Báo cáo số 498/BC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
49
lượt xem
3
download

Báo cáo số 498/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 498/BC-BYT về tình hình thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, 6 tháng đầu năm 2009 của Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 498/BC-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 498/BC-BYT Hà N i, ngày 09 tháng 6 năm 2009 BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH C HI N CH THN S 05/2008/CT-TTG NGÀY 31 THÁNG 01 NĂM 2008 C A TH TƯ NG CHÍNH PH , 6 THÁNG U NĂM 2009 C A B YT Kính g i: B N i v Th c hi n yêu c u c a B N i v t i công văn s 569/BNV- CCVC ngày 03 tháng 3 năm 2008 v báo cáo tình hình th c hi n Ch th s 05/2008/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph v vi c nâng cao hi u qu s d ng th i gian làm vi c c a cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c (g i t t là Ch th 05/2008/CT-TTg),B Y t xin báo cáo tình hình th c hi n n ngày 15 tháng 6 năm 2009 như sau: 1. V th c hi n trách nhi m c a ngư i ng u các cơ quan thu c b máy hành chính, ơn v s nghi p c a Nhà nư c trong t ch c tri n khai th c hi n Ch th s 05/2008/CT-TTg: a. Tri n khai Ch th s 05/2008/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph , trong 6 tháng u năm 2009, B Y t ã ti p t c ôn c các ơn v ph bi n, hư ng d n công ch c, viên ch c trong toàn ngành th c hi n nghiêm túc Ch th 05/2008/CT-TTg, i n hình là các ho t ng như: - Lãnh o B yêu c u Th trư ng các ơn v ki m tra, giám sát tình hình th c hi n Ch th 05/2008/CT-TTg; b o m n i dung c a Ch th ư c ph bi n và quán tri t t i t ng cán b , công ch c, viên ch c c a các ơn v . - Trên cơ s chương trình, k ho ch công tác năm 2009 c a ơn v ã ư c Lãnh o ơn v phê duy t, các phòng thu c các ơn v ã xây d ng chương trình, k ho ch công tác c a t ng ơn v , phân b th i gian h p lý th c hi n chương trình, k ho ch ư c giao. - B Y t ã i m i vi c xây d ng chương trình, k ho ch công tác; xây d ng k ho ch hàng tu n, hàng tháng nh m hoàn thành k ho ch ra; ti p t c s d ng các bu i giao ban cơ quan B hàng tu n ph bi n thông tin, báo cáo k t qu th c hi n công tác trong lĩnh v c ơn v qu n lý và nh ng khó khăn vư ng m c và xin ý ki n ch o c a Lãnh o B k p th i x lý. b. B Y t ã th c hi n nghiêm ch h i h p theo Quy t nh s 114/2006/Q -TTg ngày 25 tháng 5 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy nh ch h p trong ho t ng c a các cơ quan hành chính nhà nư c. Lãnh o B ã ch ng l ng ghép các h i ngh , h i th o gi m th i gian và kinh phí i l i cho cán b a
  2. phương, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. B Y t ang xây d ng quy trình t ch c h p (g m h i ngh , h i th o và h p t ng k t, chuyên ) theo tiêu chuNn ch t lư ng ISO 9001:2000, th c hi n có hi u qu Quy t nh s 114/2006/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph . T ch c thí i m vi c giao ban tr c tuy n, c bi t trong lĩnh v c y t d phòng, ào t o. c bi t, B Y t ã tích c c th c hi n Ch th c a Th tư ng Chính ph v vi c t ch c h i th o, giao ban tr c tuy n qua m ng. n nay ã t ch c ư c 5 H i th o tr c tuy n qua m ng thu c các lĩnh v c công ngh thông tin, y t d phòng, Dân s -k ho ch hóa gia ình, Qu n lý Dư c và An toàn v sinh th c phNm. c. Th c hi n Quy t nh s 144/2006/Q -TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn TCVN ISO 9001:2000 vào ho t ng c a ơn v , B Y t ã tri n khai áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng này t t c các ơn v thu c cơ quan B (16 ơn v ), c th ã ban hành và áp d ng 14 quy trình chung cho các V , C c, Văn phòng B , Thanh tra B . Riêng 5 ơn v (g m Văn phòng B , V T ch c cán b , C c Qu n lý dư c, C c An toàn v sinh th c phNm và C c Phòng ch ng HIV/AIDS) ã ư c T ng c c o lư ng ch t lư ng c p ch ng nh n t tiêu chuNn phù h p ch t lư ng theo tiêu chuNn TCVN ISO 9001:2000 ã ban hành và ang áp d ng 77 quy trình. Trong 6 tháng u năm 2009, cơ quan tư v n ti p t c ánh giá giám sát H th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn ISO 9001:2000 duy trì hi u l c ch ng ch theo quy nh cho 05 ơn v ã ư c c p ch ng nh n năm 2008. d. V th c hi n Quy ch văn hóa công s t i cơ quan hành chính nhà nư c theo Quy t nh s 129/2007/Q -TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph , B Y t ã có văn b n hư ng d n các ơn v tr c thu c B tri n khai Quy ch . duy trì phong trào xây d ng xây d ng văn minh công s nh m xây d ng môi trư ng văn minh, s ch p trong công s , tăng hi u qu ho t ng c a cán b , công ch c, hàng tu n, hàng tháng m t s ơn v trong cơ quan B Y t ã t ch c vi c th c hi n chương trình 5S ki m tra x p lo i. Trên cơ s ó có các hình th c khuy n khích, khen thư ng k p th i các ơn v có thành tích xu t s c trong phong trào xây d ng văn minh công s . X lý nghiêm các trư ng h p cán b , công ch c vi ph m quy nh c a Pháp lu t và quy nh c a B Y t v s d ng gi làm vi c. 2. Vi c phân công cơ quan, ơn v ki m tra, giám sát th c hi n Ch th s 05/2008/CT-TTg i v i các ơn v tr c thu c, các c p, các ngành và các ơn v s nghi p c a Nhà nư c: ư c s u quy n c a Lãnh o B Y t , Th trư ng các cơ quan và ơn v tr c thu c B Y t ã khNn trương giao cho các phòng ch c năng ph i h p v i các c p u ng, chính quy n c a ơn v thư ng xuyên ôn c, ki m tra, nh c nh vi c s d ng hi u qu th i gian làm vi c c a cán b , công ch c, viên ch c. M t s ơn v ã xây d ng s ăng ký làm vi c ngoài gi . Cán b , công ch c, viên ch c có nhu c u làm vi c ngoài gi ph i ăng ký và có s ng ý c a lãnh o ơn v . 3. T ng h p, ánh giá k t qu th c hi n Ch th s 05/2008/CT-TTg c a i ngũ cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c:
  3. H u h t các cán b , công ch c trong các ơn v tr c thu c B Y t luôn ch p hành và s d ng hi u qu th i gian làm vi c, không s d ng th i gi làm vi c làm vi c riêng; không i mu n v s m, không chơi game trong gi làm vi c; h u như không còn tình tr ng u ng rư u, bia trong gi làm vi c như trư c ây. Ch p hành th i gian làm vi c 8h/ngày theo quy nh c a nhà nư c. Do c thù c a ngành y t nên nhi u cán b ã ph i làm thêm nhi u gi ngoài gi hành chính, k c ngày ngh , ngày l , c bi t khi có d ch b nh thì h u h t các cán b lãnh o, chuyên viên c a B Y t ph trách lĩnh v c y t d phòng, phòng ch ng th m ho và các ơn v liên quan u ph i làm vi c ngoài gi , tr c d ch 24/24 gi hàng ngày. Qua th i gian tri n khai th c hi n Ch th s 05/2008/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph v vi c nâng cao hi u qu s d ng th i gian làm vi c c a cán b , công ch c, viên ch c Nhà nư c t u năm n nay, B Y t nh n th y toàn b cán b , công ch c, viên ch c u có ý th c và ch p hành t t ch trương c a Chính ph . Trên ây là báo cáo t ng h p v k t qu th c hi n Ch th s 05/2008/CT-TTg B Y t tính n ngày 15 tháng 6 năm 2009,B Y t xin g i B N i v t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph ./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản