Báo cáo số 514/BC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
48
lượt xem
1
download

Báo cáo số 514/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 514/BC-BYT về tình hình dịch cúm A(H1N1), tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả và các biện pháp đã triển khai do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 514/BC-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 514/BC-BYT Hà N i, ngày 16 tháng 6 năm 2009 BÁO CÁO TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H1N1), TIÊU CH Y C P DO PH Y KHU N T VÀ CÁC BI N PHÁP Ã TRI N KHAI Kính g i: Th tư ng Chính ph . Ti p theo Báo cáo s 511/BC-BYT ngày 12/6/2009, th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Thông báo s 175/TB-VPCP ngày 13/6/2009 c a Văn phòng Chính ph , B Y t xin báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình d ch cúm A(H1N1), tiêu ch y c p do phNy khuNn t và các bi n pháp ã tri n khai n ngày 15/6/2009 như sau: I. TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H1N1) 1. Trên th gi i Theo thông báo c a WHO, tình hình d ch cúm A(H1N1) ang di n bi n ph c t p trên nhi u nư c trên th gi i, s trư ng h p cúm A(H1N1) tăng nhanh, n ngày 15/6/2009 ã có 29.669 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1), trong ó có 145 trư ng h p t vong t i 74 nư c, vùng lãnh th . Ngày 13-15/6/2009 ã ghi nh n thêm 895 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) và 01 trư ng h p t vong. 2. T i Vi t Nam Theo thông báo c a Vi n Pasteur TP. H Chí Minh, ngày 13-15/6/2009, xác nh n thêm 02 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1): Trư ng h p th nh t là cháu trai 2 tu i t i TP. H Chí Minh, trư ng h p th hai là b nh nhân nam 14 tu i t i t nh Ti n Giang. Hai trư ng h p này không có liên quan v i nhau, u có ti p xúc g n v i ngư i nhà t M v và sau ó xác nh có dương tính v i cúm A(H1N1). Như v y n ngày 15/6/2009, Vi t Nam ã có 26 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1), bao g m 22 trư ng h p v t các nư c ang có d ch, 4 trư ng h p nhi m b nh t i Vi t Nam, c 4 trư ng h p này không có liên quan v i nhau, u có ti p xúc g n v i ngư i nhà v t nư c ang có d ch. T t c các trư ng h p này ã ư c cách ly, i u tr t i B nh vi n, s c kh e n nh. Không có t vong, có 13 trư ng h p kh i b nh ã ư c xu t vi n. II. TÌNH HÌNH DNCH TIÊU CH Y C P DO PH Y KHU N T
  2. Theo báo cáo c a Vi n V sinh D ch t Trung ương t ngày 06-15/6/2009 ghi nh n b sung 19 trư ng h p tiêu ch y c p dương tính v i phNy khuNn t t i B c Ninh trong s 71 trư ng h p lâm sàng ư c báo cáo b sung t i 7 t nh, thành ph . Tu n (09- 15/6/2009) so v i tu n trư c (02-08/6/2009) s m c lâm sàng gi m 46%, s dương tính b sung gi m 86%. Tính t ngày 20/4/2009 n 15/6/2009 c nư c ã ghi nh n 139 trư ng h p dương tính v i phNy khuNn t trong t ng s 1.252 trư ng h p lâm sàng t i 16 t nh, thành ph , có 08 t nh ã qua 14 ngày không ghi nh n trư ng h p m c m i là Hòa Bình, Ngh An, Yên Bái, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên, Qu ng Ninh. III. CÁC HO T NG PHÒNG CH NG DNCH Ã TRI N KHAI - Theo dõi ch t ch tình hình d ch trong nư c và th gi i, c p nh t các bi n pháp ch ng d ch cúm A(H1N1) c a T ch c Y t th gi i. - Giám sát ch t ch các hành khách trên các chuy n bay có ngư i dương tính v i cúm A (H1N1), i u tra d ch t và giám sát các trư ng h p có ti p xúc v i b nh nhân. - Ban hành K ho ch hành ng Phòng ch ng i d ch cúm A(H1N1) t i Vi t Nam t i toàn b các t nh, thành ph trên c nư c. - Ch o S Y t các t nh/thành ph , c bi t là các a phương có b nh nhân cúm A(H1N1) lưu trú, tăng cư ng giám sát các trư ng h p m c cúm t i các a phương trong nư c, nh m phát hi n s m và x lý k p th i trư ng h p m c t i c ng ng. - Ti p t c tăng cư ng giám sát ch t ch t i các c a khNu, k p th i cách ly, qu n lý các trư ng h p nghi ng , c bi t là các trư ng h p v t các khu v c có d ch. Trong ngày 14/6/2009, t i các c a khNu qu c t ã giám sát ư c 22.754 hành khách nh p c nh trong ó có 270 hành khách t M , 1 hành khách t Mexico, 11.995 hành khách t các vùng có nguy cơ khác; có 11 trư ng h p nghi ng . Tích lũy t ngày 25/4 n 14/6/2009 ã giám sát ư c 789.6565 hành khách nh p c nh trong ó có 13.466 hành khách t M , 892 hành khách t Mexico, 241.432 hành khách t các vùng có nguy cơ khác; phát hi n 248 trư ng h p nghi ng , ã t ch c cách ly và qu n lý k p th i. IV. NH N NNH, D BÁO 1. D ch cúm A(H1N1) - S trư ng h p cúm A(H1N1) và s nư c m i ghi nh n trư ng h p cúm A(H1N1) trên th gi i tăng nhanh. - S hành khách nh p c nh t các nư c ang có d ch ti p t c tăng, ã ghi nh n 22 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) v t các nư c ang có d ch, trong ó có nhi u trư ng h p không có tri u ch ng ho c tri u ch ng không rõ ràng. - Vi t Nam ã ghi nh n 04 trư ng h p nhi m cúm A(H1N1) t i Vi t Nam, các trư ng h p này u có ti p xúc g n v i ngư i nhà t nư c ang có d ch v Vi t Nam.
