Báo cáo số 562/2006/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
45
lượt xem
1
download

Báo cáo số 562/2006/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 562/2006/BC-BYT về việc tổng kết kết quả thực hiện “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2006 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 562/2006/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ****** S : 562/BC-BYT Hà N i, ngày 04 tháng 7 năm 2006 BÁO CÁO T NG K T K T QU TH C HI N “ THÁNG HÀNH Đ NG VÌ CH T LƯ NG V SINH AN TOÀN TH C PH M” NĂM 2006 Kính g i: Th tư ng Chính ph Th c hi n Ch th s 08/1999/CT-TTg ngày 15/4/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c "Tăng cư ng công tác b o đ m ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m" (g i t t là Ch th 08); B Y t đã ph i h p v i các B , ngành liên quan, U ban nhân dân các t nh/thành ph tr c thu c Trung ương t ch c “Tháng hành đ ng vì ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m” năm 2006 v i ch đ “phòng ng a ô nhi m th c ph m” trên ph m vi c nư c t ngày 15/4/2006 đ n 15/5/2006 (sau đây g i t t là Tháng hành đ ng). M c tiêu c a “Tháng hành đ ng” năm 2006 là: 1. Tăng cư ng các bi n pháp b o đ m v sinh an toàn th c ph m (vi t t t là VSATTP) và ch đ ng giám sát các nguy cơ gây ô nhi m trong quá trình t nuôi tr ng đ n s n xu t, ch bi n, lưu thông và tiêu dùng th c ph m góp ph n kh ng ch ô nhi m th c ph m, phòng ng a ng đ c th c ph m (vi t t t là NĐTP) và các b nh truy n qua th c ph m, nh m đ m b o th c ph m có ch t lư ng v sinh an toàn phù h p cho ngư i tiêu dùng trong nư c và xu t kh u. 2. Huy đ ng toàn th nhân dân, các c p chính quy n, các B , ngành, các cơ quan, đoàn th và cá nhân tham gia vào vi c ph bi n, quán tri t Pháp l nh VSATTP, Ngh đ nh s 163/2004/NĐ- CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh VSATTP và các văn b n quy ph m pháp lu t v VSATTP (g i t t là Ngh đ nh 163), đ t o ra m t bư c chuy n bi n m i trong vi c l p l i tr t t , k cương trong s n xu t, kinh doanh và tiêu dùng th c ph m. Đ n nay “Tháng hành đ ng” đã k t thúc, B Y t xin báo cáo k t qu tri n khai “Tháng hành đ ng” năm 2006 như sau: I- CÔNG TÁC CH Đ OVÀ T CH C TH C HI N: 1. T i Trung ương: - Đ ch đ ng tri n khai các ho t đ ng đ m b o VSATTP trong “Tháng hành đ ng” năm 2006, B trư ng B Y t - Trư ng ban Ch đ o TW th c hi n Ch th s 08 đã phê duy t K ho ch tri n khai “Tháng hành đ ng” năm 2006 (t i văn b n s 126/KH-BYT ngày 22/02/2006); ban hành Công văn s 1074/BYT-ATTP g i Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Công văn s 1071/BYT-ATTP g i các B , ngành thành viên Ban Ch đ o trung ương th c hi n Ch th 08, các t ch c chính tr xã h i v vi c t ch c “Tháng hành đ ng” năm 2006 đ ph i h p th c hi n nhi m v c a Th tư ng Chính ph giao. - T ch c ph bi n K ho ch tri n khai “Tháng hành đ ng” năm 2006 cho 64 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các B , ngành liên quan t i H i ngh t ng k t D án b o đ m ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m năm 2005 và tri n khai k ho ch năm 2006 ngày 09/3/2006 t i Hà N i (cho 32 t nh phía B c) và 14/3/2006 t i Thành ph H Chí Minh (cho 32 t nh phía Nam). - Các B , ngành như B Công nghi p, B Thu s n, B Giáo d c và Đào t o, B Văn hoá Thông tin, B Thương m i, B Công an (C c Y t ), B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B Qu c phòng, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, H i Ch th p đ … tích c c ph i h p v i ngành Y t tri n khai “Tháng hành đ ng” t i các đ a phương.Đ ng th i, căn c K ho ch s 126/KH- BYT, các B , ngành đã ch đ ng xây d ng k ho ch c th tri n khai “Tháng hành đ ng vì ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m” năm 2006 trong B , ngành mình và ch đ o các T ng công ty, công ty, nhà máy, xí nghi p, trư ng h c có b p ăn t p th , các đơn v tr c thu c B , ngành, các S c a 64 t nh, thành ph trong c nư c tích c c tham gia hư ng ng “Tháng hành đ ng” và t ch c tuyên truy n, ph bi n các quy đ nh c a ngành có liên quan đ n vi c th c hi n Pháp l nh
  2. V sinh an toàn th c ph m, Ngh đ nh s 163/2004/NĐ-CP và các văn b n pháp lu t khác v b o đ m VSATTP. - Ph i h p v i các B , ngành liên quan thành l p 10 đoàn thanh tra liên ngành ti n hành thanh tra, ki m tra t i 30 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v th c hi n Ch th 08 c a Th tư ng Chính ph và th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v v sinh an toàn th c ph m. - Các ch đ o khác: + Ch đ o và tri n khai các ho t đ ng b o đ m VSATTP ph c v Đ i h i Đ ng toàn qu c l n th X. + Ch đ o kh n trương xây d ng Chương trình m c tiêu đ m b o VSATTP giai đo n 2006- 2010 t i các đ a phương. + Ch đ o tăng cư ng công tác VSATTP mùa hè (Công văn s 266/ATTP-CĐT ngày 28/4/2006). + Ch đ o tăng cư ng công tác phòng ng a, kh c ph c ng đ c th c ph m do đ c t t nhiên (Công văn s 116/ATTP-CĐT ngày 06/3/2006). + Ch đ o công