intTypePromotion=3

Báo cáo số 7898/BC-BKH

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
85
lượt xem
5
download

Báo cáo số 7898/BC-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 7898/BC-BKH về việc tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước ở các bộ, ngành, địa phương từ năm 2005 đến năm 2007 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 7898/BC-BKH

 1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 7898/BC-BKH Hà N i, ngày 29 tháng 10 năm 2008 BÁO CÁO TÓM T T TÌNH HÌNH TH C HI N CHÍNH SÁCH, PHÁP LU T V U TƯ XÂY D NG CƠ B N S D NG V N NHÀ NƯ C CÁC B , NGÀNH, NA PHƯƠNG T NĂM 2005 N NĂM 2007 (Báo cáo t i Kỳ h p th 4, Qu c h i Khóa XII) Kính thưa các ng chí Lãnh o ng, Nhà nư c, M t tr n t qu c Vi t Nam; Kính thưa các v i bi u Qu c h i; Kính thưa các v khách quý; Th c hi n Ngh quy t 573 NQ/UBTVQH12 ngày 25 tháng 01 năm 2008 c a y ban Thư ng v Qu c h i; căn c vào k ho ch giám sát c a y ban Thư ng v Qu c h i, Chính ph ã trình Qu c h i “Báo cáo Tình hình th c hi n chính sách, pháp lu t v u tư xây d ng cơ b n s d ng v n nhà nư c các b , ngành, a phương t năm 2005 n năm 2007” (Báo cáo s 159/CP-KTTH c a Chính ph ngày 13 tháng 10 năm 2008). Th a y quy n c a Th tư ng Chính ph , B K ho ch và u tư xin trình bày nh ng n i dung ch y u c a báo cáo như sau: I. V BAN HÀNH CÁC VĂN B N PHÁP LU T V U TƯ XÂY D NG CƠ B N S D NG V N NHÀ NƯ C 1. Tình hình xây d ng, trình Qu c h i thông qua các lu t T trư c năm 2005, căn c vào chương trình xây d ng lu t c a Qu c h i, Chính ph ã ch o và giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các b , ngành, nghiên c u xây d ng các lu t: Lu t Doanh nghi p, Lu t u tư, Lu t u th u. Trong năm 2005, Chính ph ã trình Qu c h i khóa XI, Kỳ h p th 8 thông qua Lu t u th u (có hi u l c t ngày 01 tháng 4 năm 2006); Lu t u tư và Lu t Doanh nghi p (có hi u l c t ngày 01 tháng 7 năm 2006). Các lu t ư c ban hành ã nhanh chóng i vào cu c s ng, áp ng ư c yêu c u phát tri n n n kinh t và h i nh p kinh t qu c t . Ho t ng u tư trong nư c và nư c ngoài ã có nh ng chuy n bi n tích c c; ho t ng s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p nhà nư c và doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t ã ư c i u ch nh b i cùng m t lu t; ho t ng u th u ư c qu n lý b ng lu t thay vì qu n lý
 2. b ng m t văn b n pháp lý t m Ngh nh; h n ch d n tính khép kín trong ho t ng u tư; tính công khai, minh b ch ư c th hi n y hơn; th c t v n hành c a các lu t này ã mang l i hi u qu cao hơn. Vi c xây d ng các văn b n hư ng d n thi hành ba lu t trên ã ư c tri n khai ngay trong quá trình xây d ng lu t. Cùng v i vi c trình Qu c h i ban hành văn b n lu t, Chính ph ã có d th o các Ngh nh hư ng d n thi hành g i n y ban Thư ng v Qu c h i, H i ng dân t c, các y ban c a Qu c h i, các i bi u Qu c h i cho ý ki n. 2. Tình hình ban hành văn b n hư ng d n thi hành i v i Lu t Doanh nghi p, Chính ph ã ban hành các Ngh nh v : hư ng d n thi hành chi ti t m t s i u c a Lu t Doanh nghi p; ăng ký kinh doanh; Quy nh vi c ăng ký l i, chuy n i và ăng ký i gi y ch ng nh n u tư c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p và Lu t u tư; chuy n i công ty nhà nư c thành công ty trách nhi m h u h n m t thành viên và chuy n doanh nghi p nhà nư c thành công ty c ph n. i v i Lu t u tư, Chính ph ã ban hành các Ngh nh v : quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u Lu t u tư; quy nh u tư tr c ti p ra nư c ngoài; u tư theo hình th c h p ng xây d ng - kinh doanh - chuy n giao (BOT), h