  3. - Vi c giao lưu qua l i gi a các qu c gia, khu v c và d ch cúm A(H5N1) t i Vi t Nam v n là nguy cơ ti m Nn, d d n n kh năng tái t h p t o ch ng vi rút m i có kh năng lây lan nhanh và c l c cao, c bi t mùa ông, t o i u ki n thu n l i cho vi rút phát tri n. - Do ó, nguy cơ d ch xâm nh p và lây lan trong c ng ng là r t l n. 2. D ch Tiêu ch y c p do phNy khuNn t - D ch có xu hư ng gi m rõ r t và b t u ư c kh ng ch t i m t s t nh, thành ph . - Trong i u ki n nóng Nm, mưa nhi u, s giao lưu qua l i gi a các a phương t o i u ki n cho vi c phát tán m m b nh nên có th s ti p t c ghi nh n m t s trư ng h p m c r i rác. V. KI N NGHN Do s trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) liên t c xâm nh p vào Vi t Nam, ã xu t hi n nh ng trư ng h p nhi m cúm A(H1N1) t i Vi t Nam do ti p xúc g n v i ngư i b nh t các nư c có d ch, do ó nguy cơ lây nhi m trong c ng ng là r t l n, B Y t trân tr ng ngh Th tư ng Chính ph ch o m t s n i dung sau: 1. Ban ch o phòng ch ng i d ch cúm ngư i các t nh, thành ph t ch c h p Ban ch o và tri n khai các bi n pháp phòng, ch ng d ch cúm A (H1N1) theo K ho ch phòng ch ng i d ch cúm A(H1N1) t i Vi t Nam ã ư c B trư ng B Y t - Trư ng ban ch o qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i phê duy t, th ng nh t các bi n pháp ch ng d ch t i a phương và k p th i ch o các ơn v trên a bàn th c hi n. 2. Ch o B Thông tin - Truy n thông ưa tin v các chuy n bay có trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1), các khuy n cáo c a ngành y t , các ch o c a Ban ch o qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i trên h th ng thông tin i chúng trong gi cao i m. B Y t s ti p t c c p nh t tình hình và báo cáo thư ng xuyên lên Th tư ng Chính ph ./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - Thư ng tr c B Chính tr ( b/c); - Thư ng tr c Ban Bí thư ( b/c); - Các Phó Th tư ng ( b/c); - Văn phòng Trung ương ng ( b/c); - Văn phòng Chính ph ( b/c); - BT. Nguy n Qu c Tri u ( b/c); Tr nh Quân Hu n - Các ng chí Th trư ng; - C c DPMT; KCB, V PC, KH-TC; - Văn phòng B ; - Lưu: VT, DPMT.