tác phòng ch ng b nh cúm gia c m. + Ch đ o công tác phòng ch ng b nh l m m long móng trên gia súc. + Ch đ o ki m tra, đánh giá tình tr ng ô nhi m kim lo i n ng và các hoá ch t đ c h i trên rau huy n Thanh Trì - Hà N i. + Ch đ o tăng cư ng b o đ m VSATTP th c ăn đư ng ph và xây d ng thành ph Vũng Tàu là thành ph tr ng đi m v b o đ m v sinh an toàn th c ăn đư ng ph (Công văn s 183/ATTP- CĐT ngày 22/3/2006). + Ch đ o tăng cư ng v sinh an toàn th c ph m b p ăn t p th ; ki m tra, xác minh vi c ô nhi m Dexamethasone trong th c ăn t i Trư ng m u giáo tư th c Thanh Nguyên 2, thành ph Phan Thi t, t nh Bình Thu n. 2. T i đ a phương: - Các t nh, thành ph đã thành l p ho c c ng c Ban Ch đ o liên ngành v v sinh an toàn th c ph m do đ ng chí Phó ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương làm Trư ng ban. - S Y t đã tham mưu cho U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ban hành Ch th ho c công văn ch đ o chính quy n các c p tr c thu c tri n khai th c hi n Ch th s 08 c a Th tư ng Chính ph và t ch c tri n khai “Tháng hành đ ng” t i đ a bàn. Đ ng th i, ngành y t v i vai trò là cơ quan thư ng tr c Ban Ch đ o 08 t i đ a phương đã ch đ ng xây d ng k ho ch t ch c L phát đ ng, truy n thông và thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy đ nh v VSATTP trên đ a bàn. - T t c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương đ u t ch c h i ngh tri n khai “Tháng hành đ ng vì ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m” năm 2006. Theo báo cáo c a 64/64 t nh, thành ph tr c thu c TW có 62 t nh, thành ph có k ho ch t ch c L phát đ ng “Tháng hành đ ng” v i hình th c mít tinh, di u hành (riêng An Giang và Đi n Biên không có t ch c L phát đ ng). II- K T QU TH C HI N: 1. Ho t đ ng truy n thông: a) V tài li u truy n thông: - T i Trung ương: B Y t (C c An toàn v sinh th c ph m) đã ch đ ng in n và c p phát các tài li u truy n thông cho 64 S Y t các t nh, thành ph trong c nư c và Y t m t s B , ngành liên quan v i s lư ng 303.300 t g p các lo i, 100.000 poster các lo i, 40.000 cu n “B n tin v sinh an toàn th c ph m” (S 1 và 2 năm 2006), 80 băng cassette và 80 băng video “Thông đi p tháng hành đ ng năm 2006” (Xem chi ti t t i ph l c 1). - T i đ a phương: Ngoài s tài li u do Trung ương c p, h u h t các đ a phương đ u ch đ ng in, sao và c p phát thêm tài li u v VSATTP, c th : + Băng rôn, kh u hi u: 37.273 + Tranh, áp phích: 150.294 t
  3. + T g p: 883.684 t . + Băng video: 2.213 băng. + Băng cassette: 8.044 băng. - Các B ngành liên quan ch đ ng sao g i các văn b n quy ph m pháp lu t v VSATTP do B Y t ban hành cho các đơn v trong ngành t ch c th c hi n. b) V ho t đ ng t ch c L phát đ ng: - T i Trung ương: B Y t đã ph i h p v i UBND thành ph Hà N i t ch c L phát đ ng “Tháng hành đ ng vì ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m” c a Trung ương vào ngày 08/4/2006 t i Cung Văn hoá Lao đ ng h u ngh Vi t Xô- Thành ph Hà N i. Tham d L phát đ ng g m có Phó Th tư ng Chính ph Ph m Gia Khiêm, đ i di n lãnh đ o các B , ngành trong Ban ch đ o liên ngành v v sinh an toàn th c ph m, lãnh đ o UBND thành ph Hà N i, các ban, ngành đoàn th c a Trung ương và thành ph Hà N i đã có tác d ng tuyên truy n m nh m , thu hút s quan tâm c a đông đ o qu n chúng đ i v i công tác b o đ m VSATTP. - T i đ a phương: Theo báo cáo c a 64/64 t nh, thành ph tr c thu c TW có 62 t nh, thành t ch c mít tinh, di u hành trong L phát đ ng “Tháng hành đ ng” t i đ a phương, trong đó 56 t nh thành t ch c L phát đ ng có quy mô c p t nh và h u h t t i tuy n huy n, th và xã, phư ng cũng đ u có t ch c mít tinh, di u hành hư ng ng “Tháng hành đ ng” năm 2006 t i đ a phương mình (Riêng t nh An Giang và Đi n Biên không t ch c L phát đ ng). Các ho t đ ng trên đã t o đư c s quan tâm chú ý c a ngư i dân và c a các ban, ngành đoàn th t i đ a phương đ i v i công tác b o đ m ch t lư ng VSATTP. c) V ho t đ ng truy n thông trên các phương ti n thông tin đ i chúng : - Ngày 20/3/2006, C c An toàn v sinh th c ph m t ch c h p báo ph bi n k ho ch tri n khai tháng hành đ ng năm 2006 cho các c ng tác viênc a 50 báo, t p chí, truy n hình, phát thanh c a Trung ương và các báo ngành, đ ng th i đ nh hư ng công tác tuyên truy n các tin, bài theo ch đ “Tháng hành đ ng”. - Ngày 28/3/2006, C c An toàn v sinh th c ph m – B Y t đã ch đ ng ph bi n k ho ch truy n thông và đ nh hư ng n i dung truy n thông trong “Tháng hành đ ng” năm 2006 t i bu i giao ban gi a Ban Tư tư ng Văn hoá TW v i 120 t ng biên t p/ lãnh đ o các báo, t p chí, truy n thanh, truy n hình c a TW và Hà N i. - Đ tri n khai th c hi n công tác tuyên truy n trong “Tháng hành đ ng” năm 2006, B Văn hoá - Thông tin đã có ch đ o cho các cơ quan thông t n báo chí, các S Văn hoá - Thông tin các t nh, thành ph tr c thu c trung ương t p trung th c hi n đ t tuyên truy n v các ho t đ ng b o đ m VSATTP v i ch đ “Phòng ng a ô nhi m th c ph m”. - Tri n khai chi n d ch truy n thông trên các phương ti n thông tin đ i chúng: + Đài Truy n hình Trung ương: T ngày 1/4/2006 đ n 15/5/2006 trên kênh VTV1, VTV3 phát sóng liên t c 100 lư t thông đi p “Tháng hành đ ng” vào trư c và sau chương trình th i s và các gi cao đi m có nhi u ngư i theo dõi; chương trình VTV1 đưa 25 tin, bài, phóng s (phát sóng l p l i 2 l n); chương trình VTV2 phát 12 tin bài, phóng s , to đàm v công tác b o đ m ch t lư ng, VSATTP. Trong đó n i b t là ngày 26/4/2006, trên chương trình VTV1 đã phát sóng to đàm tr c ti p gi a đ i di n các cơ quan ch c năng tham gia qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c VSATTP v ch đ “Tháng hành đ ng vì ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m” năm 2006, v n đ ô nhi m th c ph m do gia súc b b nh và gi i pháp phòng ng a ô nhi m th c ph m t trang tr i đ n bàn ăn (phát l i ngày 27/4/2006); ngày 04/4/2006 và 07/4/2006 trên chương trình VTV1 đã phát phóng s “Báo đ ng v tình tr ng ô nhi m th c ph m và s chu n b công tác đ m b o v sinh an toàn th c ph m trong Đ i h i Đ ng X”; các ngày 31/3/2006, 01/4/2006 và 02/4/2006 trên VTV2 phát sóng to đàm “Ki m soát th c ph m nh p kh u qua biên gi i”; ngày 10/4/2006 trên VTV1 đưa tin v v sinh gi t m gà s ch... đã thu hút đư c s quan tâm chú ý c a dư lu n xã h i. + Đài Ti ng nói Vi t Nam: * T ngày 01/4/2006 đ n 15/5/2006 phát sóng 300 l n thông đi p “Tháng hành đ ng” trên 8 chương trình c a Ban Văn hoá xã h i v i t ng th i lư ng 300 phút.
  4. * Phát 180 tin, bài, phóng s , ph ng v n có n i dung v ch t lư ng, VSATTP (trong đó có 50 ph ng v n, 40 phóng s , 90 tin). Các tin, bài t p trung ph n ánh các v n đ n i c m hi n nay v VSATTP, nh ng khó khăn trong công tác qu n lý ch t lư ng VSATTP nư c ta, các ho t đ ng trong “Tháng hành đ ng” c a m t s đ a phương... + Báo, t p chí: Trong “Tháng hành đ ng” h u h t các báo và t p chí đã xây d ng chuyên đ riêng v VSATTP, tăng s lư ng các tin bài, hình nh c m t tích c c và m t còn h n ch liên quan đ n ch t lư ng, VSATTP. Các báo, t p chí đã t p trung đăng t i nh ng thông tin ph n ánh ho t đ ng c a các c p, ngành, đ a phương trong công tác b o đ m VSATTP; ph bi n, hư ng d n vi c th c hi n các quy đ nh c a pháp lu t v VSATTP và ki n th c b o đ m v sinh an toàn th c ph m cho ngư i s n xu t, cũng như ngư i tiêu dùng, góp ph n chuy n đ i nh n th c và th c hành v VSATTP c a các nhóm đ i tư ng; phê phán các cơ s , cá nhân vi ph m v VSATTP, đ ng th i bi u dương các đơn v có thành tích t t trong các ho t đ ng b o đ m ch t lư ng VSATTP. Các báo: S c kho và Đ i s ng, Báo Nhân dân, Báo Pháp lu t, T p chí Công tác khoa giáo, T p chí Tư tư ng văn hoá đã xu t b n s chuyên đ v v sinh an toàn th c ph m trong d p “Tháng Hành đ ng” năm 2006; M t s báo như Nhân dân, S c kho và đ i s ng, Pháp lu t Vi t Nam, Pháp lu t và đ i s ng, Quân đ i nhân dân, Lao đ ng, Ti n phong, Nông nghi p Vi t Nam, Công nghi p, Khoa h c và Đ i s ng, Lao đ ng xã h i, Gia đình xã h i, Thanh niên, Ngư i lao đ ng, Th i báo Kinh t , T p chí Ngư i tiêu dùng, T p chí Tài chính, T p chí Khoa giáo... m các chuyên m c v VSATTP, tăng cư ng đưa các tin bài có n i dung v VSATTP. Theo th ng kê c a C c An toàn v sinh th c ph m, t ngày 01/4/2006 đ n 30/5/2006 trên 24 t báo và t p chí Trung ương, B , ngành đã đăng t i 385 tin, bài, phóng s có n i dung v ch t lư ng, VSATTP. Hi n nay, v n đ VSATTP đang đư c dư lu n đ c bi t quan tâm, đi u đó cho th y công tác tuyên truy n v VSATTP bư c đ u đã thu đư c k t qu tích c c. - T i đ a phương: Trên các phương ti n thông tin đ i chúng c a t nh, đ c bi t là h th ng loa truy n thanh c a xã, phư ng tăng cư ng đăng t i các thông tin, các chuyên đ v VSATTP. Th ng kê cho th y: s tin bài v ch đ VSATTP đư c phát sóng trên đài Phát thanh, truy n hình t nh là 1.624 tin bài, 62.064 lư t tin bài v VSATTP hàng ngày đư c phát trên h th ng loa phát thanh xã/phư ng; có 459 tin bài v VSATTP đư c đăng trên báo đ a phương. d) V công tác t p hu n, nói chuy n, truy n thông tr c ti p: - T i Trung ương: B Y t tăng cư ng truy n thông tr c ti p ki n th c VSATTP cho các nhóm đ i tư ng: t ch c nói chuy n, truy n thông các ki n th c v VSATTP cho 403 cán b , gi ng viên và nhân viên Trư ng Đ i h c Y Thái Bình; 153 cán b , nhân viên c a cơ quan Công đoàn Y t Vi t Nam, lãnh đ o Công đoàn Y t các t nh, thành ph và b nh vi n; 100 cán b , nhân viên Trung ương H i Ch th p đ , Báo Nhân đ o và Truy n hình Nhân đ o; 120 cán b , h i viên H i Nông dân Vĩnh Phúc; t ch c nói chuy n chuyên đ v v sinh an toàn th c ph m cho 302 cán b ch ch t c a Qu n C u Gi y – Hà N i; tham gia nói chuy n v b o đ m VSATTP trong phong trào “Toàn dân xây d ng đ i s ng văn hoá” cho 100 cán b c a U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam. - Các B , ngành là thành viên c a Ban ch đ o và các ngành liên quan: Trong “Tháng hành đ ng” đ u đ y m nh các ho t đ ng truy n thông tr c ti p v i nhi u hình th c như t ch c các l p t p hu n, các bu i nói chuy n chuyên đ , h i th o, thi tìm hi u ki n th c v ch t lư ng, VSATTP cho cán b và các đ i tư ng c a ngành; ngư i tr c ti p s n xu t và ch bi n th c ph m, đ c bi t t i các b p ăn t p th cơ quan, xí nghi p, trư ng h c, cơ s ch bi n su t ăn s n… thu c B ngành mình qu n lý. - T i đ a phương: Báo cáo c a 64/64 t nh, thành ph tr c thu c trung ương cho th y có s tham gia tích c c c a các Ban, ngành, đoàn th đ a phương trong ho t đ ng truy n thông, giáo d c s c kho và VSATTP; xã h i hoá các ho t đ ng vì ch t lư ng, VSATTP c ng đ ng. Trong “Tháng hành đ ng” các ho t đ ng tuyên truy n, t p hu n các ki n th c v VSATTP và ph bi n các văn b n quy ph m pháp lu t trong lĩnh v c VSATTP đã đư c các đ a phương tăng cư ng, đ y m nh. C th , các đ a phương đã t ch c 2.107 l p t p hu n v i 84.078 lư t ngư i
  5. tham d , 8.511 bu i nói chuy n v VSATTP v i 9.310.066 lư t ngư i tham d , 331 cu c h i th o v ch đ VSATTP v i 11.811 ngư i tham d . 2. Ho t đ ng thanh tra, ki m tra: a) T i Trung ương: B Y t đã ph i h p v i các B , ngành thành l p 10 đoàn thanh tra liên ngành ti n hành thanh tra, ki m tra t i 30 t nh, thành ph tr c thu c TW v i nh ng n i dung c th : - Thanh tra, ki m tra vi c tri n khai th c hi n Ch th s 08/1999/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph v tăng cư ng công tác b o đ m ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m và tri n khai “Tháng hành đ ng vì ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m” năm 2006. - Đánh giá th c tr ng v t ch c và ho t đ ng c a Ban ch đ o liên ngành v VSATTP t i các đ a phương. - Thanh tra, ki m tra vi c tri n khai th c hi n các bi n pháp phòng ng a ô nhi m th c ph m, h n ch NĐTP và các b nh truy n qua th c ph m. - Thanh tra, ki m tra vi c ch p hành nh ng quy đ nh c a Nhà nư c v b o đ m ch t lư ng VSATTP t i các cơ s s n xu t, ch bi n, kinh doanh th c ph m, đ c bi t là Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m; Ngh đ nh s 163/2004/NĐ-CP ngày 7/9/2004 c a Chính ph qui đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m và các văn b n quy ph m pháp lu t khác quy đ nh v VSATTP. - Ki n ngh và đ xu t v i cơ quan có th m quy n các bi n pháp nh m tăng cư ng và nâng cao hi u qu qu n lý Nhà nư c trong vi c b o đ m ch t lư ng, VSATTP. Cho đ n nay, công tác thanh tra, ki m tra v b o đ m ch t lư ng, VSATTP trong “Tháng hành đ ng” đư c t ch c và th c hi n theo đúng k ho ch đ ra, k t qu đ t đư c bư c đ u có nhi u ti n b so v i cùng kỳ năm 2005. Theo k t qu thanh tra, ki m tra cho th y h u h t các đ a phương đã và đang c ng c , duy trì ho t đ ng c a Ban ch đ o liên ngành v v sinh an toàn th c ph m; có k ho ch c th tri n khai “Tháng hành đ ng” t i đ a phương mình; y t đ a phương đã ch đ ng tham mưu cho U ban nhân dân các c p ra Quy t đ nh thành l p các đoàn thanh tra, ki m tra liên ngành t i đ a phương ti n hành thanh tra, ki m tra và x lý k p th i các vi ph m v VSATTP (Có Báo cáo c a Thanh tra B Y t kèm theo). b) T i đ a phương: K t qu thanh tra, ki m tra đ a phương: Theo báo cáo c a 64/64 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, trong “Tháng hành đ ng” các t nh, thành ph đã t ch c 2.889 các đoàn thanh tra, ki m tra t c p t nh đ n c p xã phư ng đã ti n hành thanh tra, ki m tra t ng s 146.352 cơ s s n xu t, ch bi n, kinh doanh th c ph m trong 180.238 cơ s s n xu t, ch bi n, kinh doanh th c ph m đư c th ng kê. Trong đó 121.111 cơ s đ t tiêu chu n ch t lư ng VSATTP (chi m 73,3 %), cao nh t t i B n Tre v i 95,2% cơ s đ t tiêu chu n VSATTP, th p nh t t i Gia Lai v i 42,6% cơ s đ t yêu c u. Ch tính riêng trong “Tháng hành đ ng”, qua thanh tra, ki m tra đã phát hi n 19.636 cơ s vi ph m các quy đ nh v VSATTP, trong đó có 2.010 cơ s b ph t ti n v i t ng c ng là 1.122.261.000đ, có 1.233 cơ s b thu gi ho c tiêu hu s n ph m th c ph m và 117 cơ s b đóng c a. c) T i các B , ngành: Ho t đ ng thanh, ki m tra trong “Tháng hành đ ng” năm 2006 đã đư c t ch c và th c hi n theo đúng k ho ch s 126/KH-BYT. Trong đó, các B , ngành tham gia qu n lý nhà nư c v ch t lư ng, VSATTP ch đ ng thành l p các đoàn thanh, ki m tra liên ngành tuỳ theo đ c thù c a công tác qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m c a ngành mình. Ngoài n i dung ki m tra vi c tri n khai th c hi n Ch th s 08 t i đ a phương và vi c th c hi n các quy đ nh v VSATTP t i các cơ s s n xu t, kinh doanh th c ph m, đoàn ki m tra c a các B còn ti n hành ki m tra các ho t đ ng theo chuyên ngành sâu c a mình và đã đ t đư c k t qu như sau: - B Thu s n: Ban hành Quy t đ nh s 305/QĐ-BTS thành l p đoàn thanh tra liên ngành do B Thu s n ch trì ti n hành thanh tra, ki m tra công tác tri n khai “Tháng hành đ ng” năm 2006 c a các t nh Qu ng Ngãi, Qu ng Nam, Bình Đ nh. Đoàn thanh tra đã ti n hành thanh tra, ki m tra đ y đ n i dung yêu c u c a Ban Ch đ o đ ra.
  6. Ngoài ra, trong th i gian di n ra “Tháng hành đ ng”, ngành thu s n đã tăng cư ng ho t đ ng ki m tra, ki m soát an toàn v sinh thu s n t i các cơ s s n xu t, kinh doanh thu c ngành qu n lý, ngăn ch n và x lý vi c l m d ng hoá ch t, kháng sinh c m s d ng trong nuôi tr ng, s n xu t, ch bi n thu s n và ki m soát dư lư ng ch t đ c h i trong thu s n. - B Công nghi p: Ban hành Quy t đ nh s 855/QĐ-BCN thành l p đoàn thanh tra, ki m tra liên ngành v v sinh an toàn th c ph m do B Công nghi p ch trì, ti n hành thanh tra, ki m tra công tác tri n khai th c hi n “Tháng hành đ ng” năm 2006 và đánh giá th c tr ng công tác b o đ m VSATTP t i các t nh Qu ng Tr , Th a Thiên - Hu , Đà N ng. - B Công An: C c Y t B Công an c cán b tham gia đoàn thanh tra, ki m tra liên ngành th c hi n Ch th s 08/1999/CT-TTg t i các t nh Hà n i, Hưng Yên, Hà Nam do B Khoa h c Công ngh ch trì. Đ ng th i, hư ng ng “Tháng hành đ ng” năm 2006 toàn ngành công an đã thành l p 79 đoàn thanh tra, ki m tra công tác b o đ m v sinh an toàn th c ph m, phát hi n và x lý k p th i nh ng hành vi vi ph m v ch t lư ng VSATTP t i các b p ăn t p th , căng tin c a các đơn v công an, các trư ng giáo d c, giáo dư ng, tr i giam. K t qu ki m tra 489 b p ăn t p th và căng tin có 476 cơ s đ t yêu c u v VSATTP (chi m 97%). - B Qu c phòng: C c Quân nhu B Qu c phòng đã t ch c ki m tra công tác b o đ m v sinh an toàn th c ph m t i 4 b p ăn t p th có t ng s ngư i ăn là 2.000 ngư i c a trung đoàn 98 sư đoàn 312 quân khu 5. K t qu cho th y các b p ăn t p th đ u th c hi n t t các quy đ nh pháp lu t v VSATTP và 10 quy đ nh c a T ng C c h u c n – B Qu c phòng v công tác đ m b o v sinh an toàn th c ph m trong quân đ i. - B Giáo d c Đào t o: Đã ch đ o các cơ s giáo d c và đào t o tăng cư ng các ho t đ ng ki m tra, giám sát th c hi n các văn b n pháp lu t v VSATTP, đã phát hi n và x lý k p th i m t s v vi c có liên quan đ n VSATTP trong các cơ s giáo d c và đào t o. - B Thương m i: C c Qu n lý th trư ng (B Thương m i) đã ch trì đoàn thanh tra, ki m tra liên ngành ti n hành thanh tra, ki m tra công tác tri n khai “Tháng hành đ ng” t i các t nh Nam Đ nh, Ninh Bình, Thanh Hoá (Theo Quy t đ nh s 711/BTM-QLTT ngày 21/4/2006 c a B trư ng B Thương m i). Ngoài ra, ngành Qu n lý th trư ng đã tích c c ph i h p v i các ngành liên quan ti n hành ki m tra các cơ s d ch v , kinh doanh th c ph m trên toàn qu c. Ho t đ ng ki m tra, ki m soát th trư ng lưu thông, phân ph i các lo i th c ph m đư c đ y m nh thành đ t cao đi m; l c lư ng thanh tra qu n lý th trư ng đã phát hi n và x lý nhi u vi ph m trong kinh doanh, phân ph i th c ph m. - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: Đã thành l p 2 đoàn thanh tra liên ngành do C c Thú Y và C c B o v th c v t ch trì ti n hành thanh tra, ki m tra công tác b o đ m v sinh an toàn th c ph m và quá trình tri n khai ho t đ ng trong “Tháng hành đ ng” t i các t nh Qu ng Ninh, H i Phòng, Hoà Bình, Hà Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Đoàn thanh tra đã ghi nh n th c tr ng và ki n ngh v i các đ a phương ti p t c c ng c và duy trì ho t đ ng c a Ban ch đ o liên ngành các c p; quy ho ch xây d ng và m r ng quy mô các cơ s gi t m t p trung, vùng s n xu t rau, qu , chè an toàn; đ y m nh và duy trì thư ng xuyên ho t đ ng thanh tra, ki m tra v v sinh an toàn th c ph m t i đ a bàn. 3. Ch đ o gi i quy t m t s s ki n “n i c m” phát sinh trong “Tháng hành đ ng” năm 2006: - Trư c thông tin trên Báo Lao đ ng s ra ngày 06/3/2006 và báo Khoa h c và Đ i s ng s ra ngày 06/3/2006 ph n ánh vi c ô nhi m kim lo i n ng và hoá ch t đ c h i trên rau Thanh Trì - Hà N i, B Y t đã kh n trương ch đ o các đơn v ch c năng l y m u và ki m tra. Ngày 9/5/2006, B trư ng B Y t đã có bu i làm vi c v i UBND thành ph Hà N i, các S , ban, ngành c a Hà N i, đ i di n lãnh đ o UBND huy n Thanh Trì tìm bi n pháp gi i quy t. Trong bu i làm vi c trên, đ ng chí B trư ng B Y t đã đ ngh UBND thành ph Hà N i thành l p H i đ ng khoa h c đ đánh giá th c tr ng có hay không v n đ ô nhi m rau Thanh Trì - Hà N i. T k t qu nghiên c u c a H i đ ng giúp cơ quan qu n lý có nh ng ch đ o ti p đ v a b o v đư c quy n l i s c kho ngư i tiêu dùng, v a b o đ mquy n l i cho ngư i tr ng rau. - Theo ph n ánh c a dư lu n v vi c trư ng m u giáo tư th c Thanh Nguyên 2 (t i 22C Cao Th ng, thành ph Phan Thi t, t nh Bình Thu n) s d ng Dexamethasone tr n vào th c ăn nh m t o s tăng cân gi t o cho tr em và k t qu xét nghi m s 003572/VVS-VSTP ngày 25/5/2006
  7. c a Vi n V sinh Y t công c ng Thành ph H Chí Minh cho th y 04 m u th c ăn trong t ng s 5 m u có Dexamethasone, C c An toàn v sinh th c ph m đã có Công văn s 342/ATTP-CĐT ngày 05/6/2006 đ ngh S Y t báo cáo v i UBND t nh và t ch c ngay đoàn thanh tra, ki m tra xác minh thông tin báo chí đã nêu và có bi n pháp x lý k p th i. Ngày 08/6/2006 B Y t đã có Công văn s 4307/BYT-ATTP g i UBND t nh Bình Thu n và 4308/BYT-ATTP g i B Giáo d c và Đào t o đ ngh thanh tra, ki m tra công tác VSATTP t i các b p ăn t p th các trư ng h c, đ c bi t là các trư ng m m non và có bi n pháp x lý, ngăn ch n các hành vi vi ph m tương t . 4. Tình hình ng đ c th c ph m trong “Tháng hành đ ng” năm 2006: Theo báo cáo c a S Y t các t nh, thành ph , trong “Tháng hành đ ng” năm 2006, trên đ a bàn c nư c đã x y ra 22 v ng đ c th c ph m, v i 534 ngư i m c, trong đó có 14 ngư i t vong (10 ngư i ch t do ng đ c n m, 2 ngư i ch t do ng đ c m t cá tr m, 2 ngư i ch t do ng đ c rư u), so v i năm 2005 là 17 v , 174 ngư i m c, 2 ngư i t vong. S v ng đ c th c ph m quy mô ≥ 50 ngư i m c: 4 v v i t ng s 265 ngư i m c. V nguyên nhân NĐTP cho th y 31,8% s v do th c ph m ô nhi m vi sinh v t; 22,7% do hoá ch t; 18,2% do th c ph m ch a ch t đ c t nhiên; 27,3% là các v không xác đ nh đư c nguyên nhân (Năm 2005 t l nguyên nhân NĐTP tương ng là 60% do vi sinh v t; 0% do hoá ch t; 20% do th c ph m đ c, 20 % không rõ nguyên nhân). So v i năm 2005, tình hình ng đ c th c ph m x y ra trong “Tháng hành đ ng” năm 2006 tăng cao hơn h n, n i c m v n là tình tr ng ng đ c th c ph m t i các b p ăn t p th (quy mô ≥ 50 ngư i m c) v i 4 v và 256 ngư i m c; đ c bi t tình tr ng ng đ c th c ph m do s d ng th c ph m có đ c t t nhiên tăng cao v i 3 v ng đ c n m đ c làm 10 ngư i ch t, 1 v ng đ c m t cá tr m làm 2 ngư i ch t, 1 v ng đ c rư u làm ch t 2 ngư i, đi u này cho th y, c n ph i ti p t c đ y m nh, tăng cư ng công tác truy n thông t i c ng đ ng, hư ng d n, nâng cao nh n th c v an toàn th c ph m c a nhân dân trong s n xu t, ch bi n và tiêu dùng th c ph m. Ngoài ra, s li u ng đ c th c ph m tăng cao trong năm 2006 cũng ph n nào ph n ánh hi u qu tích c c c a công tác báo cáo, giám sát ng đ c th c ph m đã đư c các đ a phương tri n khai th c hi n ch đ ng, tích c c và đ t hi u qu hơn và ngư i dân cũng đã tích c c ch đ ng hơn trong khai báo ng đ c th c ph m. III. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 1. K t qu th c hi n: “Tháng hành đ ng vì ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m” năm 2006 đư c s quan tâm c a các c p chính quy n, ngành y t đã ch đ ng ph i h p v i các B , ngành và các t ch c đoàn th t Trung ương đ n đ a phương tri n khai thành công “Tháng hành đ ng” năm 2006 trên ph m vi c nư c và thu đư c m t s k t qu như sau: - Công tác chu n b cho “Tháng hành đ ng” đư c ti n hành đúng ti n đ đ ra; h u h t các đ a phương đã ch đ ng xây d ng k ho ch và tri n khai các ho t đ ng b o đ m ch t lư ng VSATTP t i đ a bàn theo đúng hư ng d n c a Ban Ch đ o TW. - Xã h i hoá công tác b o đ m ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m đã đ t đư c nh ng k t qu đáng ghi nh n, huy đ ng s tham gia tích c c v tinh th n và v t ch t c a các ngành, t ch c chính tr xã h i t Trung ương đ n đ a phương. H u h t các t nh, thành ph đ u đã thành l p ho c c ng c Ban Ch đ o th c hi n Ch th 08 (ho c Ban ch đ o liên ngành v VSATTP) t c p t nh đ n c p xã, phư ng do đ ng chí Phó ch t ch U ban nhân dân làm Trư ng ban; các Ban, ngành liên quan t Trung ương đ n đ a phương đã xác đ nh đư c trách nhi m c a mình và cùng ph i h p ch t ch trong vi c th c hi n công tác qu n lý VSATTP, tích c c tri n khai các ho t đ ng truy n thông, giáo d c ki n th c và thanh tra, ki m tra ch t lư ng, VSATTP. “Tháng hành đ ng vì ch t lư ng VSATTP” là ho t đ ng thư ng niên đư c chú tr ng không ch riêng trong ngành y t mà còn đư c s quan tâm c a nhi u B , ngành liên quan và c a các đ a phương. - M c dù công tác truy n thông, giáo d c v VSATTP chưa đ t k t qu như mong mu n do kinh phí h n h p, trình đ nh n th c c a nhân dân, đ c bi t đ ng bào t i các vùng sâu, vùng xa, mi n núi v VSATTP còn nhi u h n ch , nhưng ho t đ ng truy n thông đư c ghi nh n có n i dung và hình th c phong phú, đa d ng và có hi u qu cao. V i s tham gia c a các ngành, đ c bi t là s tham gia tích c c c a các cơ quan thông t n, báo chí đưa các tin, bài, phóng s đã ph n ánh
  8. đư c nh ng v n đ b c xúc, n i c m, nh y c m trong công tác b o đ m ch t lư ng VSATTP, đư c truy n t i dư i nhi u hình th c và đã thu hút đư c s quan tâm, chú ý c a dư lu n xã h i. - Công tác thanh tra, ki m tra c a liên ngành Trung ương và đ a phương đ u đ t đư c nh ng k t qu đáng ghi nh n v i s tham gia c a các ngành Y t , Qu n lý th trư ng, Công an, Nông nghi p và phát tri n nông thôn, Thu s n, Công nghi p, Khoa h c - Công ngh , U ban nhân dân các c p. Công tác ki m tra, thanh tra, x lý nh ng vi ph m v v sinh an toàn th c ph m t i các cơ s s n xu t, ch bi n th c ph m và kinh doanh d ch v ăn u ng đã đư c các Ban, ngành, đ a phương duy trìthư ng xuyên và tri n khai tích c c hơn so v i cùng kỳ năm trư c; góp ph n nâng cao nh n th c c a ngư i s n xu t, ch bi n, kinh doanh th c ph m. Nhìn chung, sau chi n d ch “Tháng hành đ ng vì ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m” năm 2006 nh n th c c a ngư i tiêu dùng v VSATTP và các ki n th c khoa h c v VSATTP đã đư c nâng cao, góp ph n tích c c cho các ho t đ ng b o đ m ch t lư ng, VSATTP. 2. T n t i: a) M c dù công tác truy n thông giáo d c v VSATTP c a ngành y t cũng như c a các c p, các ngành đã có nhi u c g ng, tuy nhiên nh n th c c a m t b ph n ngư i dân, đ c bi t đ ng bào t i các vùng sâu, vùng xa, mi n núi v v n đ VSATTP còn nhi u h n ch . Tình tr ng vi ph m các quy đ nh c a pháp lu t v VSATTP còn t n t i m t s nơi, m t s cơ s s n xu t ch bi n, kinh doanh và c trong tiêu dùng th c ph m. C th như: - Vi c b o đ m v sinh an toàn th c ăn đư ng ph đang là v n đ b c xúc hi n nay, tình tr ng th c ph m đã ch bi n s n bán t i các ch r t ph bi n, nh t là đi u ki n v sinh cơ s , v sinh d ng c ch bi n và v sinh cá nhân ngư i tr c ti p ch bi n th c ph m chưa b o đ m. - Tình tr ng ng đ c th c ph m do ăn ph i th c ph m có đ c t t nhiên (đ c bi t là n m đ c, m t cá tr m, rư u) v n còn tái di n v i s ngư i t vong v n còn m c cao. M t s nơi, nh t là các t nh ven bi n mi n Trung tình tr ng kinh doanh, ch bi n, s d ng cá nóc v n còn ti p di n. - Tình tr ng s d ng ph gia th c ph m ngoài danh m c cho phép v n còn ph bi n. b) nhi u đ a phương, công tác b o đ m VSATTP chưa đư c s quan tâm đúng m c c a lãnh chính quy n các c p, m t s đ a phương chưa thành l p Ban ch đ o liên ngành v VSATTP, ho c đã thành l p nhưng ho t đ ng c a Ban ch đ o liên ngành không thư ng xuyên và kém hi u qu nh t là các c p xã, phư ng. nhi u đ a phương công tác b o đ m VSATTP còn khoán tr ng cho ngành y t , do đó hi u qu công tác b o đ m VSATTP chưa cao, chưa huy đ ng tri t đ tính xã h i hoá trong các ho t đ ng b o đ m VSATTP. c) Công tác giám sát ô nhi m th c ph m: - Công tác ki m tra v sinh thú y, v sinh gi t m gia súc, gia c m nhi u đ a phương còn chưa đư c quan tâm đúng m c, mô hình gi t m t p trung còn quá ít, ch y u là gi t m nh l , ngay trong khu dân cư. - Tình hình th c ph m ô nhi m vi sinh v t và t n dư hoá ch t đ c h i v n đang là v n đ t n t i l n. Tình tr ng s d ng thu c tăng tr ng trong chăn nuôi còn khá ph bi n. Công tác qu n lý vi c kinh doanh và s d ng thu c b o v th c v t đ c bi t là thu c c m, thu c ngoài danh m c cho phép s d ng còn g p nhi u khó khăn, v n chưa có bư c chuy n bi n tích c c. - Công tác ki m soát VSATTP thu s n lưu thông n i đ a v n chưa đư c c i thi n rõ r t so v i các năm trư c. d) Công tác qu n lý th c ph m nh p kh u qua biên gi i, nh t là theo đư ng ti u ng ch hi n v n chưa ki m soát đư c. đ) Đ i ngũ cán b làm công tác VSATTP còn thi u v s lư ng và h n ch v trình đ chuyên môn, nh t là tuy n xã, phư ng và huy n, th xã đa s là cán b kiêm nhi m. Do đó, công tác thanh tra, ki m tra v VSATTP nhi u đ a phương không đư c tri n khai thư ng xuyên mà ch t p trung vào nh ng d p “cao đi m” như T t Nguyên đán, T t Trung thu, “Tháng hành đ ng vì ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m”. 3. Bài h c kinh nghi m:
