Báo cáo số 443/BC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
58
lượt xem
2
download

Báo cáo số 443/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 443/BC-BYT về tình hình dịch cúm A(H1N1), dịch tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả và các biện pháp đã triển khai do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 443/BC-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 443/BC-BYT Hà N i, ngày 21 tháng 5 năm 2009 BÁO CÁO TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H1N1), TIÊU CH Y CÁP DO PH Y KHU N T VÀ CÁC BI N PHÁP Ã TRI N KHAI Kính g i: Th tư ng Chính ph Ti p theo Báo cáo s 3515/BC-BYT ngày 18/5/2009, B Y t xin báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình d ch cúm A(H1N1), d ch tiêu ch y c p do phNy khuNn t và các bi n pháp ã tri n khai n ngày 21/5/2009 như sau: I. TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H1N1) 1. Tóm t t v chuy n bay t M v Vi t Nam có b nh nhân cúm A(H1N1) Theo thông báo c a i s quán Hàn Qu c t i Vi t Nam và thông báo c a Trung tâm Ki m d ch y t qu c t TP. H Chí Minh, Trung tâm Ki m d ch Y t qu c t Hà N i, ngày 17/5/2009, trên chuy n bay t M v Vi t Nam quá c nh Hàn Qu c có 01 hành khách v i bi u hi n tri u ch ng nghi ng cúm A (H1N1), cơ quan y t Hàn Qu c ã t ch c cách ly và xét nghi m, c th như sau: H và tên: Lê Th Bích, 22 tu i Qu c t ch: M , g c Vi t K t qu xét nghi m: Dương tính v i cúm A(H1N1) t i Hàn Qu c ngày 18/5/2009. Chuy n bay: S hi u OZ731 t Seattle, M v Vi t Nam, qua Hàn Qu c ngày 17/5/2009. i cùng v i ch Bích trên chuy n bay có 35 hành khách ã nh p c nh Vi t Nam, lưu trú t i 12 t nh, thành ph g m: TP. H Chí Minh (18), B n Tre (1), ng Nai (1), Kiên Giang (1), Long An (2), Phú Yên (1), Sóc Trăng (3), Tây Ninh (1), ã N ng (1), Vũng Tàu (3), Vĩnh Long (2), Hòa Bình (1). B Y t ã ch o th c hi n giám sát và qu n lý các hành khách này (kèm theo danh sách). 2. Tình hình d ch trên th gi i
  2. Tính n ngày 21/5/2009, theo báo cáo c a T ch c Y t th gi i ã có 41 nư c chính th c thông báo ghi nh n 10.243 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1), trong ó 80 trư ng h p t vong. Trong ngày ghi nh n thêm 513 trư ng h p m c và 1 trư ng h p t vong. Hy L p là nư c m i xác nh n có trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1). M có s dương tính b sung nhi u nh t 346 trư ng h p chi m 83,8% trong t ng s 413 trư ng h p b sung. Nh t B n có s dương tính m i tăng nhanh (51 trư ng h p chi m 24,3% t ng s trư ng h p dương tính t i Nh t B n trong vòng 12 ngày qua t 09-21/5/2009 (danh sách các nư c kèm theo). 3. T i Vi t Nam Trong ngày 20/05/2009, t i 17 c a khNu ư ng không, ư ng b , ư ng th y (Tân Sơn Nh t, N i Bài, à N ng, H i Phòng, L ng Sơn, Tây Ninh, Qu ng Tr , An Giang, Qu ng Ninh, Lào Cai, Kon Tum, Kiên Giang, Lai Châu, Hà Tĩnh, Hà Giang, Qu ng Ngãi, i n Biên) ã giám sát 15.859 hành khách nh p c nh trong ó có 340 hành khách t M , 219 hành khách t Mexico và 3.751 hành khách t các vùng có nguy cơ khác; có 3 trư ng h p nghi ng (Tân Sơn Nh t: 2, Tây