Báo cáo số 802/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
3
download

Báo cáo số 802/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 802/BC-BYT về công tác Y tế trong phòng chống và khắc phục hậu quả cơn bão số 6 năm 2006 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 802/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 802/BC-BYT Hà N i, ngày 02 tháng 10 năm 2006 BÁO CÁO NHANH S 3 CÔNG TÁC Y T TRONG PHÒNG CH NG VÀ KH C PH C H U QU CƠN BÃO S 6 NĂM 2006 Kính g i: -U ban qu c gia tìm ki m, c u n n, -Ban ch đ o phòng ch ng l t bão trung ương Thư ng tr c Ban ch huy Phòng ch ng th m ho và tìm ki m, c u n n B Y t xin báo cáo công tác ch o các a phương trong công tác phòng ch ng và kh c ph c h u qu cơn bão s 6. Tính n 11h00 ngày 2/10/2006, tình hình thi t h i do bão và các ho t ng c a Y t các a phương như sau: Các cơ s y t trong vùng ch u nh hư ng c a bão ã t ch c ng tr c 24/24 gi , s n sàng ti p nh n, x trí c p c u n n nhân, 1.T i Th a Thiên Hu : theo s li u t ng h p nhanh c a S Y t , n nay ã có 79 n n nhân do bão ã ư c thu dung, c p c u và i u tr ; có 7 tr m y t và 5 trung tâm y t b t c mái, hư h ng các m c khác nhau, trung tâm y t (huy n Nam ông) b s p (t ng s có 9 trung tâm y t ), S Y t ã thành l p B nh vi n dã chi n t i Nam ông ph c v công tác thu dung, i u tr các n n nhân. S ã thành l p 8 i v sinh môi trư ng i các cơ s v n ng và hư ng d n c ng ng ti n hành công tác v sinh môi trư ng và phòng ch ng d ch b nh. 2.T i Qu ng Nam: có 1 ngư i ch t, 94 ngư i b thương m c v a và n ng và 183 ngư i b thương nh . Có 7 b nh vi n b t c máivà thi t h i do bão, t nh ang t p trung ch o công tác v sinh môi trư ng, phòng ch ng d ch b nh và t ng h p tình hình thi t h i do bão t i các tr m y t cơ s . 3.T i thành ph à N ng: Các cơ s y t ã thu dung, x trí c p c u và i u tr kho ng 1.000 n n nhân do bão, s n n nhân t vong t i b nh vi n là 4 ngư i. 100% các cơ s y t b thi t h i do bão, trong ó t t c các cơ s y t vùng ven bi n b hư h ng hoàn toàn. Hi n nay S ang t p trung ch o công tác c p c u, i u tr n n nhân và x lý v sinh môi trư ng sau bão. 4.T i Qu ng Ngãi: có 5 ngư i b thương, có 3 b nh vi n và 1 tr m y t b thi t h i các m c khác nhau. S Y t ã c cán b i ki m tra, ch o tr c ti p công tác v sinh môi trư ng và phòng ch ng d ch b nh sau bão. S Y t ã c p 352 áo phao cho các vùng có nguy cơ ng p l t, chi vi n 290 cơ s thu c và hoá ch t cho các cơ s trư c mùa mưa bão.
  2. 5.T i Qu ng tr : theo th ng kê chưa Ny : có 1 ngư i ch t và 9 ngư i b thương do bão, 2 tr m y t b t c máivà 13 tr m b ng p do mưa bão. S Y t ã c 8 t công tác i ki m tra, ch o công tác v sinh môi trư ng và phòng ch ng d ch b nh t i các cơ s . 6.T i Qu ng Bình: có 1 ngư i b thương, 1 tr m y t b t c mái, 18 tr m b ng p do mưa bão. Trư c khi bão vào, S Y t ã c p b sung thu c, hoá ch t cho các cơ s y t khu v c tr ng i m, hi n nay S ang c cán b xu ng các a phương ki m tra, ch o công tác v sinh môi trư ng và phòng ch ng d ch b nh sau bão. oàn cán b Ban ch huy Phòng ch ng th m ho và tìm ki m, c u n n B Y t do BS Trương Xuân Hương - Phó Chánh văn phòng - Phó trư ng ban d n u cùng các thành viên c a C c Y t d phòng, C c An toàn v sinh th c phNm, V i u tr i ki m tra, ch o và n m thông tin y nh t v thi t h i do bão t i các a phương, trên cơ s ó xu t các gi i pháp h u hi u kh c ph c h u qu do bão gây ra, chi u t i ngày 2/10 oàn s làm vi c v i S Y t Thưa Thiên Hu và trưa 3/10 oàn s làm vi c v i S Y t à N ng. TL. B TRƯ NG Q.CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ TRƯ NG BAN THƯ NG TR C BAN CH HUY PHÒNG CH NG TH M HO VÀ TÌM KI M, C U N N B Y T Hán
Đồng bộ tài khoản