intTypePromotion=3

Báo cáo số 249/BC-UBTVQH12

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
79
lượt xem
3
download

Báo cáo số 249/BC-UBTVQH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 249/BC-UBTVQH12 về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 249/BC-UBTVQH12

 1. U BAN THƯ NG V QU C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S :249/BC-UBTVQH12 Hà N i, ngày 18 tháng 6 năm 2009 BÁO CÁO GI I TRÌNH, TI P THU, CH NH LÝ D ÁN LU T S A I, B SUNG M T S I U C A CÁC LU T LIÊN QUAN N U TƯ XÂY D NG CƠ B N Kính g i: Các v i bi u Qu c h i, T i kỳ h p th 5 Qu c h i khóa XII, các v i bi u Qu c h i ã th o lu n t (ngày 29/5/2009) và H i trư ng (ngày 8/6/2009) v D án Lu t s a i, b sung m t s i u c a các lu t liên quan n u tư xây d ng cơ b n. ã có 217 lư t ý ki n phát bi u t và 27 lư t ý ki n phát bi u t i H i trư ng. U ban Thư ng v Qu c h i ã ch o t ng h p ý ki n c a các v i bi u Qu c h i, nghiên c u nghiêm túc ti p thu, ch nh lý D án Lu t. y ban Thư ng v Qu c h i xin báo cáo gi i trình, ti p thu, ch nh lý D án Lu t như sau: 1. V s c n thi t ban hành và quy trình xem xét, thông qua d án Lu t a s các v i bi u Qu c h i u nh t trí v vi c c n ph i s a i, b sung m t s i u m t s lu t liên quan n u tư xây d ng cơ b n tháo g nh ng khó khăn, vư ng m c nh m c i cách th t c, thúc Ny ti n u tư xây d ng các d án, công trình. M t s ý ki n tuy nh t trí v s c n thi t ban hành Lu t, nhưng cho r ng, v n u tư xây d ng cơ b n liên quan n nhi u lu t, th i gian chuNn b còn ít, b o m ch t lư ng thì c n thêm th i gian nghiên c u, xem xét, rà soát k lư ng, s a i toàn di n các lu t liên quan, do v y, ngh xem xét, thông qua d án Lu t theo quy trình t i 2 kỳ h p th 5 và th 6. Cũng có ý ki n chưa tán thành vi c s a i, b sung này. V v n này, y ban Thư ng v Qu c h i xin báo cáo Qu c h i như sau: Th c t ã có nhi u văn b n lu t i u ch nh ho t ng u tư xây d ng cơ b n ư c ban hành, nh ng th i i m khác nhau. K t qu giám sát c a Qu c h i t i kỳ h p th 4 cho th y, h th ng pháp lu t v u tư xây d ng còn có nh ng vư ng m c, thi u tính th ng nh t, c bi t là v quy trình, th t c u tư, d n t i vi c hi u và áp d ng pháp lu t còn khác nhau. ây là m t trong nh ng nguyên nhân tr c ti p làm ch m ti n , gi m hi u qu u tư xây d ng các d án, công trình s d ng v n nhà nư c nói riêng và u tư xây d ng cơ b n nói chung trong nh ng năm qua (s d án ch m ti n năm 2005 chi m 9,2% t ng s d án th c hi n u tư trong năm; năm 2006 là 13,1%; năm 2007 là 14,8%, năm 2008 là 16,6%)[1]. Qua giám sát, nhi u b , ngành, a phương, trong ó có các oàn i bi u Qu c h i, nhi u doanh nghi p ã ki n ngh c n khNn trương rà soát, s a i, b sung, hoàn thi n các quy nh c a pháp lu t v xây d ng, u th u, t ai,… gi i quy t ngay
 2. nh ng v n vư ng m c, b c xúc ang t ra. Vì v y, Qu c h i ã quy t nh ưa D án Lu t s a i, b sung m t s i u c a các lu t liên quan n u tư xây d ng cơ b n vào Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2009 và trình Qu c h i xem xét, thông qua t i kỳ h p th 5. Nh ng n i dung s a i, b sung l n này ch y u t p trung vào vi c x lý các v n v quy trình, th t c, c bi t là giai o n chuNn b u tư trong các lu t liên quan tr c ti p n u tư xây d ng cơ b n, nh m ơn gi n th t c u tư, gi m th i gian thNm nh, phê duy t d án, là nh ng v n b c xúc nh t, ã ư c các cơ quan ch c năng và các hi p h i rà soát và ã ư c t ng k t, ánh giá qua cu c giám sát v u tư xây d ng cơ b n năm 2008 và giám sát v tình hình c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t năm 2007. Vi c d án Lu t s m ư c thông qua s tr c ti p góp ph n Ny nhanh ti n các d án s d ng các ngu n v n kích c u u tư nh m ch ng suy gi m kinh t ngay trong năm 2009, do v y, y ban Thư ng v Qu c h i ngh Qu c h i xem xét, thông qua d án Lu t t i kỳ h p này. 2. V ph m vi s a i, b sung c a d án Lu t a s ý ki n u tán thành v i ph m vi s a i, b sung c a d án Lu t. Tuy nhiên, m t s ý ki n cho r ng, ph m vi i u ch nh quá r ng, s a i, b sung 6 lu t, v i nhi u i u kho n, có n i dung chưa th c s c p bách; ngh ch s a i m t s n i dung c a Lu t xây d ng và Lu t u th u; có ý ki n ngh cân nh c vi c s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai và Lu t nhà trong d án Lu t này vì ã có quy nh c a Ngh quy t 07/2007/QH12 c a Qu c h i, m t khác nh ng n i dung s a i, b sung trong 2 Lu t này không liên quan tr c ti p n u tư XDCB. M t s ý ki n ngh ghép n i dung s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai và Lu t nhà sang Lu t s a i, b sung i u 126 c a Lu t nhà và i u 121 c a Lu t t ai. V các ý ki n trên, y ban Thư ng v Qu c h i xin báo cáo như sau: Chính ph ã có T trình s 95/TTr-CP ngày 25/5/2009 ngh s a i, b sung các lu t g m: Lu t xây d ng, Lu t u th u, Lu t doanh nghi p, Lu t b o v môi trư ng, Lu t t ai và Lu t nhà . T ng h p l i, d án Lu t trình Qu c h i s a i, b sung n i dung c a 25 i u; bãi b 14 i u liên quan n trình t , th t c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và quy n s h u nhà quy nh t i Lu t t ai và Lu t Nhà ; các i u còn l i ch là ch nh lý k thu t liên quan n vi c thay th tên “Gi y ch ng nh n quy n s d ng t” c a Lu t t ai, “Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà ” c a Lu t nhà b ng tên gi y chung. V s a i, b sung kho n 2 i u 19 và kho n 4 i u 22 c a Lu t b o v môi trư ng, có m t s ý ki n tán thành quy nh c a d th o Lu t góp ph n Ny nhanh ti n l p, phê duy t các d án u tư XDCB. Tuy nhiên, a s ý ki n cho r ng, môi trư ng là v n b c xúc, quy nh ch t ch như Lu t hi n hành nhưng v n x y ra nhi u v vi ph m, nay l i n i r ng hơn thì s không th ki m soát ư c. Sau khi cân nh c các lo i ý ki n như trên, y ban Thư ng v Qu c h i ngh không s a i i u 19 và i u 22 c a Lu t b o v môi trư ng trong d án Lu t này. Tuy nhiên, ngh Chính ph ch o rà l i quy nh c a Lu t b o v môi trư ng hư ng d n áp d ng Lu t, v a b o m yêu c u b o v môi trư ng, ng th i t o thu n l i cho các nhà u tư trong l p và trình phê duy t các d án.