Ninh:1). Tích lũy t ngày 25/4/2009 n nay có 349.112 hành khách nh p c nh t M , Mexico, và m t s qu c gia nguy cơ khác, phát hi n 63 trư ng h p nghi ng cúm A(H1N1), ã t ch c cách ly và xét nghi m k p th i, k t qu u âm tính v i cúm A(H1N1). T i Vi t Nam, n nay chưa ghi nh n trư ng h p b nh nhân cúm A(H1N1). II. TÌNH HÌNH DNCH TIÊU CH Y C P DO PH Y KHU N T Theo báo cáo c a Vi n V sinh D ch t Trung ương t ngày 19-21/5/2009 có 3 trư ng h p tiêu ch y dương tính v i phNy khuNn t t i t nh Vĩnh Phúc trong s 163 trư ng h p tiêu ch y c p ư c báo cáo t i 10 t nh, thành ph . Tính t ngày 20/4/2009 n 21/5/2009 c nư c ã ghi nh n 56 trư ng h p dương tính v i phNy khuNn t t i 12 t nh, thành ph , c th : TT Tên t nh Th i gian TH lâm S ca S m c S (+) S (+) xu t hi n sàng t dương c ng c ng t d ch u ngày 19- tính t 19- d n d n vong tiên 21/5/2009 21/5/2009 1 Hà N i 09/4/2009 78 0 425 4 0 2 H i Phòng 03/5/2009 5 0 46 4 0 3 B c Ninh 02/5/2009 29 0 126 26 0 4 Thanh Hóa 02/5/2009 4 0 27 7 0 5 Nam nh 08/5/2009 6 0 12 2 0 6 H i Dương 12/5/2009 24 0 36 2 0
  3. 7 Qu ng Ninh 10/5/2009 1 0 2 1 0 8 Ninh Bình 12/5/2009 0 0 2 2 1 9 Hà Nam 11/5/2009 3 0 4 1 0 10 Hòa Bình 13/5/2009 0 0 1 1 0 11 Thái Bình 12/5/2009 7 0 10 3 0 12 Vĩnh Phúc 08/5/2009 6 3 6 3 0 C ng 163 3 697 56 1 II. CÁC HO T NG Ã TRI N KHAI T NGÀY 19-21/5/2009 1.Ngày 19/5/2009, B Y t ã yêu c u h th ng giám sát sàng l c t i c a khNu, ch o Giám c S Y t các t nh giám sát ch t ch các hành khách cùng chuy n bay v i trư ng h p Lê Th Bích v Vi t Nam và tăng cư ng giám sát ngư i nh p c nh Vi t Nam t các vùng có d ch. 2.S Y t TP. H Chí Minh ã ch ng ph i h p v i B Y t , công an c a khNu và các ơn v liên quan l p danh sách các hành khách nh p c nh Vi t Nam qua sân bay Tân Sơn Nh t, ch o các ơn v y t giám sát, qu n lý các hành khách này theo quy nh; ng th i ã thông báo cho các t nh khác có hành khách trên chuy n bay n lưu trú ch ng giám sát. S Y t TP. H Chí Minh ã t ch c xe ưa ón các hành khách n cơ s y t ki m tra s c kh e, hư ng d n các bi n pháp ch ng lây nhi m cúm A(H1N1) và t theo dõi s c kh e thông báo cho cơ quan y t a phương hàng ngày. 3.Hi n t i, s c kh e các hành khách nêu trên n nh, chưa có bi u hi n b nh. 4.B Y t T ch c h p Trư ng các Ti u ban – Ban ch o phòng ch ng i d ch cúm ngư i th o lu n v các bi n pháp phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) trong trư ng h p d ch xâm nh p và phát tri n t i Vi t Nam. 5.B Y t ã c oàn công tác ki m tra v công tác phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) và d ch tiêu ch y c p do phNy khuNn t , ki m tra v công tác v sinh an toàn th c phNm t i 11 t nh, thành ph tr ng i m. II. NH N NNH, D BÁO 1. D ch cúm A(H1N1) –Trên th gi i, s trư ng h p m c m i tăng lên nhanh, hàng ngày có kho ng 400- 1.000 trư ng h p dương tính m i, và có 01 nư c m i xác nh n có trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1). –T i Châu Á ã ghi nh n t i Nh t, Hàn Qu c, Trung Qu c, Thái Lan; s m c t i Nh t B n tăng nhanh hàng ngày, ã có hi n tư ng lây truy n t ngư i sang ngư i t i c ng ng.
