Báo cáo tài chính thường niên 2011 ngân hàng ACB

Chia sẻ: Nhí Nhố | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:149

0
83
lượt xem
11
download

Báo cáo tài chính thường niên 2011 ngân hàng ACB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Báo cáo tài chính thường niên 2011 ngân hàng ACB" trình bày: thông tin về ngân hàng, báo cáo của ban tổng giám đốc, báo cáo kiểm toán, bảng cân đối kế toán hợp nhất, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất, thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tài chính thường niên 2011 ngân hàng ACB

CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN<br /> <br /> BÁO CÁO TÀI CHÍNH<br /> <br /> 47<br /> <br /> Báo cáo thường niên 2011 www.acb.com.vn<br /> <br /> BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2011<br /> <br /> 49 50 52 54 56 57 59<br /> <br /> Thông tin về Ngân hàng Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Báo cáo kiểm toán Bảng cân đối kế toán hợp nhất (Mẫu B02/TCTD-HN) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất (Mẫu B03/TCTD-HN) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất (Mẫu B04/TCTD-HN) Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (Mẫu B05/TCTD-HN)<br /> <br /> 48<br /> <br /> BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2011<br /> <br /> Thông tin về Ngân hàng<br /> <br /> Giấy phép hoạt động:<br /> Số 0032/NH-GP ngày 24 tháng 4 năm 1993 Giấy phép do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNN”) cấp. Thời hạn hoạt động của Ngân hàng là 50 năm kể từ ngày của giấy phép đầu tiên.<br /> <br /> Hội đồng Quản trị:<br /> Dưới đây là danh sách các thành viên của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2008 - 2012 đã được Đại hội đồng Cổ đông bầu ra và nhất trí thông qua theo quyết định ngày 22 tháng 3 năm 2008. Ông Trần Xuân Giá Ông Phạm Trung Cang Ông Trịnh Kim Quang Ông Lê Vũ Kỳ Ông Lý Xuân Hải Ông Huỳnh Quang Tuấn Ông Alain Cany Ông Dominic Scriven Ông Julian Fong Loong Choon Ông Lương Văn Tự Ông Trần Hùng Huy Bà Đặng Thu Thủy Ông Stewart Donald Hall Chủ tịch Phó Chủ tịch Phó chủ tịch Phó chủ tịch Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên<br /> <br /> Miễn nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2011<br /> <br /> Miễn nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2011<br /> <br /> Bổ nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2011 Bổ nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2011<br /> <br /> Ban Tổng Giám đốc:<br /> Dưới đây là các thành viên của Ban Tổng Giám đốc trong năm và đến ngày lập báo cáo hợp nhất này gồm có: Ông Lý Xuân Hải Ông Nguyễn Thanh Toại Ông Huỳnh Quang Tuấn Ông Đàm Văn Tuấn Ông Đỗ Minh Toàn Ông Bùi Tấn Tài Ông Trần Hùng Huy Ông Nguyễn Đức Thái Hân Bà Nguyễn Thị Hai Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc<br /> <br /> Bổ nhiệm ngày 11 tháng 8 năm 2011<br /> <br /> 49<br /> <br /> BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC<br /> <br /> Báo cáo thường niên 2011 www.acb.com.vn<br /> <br /> Hoạt động chính<br /> Các hoạt động chính của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (“Ngân hàng”) và các công ty con (Ngân hàng và các công ty con gọi chung là “Tập đoàn”) là huy động vốn ngắn, trung và dài hạn theo các hình thức tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán, chứng chỉ tiền gửi; tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư; nhận vốn từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước; cho vay ngắn, trung và dài hạn; chiết khấu thương phiếu, công trái và các giấy tờ có giá; đầu tư vào chứng khoán và các tổ chức kinh tế; làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc; thanh toán quốc tế; sản xuất vàng miếng; môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán; lưu ký, tư vấn tài chính doanh nghiệp và bảo lãnh phát hành; cung cấp các dịch vụ về đầu tư, các dịch vụ về quản lý nợ, các dịch vụ về quản lý quỹ đầu tư và khai thác tài sản, thuê mua và cung cấp các dịch vụ ngân hàng khác Trụ sở chính 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Kiểm toán viên Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam)<br /> <br /> Trách nhiệm của ban Tổng Giám đốc đối với các báo cáo tài chính hợp nhất<br /> Ban Tổng Giám đốc của Ngân hàng chịu trách nhiệm lập các báo cáo tài chính hợp nhất trình bày hợp lý tình hình tài chính của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 và kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc vào ngày nêu trên. Trong việc soạn lập các báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:<br /> <br /> • Chọn lựa các chính sách kế toán phù hợp và áp dụng một cách nhất quán; • Thực hiện các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; và • Soạn lập các báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở đơn vị hoạt động liên tục trừ<br /> khi không thích hợp để cho là Tập đoàn sẽ tiếp tục hoạt động. Ban Tổng Giám đốc của Ngân hàng chịu trách nhiệm bảo đảm rằng các sổ sách kế toán đúng đắn đã được thiết lập và duy trì để thể hiện tình hình tài chính của Tập đoàn với độ chính xác hợp lý tại mọi thời điểm và để làm cơ sở để soạn lập các báo cáo tài chính hợp nhất phù hợp với chế độ kế toán được trình bày ở Thuyết minh số 2 cho các báo cáo tài chính hợp nhất. Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm bảo đảm việc tuân thủ các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan áp dụng cho ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác hoạt động tại nước CHXHCN Việt Nam. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đối với việc bảo vệ các tài sản của Tập đoàn và thực hiện các biện pháp hợp lý để phòng ngừa và phát hiện các gian lận và các sai phạm khác.<br /> <br /> 50<br /> <br /> BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2011<br /> <br /> Báo cáo của ban Tổng Giám đốc<br /> <br /> Phê chuẩn các báo cáo tài chính hợp nhất<br /> Theo đây, chúng tôi phê chuẩn các báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm từ trang 5 đến trang 66(*). Các báo cáo tài chính hợp nhất này trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ của Tập đoàn cho năm tài chính kết thúc vào ngày nêu trên, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan áp dụng cho ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác hoạt động tại nước CHXHCN Việt Nam. Thay mặt Ban Tổng Giám đốc<br /> <br /> Lý Xuân Hải Tổng Giám đốc TP. Hồ Chí Minh, nước CHXHCN Việt Nam Ngày 5 tháng 3 năm 2012<br /> <br /> (*): từ trang 54 đến trang 121 của báo cáo thường niên này.<br /> <br /> 51<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản