Báo cáo số 450/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
3
download

Báo cáo số 450/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 450/BC-BYT về Tình hình bệnh cúm A(H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch từ ngày 19/5/2006 đến ngày 23/5/2006 của Bộ Y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 450/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 450/BC-BYT Hà N i, ngày 24 tháng 05 năm 2006 BÁO CÁO TÌNH HÌNH B NH CÚM A(H5N1) VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH T NGÀY 19/5/2006 N NGÀY 23/5/2006 B Y t xin báo cáo tình hình b nh cúm A(H5N1) và m t s bi n pháp phòng, ch ng d ch đã tri n khai trong tu n như sau: I.TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) NGƯ I: 1. Tình hình trên Th gi i: T i Indonesia: Theo Thông báo c a T ch c Y t th gi i ngày 18 - 19/5/2006, B Y t Indonesia ã ghi nh n 8 trư ng h p m c m i cúm A(H5N1), trong ó 7 trư ng h p t vong. - Trư ng h p th nh t: B nh nhân n 38 tu i, là trư ng h p m c m i cúm A(H5N1) u tiên t i Thành ph Surabaya, phía ông Java. Kh i b nh ngày 02/5/2006, nh p vi n ngày 07/5/2006 và t vong ngày 12/5/2006. - Trư ng h p th hai: B nh nhân nam 12 tu i, s ng Bekari, phía ông Jakarta. Nh p vi n ngày 07/5/2006, t vong ngày 13/5/2006. - Sáu trư ng h p còn l i u là thành viên trong 1 gia ình thu c t nh Karo, phía B c Sumatra. Trong ó Ch h là m t ph n 37 tu i, kh i b nh ngày 27/4/2006 và t vong ngày 04/5/2006. Hi n chưa kh ng nh ư c nguyên nhân ch t c a b nh nhân vì không l y ư c m u b nh phNm ti n hành xét nghi m. Sáu trư ng h p m c cúm A(H5N1) trong gia ình c a b nh nhân trên là: + Trư ng h p th 1 và 2 : B nh nhân 15 tu i và 17 tu i là con trai c a ch h , t vong ngày 09/5/2006 và 12/5/2006. + Trư ng h p th 3: B nh nhân n 28 tu i, là em gái c a ch h và t vong ngày 10/5/2006. + Trư ng h p th 4; là con gái 18 tháng tu i c a b nh nhân trên, t vong ngày 14/5/2006. + Trư ng h p th 5: B nh nhân nam 25 tu i, con trai c a ch h , là b nh nhân duy nh t còn s ng trong gia ình, hi n ang ư c i u tr t i b nh vi n. + Trư ng h p th 6: là cháu trai c a ch h 10 tu i, t vong ngày 13/5/2006.
  2. - Hi n nay T ch c Y t th gi i ang ph i h p v i các nhà ch c trách a phương xác nh nguyên nhân m c b nh và xác nh có kh năng lây nhi m t ngư i sang ngư i hay không. n nay t i Indonesia ã ghi nh n 41 trư ng h p m c cúm A(H5N1) trong ó 32 trư ng h p t vong. T i Ai C p: Ngày 18/5/2006, B Y t Ai C p ã ghi nh n thêm 01 trư ng h p m c cúm A(H5N1). B nh nhân n 75 tu i, s ng t nh Al Minya, kh i b nh ngày 11/5/2006 và t vong ngày 18/5/2006. H u h t các trư ng h p m c cúm A(H5N1) t i Ai C p u ư c kh ng nh có ngu n lây nhi m t gia c m m c b nh. n nay t i Ai C p ã ghi nh n 14 trư ng h p m c cúm A(H5N1) trong ó 6 trư ng h p t vong. 2. T i Vi t Nam: Trong tu n t ngày 13/5/2006 n 18/5/2006 không ghi nh n trư ng h p nào dương tính v i cúm A(H5N1). K t ngày 14/11/2005 n nay ã 6 tháng không ghi nh n trư ng h p m c m i cúm A (H5N1) ngư i. Tính t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong. K t tháng 12/2003 n nay, trên th gi i ã ghi nh n 217 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó có 123 trư ng h p t vong t i 10 qu c gia: Azerbaijan (m c 8, ch t 5), Campuchia (m c 6, ch t 6), Trung Qu c (m c 18, ch t 12), Djibouti (m c 01, ch t 0), Ai C p (m c 14, ch t 06), Indonesia (m c 41, ch t 32), Iraq (m c 02, ch t 02), Thái Lan (m c 22, ch t 14), Th Nhĩ Kỳ (m c 12, ch t 04), Vi t Nam (m c 93, ch t 42). II. CÁC HO T NG PHÒNG CH NG DNCH Ã TRI N KHAI: 1. C oàn cán b tham d H i ngh chi n lư c s c kho toàn c u l n th 59 t i Geneva, Thu S t ngày 22/5 - 27/5/2006. 2. Ph i h p v i U ban qu c gia APEC 2006 chuNn b v n i dung và thành ph n tham d và c các chuyên gia y t tham gia di n t p mô ph ng trong khuôn kh APEC. 3. Ti p t c phân ph i và hư ng d n các a phương ti p nh n các trang thi t b , hoá ch t, trang b phòng ch ng d ch t I. 4. Làm vi c v i T ch c qu c t JICA - Nh t B n chuNn b cho vi c xây d ng phòng xét nghi m an toàn sinh h c c p III t i Vi n V sinh d ch t Trung ương. Ti p t c xin ý ki n góp ý Quy t nh thành l p Ban Tư v n an toàn sinh h c và hoàn ch nh Quy nh v an toàn sinh h c trong phòng xét nghi m c p I,II,III.
  3. 5. Làm vi c v i các chuyên gia qu c t ti p t c hoàn ch nh K ho ch hành ng phòng ch ng i d ch cúm giai o n 2006 - 2010 t i Vi t Nam. 6. Tri n khai các ho t ng giai o n II c a D án “Tăng cư ng qu n lý các tình hu ng khNn c p v y t t i Vi t nam - t p trung vào vi c phòng ch ng các b nh d ch ti m Nn, bao g m cúm gia c m c l c cao (HPAI)” trong d án h p tác WHO/FAO/UNDP. 7. T ch c các l p t p hu n v các bi n pháp b o v phòng ng a cúm A(H5N1) các t nh/thành ph theo 3 khu v c B c, Trung , Nam. 8. ChuNn b t ch c H i th o tri n khai K ho ch hành ng phòng ch ng i d ch cúm ngư i cho các i bi u B , ngành là thành viên c a Ban ch o Qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i. 9. ChuNn b H i th o b sung và hoàn ch nh Tài li u hư ng d n th c hi n c nh báo s m và áp ng nhanh, kh ng ch d ch cúm do ch ng vi rút gây i d ch và phòng ng a i d ch cúm ngư i. 10. Ph i h p S Y t t nh Vĩnh Phúc chuNn b t ch c di n t p phòng ch ng i d ch cúm ngư i (d ki n ngày 27/5/2006). 11. Ti p t c ph i h p tham gia tri n lãm công tác phòng ch ng cúm gia c m t i TP. H Chí Minh và TP. Hà N i t ngày 23/5/2006 n ngày 28/5/2006. 12. T ng h p ý ki n góp ý c a thành viên Ban So n th o và T biên t p và ti p t c hoàn ch nh D th o Lu t phòng ch ng b nh truy n nhi m l n th 6. 13. Ti p t c giám sát ch t ch tình hình d ch b nh trên th gi i và trong nư c ăng t i thông tin trên trang Web c a B Y t . Ti p t c ch o các ơn v ki m d ch y t biên gi i giám sát ch t ch t i các c a khNu có các i tư ng nh p c nh t vùng có d ch SARS cũ vào Vi t Nam, hi n chưa phát hi n trư ng h p nào nghi nhi m cúm A(H5N1). B Y t báo cáo và xin ý ki n ch o c a Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph ti p t c th c hi n. Xin trân tr ng c m ơn! TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Hán
Đồng bộ tài khoản