  4. –Lư ng hành khách nh p c nh Vi t Nam l n, trung bình m i ngày có kho ng 4.000- 5.000 hành khách nh p c nh Vi t Nam t các khu v c có d ch trong ó có th có b nh nhân cúm A(H1N1) chưa bi u hi n b nh. –Nguy cơ d ch xâm nh p vào Vi t Nam trong th i gian t i là r t l n. 2. D ch Tiêu ch y c p do phNy khuNn t –D ch t i m t s t nh, thành ph có xu hư ng ch ng l i sau các bi n pháp ch ng d ch quy t li t, ki m tra ch t ch các cơ s cung c p, ch bi n và bán th t chó như Hà N i, H i Phòng. –Do i u ki n v sinh t i m t s a phương chưa t t, công tác v sinh an toàn th c phNm còn nhi u h n ch , hơn n a trong i u ki n giao lưu qua l i gi a các khu v c ngày càng gia tăng, th i ti t mùa hè nóng Nm, mưa nhi u d gây ng p l t t o i u ki n cho vi c phát tán m m b nh nên trong th i gian t i có th s ghi nh n thêm m t s t nh có trư ng h p m c tiêu ch y c p do phNy khuNn t , r i rác. III. KHÓ KHĂN –Vùng d ch ngày càng tăng, do ó s ngư i c n ph i cách ly ngày càng nhi u, hi n t i, các i m cách ly không th áp ng ư c v i nhu c u gia tăng nhanh, c bi t là t i TP. Hà N i và TP. H Chí Minh, ngư i cách ly có qu c t ch t nhi u qu c gia, nhi u thành ph n khác nhau, do ó nhu c u và yêu c u sinh ho t ăn u ng cao, n u không áp ng s khó khăn trong vi c th c hi n cách ly 7 ngày theo quy nh. –Trong trư ng h p d ch cúm xâm nh p vào Vi t Nam, nhu c u kinh phí tri n khai các ho t ng ch ng d ch là r t l n, c bi t cho các ho t ng giám sát, x lý d ch, i u tr b nh nhân và truy n thông t i c ng ng. Tuy nhiên n nay, lư ng kinh phí chưa áp ng nhu c u ch ng d ch. IV. KI N NGHN B Y t trân tr ng ngh Th tư ng Chính ph ch o m t s n i dung sau: 1.Cho phép các ơn v , a phương ư c b trí và có ngân sách chi cho các ho t ng chNn oán, cách lyb t bu c t i cơ s khám, ch a b nh. 2.B Ngo i giao, B Tài chính, T ng c c H i quan, Công an c a khNu, T ng c c hàng không dân d ng Vi t Nam thông báo s m hành khách i t vùng d ch v Vi t Nam cho B Y t k p th i theo dõi các trư ng h p nguy cơ cao. 3.Cho ý ki n v các ki n ngh c a B Y t t i Công văn s 2720/BYT-KH-TC ngày 06/5/2009 v vi c b sung kinh phío phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) và Báo cáo s 411/BC-BYT ngày 12/5/2009 báo cáo tình hình d ch cúm A(H1N1), d ch tiêu ch y c p do phNy khuNn t B Y t chuNn b s m công tác phòng ch ng d ch. B Y t ti p t c ph i h p ch t ch v i T ch c Y t th gi i, B Y t các nư c theo dõi ch t ch tình hình d ch cúm A(H1N1), giám sát ch t ch các hành khách n Vi t Nam t các vùng có d ch và thư ng xuyên báo cáo Th tư ng Chính ph ./.
  5. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr nh Quân Hu n
Đồng bộ tài khoản