 3. V lý do s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai và Lu t nhà trong d án Lu t này, y ban Thư ng v Qu c h i xin ư c gi i trình như sau: Vi c s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai và Lu t Nhà là th c hi n Ngh quy t s 07/2007/QH12 c a Qu c h i v th ng nh t c p m t lo i gi y ch ng nh n quy n s d ng t cùng v i quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i t trên cơ s Lu t t ai, giao cho m t cơ quan làm u m i th c hi n, áp ng nguy n v ng, mong mu n c a tuy t i b ph n c tri c nư c và là v n ã ư c bàn nhi u l n trong các phiên h p c a Qu c h i. M t khác, ây cũng là n i dung có liên quan n th t c u tư xây d ng cơ b n. Qua làm vi c v i các ch u tư, Ban qu n lý d án và các doanh nghi p, các ý ki n u cho r ng vi c th ng nh t c p m t lo i gi y ch ng nh n quy n s d ng t, quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i t và giao cho m t cơ quan làm u m i th c hi n s có i u ki n xác nh chính xác hơn quy n c a t ch c, cá nhân, h n ch tranh ch p có th phát sinh, góp ph n gi i quy t nh ng vư ng m c trong công tác n bù, gi i phóng m t b ng nh m thúc Ny các d án u tư xây d ng cơ b n, t o i u ki n th c hi n các quy n c a ch u tư như quy n th ch p, góp v n b ng quy n s d ng t, nhà và tài s n khác g n li n v i t. V ý ki n cho r ng, s a i, b sung Lu t t ai và Lu t nhà trong 2 d án lu t t i cùng m t kỳ h p s gây khó khăn cho vi c tìm hi u và áp d ng Lu t, c n ghép n i dung s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai và Lu t nhà v vi c th ng nh t c p 1 lo i gi y ch ng nh n v i n i dung s a i, b sung i u 126 Lu t nhà và i u 121 Lu t t ai. y ban Thư ng v Qu c h i th y r ng, i u 92 c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t quy nh “văn b n s a i, b sung m t s i u c a văn b n quy ph m pháp lu t ư c h p nh t v m t k thu t v i văn b n ư c s a i, b sung”. Như v y, sau khi ư c Qu c h i thông qua thì các i u kho n ư c s a i, b sung s ư c h p nh t v m t k thu t vào văn b n lu t g c nên s không nh hư ng n vi c tìm hi u n i dung trong quá trình áp d ng lu t. V i nh ng phân tích trên, y ban Thư ng v Qu c h i xin Qu c h i cho s a i, b sung 5 lu t như ã ư c ch nh lý trong d án Lu t. 3. V s a i, b sung Lu t xây d ng Các v i bi u Qu c h i cơ b n tán thành v i các n i dung xu t s a i, b sung 8 i u c a Lu t xây d ng. Tuy nhiên, còn m t s v n có ý ki n khác nhau, y ban Thư ng v Qu c h i xin ti p thu, gi i trình như sau: -V s a i, b sung i u 7. Năng l c hành ngh xây d ng, năng l c ho t ng xây d ng Có ý ki n ngh b kho n 2 quy nh v năng l c hành ngh xây d ng i v i cá nhân và năng l c ho t ng xây d ng i v i t ch c. y ban Thư ng v Qu c h i th y r ng, quy nh v năng l c hành ngh xây d ng i v i cá nhân và năng l c ho t ng xây d ng i v i t ch c ã ư c th hi n rõ t i kho n 3 và kho n 4 i u 7. Do ó, ti p thu ý ki n i bi u Qu c h i, xin ư c b kho n 2 i u này và ch nh s a, làm rõ hơn n i dung t i kho n 3 và kho n 4 như trong d th o Lu t.
 4. V ý ki n ngh làm rõ th nào là trư ng h p c bi t; b sung quy nh v nh ng cá nhân có năng l c hành ngh do tích lũy kinh nghi m ã ư c ki m ch ng th c t mà không qua ào t o, quy nh rõ v kinh nghi m, o c ngh nghi p c a cá nhân hành ngh xây d ng t i kho n 3... y ban Thư ng v Qu c h i nh n th y, trên th c t hi n nay, có nh ng cá nhân có tay ngh cao tham gia ho t ng xây d ng nhưng ch do tích lũy kinh nghi m mà không qua ào t o chính quy và không có xác nh n c a t ch c chuyên môn. Do ây ch là các trư ng h p cá bi t, không có tính ph bi n nên vi c giao Chính ph quy nh v trư ng h p c bi t như d th o Lu t chính là t o i u ki n cho các cá nhân này ti p t c hành ngh xây d ng. V tiêu chí ánh giá kinh nghi m, o c ngh nghi p, y ban Thư ng v Qu c h i cho r ng, ây là nh ng n i dung chi ti t, nên Lu t ch quy nh chung và Chính ph hư ng d n c th s phù h p hơn. - V s a i, b sung kho n 2 i u 39. ThNm nh, quy t nh u tư d án u tư xây d ng công trình Nhi u ý ki n ngh không s a i kho n 2 i u 39 v thNm quy n quy t nh u tư d án, công trình quan tr ng qu c gia theo hư ng Th tư ng Chính ph ch quy t nh u tư các d án quan tr ng qu c gia s d ng v n nhà nư c sau khi ư c Qu c h i thông qua ch trương; vi c quy t nh u tư các d án, công trình quan tr ng qu c gia khác s d ng ngu n v n khác do Chính ph quy nh; ngư c l i, m t s ý ki n tán thành vi c s a i như d th o Lu t v thNm quy n quy t nh u tư các d án, công trình quan tr ng qu c gia. Sau khi cân nh c các lo i ý ki n trên, y ban Thư ng v Qu c h i ngh không s a i, b sung kho n 2 i u 39 v i lý do như ã nêu trong báo cáo thNm tra c a y ban Kinh t và ý ki n c a các v i bi u Qu c h i. - V s a i i u 40. i u ch nh d án u tư xây d ng công trình có s d ng 30% v n Nhà nư c tr lên: a s ý ki n tán thành quy nh v các i u ki n và phân c p trách nhi m quy t nh i u ch nh d án u tư xây d ng công trình; có m t s ý ki n khác, như: ngh c n làm rõ vì sao s a i quy nh ‘‘y u t b t kh kháng’’ trong Lu t hi n hành thành ‘‘s ki n b t kh kháng’’ ( i m a, kho n 1) ho c ngh b sung i u ki n khi có bi n ng giá c , t giá h i oái, thay i cơ ch , chính sách c a nhà nư c; b sung quy nh i u ch nh d án khi xu t hi n y u t làm cho d án có hi u qu th p hơn ( i m b, kho n 1), ho c i u ch nh trong trư ng h p công trình không phù h p v a i m, ki n trúc, quy mô; ngh làm rõ th nào là s ki n b t kh kháng; quy nh c th hơn tiêu chí v quy mô thay i t i kho n 2; làm rõ ch u tư ư c “ch ng” i u ch nh m c nào. Ngư c l i, có ý ki n cho r ng, khi xây d ng d án thì ã ư c tính toán k lư ng, do v y, c n cân nh c có nên cho phép i u ch nh không, vì d d n n tiêu c c. y ban Thư ng v Qu c h i xin ư c ti p thu, gi i trình v các ý ki n trên như sau: Trong quá trình tri n khai th c hi n d án, nhi u trư ng h p ph i i u ch nh do các y u t khách quan, chưa th lư ng h t khi l p và phê duy t d án. i u 40 c a Lu t hi n hành quy nh r t ch t ch , theo ó, t t c n i dung i u ch nh u ph i trình ngư i có thNm quy n quy t nh u tư xem xét, phê duy t, làm cho vi c i u ch nh
 5. d án m t nhi u th i gian hơn. Vì v y, c n thi t s a i Lu t theo hư ng làm rõ hơn các i u ki n ư c i u ch nh d án và phân c p cho ch u tư ư c phép t quy t nh i u ch nh d án trong m t s trư ng h p là nh m gi m th i gian xem xét i u ch nh, phê duy t l i d án, ng th i cũng tăng cư ng trách nhi m c a ch u tư. V ngh làm rõ và quy nh chi ti t trư ng h p b t kh kháng: “S ki n b t kh kháng” ư c quy nh v m t nguyên t c t i Kho n 1 i u 161 B lu t dân s . Trên th c t , s ki n b t kh kháng ư c các cơ quan chuyên ngành hư ng d n theo t ng lĩnh v c, trong ó có li t kê c th , nhưng cũng chưa th bao quát h t các trư ng h p[2]. Vì v y, ti p thu ý ki n i bi u, xin ư c quy nh li t kê chi ti t hơn và th hi n trong d th o Lu t v s ki n b t kh kháng như sau: “a) Do nh hư ng c a ng t, bão, lũ, l t, sóng th n, h a ho n, ch h a ho c s ki n b t kh kháng khác;”. V ngh b sung quy nh i u ch nh d án khi xu t hi n y u t làm cho d án có hi u qu th p hơn: 3 trư ng h p quy nh t i kho n 1 c a d th o Lu t quy nh i u ch nh d án do b nh hư ng b i y u t b t kh kháng n m ngoài d li u c a ch u tư và ngư i có thNm quy n quy t nh u tư; ngoài các trư ng h p trên, d th o Lu t không quy nh cho phép i u ch nh d án khi xu t hi n y u t làm cho d án có hi u qu th p hơn là ràng bu c ch u tư và ngư i có thNm quy n quy t nh u tư ph i tính toán k khi l p và thNm nh, phê duy t d án ph i b o m hi u qu s d ng v n, n u không s có tình tr ng l m d ng i u ch nh d án tràn lan. Do v y, y ban Thư ng v Qu c h i ngh không b sung trư ng h p này. V ý ki n ngh b sung trư ng h p i u ch nh d án u tư xây d ng công trình do bi n ng b t thư ng c a giá nguyên li u, nhiên li u, v t li u, t giá h i oái ho c do Nhà nư c ban hành các ch , chính sách m i: y ban Thư ng v Qu c h i th y r ng, khi có bi n ng như ã nêu trên có th d n n 2 trư ng h p: i u ch nh d toán nhưng không làm vư t t ng m c u tư thì ch u tư ư c phép t quy t nh i u ch nh d án; trư ng h p i u ch nh d toán mà làm vư t t ng m c u tư thì ch u tư ph i báo cáo ngư i quy t nh u tư quy t nh i u ch nh d án. Th c t thì giá c th trư ng thư ng có bi n ng theo m c khác nhau. N u ghi c th i u ki n này trong Lu t thì có th x y ra tình tr ng ch i ư c i u ch nh, làm kéo dài th i gian th c hi n d án ho c s có tình tr ng l m d ng vi c thay i giá c yêu c u ư c i u ch nh d án... Do ó, có cơ s pháp lý cho phép i u ch nh v i t ng d án c th trong i u ki n bi n ng th trư ng như ã nêu trên thì D th o Lu t c n có quy nh mang tính nguyên t c v v n này và giao Chính ph quy nh c th v các trư ng h p khác c n ư c i u ch nh. Theo ó xin ngh b sung thêm i m d, kho n 1 i u này như sau: “d) Các trư ng h p khác theo quy nh c a Chính ph .“ - V b sung i u 40a. Giám sát, ánh giá d án u tư xây d ng công trình V ý ki n xu t c n nh n m nh vi c giám sát, ánh giá ch t lư ng công trình, y ban Thư ng v Qu c h i th y r ng, v n này ã ư c quy nh t i các i u 87, 88, 89 và 90 c a Lu t Xây d ng. V ngh c n quy nh rõ trong Lu t ch tài th c hi n giám sát: ây là các n i dung c n quy nh r t chi ti t, do v y, n i dung này nên giao
 6. Chính ph quy nh c th . V ý ki n ngh b sung quy nh v giám sát c a c ng ng, y ban Thư ng v Qu c h i th y r ng, n i dung i u này ch quy nh thNm quy n th c hi n giám sát, ánh giá c a cơ quan nhà nư c, vi c giám sát c a c ng ng ã ư c quy nh các văn b n pháp lu t khác[3]. Do v y, xin không b sung n i dung này vào d th o Lu t. -V s a i i u 43 v qu n lý chi phí d án u tư xây d ng công trình: Kho n 2 i u này ư c d ki n s a i theo hư ng giao các cơ quan nhà nư c qu n lý v u tư xây d ng, các t ch c xã h i- ngh nghi p công b nh m c, ch tiêu kinh t - k thu t ch u tư tham kh o làm căn c xác nh chi phí u tư. Có ý ki n tán thành, tuy nhiên, nhi u ý ki n không tán thành quy nh này, vì cho r ng không phù h p th c t , không rõ v trách nhi m, ngh c n có bi n pháp nâng cao năng l c c a các cơ quan nhà nư c. y ban Thư ng v Qu c h i, ti p thu ý ki n các v i bi u Qu c h i và ngh không quy nh trong Lu t v giao các t ch c xã h i- ngh nghi p ư c công b nh m c, ch tiêu kinh t - k thu t. Tuy nhiên, tranh th và phát huy ư c vai trò c a các t ch c xã h i-ngh nghi p, ngh Chính ph c n có quy nh hư ng d n các t ch c này ư c tham gia xây d ng các nh m c, ch tiêu kinh t -k thu t trư c khi công b . - V s a i, b sung i u 54. Các bư c thi t k xây d ng công trình và i u 59. ThNm nh, phê duy t thi t k xây d ng công trình: Có ý ki n cho r ng, i v i ngu n v n nhà nư c thì vi c th c hi n các bư c thi t k xây d ng công trình ã bao g m các n i dung c a c p phép xây d ng; i v i ngu n v n tư nhân, thì ch c n xin gi y phép xây d ng là , không c n thNm nh thi t k cơ s . Vì v y, c n quy nh rõ ràng tránh trùng l p khi thNm tra thi t k cơ s và c p phép xây d ng. y ban Thư ng v Qu c h i th y r ng, quy nh ngư i có thNm quy n quy t nh u tư (chính là ch u tư trong trư ng h p d án c a tư nhân) t ch u trách nhi m v vi c thNm nh thi t k cơ s cũng như các n i dung khác c a d án khi thNm nh và phê duy t d án u tư xây d ng công trình t i kho n 2 i u 59 cùng v i quy nh t i i u 62 v gi y phép xây d ng c a Lu t xây d ng hi n hành ã th hi n ư c nguyên t c nói trên. oàn BQH Thành ph H Chí Minh trong công văn s 230/ B-TH ngày 2/6/2009 góp ý v d án Lu t cho r ng, d th o Lu t ư c s a i như quy nh trong Ngh nh s 12/2009/N -CP[4] ngày 12/2/2009 s làm xu t hi n nh ng b t c p trên th c t , làm phát sinh chi phí, t n kém th i gian không c n thi t, c th là khi l p thi t k cơ s kèm theo d án, n u cơ quan thNm nh d án hay cơ quan ư c h i ý ki n v thi t k cơ s ch c n s a 1 tiêu chí nào ó (ví d kho ng lùi các phía, m t , h s s d ng t, ch u xe,…) d n n thay i di n tích sàn xây d ng thì toàn b d án ph i “làm l i g n như t u”, gây t n kém v t ch t và th i gian, c bi t v i d án l n. y ban Thư ng v Qu c h i th y r ng, n u quy nh như trong d th o Lu t s có th d n n khi tri n khai th c t thì ngư i có thNm quy n quy t nh u tư v n ph i xin ý ki n cơ quan qu n lý nhà nư c v thi t k cơ s , do ó có th x y ra trư ng h p như ý ki n oàn BQH TPHCM ã nêu. Do ó, xin b sung quy nh theo hư ng ngư i
 7. có thNm quy n quy t nh u tư không b t bu c ph i l y ý ki n các cơ quan có liên quan v thi t k cơ s mà ch l y ý ki n n u th y c n thi t. Ngoài ra, xin ch nh s a k thu t t i 2 i u này (chuy n n i dung kho n 2 i u 54 xu ng kho n 2 i u 59) làm rõ hơn v n các i bi u nêu và th hi n l i kho n 2 i u 59 như trong d th o Lu t như sau: “2. Ngư i quy t nh u tư t ch u trách nhi m v vi c thNm nh thi t k cơ s và các n i dung khác c a d án khi thNm nh d án u tư xây d ng công trình phê duy t d án; trong trư ng h p c n thi t, ngư i có thNm quy n quy t nh u tư g i h sơ l y ý ki n các cơ quan liên quan v thi t k cơ s . Trong n i dung phê duy t d án ph i xác nh rõ các gi i pháp thi t k cơ s c n tuân th và các gi i pháp thi t k cơ s cho phép ch u tư ư c thay i trong các bư c thi t k ti p theo.” -V s a i, b sung i u 55. Thi tuy n thi t k ki n trúc công trình xây d ng a s ý ki n tán thành s a i i u này theo hư ng ch quy nh b t bu c thi tuy n thi t k ki n trúc công trình xây d ng i v i công trình công c ng có quy mô l n, có yêu c u ki n trúc c thù như ã ư c thi t k t i kho n 2; i v i các công trình khác thì nên ch u tư quy t nh. Có ý ki n ngh làm rõ th nào là công trình công c ng có quy mô l n, có yêu c u ki n trúc c thù. Ti p thu ý ki n trên, sau khi rà soát l i, cho rõ hơn, y ban Thư ng v Qu c h i xin ch nh lý i u 55 c a d th o Lu t theo hư ng các công trình công c ng có quy mô l n, có yêu c u ki n trúc c thù thì b t bu c ph i t ch c thi tuy n ho c tuy n ch n phương án thi t k ki n trúc, vi c l a ch n phương th c c th do ngư i quy t nh u tư quy t nh. i v i các công trình khác, vi c thi tuy n ho c tuy n ch n phương án thi t k ki n trúc do ch u tư quy t nh. 4. V s a i, b sung m t s i u c a Lu t u th u - Quy nh v ch nh th u ( i u 20): V v n này, có các lo i ý ki n như sau: C n quy nh c th v h n m c giá tr gói th u ư c ch nh th u trong Lu t, không nên giao Chính ph quy nh; c n có quy nh riêng v ch nh th u i v i các d án vùng sâu, vùng xa; cho phép ch nh th u i v i m t s công trình c thù, i v i hàng hóa, ph tùng thay th ph c v s n xu t kinh doanh; quy nh ch t ch hơn tiêu chí ch nh th u. V các v n nêu trên, y ban Thư ng v Qu c h i xin ư c gi i trình như sau: Vi c giao cho Chính ph quy nh c th n i dung này trong Ngh nh nh m t o s ch ng và linh ho t ng phó khi th trư ng thay i. N u quy nh c th giá tr gói th u ư c ch nh th u trong Lu t thì khi c n thi t thay i s ph i ch is a i Lu t và như v y s nh hư ng nhi u n ti n d án ho c các v n khác. Vì v y, các trư ng h p c th , tiêu chí i v i gói th u, d án ư c áp d ng ch nh th u như các gói th u vùng sâu, vùng xa, gói th u mang tính ch t c thù…s ư c quy nh trong Ngh nh t o s linh ho t khi c n thay i chính sách cho phù h p v i ch trương phát tri n kinh t - xã h i trong t ng th i kỳ. tránh ch nh th u tràn lan,
 8. kho n 2 i u 20 Lu t u th u hi n hành ã quy nh: Khi th c hi n ch nh th u, ph i l a ch n m t nhà th u ư c xác nh là có năng l c và kinh nghi m áp ng các yêu c u c a gói th u và ph i tuân th quy trình th c hi n ch nh th u do Chính ph quy nh. Do v y, y ban Thư ng v Qu c h i ngh gi như d th o Lu t. V ngh b quy nh v so sánh hi u qu gi a áp d ng hình th c ch nh th u và u th u; quy nh c thù v u th u i v i d án xây d ng-chuy n giao (BT), y ban Thư ng v Qu c h i th y r ng, d th o quy nh phân c p m nh hơn cho ngư i có thNm quy n ư c quy n quy t nh v hình th c l a ch n nhà th u (g m c hình th c ch nh th u) i v i t ng gói th u c th , trong khi ó ch nh th u là hình th c h n ch c nh tranh. Do v y, quy nh như d th o Lu t t o cơ s pháp lý cho Ngh nh hư ng d n theo hư ng: khi trình ngư i có thNm quy n phê duy t, ch u tư c n gi i trình rõ hi u qu c a vi c ch nh th u i v i gói th u c th ó so v i vi c t ch c u th u nh m b o m hi u qu kinh t , tính công b ng, minh b ch và h n ch ch nh th u tràn lan. V ý ki n ngh làm rõ n i hàm c a khái ni m gói th u có tính ch t bí m t qu c gia, c p bách vì l i ích qu c gia, y ban Thư ng v Qu c h i cho r ng, n i hàm c a khái ni m "bí m t qu c gia" ã ư c quy nh c th Pháp l nh s 62-LCT/H NN8 ngày 28/10/1991 v b o v bí m t nhà nư c; tiêu chí gói th u "c p bách vì l i ích qu c gia" xin ư c c th hóa trong Ngh nh c a Chính ph . Còn vi c ch nh th u i v i d án BT ư c i u ch nh theo quy nh c a pháp lu t v u tư. Vì v y, xin ư c ch nh s a k thu t và th hi n như trong d th o Lu t. - Quy nh v x lý vi ph m ( i u 12 và i u 75) Có ý ki n cho r ng, quy nh c a Lu t u th u hi n hành v x lý vi ph m ã rõ, x y ra tiêu c c là do ngư i th c hi n không úng; ý ki n khác cho r ng, quy nh ch tài i v i nhà th u như hi n nay còn quá nh , do ó, ngh cá nhân, t ch c b ph t c nh cáo 2 l n liên t c s b c m tham gia ho t ng u th u thay vì quy nh 3 l n như D th o; b sung thêm trư ng h p Ch u tư trì hoãn không b o m ti n u tư theo quy nh; c n quy nh cách th c theo dõi s l n vi ph m. Ngoài ra, có ý ki n ngh không c n quy nh vi c x lý vi ph m i v i hành vi s d ng lao ng nư c ngoài khi lao ng trong nư c có kh năng th c hi n và áp ng vì ã ư c quy nh trong văn b n pháp lu t khác. y ban Thư ng v Qu c h i xin ư c gi i trình như sau: - Lu t u th u và các văn b n hư ng d n hi n hành ã quy nh tương i rõ v các hình th c, n i dung x lý vi ph m, m nh x lý t ch c, cá nhân vi ph m. C th là: t ch c, cá nhân b ph t c nh cáo 5 l n liên t c thì b c m tham gia u th u trên toàn qu c; ch u tư, ngư i có thNm quy n ph i có trách nhi m g i thông tin v các t ch c, cá nhân b x lý vi ph m ăng t i công khai trên Báo u th u và trang thông tin i n t v u th u nh m giúp các ch u tư trên toàn qu c theo dõi ư c thông tin nhà th u vi ph m lo i b nhà th u ó trong gói th u c a mình[5]. Tuy nhiên, xu t phát t yêu c u th c t , D th o Lu t ã b sung thêm 04 hành vi c th s b x lý vi ph m v u th u (03 hành vi b c nh cáo và 01 hành vi b c m tham gia u th u) là nh ng hành vi x y ra khá ph bi n trong u th u th i gian qua. D th o cũng quy nh t ch c, cá nhân b ph t c nh cáo ‘t 03 l n tr lên’ s b c m
 9. tham gia u th u thay vì ‘05 l n liên t c’ như quy nh hi n hành nh m tăng ch tài x lý vi ph m và tránh vi c c tình hi u l m d n n áp d ng sai quy nh c a pháp lu t. Tuy nhiên, sau khi rà soát l i i u này, y ban Thư ng v Qu c h i th y r ng, n u t ch c, cá nhân vi ph m nhi u l n nhưng không 3 l n liên t c thì s lách ư c quy nh này. Do v y, xin ư c ch nh s a l i i m c kho n 1 i u 75 d th o Lu t như sau: “c) C m tham gia ho t ng u th u i v i t ch c, cá nhân vi ph m quy nh t i i u 12 c a Lu t này ho c có t ba hành vi vi ph m tr lên b c nh cáo theo quy nh t i i m a kho n này.” - V ý ki n ngh b sung ch tài x ph t i v i trư ng h p ch u tư trì hoãn tri n khai th c hi n d án d n n không b o m ti n u tư, y ban Thư ng v Qu c h i th y r ng, trách nhi m và nghĩa v c a ch u tư ư c quy nh trong h p ng c a t ng gói th u c th . Lu t cũng ã có quy nh ch tài x ph t i v i trư ng h p ch u tư không b o m th i gian trong u th u theo quy nh c a Lu t. Do v y, không c n thi t b sung n i dung nêu trên vào D th o tránh trùng l p. - i v i v n lao ng nư c ngoài, Lu t u th u hi n hành ã có quy nh h sơ m i th u ph i có yêu c u c th và tiêu chuNn ánh giá v nhân s i v i t ng gói th u và sau khi nhà th u nư c ngoài trúng th u ph i g i thông tin n B , S chuyên ngành theo dõi và qu n lý. Ngoài ra, nhà th u nư c ngoài trúng th u còn ph i tuân th quy nh c a các Lu t chuyên ngành v v n này. Tuy nhiên Lu t chưa quy nh ch tài x lý trong trư ng h p vi ph m, nên có nhi u ch u tư không coi tr ng v n này, d n n tình tr ng khá nhi u lao ng nư c ngoài, c bi t là lao ng ph thông vào Vi t Nam làm nh ng công vi c mà lao ng trong nư c hoàn toàn có kh năng th c hi n. kh c ph c tình tr ng này, d th o Lu t b sung n i dung này vào các hành vi b c m t i i u 12 có bi n pháp x lý k p th i nh m góp ph n ngăn ch n tình tr ng nêu trên trong lĩnh v c u th u. Do v y, xin ư c gi như d th o Lu t trình Qu c h i. V nh ng n i dung khác: - Có ý ki n cho r ng i u 40 D th o quy nh "Giá h p ng sau i u ch nh không d n n làm tăng t ng m c u tư ư c duy t, tr trư ng h p ư c ngư i có thNm quy n cho phép" là không rõ ràng. y ban Thư ng v Qu c h i th y r ng, quy nh này nh m x lý trư ng h p giá h p ng sau i u ch nh làm tăng t ng m c u tư ã duy t, ây ư c coi là m t tình hu ng trong u th u và thu c thNm quy n xem xét, quy t nh c a ngư i quy t nh u tư và phù h p v i vi c s a i i u 40 c a Lu t Xây d ng. Ti p thu ý ki n c a i bi u Qu c h i, xin làm rõ hơn ch th có thNm quy n cho phép t i kho n 2 i u 57 là ngư i có thNm quy n quy t nh u tư và ch nh s a như trong d th o Lu t. - V ý ki n cho r ng, c n quy nh riêng m t i u trong d th o Lu t v các gói th u ơn gi n, quy mô nh , y ban Thư ng v Qu c h i th y r ng, quy nh v trư ng h p c bi t khác ư c ch nh th u theo quy nh c a Chính ph t i i m kho n 1 i u 20 ã th hi n ư c yêu c u này. Vì v y, xin Qu c h i cho gi như d th o Lu t ã ư c ch nh lý.
 10. 5. V s a i, b sung Lu t Doanh nghi p V ý ki n ngh không s a i u 170 Lu t doanh nghi p quy nh doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài có th l a ch n ăng ký l i trong th i h n 2 năm vì không liên quan tr c ti p n u tư XDCB. Trư ng h p doanh nghi p không ăng ký l i thì ch ư c quy n ho t ng kinh doanh trong ph m vi ngành, ngh và th i h n ư c ghi trong Gi y phép u tư. y ban Thư ng v Qu c h i th y r ng, do vi c hư ng d n và ôn c các doanh nghi p còn thi u c th , chưa k p th i, nên th c t còn nhi u doanh nghi p chưa ăng ký l i và nay có nhu c u ăng ký l i có i u ki n pháp lý ư c c p Gi y ch ng nh n u tư m i, m r ng ngành ngh kinh doanh, nhưng th i h n ăng ký l i ã h t vì Lu t Doanh nghi p có hi u l c t ngày 01/7/2006. Vì v y, m c dù ây không ph i là v n liên quan tr c ti p n u tư xây d ng cơ b n nhưng th c t ang là nguy n v ng c a khá nhi u doanh nghi p, ngh Qu c h i cho phép s a i kho n 2, i u 170 kéo dài th i h n ăng ký l i t 2 năm lên 5 năm như ã trình các doanh nghi p có thêm 2 năm th c hi n ăng ký chuy n i. 6. V s a i, b sung Lu t t ai và Lu t Nhà a s ý ki n các v i bi u Qu c h i tán thành v i n i dung s a i, b sung 2 lu t này, ng th i có m t s ý ki n óng góp c th . y ban Thư ng v Qu c h i xin ti p thu, gi