  4. DANH SÁCH CÁC NƯ C CÓ TRƯ NG H P DƯƠNG TÍNH V I CÚM A(H1N1) TRÊN TH GI I N NGÀY 15/6/2009 TT Nư c Trư ng h p Trư ng h p Trư ng h p Trư ng h p (+) b sung (+) t vong (+) c ng (+) t vong ngày 13- b sung ngày d n c ng d n 15/6/2009 13-15/6/2009 1 Argentina 87 0 343 0 2 Australia 0 0 1307 0 3 Áo 0 0 7 0 4 Bahamas 0 0 1 0 5 Barhain 0 0 1 0 6 Barbados 0 0 3 0 7 B 0 0 14 0 8 Bolivia 0 0 5 0 9 Brazil 12 0 52 0 10 Bungari 0 0 2 0 11 Canada 532 0 2978 4 12 Cayman Islands 0 0 2 0 13 Chilê 0 0 1694 2 14 Trung Qu c 14 0 188 0 15 Colombia 0 0 35 1 16 Costa Rica 0 0 104 1 17 Cu Ba 1 0 6 0 18 Cyprus 0 0 1 0 19 C ng hòa Séc 0 0 4 0 20 an M ch 1 0 11 0 21 Dominica 0 0 1 0 22 CH Dominica 0 0 91 1 23 Ecuador 0 0 67 0 24 Ai C p 0 0 10 0 25 El Salvador 0 0 69 0
  5. TT Nư c Trư ng h p Trư ng h p Trư ng h p Trư ng h p (+) b sung (+) t vong (+) c ng (+) t vong ngày 13- b sung ngày d n c ng d n 15/6/2009 13-15/6/2009 26 Estonia 0 0 4 0 27 Ph n Lan 0 0 4 0 28 Pháp 0 0 73 0 29 c 0 0 95 0 30 Hy L p 0 0 7 0 31 Guatemala 14 1 74 1 32 Honduras 0 0 89 0 33 Hungary 0 0 4 0 34 Iceland 1 0 4 0 35 n 0 0 9 0 36 Ireland 0 0 12 0 37 Israel 0 0 68 0 38 Italia 2 0 56 0 39 Jamaica 1 0 11 0 40 Nh t B n 31 0 549 0 41 Hàn Qu c 0 0 53 0 42 Kuwait 0 0 18 0 43 Lebanon 0 0 8 0 44 Luxenbourg 0 0 1 0 45 Malaysia 0 0 5 0 46 Mexico 0 0 6241 108 47 Hà Lan 5 0 35 0 48 New Zealand 4 0 27 0 49 Nicaragua 11 0 56 0 50 Na Uy 0 0 13 0 51 Panama 0 0 221 0 52 Paraguay 0 0 25 0 53 Pê ru 15 0 79 0 54 Philippines 0 0 77 0 55 Ba Lan 0 0 7 0
  6. TT Nư c Trư ng h p Trư ng h p Trư ng h p Trư ng h p (+) b sung (+) t vong (+) c ng (+) t vong ngày 13- b sung ngày d n c ng d n 15/6/2009 13-15/6/2009 56 B ào Nha 0 0 2 0 57 Rumani 0 0 11 0 58 Nga 0 0 3 0 59 Saudi Arabia 0 0 1 0 60 Singapore 0 0 18 0 61 Slovakia 0 0 3 0 62 Tây Ban Nha 131 0 488 0 63 Th y i n 0 0 19 0 64 Th y Sĩ 0 0 20 0 65 Thái Lan 0 0 8 0 66 Trinidad and 2 0 4 0 Tobogo 67 Th Nhĩ Kỳ 0 0 10 0 68 Ukrain 0 0 1 0 69 United Arab 0 0 1 0 Emirates 70 Anh 0 0 822 0 71 M 0 0 13217 27 72 Uruguay 12 0 36 0 73 Venezuela 12 0 25 0 74 Vi t Nam 2 0 26 0 C ng 895 1 29669 145 DANH SÁCH CÁC T NH, THÀNH PH HI N CÓ B NH NHÂN TIÊU CH Y C P N NGÀY 15/6/2009 TT Tên t nh Th i gian Th i gian Trư ng S ca S S S S xu t hi n xu t hi n h p lâm dương m c (+) (+) ngày d ch d ch sàng b tính b c ng c ng t không u tiên g n nh t sung ngày sung 06- d n d n vong ghi 06- 15/6/09 nh n TH b
  7. 15/6/09 sung 1 Hà N i 09/4/2009 07/6/2009 9 0 528 4 0 2 H i 06/6/2009 4 0 94 9 0 03/5/2009 Phòng 3 B c Ninh 02/5/2009 12/6/2009 19 19 352 26 0 4 Nam 12/6/2009 21 0 70 6 0 08/5/2009 nh 5 H i 05/6/2009 2 0 47 2 0 10 12/5/2009 Dương ngày 6 Hà Nam 03/6/2009 0 0 20 4 0 12 11/5/2009 ngày 7 Vĩnh 10/6/2009 10 0 22 3 0 08/5/2009 Phúc 8 Sơn La 26/5/2009 10/6/2009 6 0 20 2 0 C ng 71 19** 1252* 139* 1* * tính c s trư ng h p lâm sàng và dương tính c a 8 t nh Hòa Bình, Ngh An, Yên Bái, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên, Qu ng Ninh ( ã qua 14 ngày không có b nh nhân m i). ** s dương tính b sung c a các b nh nhân m c b nh t ngày 12/6/2009 v trư c.
Đồng bộ tài khoản