  9. a) S quan tâm và ch đ o sát sao c a Chính ph , s ph i h p ho t đ ng c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c, t ch c chính tr - xã h i Trung ương; vai trò ch đ o c a các c p chính quy n, ph i h p liên ngành và đoàn th đ a phương đã t o s chuy n bi n tích c c trong công tác b o đ m ch t lư ng VSATTP, đ c bi t là vai trò và s tham gia tích c c c a tuy n xã, phư ng. Kinh nghi m cho th y, đâu Chính quy n đ a phương quan tâm đ n công tác b o đ m ch t lư ng, VSATTP thì đó k t qu tri n khai các ho t đ ng b o đ m ch t lư ng, VSATTP thư ng thu đư c k t qu t t hơn. b) Tăng cư ng công tác truy n thông v Pháp l nh VSATTP, Ngh đ nh 163 và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan; nêu cao vai trò trách nhi m c a ngư i s n xu t, kinh doanh th c ph m; nâng cao ý th c t giác c a ngư i dân trong vi c ch p hành nghiêm các quy đ nh pháp lu t v VSATTP. Ti p t c ph i h p ch t ch c a cơ quan thông t n, báo chí, phát thanh, truy n hình k p th i ph n ánh nh ng b t c p, nh ng h n ch trong công tác qu n lý th c ph m, t o m i quan tâm th c s c a đông đ o qu n chúng đ i v i v n đ VSATTP, đ ng th i phát hi n và bi u dương k p th i các t p th , cá nhân làm t t công tác b o đ m VSATTP. c) Duy trì và tăng cư ng hi u qu c a công tác thanh tra, ki m tra v VSATTP, x lý k p th i nh ng vi ph m v VSATTP t i các cơ s s n xu t, ch bi n th c ph m và kinh doanh d ch v ăn u ng. IV- KI N NGH VÀ Đ XU T: 1. Ki n toàn và tăng cư ng ho t đ ng c a Ban ch đ o liên ngành v v sinh an toàn th c ph m các c p, trong đó U ban nhân dân các c p c n nâng cao hơn n a vai trò, trách nhi m c a mình trong công tác b o đ m VSATTP, lãnh đ o và th c hi n quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i g n v i b o đ m VSATTP t i đ a phương. 2. Ti p t c đ u tư hơn n a cho các ho t đ ng truy n thông, giáo d c ki n th c v VSATTP; h tr thêm kinh phí, tài li u truy n thông và ki n th c chuyên môn cho các tuyên truy n viên v sinh an toàn th c ph m c p xã, phư ng, đ c bi t là vùng sâu, vùng xa. Tăng cư ng xã h i hoá trong ho t đ ng truy n thông giáo d c ph bi n các văn b n quy ph m pháp lu t và ki n th c v VSATTP cho các đ i tư ng dư i nhi u hình th c đ đ t hi u qu cao hơn. 3. Xây d ng l c lư ng thanh tra chuyên ngành VSATTP đ m nh v s lư ng và th m quy n giúp đưa công tác b o đ m ch t lư ng VSATTP t ng bư c đi vào n n p. 4. Tăng cư ng đ u tư trang thi t b ki m nghi m VSATTP chuyên sâu, hi n đ i đ năng l c ki m nghi m theo tiêu chu n qu c t cho các Trung tâm ki m nghi m VSATTP qu c gia và trang b test kit ki m tra nhanh VSATTP cho tuy n qu n, huy n đ ph c v công tác thanh tra, ki m tra thư ng xuyên t i đ a bàn. 5. C n tăng cư ng ph i h p liên ngành hơn n a gi a ngành Y t , Văn hoá thông tin và các Ban, ngành liên quan trong qu n lý ho t đ ng qu ng cáo v th c ph m. 6. Tăng cư ng giám sát ch đ ng phòng ng a nguy cơ ô nhi m th c ph m ngay t nguyên li u th c ph m và quá trình s n xu t: - Xây d ng các vùng nguyên li u an toàn (vùng rau an toàn, th t, cá an toàn). - Đ y m nh áp d ng h th ng HACCP trong s n xu t, kinh doanh th c ph m theo l trình K ho ch hành đ ng qu c gia v v sinh an toàn th c ph m. - C ng c h th ng báo cáo ng đ c th c ph m t i các đơn v và tăng cư ng giám sát ng đ c th c ph m th c ph m t i các đ a phương. Huy đ ng c ng đ ng, các t ch c và cá nhân tham gia vào công tác giám sát và báo cáo ng đ c th c ph m. Trên đây là báo cáo k t qu th c hi n “Tháng hành đ ng vì ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m” năm 2006. B Y t v i vai trò là cơ quan thư ng tr c Ban Ch đ o Trung ương th c hi n Ch th s 08/1999/CT-TTg trân tr ng báo cáo và xin ý ki n ch đ o c a Th tư ng Chính ph ./. B TRƯ NG - TRƯ NG BAN BAN CH Đ O TRUNG ƯƠNG TH C HI N CH TH S 08/1999/CT-TTg
  10. Tr n Th Trung Chi n FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N PH L C ÍNH KÈM
Đồng bộ tài khoản