/AIDS B Y t ã ph i h p v i B Văn hóa, Th thao và Du l ch, y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam t ch c L ký k t K ho ch liên t ch “Toàn dân tham gia phòng, ch ng HIV/AIDS t i c ng ng dân cư”. ã ban hành K ho ch tri n khai Tháng hành ng qu c gia phòng, ch ng HIV/AIDS; ang xin ý ki n các b , ngành v D th o án tách Chương trình Phòng, ch ng HIV/AIDS thành Chương trình m c tiêu qu c gia riêng; B Y t ang ph i h p các t ch c qu c t chuNn b cho Tháng hành ng qu c gia phòng, ch ng HIV/AIDS; Làm vi c v i các ơn v có liên quan xây d ng k ho ch chi ti t cho vi c t ch c các s ki n trong Tháng hành ng qu c gia phòng, ch ng HIV/AIDS; Tri n khai các ho t ng ph c v cu c thi sáng tác bi u trưng phòng, ch ng HIV/AIDS c a Vi t Nam. T ch c H i th o chia s kinh nghi m chăm sóc, i u tr HIV/AIDS khu v c phía Nam t i t nh Bà R a - Vũng Tàu. D. CÔNG TÁC AN TOÀN V SINH TH C PH M a. Tình hình ng c th c phNm Trong tháng x y ra 13 v N TP t i 09 t nh/thành ph : B c K n (03 v ), Thanh Hoá (03 v ), Thành ph H Chí Minh, Qu ng Nam, Yên Bái, H i Dương, Ninh Thu n, Qu ng Ninh và Th a Thiên Hu . Trong ó s ngư i tham gia các b a ăn là 2652 ngư i, s ngư i m c 497, s ngư i nh p vi n 418 và s ngư i t vong là 01 (t i Th a Thiên Hu do c t cá nóc). Nguyên nhân do vi sinh 01 v , th c phNm có c (cá nóc) 01 v , do n m 01 v , chưa xác nh ư c nguyên nhân 11 v . b. Ho t ng b o m an toàn v sinh th c phNm V v vi c s a có ch t Melamine, ngay sau khi nh n ư c thông tin s a có ngu n g c t Trung Qu c có ch t Melamine, B Y t ã ch ng ph i h p v i các B , ngành ch c năng, v i T ch c Y t th gi i (WHO) và T ch c Nông lương th gi i (FAO) khNn trương ti n hành hàng lo t các bi n pháp c n thi t nh m phát hi n, ngăn ch n
  4. s a và các s n phNm s a có ch t Melamine lưu thông trên th trư ng. K t qu c a các ho t ng này ã ư c B Y t báo cáo Th tư ng Chính ph t i các Báo cáo s 1021/BC-BYT ngày 24 tháng 9 năm 2008 Báo cáo các gi i pháp c p bách tăng cư ng công tác qu n lý liên quan n m t hàng s a và các s n phNm ư c s n xu t t nguyên li u s a trên th trư ng và Báo cáo s 1076/BC-BYT ngày 08 tháng 10 năm 2008 Báo cáo các ho t ng ã tri n khai nh m ngăn ch n tình tr ng s a nhi m Melamine và xu t bi n pháp x lý. Cho n nay, B Y t ã ki m soát ư c tình tr ng s a có ch t Melamine. Sáng ngày 18 tháng 10 năm 2008, B Y t ã t ch c H i ngh sơ k t công tác ki m tra s a và nguyên li u s a có ch t Melamine. V v n s d ng Cacbonat Canxi trong s n xu t k o Hoài c, Hà N i, B Y t ã có công văn b n tr l i C c C nh sát môi trư ng (B Công An) v vi c s d ng CaCO3 trong th c phNm và bánh k o. K t qu xét nghi m cho th y các thành ph n ó h u như u t tiêu chuNn quy nh c a JECFA và Codex. B Y t ang xây d ng 03 D án thu c Chương trình M c tiêu qu c gia v v sinh an toàn th c phNm và d th o Quy t nh phê duy t k ho ch ho t ng c a các D án trên v nâng cao năng l c qu n lý ch t lư ng, Thông tin giáo d c truy n thông và m b o v sinh an toàn th c phNm i v i th c ăn ư ng ph . E. TH C HI N CÁC CÔNG TÁC TR NG TÂM KHÁC 1. Công tác Pháp ch Ti p t c hoàn thi n d th o Lu t Khám b nh, ch a b nh và B Y t ph i h p v i T ng h i y h c Vi t Nam t ch c h i th o xin ý ki n Lu t khám b nh, ch a b nh i v i t ch c pháp ch các b , ngành, các h i ngh nghi p có liên quan. B Y t ã hoàn thi n h sơ b ng khen chuNn b trình Th tư ng Chính ph . ã ki m tra công tác thi ua khen thư ng t i m t s ơn v ngành y t và làm các th t c v khen thư ng thư ng xuyên (Huy chương, Huân chương và B ng khen các lo i, K ni m chương "Vì s c kho nhân dân". ã t ch c cu c thi k chuy n v t m gương o c H Chí Minh th c hi n cu c v n ng, h c t p theo t m gương o c H Chí Minh. 2. Công tác Thanh tra Trong tháng 10, B Y t nh n ư c 61 ơn thư khi u n i, t cáo, ph n ánh c a công dân thu c các lĩnh v c liên quan n y t , trong ó có 38 ơn ngh , ph n ánh, 8 ơn khi u n i và 15 ơn t cáo. Trong 61 ơn thư nh n ư c có 50 ơn thư có danh và 11 ơn thư n c danh v 48 v vi c (13 ơn trùng). M t s n i dung ch y u c a các ơn thư g m: Công tác khám ch a b nh (36 ơn), V kinh t xã h i (24 ơn); V công tác v sinh (1 ơn). Trong s này, ch có 10 ơn thu c thNm quy n gi i quy t c aB Yt . B Y t ã thành l p 15 oàn thanh, ki m tra liên ngành v s a và các s n phNm t s a. K t qu sơ b tính n ngày 10/10/2008 ã thanh, ki m tra ư c 2010 lư t cơ s , t ng s m u l y xét nghi m Melamine 228 m u, trong ó ã phát hi n là 23 s n phNm có Melamine. Ngoài ra, B Y t ã t ch c các oàn thanh tra v rác th i y t cùng C c C nh sát môi trư ng, công an Hà N i v rác th i y t ; Thanh ki m tra v ki m d ch y t qu c t t i 03 t nh/thành ph g m: H i Phòng, Qu ng Ninh và L ng Sơn. ã
  5. thanh tra vi c th c hi n các quy nh v qu n lý giá thu c dùng cho ngư i và các quy nh chuyên môn khác liên quan n hành ngh dư c; thanh tra vi c th c hi n quy nh v nh p khNu, kinh doanh, s n xu t thu c ông y, thu c t dư c li u và văcxin sinh phNm y t t i Bình nh, Gia Lai, KonTum, cL c. 3. Công tác chăm sóc S c kho Bà m – Tr em B Y t ã t ch c các t giám sát tình hình tri n khai th c hi n các n i dung ho t ng theo k hoach c a Chương trình m c tiêu Qu c gia phòng ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m, HIV/AIDS ã ư c phê duy t t i H i Dương, Qu ng Ninh. Rà soát, b sung d th o nh m c thu c thi t y u và v t tư tiêu hao trong các d ch v , th thu t s c kh e sinh s n sau khi ti p thu ý ki n óng góp c a các i bi u t i h i th o c a T ng c c Dân s t ch c t i H i Phòng và Bình Dương. Xây d ng và ch nh s a phân tuy n qu n lý, nhi m v chuyên môn k thu t c a h S c kho sinh s n. Xây d ng k ho ch và d toán ngân sách, b o v trư c các cơ quan t ng h p c a Chính ph v D án Chăm sóc s c kho thu c Chương trình m c tiêu qu c gia năm 2009. ã hư ng d n a phương và t ch c ki m tra cu i năm c a h S c kho sinh s n. Ti p t c t ch c các l p t p hu n gi ng viên tuy n t nh cho 20 t nh v n i dung Phá thai an toàn; Chăm sóc sơ sinh theo k ho ch ào t o trong Chương trình m c tiêu Qu c gia phòng ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m, HIV/AIDS. 4. Công tác h p tác Qu c t Trong tháng, B Y t ã th c hi n nhi u ho t ng ngo i giao. B trư ng B Y t ã d kỳ h p l n th 59 WHO khu v c Tây Thái Bình Dương t i Philippine và thăm Singapore. Lãnh o B Y t ti p T p oàn Reschereiter GMBH (Áo), i di n t ch c JICA t i Vi t Nam; làm vi c v i i s quán Thu i n v các n i dung h p tác trong lĩnh v c y t trong th i gian t i. B Y t ã làm vi c v i WHO v k ho ch phòng ch ng i d ch Cúm; làm vi c v i i s quán Hoa Kỳ v y t d phòng và phòng ch ng HIV/AIDS; h p v i i s quán New Zealand v vi c nh p khNu s a t New Zealand vào Vi t Nam. Lãnh o B Y t tham gia ng ch trì cu c h p nhóm các i tác v y t (HPG) v các n i dung: d th o tuyên b Hà N i trong lĩnh v c Y t , khung chi tiêu trung h n và gi i thi u v án 1816. 