p ng xây d ng - chuy n giao - kinh doanh (BTO), h p ng xây d ng chuy n giao (BT); quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c k ho ch và u tư; quy nh khu công nghi p, khu ch xu t, khu kinh t và Th tư ng Chính ph ban hành Quy t nh v các nguyên t c, tiêu chí và nh m c phân b v n u tư phát tri n thu c ngân sách Nhà nư c... i v i Lu t u th u, Chính ph ã ban hành các Ngh nh hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u theo Lu t Xây d ng; quy t nh các trư ng h p c bi t ư c ch nh th u; quy ch u th u, t hàng i v i d ch v công. Liên quan n lĩnh v c xây d ng, Chính ph ã ban hành Ngh nh v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình. Liên quan n công tác quy ho ch, Chính ph ã ban hành Ngh nh v l p phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t xã h i; Ngh nh v qui ho ch xây d ng. Cùng v i các Ngh nh c a Chính ph , các Quy t nh c a Th tư ng Chính ph , các b liên quan ã ban hành nhi u thông tư, quy t nh hư ng d n các v n c th thu c ph m vi trách nhi m qu n lý c a ơn v mình. 3. ánh giá v tình hình ban hành các văn b n Nhìn chung, các văn b n lu t pháp trong lĩnh v c u tư và xây d ng ã ư c ban hành k p th i, b sung ngày càng y hơn, ng b hơn, hi u l c pháp lý cao hơn và phù h p v i th c t hơn. Các nguyên t c, tiêu chí, nh m c phân b v n u tư ư c ban hành m b o tính công khai, minh b ch và công b ng. Chính ph ã k p th i ch o các b , ngành xây d ng các văn b n hư ng d n thi hành các Lu t Xây
 3. d ng, u tư, u th u, Doanh nghi p. ng th i các b , ngành ã rà soát bãi b các văn b n ch ng chéo, văn b n không còn hi u l c. Các văn b n ban hành phù h p v i Lu t ban hành văn b n qui ph m pháp lu t, th hi n các m t: các Ngh nh ban hành ã tuân th các qui nh t i các lu t; các thông tư hư ng d n và quy t nh phù h p v i ngh nh và không ch ng chéo ch c năng, nhi m v , n i dung qu n lý. Nh ng văn b n pháp lu t có s mâu thu n, ch ng chéo ã ư c xem xét, nghiên c u i u ch nh, s a i. Các Lu t và Ngh nh hư ng d n m i ban hành nói chung phù h p v i ch trương, ư ng l i, ti n trình h i nh p qu c t ; ng th i b sung thêm các n i dung m i v qu n lý u tư phù h p v i tình hình m i. Các văn b n ban hành ã th c hi n theo úng ch trương phân c p, tăng quy n h n cho các b , ngành và các a phương, ng th i ã g n quy n h n v i trách nhi m m t cách c th , rõ ràng, c bi t là i v i các ch u tư; tăng cư ng vai trò và trách nhi m cá nhân, t ng bư c qui nh c th ch tài x ph t. ã th c hi n phân c p m t cách m nh m cho các c p, các ngành và a phương t quy t nh ch trương u tư, l p d án u tư, thNm nh, ra quy t nh u tư, phân b v n u tư, theo dõi và qu n lý th c hi n các d án. Theo ó Th tư ng Chính ph ch ra quy t nh phê duy t các d án quan tr ng qu c gia ư c Qu c h i thông qua ch trương u tư; còn l i t t c các d án thu c nhóm A, B, C u ã ư c phân c p cho các b , ngành và các c p chính quy n a phương (t nh, huy n, xã) phê duy t quy t nh u tư. Tuy nhiên, trong v n hành th c thi các văn b n quy ph m pháp lu t cũng ã b c l m t s v n c n ti p t c nghiên c u i u ch nh, s a i, b sung ó là: - Chưa th c hi n t t chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i, nhi u án chưa hoàn thành theo ti n ra. M t s văn b n hư ng d n thi hành lu t chưa ban hành theo úng th i gian ã ư c quy nh t i các lu t; các văn b n ư c ban hành nh ng th i i m khác nhau, nên khái ni m, n i dung qu n lý ã có nh ng thay i, c n ư c ti p t c nghiên c u ng b và th ng nh t trong qu n lý. - V ph m vi i u ch nh các ho t ng u tư: thi u m t h th ng lu t pháp nh t quán i u ch nh h at ng u tư nói chung. Lu t u tư hi n hành ch i u ch nh ho t ng u tư nh m m c ích kinh doanh; còn l i các ho t ng u tư không nh m m c ích kinh doanh chưa có lu t tương ng i u ch nh. - Còn có s khác nhau gi a các Lu t và văn b n qui ph m pháp lu t liên quan n u tư trong m t s v n như: thu t ng , phân lo i d án, trình t u tư,... II. K T QU TH C HI N CHÍNH SÁCH, PHÁP LU T V U TƯ XÂY D NG CƠ B N S D NG V N NHÀ NƯ C CÁC B , NGÀNH, NA PHƯƠNG 1. Tình hình chung Th c hi n Ngh quy t s 36/2004/QH11 ngày 3/12/2004 c a Qu c h i v công tác u tư xây d ng cơ b n s d ng v n nhà nư c, t năm 2005 n nay, Chính ph ã
 4. ch o các b , ngành, a phương tăng cư ng công tác qu n lý u tư nh m nâng cao hi u qu u tư, ch ng th t thoát, lãng phí, kh c ph c tình tr ng u tư dàn tr i, n t n ng u tư xây d ng cơ b n. T i kỳ h p th 8, Qu c h i khoá XI; Chính ph ã có báo cáo s 140/CP-KTTH ngày 13 tháng 10 năm 2005 v tình hình tri n khai th c hi n Ngh quy t s 36/2004/NQ11 c a Qu c h i v công tác u tư xây d ng cơ b n s d ng ngu n v n Nhà nư c. N i dung c a báo cáo c p n vi c t ch c th c hi n Ngh Quy t c a Qu c h i, rà soát các văn b n pháp quy; tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra, ánh giá k t qu th c hi n nhi m v ch ng dàn tr i, ch ng lãng phí th t thoát; nâng cao hi u qu s d ng v n u tư nhà nư c, x lý n ng kh i lư ng u tư xây d ng cơ b n. Hàng năm Chính ph ã ban hành các Ngh quy t v các gi i pháp ch y u ch o th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và ngân sách nhà nư c; hàng tháng u có các Ngh quy t v phiên h p Chính ph thư ng kỳ, trong ó i v i lĩnh v c u tư xây d ng cơ b n ã ra nhi u gi i pháp nh m nâng cao hi u qu u tư, ch ng lãng phí, th t thoát v n u tư c a nhà nư c; ng th i Chính ph giao nhi m v cho các b , ngành, a phương trong tri n khai th c hi n k ho ch u tư phát tri n. V qu n lý qui ho ch, các b , ngành, a phương ã t p trung rà soát, i u ch nh quy ho ch, m b o s phù h p gi a quy ho ch phát tri n ngành v i quy ho ch phát tri n vùng, lãnh th . V k ho ch u tư, vi c b trí v n u tư trong nh ng năm qua ã ư c t p trung cho các công trình tr ng i m, công trình có s c lan t a cao, kh c ph c t ng bư c tình tr ng u tư dàn u, phân tán ngu n l c. Các tiêu chí và nh m c phân b v n u tư t NSNN ư c quy nh c th , phù h p v i m c tiêu nh hư ng phát tri n và yêu c u i u ch nh cơ c u kinh t . Vi c phân b v n ư c th c hi n công khai, minh b ch t Trung ương n a phương. c bi t, góp ph n ki m ch l m phát, Th tư ng Chính ph ã ban hành Quy t nh s 390/Q -TTg ngày 17/4/2008 v i u hành k ho ch u tư xây d ng cơ b n và chi tiêu ngân sách nhà nư c năm 2008 ph c v m c tiêu ki m ch l m phát. Công tác giám sát, ánh giá u tư ã ư c tăng cư ng t t c các c p, các ngành và ã t ư c k t qu bư c u. Chính ph ã ch o các b , ngành, a phương th c hi n vi c giám sát và ánh giá l i công tác u tư, ng th i n m b t tình hình, phân tích nh ng t n t i và h n ch , ưa ra các gi i pháp kh c ph c khó khăn. H th ng thanh tra k ho ch và u tư ã ư c hình thành t Trung ương n a phương. Ho t ng c a thanh tra bư c u ư c tri n khai th c hi n; k t qu m t s cu c thanh tra ã phát hi n ư c nhi u v n t n t i trong cơ ch qu n lý, nhi u sai ph m trong qu n lý u tư và ã có nh ng ki n ngh c th x lý nh ng vi ph m. Tuy nhiên, công tác qu n lý u tư xây d ng cơ b n trong th i gian qua v n còn nh ng h n ch , y u kém, làm gi m hi u qu u tư, nh hư ng t i tăng trư ng kinh t , xã h i. K t c u h t ng kinh t - xã h i v n còn trong tình tr ng quá t i (h th ng giao thông, i n, b nh vi n,…). Th t c trong u tư xây d ng v n còn rư m rà, ph c t p, m t nhi u th i gian, nh hư ng n ti n th c hi n d án. Hi u qu u tư
 5. nói chung còn th p, tình tr ng u tư dàn tr i, thi u t p trung; th t thoát và lãng phí v n u tư, nh t là v n ngân sách nhà nư c chưa ư c kh c ph c tri t . u tư thi u ng b , ti n kéo dài, d án ph i i u ch nh nhi u l n làm tăng t ng m c u tư và gây b ng trong khâu cân i k ho ch v n hàng năm. Hi n t i, k ho ch trung h n trong u tư chưa ư c quan tâm úng m c, nên hàng năm các b ngành và a phương chưa ch ng trong vi c xây d ng k ho ch, nh t là k ho ch s d ng v n ngân sách nhà nư c. Nguyên nhân c a tình tr ng trên ch y u là do h th ng văn b n qu n lý u tư còn thi u ng b , th ng nh t và chưa c th ; công tác i u hành còn nhi u y u kém; năng l c c a ch u tư, cán b qu n lý còn h n ch ; năng l c c a nhà th u trong c tư v n và xây d ng còn y u; m t b ph n cán b qu n lý chưa có tinh th n trách nhi m cao; công tác theo dõi ki m tra, giám sát, thanh tra, ki m toán chưa ư c quan tâm y , và ch tài th c hi n chưa m nh, chưa nghiêm minh. 2. K t qu th c hi n trên m t s ngành, lĩnh v c và a phương (1) V qui ho ch t ng th phát tri n kinh t xã h i n u năm 2008 ã hoàn thành vi c rà soát, i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i n năm 2010 c a 6 vùng; xây d ng quy ho ch phát tri n các hành kinh t ; xây d ng quy ho ch phát tri n các d i ven bi n; xây d ng quy ho ch h th ng khu công nghi p, khu kinh t ven bi n, khu kinh t c a khNu c nư c. n nay, ã có 58 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tri n khai l p quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i n năm 2020. Trên cơ s các quy ho ch ã ư c duy t, các b , ngành, a phương ã xây d ng và ban hành các cơ ch , chính sách phù h p, thu hút ư c ngày càng nhi u v n u tư c a các thành ph n kinh t , bư c u hình thành ư c cơ c u ngu n v n u tư h p lý nh m m c tiêu thúc Ny chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa. Nhi u quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c, s n phNm trên a bàn c nư c ã ư c xây d ng và tri n khai th c hi n. Theo báo cáo c a các b , ngành, n nay ã có 102 quy ho ch ngành, lĩnh v c, s n phNm ch y u ư c l p, trong ó có 38 quy ho ch ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. Nh ng năm g n ây công tác l p quy ho ch ã có nhi u i m i. i v i m t s ngành, lĩnh v c s n xu t kinh doanh, các quy ho ch ã chú ý t i tính linh ho t trong vi c xác nh m c tiêu, nh hư ng, chú ý nhi u hơn n y u t th trư ng và kh năng c nh tranh, tránh ư c vi c ưa ra các ch tiêu và các công trình, d án quá c th . Tuy nhiên, h n ch hi n nay c a các b n quy ho ch ó là ch t lư ng chưa cao, thi u căn c v ng ch c, chưa có t m nhìn xa. Công tác phân tích và d báo v th trư ng thi u tin c y cho nên nhi u b n quy ho ch ph i thay i nhi u l n; chưa phù h p v i cơ ch th trư ng, nh t là các di n bi n v th trư ng qu c t .
 6. Các quy ho ch phát tri n ô th , khu dân cư, h t ng xã h i các t nh, thành ph thi u ng b , tri n khai ch m, chưa theo k p v i t c ô th hóa; các thành ph l n v n chưa có các quy ho ch k t c u h t ng ng b . H th ng t ch c cũng như i ngũ cán b làm công tác quy ho ch t Trung ương n a phương còn thi u v s lư ng, y u v ch t lư ng. Kinh phí ph c v cho công tác xây d ng quy ho ch chưa áp ng ư c yêu c u, không kh năng thuê tư v n có trình cao, tư v n qu c t ,… Qu n lý u tư theo quy ho ch còn nhi u y u kém, nh t là trong lĩnh v c t ai, qu n lý ô th . (2) M t s k t qu th c hi n u tư xây d ng m t s b , ngành và a phương - Lĩnh v c nông nghi p và nông thôn (ph n do trung ương qu n lý) T năm 2005 - 2007, v n u tư ngân sách nhà nư c giao cho B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (bao g m c B Th y s n cũ) là 6.587 t ng. Kh i lư ng th c hi n v n u tư xây d ng cơ b n giai o n 2005 - 2007 t kho ng 8.000 t ng, b ng 121% k ho ch v n, do ngu n v n ngoài nư c ã gi i ngân vư t k ho ch ư c giao. S d án u tư trong giai o n 2005 - 2007 là 307 d án, hoàn thành kho ng 200 d án, chi m 65% d án tri n khai, trong ó: 95 d án th y l i, 46 d án nông nghi p, 9 d án lâm nghi p, 20 d án th y s n, 13 d án khoa h c và công ngh thu c lĩnh v c nông nghi p. Ngu n v n trái phi u Chính ph , B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ư c u tư 71 d án công trình th y l i v i s v n ư c giao qu n lý là 15,5 nghìn t ng. n h t năm 2007 có 11 d án hoàn thành ho c cơ b n hoàn thành ưa vào s d ng, bao g m 7 d án th y l i, 4 công trình th y l i mi n núi. Năng l c tư i c a h th ng th y l i ã m b o cho kho ng 3,4 tri u ha t canh tác. Di n tích gieo tr ng ư c tư i t 6,85 tri u ha; di n tích rau màu và cây công nghi p ng n ngày ư c tư i t kho ng 1,49 tri u ha. m b o tiêu thoát nư c cho 1,71 tri u ha t nông nghi p. Các công trình th y l i còn góp ph n ngăn m n 0,87 tri u ha; c i t o chua phèn 1,6 tri u ha; duy trì c p nư c cho sinh ho t và s n xu t công nghi p trên 5,65 t m3/năm. - Lĩnh v c giao thông v n t i (ph n do trung ương qu n lý): Trong 3 năm 2005 - 2007, v n u tư ngân sách nhà nư c giao cho B Giao thông v n t i kho ng 20.000 t ng (g m c v n ODA) và v n trái phi u Chính ph kho ng 33 nghìn t ng; ã tri n khai th c hi n và hoàn thành nhi u công trình ưa vào khai thác s d ng, óng góp quan tr ng cho tăng trư ng kinh t , v n t i hàng hóa, hành khách, c i thi n m ng lư i k t c u h t ng giao thông. Cơ b n hoàn thành ưa vào s d ng D án ư ng H Chí Minh giai o n 1 t Hòa L c (Hà Tây) n Tân C nh (Kon Tum) dài 1.432 km ư ng, 53 c u l n và 261 c u trung. Hoàn thành ưa vào s d ng g n 100 công trình, d án xây d ng m i, c i t o, nâng c p, trong ó có: 56 công trình giao thông ư ng b , 42 c u. ã tri n khai m t
 7. s d án quy mô l n như Nam Sông H u, Qu n L -Ph ng Hi p, QL6 (giai o n 2), QL279 ( o n Tu n giáo- i n Biên). Nh t p trung u tư như trên, năng l c c a ngành ã tăng lên áng k : nâng c p, c i t o, làm m i g n 3.000 km ư ng qu c l , trên 35.000 m c u, 5.600 m c u c ng bi n, tăng thêm năng l c thông qua c ng bi n là 24 tri u t n/năm; các tuy n ư ng s t ti p t c ư c nâng c p; nhi u h ng m c công trình c a các c ng hàng không ư c nâng c p và xây d ng m i, năng l c thông qua c ng hàng không tăng 10,5 tri u hành khách/năm. - Xây d ng h th ng b nh vi n a khoa tuy n huy n Nhu c u v n u tư (theo án 225) là 8.350 t ng. T p trung u tư 387 b nh vi n a khoa huy n và 9 b nh vi n a khoa khu v c t ngu n v n ngân sách Trung ương, ngân sách a phương và ngu n v n ODA. Trong giai o n 2005-2007: h u h t các t nh ã thành l p Ban Ch o th c hi n Quy t nh 225/2005/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph . Theo báo cáo c a B Y t , ã có kho ng 250 b nh vi n ang ư c u tư. T ng v n u tư t t t c các ngu n trong 3 năm ư c t kho ng 2.000 t ng. Ny nhanh th c hi n m c tiêu này, trong giai o n t i Chính ph d ki n m i năm s d ng kho ng 4.000-5.000 t ng t ngu n trái phi u Chính ph u tư Ny nhanh vi c tri n khai th c hi n, s m hoàn thành vi c nâng c p b nh vi n tuy n huy n, gi i quy t m t ph n tình tr ng quá t i hi n nay c a các b nh vi n tuy n t nh và tuy n Trung ương. - Chương trình kiên c hóa trư ng l p h c (giai o n 1 theo Quy t nh 159/Q - TTg). V n th c hi n chương trình là 9.310 t ng, trong ó: ngân sách trung ương huy ng t công trái giáo d c là 5.336 t ng, ngân sách a phương 3.174 t ng, ngu n v n khác 913 t ng. S v n ã gi i ngân là 4.882 t ng, t 93,5% t ng s v n trung ương ã h tr cho a phương. Sau hơn 4 năm th c hi n Chương trình ã xây d ng m i và kiên c ư c 74.216 phòng h c, trong ó có hơn 67.053 phòng h c ã hoàn thành ưa vào s d ng có bàn, gh , b ng, èn i n chi u sáng. Th c hi n ư c m c tiêu xoá b các l p h c 3 ca và thanh toán nh ng phòng h c t m th i tranh tre n a lá. Ch t lư ng giáo d c ư c nâng d n, góp ph n th c hi n vi c i m i n i dung, chương trình giáo d c ph thông theo Ngh quy t 40 c a Qu c h i khoá X. Ph n l n các phòng h c t b c h c m m non n ph thông ư c xây d ng theo thi t k m u, thi t k i n hình do B Xây d ng ban hành, m b o ch t lư ng và áp ng yêu c u c a Chương trình là kiên c , b n v ng, phù h p v i i u ki n c a Vi t Nam các vùng, mi n khác nhau. - Tình hình th c hi n u tư xây d ng cơ b n các a phương
 8. Vi c b trí v n u tư XDCB c a các a phương ã t p trung b trí v n cho các lĩnh v c xây d ng k t c u h t ng và xã h i ã t o i u ki n thu n l i thúc Ny tăng trư ng và chuy n d ch cơ c u kinh t c a nhi u a phương, ng th i góp ph n xoá ói gi m nghèo, t o thêm vi c làm m i, c i thi n và nâng cao i s ng nhân dân. Trong b trí k ho ch v n u tư t ngân sách nhà nư c hàng năm, các a phương ã quan tâm hơn trong vi c t p trung v n cho các d án hoàn thành trong năm k ho ch, s m ưa công trình vào khai thác, s d ng. Hàng năm các a phương ã dành m t ph n v n thanh toán các kho n n ng XDCB kéo dài nhi u năm. i v i ngu n v n chương trình m c tiêu qu c gia và h tr có m c tiêu: Các a phương ã tri n khai úng v i m c v n và nh hư ng ư c giao, góp ph n thúc Ny tăng trư ng và chuy n d ch cơ c u kinh t c a các a phương, nh t là i v i các t nh Tây Nguyên, Tây B c, Tây Nam B ,... 3. Tình hình và k t qu thanh tra, ki m tra v u tư xây d ng cơ b n Cùng v i vi c ban hành các văn b n pháp lu t v qu n lý và tri n khai th c hi n trong lĩnh v c u tư xây d ng cơ b n, Chính ph ã ch o Thanh tra Chính ph và các b , ngành, a phương tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra v u tư xây d ng nh m nâng cao hi u qu u tư, ch ng th t thoát, lãng phí, h n ch u tư dàn tr i theo tinh th n Ngh quy t s 36/2004/QH11 ngày 03/12/2004 c a Qu c h i khóa XI v công tác u tư xây d ng cơ b n s d ng v n nhà nư c. ng th i qua thanh tra, ki m tra phát hi n và ki n ngh b sung, s a i chính sách cho phù h p v i yêu c u th c t . tri n khai th c hi n, ngoài các gi i pháp t i các Ngh quy t hàng năm và Ngh quy t hàng tháng c a Chính ph v th c hi n k ho ch phát tri n kinh t xã h i, Th tư ng Chính ph ã có các Công i n và Ch th ch o t p trung thanh tra, ki m tra các công trình, d án tr ng i m có s d ng ngu n v n c a Nhà nư c (k c v n ODA), trong ó tr ng tâm là các công trình, d án thu c lĩnh v c giao thông, th y l i. (1) Vi c th c hi n chính sách, pháp lu t v u tư xây d ng cơ b n s d ng v n nhà nư c qua công tác thanh tra, ki m tra. Qua 3 năm th c hi n Ngh quy t s 36/2004/QH11 (t 2005-2007), Thanh tra Chính ph và Thanh tra các b , ngành, a phương ã ti n hành hàng ngàn cu c thanh tra các d án, công trình u tư xây d ng s d ng ngu n v n nhà nư c. Các cu c thanh tra cũng ư c th c hi n theo nhi u hình th c và ph m vi khác nhau như thanh tra theo chuyên (các d án kiên c hóa kênh mương, d án u tư xây d ng trư ng h c, d án giao thông nông thôn giai o n II, d án th y l i ng b ng sông H ng...); theo di n r ng (các d án giao thông t nh Khánh Hòa, các d án th y l i t nh Sóc Trăng...); các d án l n (D án ư ng H Chí Minh giai o n 1, D án nâng c p c i t o qu c l 1A o n C n Thơ - Năm Căn, D án ư ng dây 500 KV o n Phú M - Nhà Bè,...); các Chương trình h tr có m c tiêu (D án h t ng cơ s nông thôn d a vào c ng ng, D án gi m nghèo các t nh phía B c, D án gi m nghèo các t nh Mi n Trung...) và các d án, công trình khác do các b , ngành, a phương th c hi n. B K ho ch và u tư ã t p trung thanh tra, ki m tra các d án u tư xây d ng s d ng v n nhà nư c trong các lĩnh v c giao thông, th y l i, các d án i n. Trong 2
 9. năm 2005 và 2006 ã ti n hành 12 cu c thanh tra v các lĩnh v c này, trong ó: giao thông 5 cu c v i 21 d án, công trình có t ng m c u tư 5.618 t ng; th y l i 5 cu c v i 28 d án, công trình có t ng m c u tư 1.722 t ng; i n 2 cu c v i 2 d án có t ng m c u tư 3.225 t ng. Ngoài ra, B cũng th c hi n nhi u cu c thanh tra khác v các Khu công nghi p, các Chương trình h tr có m c tiêu trong ó có n i dung v u tư xây d ng cơ b n. Nhìn chung qua k t qu thanh tra, ki m tra, công tác qu n lý và th c hi n u tư xây d ng ã d n i vào n n p. H th ng văn b n pháp lu t t ng bư c ư c hoàn thi n cùng v i vi c phân c p qu n lý m nh m ã góp ph n kh c ph c d n các t n t i trong u tư xây d ng như phân b v n u tư dàn tr i, th t thoát lãng phí, hi u qu u tư th p,... Các ch u tư, Ban qu n lý d án và nhà th u v cơ b n ch p hành tương i y các quy nh pháp lu t v u tư xây d ng, các bư c th c hi n u tuân th theo trình t , th t c quy nh. Nhi u công trình hoàn thành ưa vào khai thác s d ng ã phát huy ư c hi u qu u tư, góp ph n vào vi c th c hi n k ho ch phát tri n kinh t xã h i chung c a c nư c. Các chương trình h tr có m c tiêu trong ó ch y u là u tư xây d ng các công trình nh ư c th c hi n các a bàn vùng cao, khó khăn ã t o i u ki n cho ngư i dân nghèo n nh và phát tri n s n xu t, t ng bư c nâng cao i s ng văn hóa tinh th n cho nhân dân vùng sâu, vùng xa và ng bào dân t c. (2) Các t n t i, sai ph m v u tư xây d ng ư c phát hi n qua thanh tra, ki m tra. Ngoài các t n t i ã ư c nêu trong ph n ánh giá giám sát u tư và th c hi n pháp lu t v u th u, qua thanh tra, ki m tra các d án công trình c th , công tác qu n lý và th c hi n u tư xây d ng còn các t n t i, sai ph m ch y u sau: H th ng pháp lu t v u tư xây d ng chưa y , chưa rõ ràng và còn thi u th ng nh t v m t s n i dung nên d n t i vi c hi u và v n d ng th c hi n khác nhau. Công tác kh o sát l p h sơ thi t k cơ s , thi t k k thu t còn y u kém, sai sót d n t i ph i i u ch nh, b sung kh i lư ng th c hi n. Trong công tác l p d toán công trình v n còn tình tr ng áp sai ơn giá, nh m c, kh i lư ng làm tăng chi phí xây d ng. Còn có tình tr ng t ch c u th u hình th c, có bi u hi n thông th u, c bi t i v i các công trình nh các a phương d n t i hi u qu u th u th p, không có tính c nh tranh. Ti n th c hi n ch m h u h t các d án, công trình ư c thanh tra, ki m tra d n t i tăng chi phí xây d ng, hi u qu u tư th p. Công tác nghi m thu, thanh toán kh i lư ng th c hi n còn nhi u sai sót, sai ph m, gi i ngân ch m. Qua thanh tra các d án u tư xây d ng trong 3 năm, Thanh tra Chính ph , Thanh tra các b , ngành và a phương c nư c ã ki n ngh gi m tr thanh toán, xu t toán và thu h i hàng ngàn t ng. Công tác quy t toán d án, công trình ã hoàn thành ưa vào khai thác s d ng h u h t u th c hi n ch m, không úng th i gian quy nh.
