Báo cáo số 541/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
1
download

Báo cáo số 541/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 541/BC-BYT về Tình hình bệnh cúm A(H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch từ ngày 16/6/2006 đến ngày 23/6/2006 của Bộ Y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 541/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 541/BC-BYT Hà N i, ngày 23 tháng 06 năm 2006 BÁO CÁO TÌNH HÌNH B NH CÚM A(H5N1) VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH T NGÀY 16/6/2006 N NGÀY 23/6/2006 B y t xin báo cáo tình hình b nh cúm a(h5n1) và m t s bi n pháp phòng, ch ng d ch đã tri n khai trong tu n như sau: I. TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) NGƯ I: 1. Tình hình trên Th gi i: T i Trung Qu c: Ngày 16/6/2006, B Y t Trung Qu c ã ghi nh n trư ng h p th 19 t i nư c này m c cúm A(H5N1). B nh nhân nam 31 tu i, làm ngh lái xe t i t i t nh Qu ng ông, g n biên gi i H ng Kông. Kh i b nh ngày 03/6/2006, nh p vi n ngày 09/6/2006 và hi n ang trong tình tr ng viêm ph i n ng. Trư c khi kh i b nh, b nh nhân có t i m t vài ch có bán gia c m, tuy nhiên gia c m t i các ch ó chưa ư c kh ng nh có nhi m vi rút cúm A(H5N1). n nay Trung Qu c ã ghi nh n 19 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó 12 trư ng h p t vong. T i Indonesia: Theo Thông báo c a T ch c Y t th gi i ngày 15/6/2006 n 20/6/2006, B Y t Indonesia ã ghi nh n 02 trư ng h p m c m i cúm A(H5N1), c hai u t vong. - Trư ng h p th nh t: B nh nhân n 7 tu i, s ng huy n Tangerang, t nh Banten. Kh i b nh ngày 26/5/2006, nh p vi n ngày 30/5/2006 và t vong ngày 01/6/2006. Anh trai 10 tu i c a b nh nhân t vong do b nh viêm ph i ngày 29/5/2006, nhưng chưa ư c kh ng nh nguyên nhân vì không l y ư c m u b nh phNm xét nghi m. T i nhà b nh nhân và hàng xóm có gà ch t trư c ó vài ngày. - Trư ng h p th hai: B nh nhân nam 13 tu i, s ng phía nam t nh Jakarta. Kh i b nh ngày 09/6/2006, nh p vi n ngày 13/6/2006 và t vong ngày 14/6/2006. M t tu n trư c khi kh i b nh, b nh nhân cùng ngư i nhà làm th t gà. Hi n ngư i nhà b nh nhân v n kho m nh. n nay t i Indonesia ã ghi nh n 51 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó 39 trư ng h p t vong. 2. T i Vi t Nam:
  2. Trong tu n t ngày 16/6/2006 n 23/6/2006 không ghi nh n trư ng h p nào dương tính v i cúm A(H5N1). K t ngày 14/11/2005 n nay ã qua 7 tháng không ghi nh n trư ng h p m c m i cúm A (H5N1) ngư i. Tính t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong. K t tháng 12/2003 n nay, trên th gi i ã ghi nh n 228 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó có 130 trư ng h p t vong t i 10 qu c gia: Azerbaijan (m c 8, ch t 5), Campuchia (m c 6, ch t 6), Trung Qu c (m c 19, ch t 12), Djibouti (m c 1, ch t 0), Ai C p (m c 14, ch t 06), Indonesia (m c 51, ch t 39), Iraq (m c 02, ch t 02), Thái Lan (m c 22, ch t 14), Th Nhĩ Kỳ (m c 12, ch t 04), Vi t Nam (m c 93, ch t 42). II. Các ho t ng phòng ch ng d ch ã tri n khai: 1. Ti p t c ch o các ơn v ki m d ch y t biên gi i tăng cư ng giám sát ch t ch t i các c a khNu có các i tư ng nh p c nh t vùng có d ch SARS cũ, vùng có d ch cúm A(H5N1) vào Vi t Nam, hi n chưa phát hi n trư ng h p nào nghi nhi m cúm A. 2. T ch c H i th o phát tri n Tài li u hư ng d n th c hi n c nh báo s m và áp ng nhanh, kh ng ch d ch cúm và phòng ng a i d ch cúm ngư i (ngày 20/6/2006). Xây d ng k ho ch t p hu n cho các i phương trong tháng 8 - 9/2006. 3. Hoàn ch nh k ho ch mua s m trang thi t b cho h th ng c nh báo s m và áp ng nhanh t i các Vi n VSDT/Pasteur và các t nh/thành ph thu c D án WHO/FAO/UNDP. 4. Ph i h p v i các Vi n V sinh d ch t /Pasteur khu v c tri n khai các ho t ng thu th p s li u, th nghi m, m u báo cáo giám sát i tư ng sau tiêm v c xin phòng ch ng cúm gia c m t I và II. 5. Ti p t c làm vi c v i các chuyên gia T ch c Y t th gi i và ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hoàn ch nh K ho ch hành ng phòng ch ng i d ch cúm t i Vi t Nam và kh o sát vi c v n chuy n d tr toàn c u vào Vi t Nam (thu c và phương ti n phòng ch ng d ch) . 6. Ti p t c ki m tra giám sát tình hình ti p nh n các trang thi t b , thu c, hoá ch t phòng ch ng d ch t I cho các a phương và chuNn b mua s m t II. ang hoàn thi n báo cáo trình Th tư ng Chính ph v tình hình s d ng kinh phí h tr phòng ch ng d ch theo Quy t nh 1239/Q -TTg. 7. Ph i h p v i các chuyên gia, nhà phân ph i xây d ng n i dung, chương trình t p hu n s d ng máy móc trang thi t b cho các ơn v ti p nh n. 8. Hoàn ch nh Quy t nh thành l p Ban tư v n an toàn sinh h c và Quy nh v an toàn sinh h c cho phòng xét nghi m c p I, II, III.
  3. 9. T ch c H i ngh tri n khai D án Phòng ch ng b nh truy n nhi m khu v c Ti u vùng sông Mê Kông, 2006 - 2009 do ADB/WHO tài tr (ngày 21/6/2006). 10. Ti p t c hoàn ch nh T trình Chính ph v D th o Lu t phòng ch ng b nh truy n nhi m, g i xin ý ki n các B ngành, chuyên gia u ngành, các Vi n thu c h Y t d phòng và S Y t 64 t nh/thành ph . ChuNn b tài li u và báocáo trong H i ngh gi i thi u D th o Lu t cho các B ngành vào ngày 22/6/2006. 11. Ti p t c theo dõi ch t ch tình hình d ch b nh trên th gi i và trong nư c ăng t i thông tin hàng tu n trên trang Web c a B Y t . B Y t báo cáo và xin ý ki n ch o c a Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph ti p t c th c hi n. Xin trân tr ng c m ơn. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Dương Qu c Tr ng
Đồng bộ tài khoản