5. Công tác Y Dư c c truy n B Y t ph i h p v i Trung ương H i ngư i cao tu i, Trung ương H i ông y Vi t Nam và hi p H i làng ngh Vi t Nam t ch c thành công ngày H i “ ông y v i s c kho c ng ng”. ang t ng h p s li u chuNn b t ch c H i ngh ánh giá 5 năm tri n khai th c hi n Quy t nh 222/2003/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph v phê duy t Chính sách Qu c gia n năm 2010 c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Trong tháng B Y t ã d th o “K ho ch hành ng c a Chính ph th c hi n Ch th 24-CT/TW ngày 04/7/2008 c a Ban Bí thư Trung ương ng v phát tri n ông y Vi t Nam và H i ông y trong tình hình m i” xin ý ki n óng góp; d th o án “C ng c và phát tri n m ng lư i khám, ch a b nh b ng y h c c truy n tuy n t nh, huy n, xã”. 6. Công tác t ch c cán b
  6. B Y t ti p t c xây d ng các án s p x p l i các ơn v s nghi p tr c thu c B Y t theo quy nh t i Ngh nh s 188/2007/N -CP c a Chính ph : Thu g n các u m i, xây d ng án s p x p l i các ơn v công ngh thông tin, các t p chí. B Y t ang hư ng d n, ôn c các Vi n Nghiên c u xây d ng án chuy n i và phương án ki n toàn t ch c và ho t ng c a các t ch c khoa h c và công ngh theo Ngh nh s 115/2005/N -CP c a Chính ph . Làm vi c v i B N i v v ngh b sung biên ch hành chính năm 2008 cho B Y t . ang t ch c kỳ thi thi nâng ng ch năm 2008 i v i Bác s chính, dư c s chính lên Bác s cao c p, dư c s cao c p cho 45 ng chí và t ng h p xây d ng k ho ch t ch c kỳ thi nâng ngach t bác sĩ, dư c s lên Bác s chính, dư c sĩ chính và các ng ch công ch c, viên ch c khác. ã xây d ng k ho ch và d toán kinh phí th c hi n tinh gi m biên ch theo Ngh nh s 132/2007/N -CP c a Chính ph . B Y t ang hoàn thi n trình Chính ph d th o Ngh nh c a Chính ph v ch , chính sách thu hút cán b y t v công tác t i vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. 7. Công tác B o hi m Y t : Trong tháng, B Y t ã t ch c l y ý ki n d th o Lu t B o hi m Y t t i t nh Hà Nam. ã ph i h p v i U ban v Các v n xã h i c a Qu c h i ch nh lý, hoàn thi n d th o Lu t B o hi m Y t trình Qu c h i t i kỳ h p th 4 vào tháng 10 và ban hành thông tư liên t ch s 10/2008/TTLT-BYT-BTC ngày 24/9/2008 c a liên B Y t – B Tài chính v Hư ng d n th c hi n B o hi m y t t nguy n i v i thành viên thu c h c n nghèo. B Y t cũng ang ti p t c hoàn thi n D th o Quy ch ph i h p gi a ngành y t v i B o hi m Xã h i Vi t Nam. 8. Công tác qu n lý dư c B Y t ti p t c ch ng ph i h p v i các ơn v ch c năng có liên quan tri n khai các bi n pháp qu n lý ch t ch v giá thúôc; ki m soát thông tin v giá ship. Giá xu t xư ng i v i các lo i thu c ư c nh p khNu và s n xu t trong nư c, giá bán thu c t i các nhà thu c b nh vi n, c bi t t i 2 thành ph l n là Hà N i và Thành ph H Chí Minh. ã ph i h p v i các cơ quan truy n thông i chúng Ny m nh công tác thông tin, truy n thông v giá thu c. B Y t ã hoàn thi n cương Quy ho ch chi ti t phát tri n công nghi p dư c; d th o Quy t nh v thu c kháng HIV trong trư ng h p khNn c p trình Chính ph . ã hoàn thi n b n ghi nh gi a B Y t và B Công thương v Ny m nh phát tri n công nghi p hoá dư c, công nghi p dư c và tri n khai các bi n pháp bình n th trư ng dư c phNm Vi t Nam. 9. Công tác dân s và k ho ch hoá gia ình B Y t ti p t c ôn c các t nh, thành ph tr c thu c trung ương báo cáo tình hình th c hi n Trung tâm dân s – K ho ch hoá gia ình c p huy n; xây d ng báo cáo trình Th tư ng Chính ph v ki n toàn, n nh t ch c và ho t ng c a ngành dân s , k ho ch hoá gia ình t i các a phương. ang tích c c tăng cư ng công tác truy n thông v dân s và k ho ch hoá gia ình, s n xu t và cung c p các tài li u, n phNm truy n thông cho các cơ s . T ch c ào t o cán b chuyên trách dân s cho tuy n xã. II. HO T NG C A LÃNH OB YT
  7. Trong tháng, Lãnh o B Y t t p trung ch o công tác ki m soát s a có ch t Melamine trên th trư ng, phòng ch ng d ch tiêu ch y c p do phNy khuNn t , s t su t huy t, s t rét và các b nh d ch mùa ông xuân; ch o công tác thông tin tuyên truy n v vi c s d ng s a không có melanin k p th i và tăng cư ng ki m tra, giám sát, thu h i s a có ch a melamine; ch o Ny nhanh ti n các án trình Chính ph , hoàn thi n các lu t B o hi m Y t , khám ch a b nh, s a i lu t Dân s ; ch o xây d ng d án c i cách cơ ch ho t ng, cơ ch tài chính c a ngành trong ó có khung giá vi n phí; ch o sâu sát vi c tri n khai án 1816 tăng cư ng bác sĩ tuy n trung ương h tr cho a phương; n nh t ch c c a h th ng dân s c a a phương theo ch o c a Th tư ng Chính ph . Lãnh o B ph i h p v i Ban Tuyên giáo Trung ương xin ý ki n Ban ch o hoàn thi n báo cáo sơ k t 3 năm tri n khai Ngh quy t 46 và 47 c a B Chính tr và ánh giá 05 năm tri n khai Ch th 06 c a Ban Bí thư v y t cơ s . Ch o ki n toàn cán b lãnh o c p V và các ơn v tr c thu c B Y t . Lãnh o B Y t i công tác ch o t i a phương và m r ng h p tác qu c t . B trư ng B Y t i Singapore và Philippine. Lãnh o B Y t ti p i s quán Hoa Kỳ, New Zealand, i di n c a JICA, a di n t p oàn Reschereiter, i di n c a WHO, i s quán Thu i n. III. K HO CH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2008 1. Ti p t c ch o công tác phòng ch ng d ch cúm A H5N1, s t rét, s t xu t huy t, tiêu ch y c p nguy hi m do phNy khuNn t và các b nh d ch trong mùa ông. Ti p t c ch o công tác chuNn b d phòng i phó v i nh ng cơn bão l n vào nh ng tháng cu i năm. 2. Ch o hoàn thành ti n các án trình Chính ph trong tháng 11. Báo cáo sơ k t 3 năm tri n khai Ngh quýêt 46 và 47 c a B Chính tr và ánh giá 05 năm tri n khai Ch th 06 c a Ban bí thư v y t cơ s v i B Chính tr và Ban Bí thư. Ch o tri n khai th c hi n các án ã ư c Chính ph phê duy t. 3. Ti p t c hoàn thi n, ch nh s a n i dung án i m i ho t ng, i m i cơ ch tài chính trình Chính ph , Ban Bí thư; hoàn thi n trình Qu c h i s a i i u 10 c a Pháp l nh dân s ; hoàn thi n D th o Lu t B o hi m y t trình Qu c h i t i kỳ h p th 4 Qu c h i khoá XII. Ti p t c hoàn thi n d th o Lu t Khám b nh, ch a b nh, ki m tra rà soát các văn b n ban hành t u năm 2008. 4. B trư ng B Y t tháp tùng Th tư ng Chính ph thăm chính th c C ng hoà dân ch nhân dân Trung Hoa, ký k t Hi p nh ki m d ch y t biên gi i Vi t Nam – Trung Qu c và k t h p song phương Trung Qu c trong tháng 10/2008. 5. Ti p t c ch o công tác thanh tra ki m tra, thu h i s a có Melamine, tăng cư ng ki m tra th c hi n BHYT các b nh vi n, ki m tra b nh vi n cu i năm. 6. Tăng cư ng ch o th c hi n án 1816 v luân phiên, luân chuy n cán b y t các b nh vi n tuy n trung ương v b nh vi n tuy n t nh, chuNn b t ch c t ng k t công tác y t năm 2008 và tri n khai k ho ch năm 2009, k ni m ngày Th y thu c Vi t Nam 27/2/2009 v i H i ngh g p m t cán b y t cơ s tiêu bi u mi n núi, vùng sâu, vùng xa.
  8. Trên ây là k t qu ho t ng c a B Y t tính t 21/9/2008 n 20/10/2008. B Y t xin g i Văn phòng Chính ph t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph ./. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr n Chí Liêm
Đồng bộ tài khoản