 10. III. CÁC GI I PHÁP NH M TĂNG CƯ NG QU N LÝ VÀ S D NG CÓ HI U QU NGU N V N C A NHÀ NƯ C 1. Hoàn ch nh h th ng văn b n pháp quy v qu n lý u tư và xây d ng theo hư ng ng b , th ng nh t và n nh. Nghiên c u xây d ng và trình Qu c h i lu t qu n lý ho t ng u tư không nh m m c ích kinh doanh. S a i m t s i u c a các lu t u tư, u th u, Doanh nghi p, Xây d ng hi n còn chưa th ng nh t. Hoàn ch nh h th ng văn b n hư ng d n các lu t ã ban hành v qu n lý u tư theo hư ng h n ch ch ng chéo, lo i b nh ng n i dung mâu thu n, không th ng nh t và không ng b . Trư c m t c n x lý s m các vư ng m c do chưa có s th ng nh t gi a Lu t u tư, Lu t Xây d ng, Lu t t ai, Lu t u th u. 2. Ny nhanh ti n l p quy ho ch xây d ng và tăng cư ng qu n lý u tư xây d ng theo quy ho ch, theo hư ng: m b o quy ho ch ph i i trư c m t bư c; huy ng các ngu n l c, tăng v n u tư cho công tác quy ho ch xây d ng s m ph kín quy ho ch; ng th i m b o s liên k t, kh p n i gi a các quy ho ch. B trí v n cho công tác l p và qu n lý quy ho ch phát tri n kinh t , xã h i. B o m tính th ng nh t gi a quy ho ch c a các t nh, v i quy ho ch vùng, quy ho ch ngành và quy ho ch phát tri n c a c nư c. Nâng cao tính pháp lý c a các quy ho ch ư c phê duy t; ch p hành nghiêm qu n lý u tư theo quy ho ch. 3. Nâng cao trách nhi m c a các ch th tham gia ho t ng xây d ng ã ư c pháp lu t quy nh (ngư i quy t nh u tư, ch u tư, t ch c tư v n,...). Xóa b tình tr ng khép kín quá trình u tư xây d ng các b , ngành, a phương như hi n nay. 4. Hoàn thi n các văn b n pháp lu t v u tư xây d ng phù h p các quy nh c a WTO. Nghiên c u xây d ng pháp lu t v tham gia c a khu v c kinh t tư nhân vào lĩnh v c k t c u h t ng kinh t , xã h i (theo hình th c k t h p gi a nhà nư c và tư nhân). Phát tri n m nh hình th c c ph n hóa doanh nghi p trong xây d ng; khuy n khích m i thành ph n kinh t tham gia u tư xây d ng i v i các công trình mang tính d ch v ; xã h i hóa các ch th tham gia ho t ng xây d ng như hình th c tư nhân xây d ng tr s , trư ng h c, b nh vi n cho nhà nư c thuê ho c kinh doanh. 5. i m i công tác phân b v n và thanh, quy t toán v n u tư. Ti p t c nghiên c u b sung hoàn thi n các tiêu chí nh m c phân b v n u tư theo Quy t nh s 210/2006/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph . Ti p t c th c hi n vi c rà soát, s p x p b trí l i k ho ch u tư theo các quy nh t i Quy t nh 390/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph . Hoàn thi n cơ ch và i u hành chính sách giá c hi u qu hơn, ng th i v i vi c hoàn thi n cơ ch qu n lý ơn giá xây d ng m b o tính công b ng, ch ng tiêu c c, th t thoát trong qu n lý u tư xây d ng. 6. ưa công tác gi i phóng m t b ng vào giai o n chuNn b u tư, th c hi n gi i phóng m t b ng theo qui ho ch. UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tăng cư ng v l c lư ng cán b , gi i quy t nhanh th t c n bù gi i phóng m t b ng, m b o ti n cho các d án, c p nh t và thông báo k p th i giá c a các lo i v t li u xây d ng ch y u có cơ s qu n lý và th c hi n vi c i u ch nh giá theo úng quy nh.
 11. 7. Tăng cư ng công tác ánh giá, giám sát u tư; có h th ng theo dõi t Trung ương n các B , ngành và a phương. Chính ph có bi n pháp ki m tra ch t lư ng báo cáo giám sát ánh giá u tư c a các B , ngành, t nh thành. Có bi n pháp công tác giám sát giám sát, ánh giá u tư ư c th c hi n y trong t t c các giai o n c a quá trình u tư, như: Quy t nh ch trương u tư, phê duy t d án u tư, thi t k k thu t d toán công trình, l a ch n nhà th u, thi công xây d ng công trình, k t thúc u tư ưa vào khai thác s d ng, tránh tình tr ng ch ch y u t p trung vào giai o n thi công xây d ng công trình như hi n nay. 8. Công tác thanh tra, ki m tra trong qu n lý u tư và xây d ng c n quy nh c th trách nhi m và quy n h n c a t ng b v n i dung thanh tra, i tư ng thanh tra, c n quy nh cơ ch ph i h p công tác thanh tra ki m tra gi a các b ngành tránh tình tr ng trùng l p./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Các i bi u Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Lưu: VT, v TH Võ H ng Phúc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản