intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt Quý 1/2008 của Công tu cổ phần Vincom

Chia sẻ: Hai Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

318
lượt xem
112
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2008 của Công ty cổ phần Vincom

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt Quý 1/2008 của Công tu cổ phần Vincom

  1. CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM VIN COM JSC 191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Tel: + 84 4 974 9999 - Fax: + 84 4 974 8888 www.vincom.com.vn Mẫu số CBTT-03 Ban hành theo TT số 38/2007/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 18/4/2007 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT QUÝ 1/2008 I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị: Đồng Việt Nam STT NỘI DUNG Ngày 1.1.2008 Ngày 31.3.2008 I Tài sản ngắn hạn 2,534,874,317,399 2,826,666,659,348 1 Tiền và các khoản tương đương tiền 497,490,168,093 118,351,871,658 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1,749,776,649,600 2,329,670,130,167 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 285,684,686,133 372,934,444,901 4 Hàng tồn kho 135,595,299 802,231,204 5 Tài sản ngắn hạn khác 1,787,218,274 4,907,981,418 II Tài sản dài hạn 644,949,437,277 986,980,494,768 1 Các khoản phải thu dài hạn 2 Tài sản cố định 116,442,069,679 382,003,566,109 - Tài sản cố định hữu hình 12,387,535,504 17,066,758,920 - Tài sản cố định vô hình 217,396,443 1,732,076,887 - Tài sản cố định thuê tài chính - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 103,837,137,732 363,204,730,302 3 Bất động sản đầu tư 258,673,827,910 255,274,924,171 4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 76,511,288,000 196,364,113,966 5 Tài sản dài hạn khác 193,322,251,688 153,337,890,522 III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 3,179,823,754,675 3,813,647,154,116 IV Nợ phải trả 1,246,686,428,991 1,364,530,498,808 1 Nợ ngắn hạn 199,769,014,557 310,225,043,262
  2. 2 Nợ dài hạn 1,046,917,414,434 1,054,305,455,546 V Vốn chủ sở hữu 1,933,137,325,684 2,449,116,655,308 1 Vốn chủ sở hữu 1,842,705,052,935 2,281,564,031,064 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 800,000,000,000 1,199,831,560,000 - Thặng dư vốn cổ phần 773,354,590,000 773,354,590,000 - Vốn khác của chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Các quỹ - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 269,350,462,935 308,377,881,064 - Nguồn vốn đầu tư XDCB 2 Nguồn kinh phí và quỹ khác - - - Quỹ khen thưởng phúc lợi - Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 3 Lợi ích của cổ đông thiểu số 90,432,272,749 167,552,624,244 VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 3,179,823,754,675 3,813,647,154,116 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT STT CHỈ TIÊU Quý I-08 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 62,798,781,793 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 3 Doanh thu thuần vê bán hàng và cung cấp dịch vụ 62,798,781,793 4 Giá vốn hàng bán 14,962,440,828 5 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 47,836,340,965 6 Doanh thu hoạt động tài chính 43,964,632,068 7 Chi phí tài chính 27,557,221,769
  3. Trong đó : chi phí lãi vay 8 Chi phí bán hàng 2,560,696,719 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 17,839,093,742 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 43,843,960,803 11 Thu nhập khác 1,805,327,796 12 Chi phí khác 563,673,918 13 Lợi nhuận khác 1,241,653,878 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 45,085,614,681 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 6,772,147,700 16 Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 38,313,466,981 18 Lợi ích của cổ đông thiểu số (38,624,788) 19 Lãi sau thuế của công ty mẹ 38,352,091,769
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2