i trình như sau: - V tên g i c a gi y ch ng nh n: xin ti p thu ý ki n i bi u và s a l i tên g i c a gi y là “Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i t” th hi n hai n i dung ch y u là quy n s d ng t và quy n s h u nhà ã ư c quy nh trong Lu t t ai và Lu t nhà , ng th i, phù h p v i n i dung c a Ngh quy t s 07/2007/QH12 v v n này. - V s a i, b sung quy nh th ng nh t c p m t lo i gi y, giao m t cơ quan làm u m i th c hi n: y ban Thư ng v Qu c h i th y r ng, kho n 2 i u 48 Lu t t ai ư c s a i, b sung liên quan n thNm quy n c p gi y ch ng nh n và cơ quan u m i nh n h sơ th c hi n các th t c, do ó xin ưa n i dung này vào i u 52 c a Lu t t ai quy nh v thNm quy n c p gi y ch ng nh n. i v i kho n 4 i u 48, xin b sung quy nh vi c Chính ph hư ng d n v h sơ xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i t. Theo quy nh này, Chính ph s hư ng d n c th x lý các trư ng h p phát sinh bi n ng, như khi th c hi n các quy n mà ch thay i v quy n s d ng t ho c quy n s h u nhà ho c quy n s h u tài s n khác g n li n v i t. V ý ki n cho r ng không nên quy nh b t bu c ăng ký quy n s h u nhà , tài s n khác g n li n v i t, y ban Thư ng v Qu c h i th y r ng, vì t ai là s h u toàn dân, vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t là b t bu c ghi nh n quy n s d ng t h p pháp i v i m t th a t và xác nh vào h sơ a chính nh m xác l p quy n và nghĩa v c a ngư i s d ng t. i v i nhà và tài s n khác g n li n v i t, gi y t ch ng minh s t o l p h p pháp là gi y t g c ch ng nh n quy n s h u, do ó, không b t bu c ph i có ch ng nh n c a cơ quan qu n lý nhà nư c. Lu t nhà hi n hành cũng quy nh trong trư ng h p có yêu c u c a ch s h u nhà thì cơ quan nhà nư c có thNm quy n m i c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà cho h .
 11. Vì v y, ti p thu ý ki n các v i bi u Qu c h i, xin quy nh rõ ch khi ch s h u nhà , tài s n khác g n li n v i t có yêu c u thì cơ quan nhà nư c có thNm quy n m i xác nh n quy n s h u và ghi các n i dung ch ng nh n quy n s h u này vào m t gi y chung là Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i t như ã b sung t i kho n 1 i u 48. i v i tên g i c a cơ quan u m i làm th t c c p gi y ch ng nh n, ti p thu ý ki n các v i bi u Qu c h i, xin không quy nh “Văn phòng ăng ký quy n s d ng t” trong d th o Lu t mà quy nh Cơ quan qu n lý tài nguyên và môi trư ng c p t nh và c p huy n là u m i ti p nh n h sơ và th c hi n các th t c trình y ban nhân dân cùng c p c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i t và giao Chính ph quy nh c th v h sơ, trình t , th t c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i t. - V x lý i v i các lo i gi y ch ng nh n liên quan n quy n s d ng t và quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i t ã ư c c p trư c ngày Lu t này có hi u l c thi hành: Theo quy nh c a d th o Lu t, các lo i gi y ch ng nh n ã c p trư c th i i m Lu t này có hi u l c thi hành v n có giá tr pháp lý, không ph i i l i n u không có nhu c u. Trư ng h p ngư i ã ư c c p gi y ch ng nh n có nhu c u thì ư c i sang lo i gi y m i theo quy nh c a Lu t này mà không ph i n p l phí. i v i các lo i gi y ch ng nh n ã ư c cơ quan có thNm quy n c p trong quá trình qu n lý c a a phương như ý ki n i bi u ã nêu (ví d gi y ch ng nh n quy n s d ng t t m th i), ã ư c x lý trong quy nh c a pháp lu t hi n hành, c th là tên gi y ch ng nh n quy n s d ng t t m th i ã ư c quy nh t i i m b kho n 1 i u 50 c a Lu t t ai, theo ó, ngư i có gi y ch ng nh n quy n s d ng t t m th i có quy n th c hi n các giao d ch như chuy n như ng, cho thuê, th ch p..., ư c b i thư ng khi Nhà nư c thu h i t. - V ý ki n ngh làm rõ các lo i tài s n g n li n v i t và kh năng c p gi y ch ng nh n i v i tài s n g n li n v i t không ph i là nhà , qu n lý Nhà nư c v nhà , c p gi y ch ng nh n cho nhà chung cư, tr s cơ quan, công trình qu c phòng, an ninh, xin ư c gi i trình như sau: + Các lo i tài s n g n li n v i t ã ư c quy nh c th trong pháp lu t hi n hành[6], g m có nhà , công trình xây d ng (công trình công nghi p, nhà máy, xí nghi p, kho bãi, khu công nghi p; công trình giao thông, thu l i, năng lư ng...); vư- n cây lâu năm, r ng cây. + Vi c th ng nh t c p m t lo i gi y ch ng nh n quy n s d ng t, quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i t, giao m t cơ quan làm u m i th c hi n v n b o m quy n qu n lý nhà nư c v nhà c a ngành xây d ng thông qua vi c l p quy ho ch phát tri n nhà , k ho ch th c hi n và vi c c p gi y phép xây d ng nhà ,ban hành các quy nh, tiêu chuNn qu n lý ch t lư ng nhà , công tác thanh tra,... Hi n nay, nhi u B ang th c hi n qu n lý nhà nư c a ngành, a lĩnh v c, nhi m v ch trì, ph i h p trong t ng lĩnh v c c th do Chính ph quy nh. Hơn n a, vi c ch ng nh n quy n s h u nhà ch th c hi n khi có yêu c u c a ch s h u.
