Báo cáo số 482/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
39
lượt xem
1
download

Báo cáo số 482/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 482/BC-BYT về tình hình bệnh cúm A(H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch từ ngày 24/5/2006 đến ngày 31/5/2006 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 482/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 482/BC-BYT Hà N i, ngày 01 tháng 06 năm 2006 BÁO CÁO TÌNH HÌNH B NH CÚM A(H5N1) VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH T NGÀY 24/5/2006 N NGÀY 31/5/2006 B Y t xin báo cáo tình hình b nh cúm A(H5N1) và m t s bi n pháp phòng, ch ng d ch ã tri n khai trong tu n như sau: I.TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) NGƯ I: 1.Tình hình trên Th gi i: T i Indonesia: Theo Thông báo c a T ch c Y t th gi i ngày 23/5 và 29/5/2006, B Y t Indonesia ã ghi nh n 7 trư ng h p m c m i cúm A(H5N1), trong ó 4 trư ng h p t vong. - Trư ng h p th nh t: B nh nhân nam 32 tu i, kh i b nh ngày 15/5/2006 và t vong ngày 22/5/2006. ây là trư ng h p m c b nh th 7 trong gia ình ã có 6 thành viên m c cúm A(H5N1) m t làng phía B c Sumatra C u con trai c a b nh nhân cũng m c cúm A(H5N1) và t vong ngày 13/5/2006. - Trư ng h p th hai: B nh nhân nam 18 tu i, phía ông t nh Java, kh i b nh ngày 06/5/2006, nh p vi n ngày 17/5/2006, hi n ã bình ph c. Có hi n tư ng gà ch t t i nhà b nh nhân trư c ó 1 tu n. - Trư ng h p th ba và th tư: B nh nhân n 10 tu i và anh trai 18 tu i, s ng Tây t nh Java. C hai trư ng h p u kh i b nh ngày 16/5/2006, nh p vi n ngày 22/5/2006, t vong 23/5/2006 và u có ti p xúc v i gà b nh và ch t t i nhà b nh nhân trư c khi kh i b nh. - Trư ng h p th năm: B nh nhân nam 39 tu i, s ng phía Tây Jakarta. Kh i b nh 09/5/2006, nh p vi n ngày 16/5/2006 và t vong ngày 19/5/2006. Trư c khi kh i b nh ít ngày b nh nhân có d n phân chim b câu trên mái nhà. Hi n chưa rõ ngu n lây nhi m b nh. - Trư ng h p th sáu: B nh nhân nam 43 tu i, s ng phía Nam Jakarta, kh i b nh ngày 06/5/2006, hi n ã bình ph c và xu t vi n. - Trư ng h p th b y: B nh nhân n 15 tu i, s ng phía tây Sumatra, kh i b nh 17/5/2006, hi n ang i u tr t i b nh vi n.
  2. Hi n nay T ch c Y t th gi i ang ph i h p v i B Y t Indonesia ang ti n hành i u tra, chưa có b ng ch ng v vi c lây truy n b nh t ngư i sang ngư i. n nay t i Indonesia ã ghi nh n 48 trư ng h p m c cúm A(H5N1) trong ó 36 trư ng h p t vong. 2.T i Vi t Nam: Trong tu n t ngày 24/5/2006 n 31/5/2006 không ghi nh n trư ng h p nào dương tính v i cúm A(H5N1). K t ngày 14/11/2005 n nay ã hơn 6 tháng không ghi nh n trư ng h p m c m i cúm A (H5N1) ngư i. Tính t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong. K t tháng 12/2003 n nay, trên th gi i ã ghi nh n 224 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó có 127 trư ng h p t vong t i 10 qu c gia: Azerbaijan (m c 8, ch t 5), Campuchia (m c 6, ch t 6), Trung Qu c (m c 18, ch t 12), Djibouti (m c 1, ch t 0), Ai C p (m c 14, ch t 06), Indonesia (m c 48, ch t 36), Iraq (m c 02, ch t 02), Thái Lan (m c 22, ch t 14), Th Nhĩ Kỳ (m c 12, ch t 04), Vi t Nam (m c 93, ch t 42). II. CÁC HO T NG PHÒNG CH NG DNCH Ã TRI N KHAI: 1. Ti p t c giám sát ch t ch tình hình d ch b nh trên th gi i và trong nư c ăng t i thông tin trên trang Web c a B Y t . Ti p t c ch o các ơn v ki m d ch y t biên gi i giám sát ch t ch t i các c a khNu có các i tư ng nh p c nh t vùng có d ch SARS cũ vào Vi t Nam, hi n chưa phát hi n trư ng h p nào nghi nhi m cúm A. 2. Ph i h p S Y t t nh Vĩnh Phúc t ch c di n t p phòng ch ng i d ch cúm ngư i (ngày 27/5/2006). 3. Ph i h p v i U ban qu c gia APEC 2006 chuNn b v n i dung, thành ph n tham d và c các chuyên gia y t tham gia di n t p mô ph ng trong khuôn kh APEC . 4. Ti p t c phân ph i và hư ng d n các a phương ti p nh n các trang thi t b , hoá ch t, trang b phòng ch ng d ch t I. T ng h p tình hình s d ng kinh phí mua s m trang thi t b , thu c, hoá ch t phòng ch ng d ch c a Th tư ng Chính ph h tr cho các a phương và các B , ngành và a phương. 5. Hoàn ch nh k ho ch và chuNn b t ch c 23 l p t p hu n cho cán b tr c ti p s d ng máy móc, trang thi t b phòng ch ng d ch t i các ơn v ư c cung c p t i các t nh/thành ph . 6. Ti p t c xin ý ki n góp ý Quy t nh thành l p Ban Tư v n an toàn sinh h c và hoàn ch nh Quy nh v an toàn sinh h c trong phòng xét nghi m c p I,II,III.
  3. 7. Ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hoàn ch nh và trình Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch hành ng phòng ch ng i d ch cúm giai o n 2006 - 2010 t i Vi t Nam. 8. Xây d ng k ho ch tri n khai các ho t ng giai o n II c a D án “Tăng cư ng qu n lý các tình hu ng khNn c p v y t t i Vi t nam - t p trung vào vi c phòng ch ng các b nh d ch ti m Nn, bao g m cúm gia c m c l c cao (HPAI)” trong d án h p tác WHO/FAO/UNDP. 9. Tri n khai xây d ng K ho ch 6 tháng cu i năm 2006 và D th o h p ng trách nhi m v i các t nh/thành ph hư ng th D án “Phòng ch ng b nh truy n nhi m khu v c ti u vùng sông Mê Kông giai o n 2006- 2009’’ doADB vi n tr không hoàn l i. 10. Xây d ng D th o Lu t Phòng ch ng b nh truy n nhi m trình Th tư ng Chính ph vào tháng 7/2006. 11. Ti p t c ph i h p tham gia tri n lãm công tác phòng ch ng cúm gia c m t i TP. H Chí Minh và TP. Hà N i t ngày 23/5/2006 n ngày 28/5/2006. B Y t báo cáo và xin ý ki n ch o c a Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph ti p t c th c hi n. Xin trân tr ng c m ơn. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Hán
Đồng bộ tài khoản