 12. + Vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i t xây d ng nhà chung cư, nhà t p th ã ư c quy nh trong pháp lu t t ai và nhà hi n hành[7], c th là t xây d ng nhà chung cư và các công trình ph c v nhà chung cư thu c quy n s d ng chung c a t t c các ch s h u căn h nhà chung cư. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t c p cho các i tư ng s h u căn h theo hình th c s d ng chung. + Theo quy nh c a pháp lu t t ai hi n hành thì t xây d ng tr s cơ quan nhà nư c ư c c p gi y ch ng nh n ghi tên cơ quan, t ch c ó; t xây d ng công trình qu c phòng, an ninh thì c p gi y ch ng nh n cho ơn v vũ trang nhân dân ang tr c ti p s d ng, t xây d ng các d án s n xu t ư c c p gi y ch ng nh n cho các ch d án. + Theo quy nh c a pháp lu t hi n hành[8] thì cây r ng, cây lâu năm ư c ghi nh n trên gi y ch ng nh n quy n s d ng t và h sơ a chính. Kho n 8 i u 3 Lu t b o v và phát tri n r ng cũng quy nh quy n s d ng r ng, quy n s h u r ng s n xu t là r ng tr ng ư c ghi trong Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, trong h sơ a chính. Như v y, pháp lu t hi n hành ã quy nh và th c ti n các a phương ã c p ch ng nh n i v i các tài s n khác g n li n v i t khi có yêu c u. 7. V các v n khác - Có m t s ý ki n ngh d th o Lu t c n b sung quy nh v gi i phóng m t b ng, là v n có nhi u vư ng m c, liên quan tr c ti p n u tư XDCB; b sung thêm ph n u th u trong Lu t di s n văn hóa; s a i, b sung các quy nh trong khâu thanh quy t toán; b sung s a i m t s i u c a Lu t u tư. y ban Thư ng v Qu c h i th y r ng: n bù, b i thư ng gi i phóng m t b ng ang là v n r t ph c t p, nh y c m, liên quan n quy ho ch, k ho ch s d ng t, nh giá t c a Nhà nư c, b i thư ng, tái nh cư cho ngư i có t b thu h i,… Hi n nay, các cơ quan c a Chính ph ã trình và Chính ph chuNn b ban hành Ngh nh s a i, b sung các ngh nh có liên quan v v n này. i v i m t s v n khác c n ph i s a i, b sung các lu t có liên quan, y ban Thư ng v Qu c h i ngh Chính ph ti p t c ch o, nghiên c u trình Qu c h i vào th i gian t i ây mà không ưa vào d án Lu t này. - V th ng nh t các khái ni m, thu t ng trong các lu t: Vi c áp d ng th ng nh t các khái ni m, thu t ng trong các lu t có cùng n i dung nhưng có tên g i khác nhau, như: Báo cáo u tư, Báo cáo nghiên c u ti n kh thi, D án u tư xây d ng công trình, Báo cáo nghiên c u kh thi, Báo cáo kinh t - k thu t, Ch u tư, Ch d án... trong Lu t u th u và Lu t Xây d ng nh m t o thu n l i hơn cho t ch c, cá nhân trong vi c trình, phê duy t d án u tư. y ban Thư ng v Qu c h i ngh giao Chính ph hư ng d n và xin ch nh lý c th như trong i u 7 c a d th o Lu t. -V i u kho n thi hành:
 13. D th o Lu t ngh th i i m Lu t có hi u l c thi hành t ngày 01/8/2009 và nhi u i bi u th ng nh t th i h n trên. Tuy nhiên, có ý ki n cho r ng, d th o Lu t có t i 7 i u giao Chính ph quy nh, v i th i gian g p như v y khó chuNn b ban hành k p các văn b n hư ng d n thi hành Lu t; do v y ngh Lu t này có hi u l c thi hành t u năm 2010. y ban Thư ng v Qu c h i th y r ng, như ã nêu trên, nhi u n i dung quy nh trong D án Lu t này ã ư c các cơ quan h u quan chuNn b nhi u l n và ã chuNn b các i u ki n th c hi n. Xu t phát t s c n thi t ban hành Lu t nh m tháo g khó khăn, gi i quy t ngay nh ng vư ng m c trong quy trình, th t c u tư XDCB, y ban Thư ng v Qu c h i xin Qu c h i cho ư c gi th i i m Lu t có hi u l c thi hành như ã trình; ng th i, ngh Chính ph s m ban hành văn b n hư ng d n thi hành úng ti n . Ngoài nh ng v n ti p thu, gi i trình trên ây, U ban thư ng v Qu c h i ã ch o các cơ quan h u quan rà soát và ch nh lý v k thu t văn b n và ư c th hi n như trong D th o Lu t. Kính thưa các v i bi u Qu c h i, Trên ây là Báo cáo gi i trình, ti p thu, ch nh lý D án Lu t s a i, b sung m t s i u c a các lu t liên quan n u tư xây d ng cơ b n. U ban thư ng v Qu c h i kính trình Qu c h i xem xét, quy t nh. TM. U BAN THƯ NG V QU C H I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n c Kiên [1] Theo báo cáo s 76/CP-KTTH c a Chính ph ngày 15/5/2009 trinh Qu c h i t i kỳ h p th 5. [2] Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 10/2/2009 c a Chính ph quy nh v i u ch nh d án, i m a kho n 1 i u 14 quy nh: b nh hư ng b i thiên tai như ng t, bão, lũ, l t, sóng th n, ch h a ho c các s ki n b t kh kháng khác. [3] Quy t nh s 80/2005/Q -TTg ngày 18/4/2005 c a Th tư ng Chính ph [4] i m a, kho n 3 i u 2 Ngh nh s 12/2009/N -CP quy nh: i v i các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c k c các d án thành ph n, Nhà nư c qu n lý toàn b quá trình u tư xây d ng t vi c xác nh ch trương u tư, l p d án, quy t nh u tư, l p thi t k , d toán, l a ch n nhà th u, thi công xây d ng n khi nghi m thu, bàn giao và ưa công trình vào khai thác s d ng [5] Kho n 4 i u 66 Ngh nh 58/2008/N -CP; Kho n 3 i u 75 c a Lu t và kho n 3 i u 63 Ngh nh 58/2008/N -CP [6] i u 174 c a B Lu t Dân s , kho n 2 i u 3 Lu t Xây d ng, Kho n 8 i u 3 Lu t B o v và phát tri n r ng, Ngh nh s 08/2000/N -CP quy nh v ăng ký giao d ch b o m, Ngh nh s 181/2004/N -CP, Ngh nh s 95/2005/N -CP quy nh v c p gi y ch ng nh n quy n s h u công trình.
 14. [7] i u 11 c a Lu t nhà , i u 46 c a Ngh nh s 181/2004/N -CP. [8] Kho n 1 i u 44 Ngh nh 181/2004/N -CP.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản