intTypePromotion=3

Báo cáo thực tập :"Công tác kế toán tại công ty TNHH Rực Rỡ Châu Á"

Chia sẻ: Nhâm Thanh Hương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:55

6
2.116
lượt xem
1.082
download

Báo cáo thực tập :"Công tác kế toán tại công ty TNHH Rực Rỡ Châu Á"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công ty TNHH Rực Rỡ Châu Á được thành lập tháng 6 năm 2009, là một doanh nghiệp chủ yếu cung cấp các giải pháp tổng thể về âm thanh và ánh sáng để khách hàng lựa chọn. “giải pháp tổng thể” bao gồm (nhưng không giới hạn) cung cấp các sản phẩm âm thanh ánh sáng, thiết kế, kỹ thuật, cố vấn, thiết bị kỹ thuật và những dịch vụ hậu mãi liên quan đến việc bán những sản phẩm này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thực tập :"Công tác kế toán tại công ty TNHH Rực Rỡ Châu Á"

 1. -------------------------------------------------------------------------------------------------- TRƯ NG …………………. KHOA………………………. ----- ----- Báo cáo t t nghi p tài: Công tác k toán t i công ty TNHH R c R Châu Á 1
 2. -------------------------------------------------------------------------------------------------- M CL C 1 PH N 1: GI I THI U T NG QUAN V CÔNG TY ........ 3 2 3 3 Quá trình thành l p và ho t ng c a công ty TNHH R c R Châu Á ............................................................................................ 3 4 PH N 2: TH C T CÔNG TÁC K TOÁN T I DOANH NGHI P .............................................................................................. 12 5 12 6 KT V N B NG TI N .............................................................. 12 7 KT ti n m t ................................................................................... 12 II. KT TÀI S N C NH VÀ CÔNG C D NG C ......... 17 8 31 9 KT CÁC KHO N THANH TOÁN: CÁC KHO N PH I THU, PH I TR , PH I N P ....................................................... 31 10 KT các kho n ph i thu ............................................................... 31 11 Ph i thu khách hàng .................................................................... 31 11.2 KT thu nh p khác........................................................ 40 12 PH N 3. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH: ............... 50 13 PH N 4: NH N XÉT VÀ KI N NGH ............................... 51 14 4.1. ánh giá v b máy K toán .............................................. 51 4.1.1 V cơ c u t ch c b máy K toán .......................... 51 4.1.2 V hình th c s ......................................................... 51 4.1.3 V phân công lao ng k toán. ................................ 52 4.2 V trang thi t b ........................................................... 52 2
 3. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 PH N 1: GI I THI U T NG QUAN V CÔNG TY 2 3 Quá trình thành l p và ho t ng c a công ty TNHH R c R Châu Á 1.1.1. L ch s thành l p c a công ty: - Tên công ty: Công ty TNHH TM KT & DV R c R Châu Á - Tên ti ng Anh: Glowing Asia Company Limited - a ch : 150 ư ng 304, phư ng 25, qu n Bình Th nh,TP H Chí Minh - Văn phòng ho t ng: 298 Phan Xích Long, phư ng 2, qu n Phú Nhu n, TP H Chí Minh - i n tho i: (+848) 35178897 fax: (+848) 35178896 - Email: info@glowingasia.com Công ty TNHH R c R Châu Á ư c thành l p tháng 6 năm 2009, là m t doanh nghi p ch y u cung c p các gi i pháp t ng th v âm thanh và ánh sáng khách hàng l a ch n. “gi i pháp t ng th ” bao g m (nhưng không gi i h n) cung c p các s n ph m âm thanh ánh sáng, thi t k , k thu t, c v n, thi t b k thu t và nh ng d ch v h u mãi liên quan n vi c bán nh ng s n ph m này. Nh ng thành viên ã tham gia vào vi c thành l p Glowing k t h p kinh nghi m c áo và ki n th c c a h v s c trưng và th trư ng k thu t Châu Á nói chung và Vi t Nam nói riêng, v i m c tiêu thành l p Glowing không nh ng là m t nhà phân ph i nh ng s n ph m ánh sáng và âm thanh chuyên nghi p, mà còn chú tr ng vào vi c cung c p các thi t k theo tiêu chu n qu c t , k thu t và d ch v b o trì cho các s n ph m mà Glowing i di n. 1.1.2. Ch c năng và nhi m v c a công ty: - Cung c p nh ng ý tư ng và công ngh m i nh t, ánh giá nhu c u c a khách hàng, tìm ki m sáng t o, gi i pháp chi phí hi u qu cho nh ng d án ơn gi n và ph c t p. Cam k t v d ch v c a công ty là m b o h th ng c a khách hàng s úng thi t k và th c hi n theo úng thông s k thu t. - Công ngh hi n nay òi h i ph i l p k ho ch c n th n t ư c k t qu t t nh t. i ngũ nhân viên c a công ty s làm vi c v i khách hàng cung 3
 4. -------------------------------------------------------------------------------------------------- c p nh ng gi i pháp t ng th cho nh ng yêu c u (thách th c) âm thanh và ánh sáng c a khách hàng. Khách hàng s nh n ư c s quan tâm cá nhân và tư v n chuyên môn t các chuyên gia lành ngh c a công ty, nh ng ngư i s giúp khách hàng phân lo i các thông s k thu t và nh ng l i ích c a thi t b m i nh t. - Công ty s k t h p h th ng thi t k v i công ngh t i tân áp ng chính xác yêu c u c a khách hàng và cung c p m t gói tùy ch nh bao g m c u hình, dây i n, l p t và ào t o. Kinh nghi m c a nhân viên công ty s giúp khách hàng s d ng Glowing Asia t giai o n c v n, thi t k n k thu t và l p t các d án c th c a khách hàng. 1.2. T ch c b máy qu n lý c a công ty: B máy qu n lý c a công ty bao g m: - Giám c i u hành - Giám c d án - Giám c phát tri n kinh doanh - Giám c tài chính 1.3. Nh ng ng d ng và th trư ng c a công ty: Lĩnh v c âm thanh: Lĩnh v c ánh sáng: R p chi u phim Ánh sáng ki n trúc: N i th t và ngo i Câu l c b th t Âm thanh thương m i Câu l c b Nhà th Hi u ng ánh sáng: N i th t và ngo i Trung tâm karaoke th t Trung tâm bi u di n ngh thu t Ánh sáng nư c (nh ng ng d ng H th ng PA xách tay và c nh dư i nư c và nơi m ư t) Thu âm/phát thanh LED (n i th t, ngo i th t, èn ư ng) Nơi thi u th thao sân v n ng H p êm Sân kh u Máy chi u (thương m i, n i th t…) Nhà hát Sân kh u Công viên gi i trí Công viên gi i trí TV và nh ng ng d ng Film TV và nh ng ng d ng Film Studio studio Th trư ng c bi t H th ng CCTV (tương t và IP) Máy t o khói và sương mù Màn nư c (hình chi u) 4
 5. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.4 Dòng s n ph m c a công ty • Artemide: T p oàn Artemide là m t trong nh ng ngư i d n u toàn c u v lĩnh v c ánh sáng dân d ng và h th ng chi u sáng chuyên nghi p cao c p. T a l c t i Pregnana Milanese, hi n t i t p oàn Artimide có s phân b phong phú qu c t , các c a hàng gi i thi u s n ph m riêng l m c nh ng thành ph quan tr ng nh t trên th gi i và h th ng“c a hàng trong c a hàng” trong các c a hàng chi u sáng và n i th t uy tín nh t. • BBE: ư c thành l p năm 1998, BBE b t u s nghi p s n xu t kinh doanh èn giao thông LED, hi n nay h có hơn 20% th ph n Trung Qu c. u năm 2004, BBE ã phát minh ra phiên b n èn ư ng LED cao c p. Hi n nay h xu t kh u èn ư ng LED, bóng èn LED và èn giao thông LED, t i hơn 80 qu c gia trên th gi i. BBE là H th ng qu n lý ch t lư ng ư c ch p thu n ISO9001: 2000, h u h t các s n ph m c a h có CE, ROHS và/ho c gi y ch ng nh n UL. Thành viên c a BBE bao g m các chuyên gia quang h c, i n, nhi t và ki n trúc. • DTS: ây là nh ng s n ph m DTS mang tính tri t lý cho 25 năm - t o ra nh ng s n ph m có hi u qu cao, m nh m và áng tin c y, m c giá có th ch p nh n ư c và cho c ng ng r ng l n. R t s m nh ng s n ph m này s ư c b sung nh ng m u mã c a công ngh cao c p ph c v cho nh ng yêu c u ngư i s d ng hơn n a. DTS ang tăng cư ng lĩnh v c R&D v i nh ng ngu n l c m i và v i nh ng c ng tác quan tr ng bên ngoài, b i vì các tiêu chu n v hi u qu r t cao thì c n thi t h tr cho s phát tri n c a công ty. R&D c a DTS giúp nh ng k ho ch và thi t k s n ph m th h m i, s d ng nh ng công c thi t k tiên ti n nh t hi n có. Nhưng s nghiên c u th t s b t ngu n t bên ngoài, cùng v i các k thu t viên s lý nh ng v n th c s c a công vi c chuyên môn hàng ngày. i u này cho phép DTS t o ra nh ng s n ph m theo yêu c u c a các chuyên gia th c th , v gi i h n các c tính k thu t và giá c . • Pelco: Pelco là ngư i ng u th gi i trong vi c thi t k , phát tri n và s n xu t các video và h th ng an ninh, và ý tư ng thi t b cho m i ngành công nghi p. V i l ch s lâu i và uy tín c a vi c cung c p nh ng s n ph m ch t lư ng cao và d ch v khách hàng c bi t, Pelco ã tr thành nhà cung c p s n ph m ư c săn ón nh t trong ngành công ngh an ninh. 5
 6. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Ho t ng t nhà máy s n xu t liên h p l n nh t c a ngành công nghi p, ngư i cung c p uy tín nh t c a máy quay vòm kín áo, và mái che, ki m soát truy c p i n t , h th ng ma tr n video, th h thu video k thu t s k ti p, nh ng gi i pháp IP, và nh ng h th ng truy n d n các s i cáp quang cho video/d li u-và nhi u hơn n a-theo u i ch tiêu 100% s hài lòng c a khách hàng. .... Như là m t s n ph m sáng t o l n, Pelco còn s n xu t m t s lư ng l n các thi t b c bi t bao g m phòng ch ng cháy n và nh ng bao ngoài i u áp máy quay, nh ng v an toàn cao, và h th ng nh v nh nhi t pan-tilt-zoom. Pelco s n xu t công ngh - acclaimed Spectra, Camclosure, Endura và dòng s n ph m Digital Sentry. • Pulsa: t tr s t i trung tâm Cambrige Anh, Pulsa phát tri n và s n xu t i u khi n i n t và h th ng chi u sáng cung c p c t lõi c a nhi u h th ng cài t công ngh cao trên th gi i. Tri t lý c a Pulsar là t o ra s n ph m có th ư c t ng h p vào như m t lo t các ng d ng thi t k r ng, như v y làm cho vi c u tư vào s n ph m c a công ty R c R Châu Á là m t l a ch n h p lý khi ưa vào cân nh c so sánh các ch c năng c a chúng, cùng v i cam k t v ch t lư ng và d ch v khách hàng là không ng th hai sau b t kì ai. Xuyên su t l ch s c a Pulsa luôn luôn n m b t công ngh tiên ti n nh t, và ngày nay cũng không ngo i l , nh ng phát tri n g n ây trong thi t b LED năng su t cao ã ư c khai thác b i Pulsa cung c p cho khách hàng c a mình v i t m quan tr ng c a s n ph m chi u sáng LED r t thích h p cho gi i trí và ki n trúc. Là nh ng ti n b công ngh , khách hàng có th ch c ch n r ng Pulsa s ti p t c phát tri n nh ng gi i pháp i u khi n và ánh sáng tiên ti n. • TOA: TOA ư c dành riêng cho s phát tri n, s n xu t và phân ph i nh ng s n ph m an toàn. TOA ư c thành l p t i Kobe, Nh t B n hơn 70 năm trư c ây. T t c nh ng s n ph m c a TOA u mang tên TOA. TOA ho t ng t i hơn 100 qu c gia trên toàn thê gi i, v i hơn 1500 nhân viên và doanh s l n hơn 300 tri u USD. Các cơ s s n xu t c a TOA ư c tìm th y h u h t m i khu v c th trư ng l n. Nh ng cơ s này có danh ti ng v thi t k và ch t o chính xác, k t qu trong b n ch ng nh n tin c y c a nh ng s n ph m TOA. Gi i h n r ng c a nh ng s n ph m âm thanh c a TOA bao g m âm ly, loa, máy pha tr n, h th ng micro không dây, b x lý k thu t s và m ng lư i âm 6
 7. -------------------------------------------------------------------------------------------------- thanh. S n ph m an ninh bao g m camera CCTV, DVR và các h th ng tích h p ư c s d ng trong an ninh và ng d ng truy n thông. 1.5 Tình hình t ch c th c hi n công tác k toán 1.5.1 Hình th c t ch c công tác k toán: B máy k toán c a công ty ư c t ch c theo mô hình t p trung. Các nghi p v k toán chính phát sinh ư c t p trung phòng k toán c a công ty. T i ây th c hi n vi c t ch c hư ng d n và ki m tra th c hi n toàn b phương pháp thu th p x lý thông tin ban u, th c hi n y chi n lư c ghi chép ban u, ch h ch toán và ch qu n lý tài chính theo úng quy nh c a B tài chính, cung c p m t cách y chính xác k p th i nh ng thông tin toàn c nh v tình hình tài chính c a công ty. T ó tham mưu cho Ban Giám c ra bi n pháp các quy nh phù h p v i ư ng l i phát tri n c a công ty. 1.5.2 T ch c b máy k toán: Công ty TNHH TM KT & DV R c R Châu Á là ơn v h ch toán c l p có tài kho n riêng, có con d u riêng và có quy n quy t nh v m i ho t ng tài chính c a doanh nghi p, phòng tài v theo dõi ho t ng thu chi tài chính c a Công ty th c hi n toàn b công tác h ch toán t vi c x lý ch ng t n khâu l p báo cáo tài chính. SƠ B MÁY K TOÁN K toán trư ng 7
 8. -------------------------------------------------------------------------------------------------- K toán K toán K toán ti n v t tư, thanh Th qu lương và công c toán BHXH d ng c , Nhi m v c a t ng b ph n: - K toán trư ng: K toán trư ng có nhi m v t ch c công tác k toán tài chính th ng kê và b máy k toán công tác phù h p v i t ch c s n xu t kinh doanh c a Công ty. K toán trư ng ph i ch u trách nhi m trư c Công ty, các cơ quan c p trên và pháp lu t v công vi c thu c trách nhi m và quy n h n c a mình, l p báo cáo tài chính. Là ngư i báo cáo tr c ti p các thông tin kinh t tài chính v i giám c và các cơ quan có th m quy n khi h yêu c u, giúp Giám c Công ty t ch c ch o th c hi n toàn b công tác k toán, th ng kê, thông tin kinh t h ch toán kinh t t i Công ty. Tham gia l p k ho ch s n xu t kinh doanh, l p và giám sát k ho ch v n lưu ng cho s n xu t kinh doanh năm k ho ch, tính vòng quay v n lưu ng, theo dõi s bi n ng ngu n v n công ty, l p k ho ch và thu n p ngân sách, trích l p các qu theo ch . - K toán t ng h p: T p h p chi phí và tính giá v n hàng hóa, nh kỳ tham gia ki m kê s lư ng s n ph m t n kho. K toán t ng h p ki m tra tính úng n c a các ch ng t , các bi u m u k toán do các b ph n k toán th c hi n, i chi u s li u gi a các b ph n k toán, xác nh tính úng n h p l c a các ch ng t s li u, khi phát hi n sai sót báo cho k toán viên ki m tra l i. - K toán ti n lương: Có nhi m v thanh toán lương và BHXH và các kho n ph c p theo lương, l p và phân b ti n lương. Trích n p BHXH cho cơ quan ch c năng, theo dõi chi t m ng và thanh toán các kho n thanh toán n i b theo úng quy nh c a Công ty ra như: t m ng,công tác phí, chi ti p khách, thanh toán t m ng, các kho n ph i thu n i b như ti n i n, nư c…. - K toán TSC v t tư hàng hoá: L p k ho ch trích kh u hao cơ b n TSC hàng quý, năm. ăng ký k ho ch kh u hao cơ b n v i c c qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i các doanh nghi p c c thu và T ng Công ty hoá ch t Vi t Nam. Theo dõi s bi n ng v s lư ng, ch t lư ng và a i m s d ng c a TSC trong Công ty. Tham gia ki m kê nh kỳ TSC theo ch quy nh, tham gia ánh giá l i TSC theo yêu c u c a Nhà nư c ho c theo yêu c u qu n lý c a 8
 9. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Công ty, tham gia nghi m thu các TSC m i mua, c i t o nâng c p và s a ch a l n hoàn thành. Ph i h p v i các phòng liên quan làm th t c thanh lý TSC Theo dõi ph n ánh k p th i m i phát sinh làm thay i s lư ng, ch t lư ng v t tư thành ph m trong kỳ. L p b ng phân b giá tr v t tư vào CPSX kinh doanh Tham gia ki m kê nh kỳ ho c t xu t v t tư thành ph m t n kho, l p biên b n ki m kê theo quy nh, phát hi n các v t tư ng, ch m luân chuy n, thành ph m quá h n, kém ph m ch t báo cáo K toán trư ng… - Th qu : Qu n lý ti n m t thu chi theo ch ng t c th , có trách nhi m b o qu n ti n và các gi y t có giá tr như ti n, các ch ng t thu chi. M c dù có s phân chia gi a các ph n h ch toán m i nhân viên trong phòng m nhi m m t công vi c ư c giao nhưng gi a các b ph n u có s k t h p hài hoà, h tr nhau hoàn thành t t nhi m v chung. Vi c h ch toán chính xác trung th c các nghi p v kinh t phát sinh t ng khâu là ti n cho nh ng khâu ti p theo và m b o cho toàn b h th ng h ch toán không m c sai sót, các y u t ó t o i u ki n k toán t ng h p xác nh úng k t qu s n xu t kinh doanh c a Công ty và qua ó có bi n pháp h u hi u kh c ph c ph n u cho k ho ch s n xu t kỳ t i. 1.5.3 Hình th c k toán: - Hình th c k toán áp d ng: Nh t Ký Chung Ch ng t g c ho c b ng t ng h p ch ng t g c Nh t ký chuyên dung S (th ) k toán chi ti t (Nh t ký c bi t) Nh t ký chung S cái B ng t ng h p chi ti t 9
 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------- B ng cân i s phát sinh Ghi hàng ngày Ghi cu i tháng i chi u, ki m tra 1.5.4 Các chu n m c, ch , chính sách k toán áp d ng t i công ty: - Niên k toán: b t u t ngày 01/01 k t thúc vào ngày 31/12 - ơn v ti n t s d ng trong k toán: ng Vi t Nam, h ch toán t giá th c t - Ch k toán áp d ng: Ch k toán Doanh Nghi p v a và nh - Các chính sách k toán áp d ng: Nguyên t c xác nh các kho n ti n: ti n m t, ti n g i ngân hàng, ti n ang chuy n g m: • Nguyên t c ghi nh n các kho n ti n và tương ương ti n; • Nguyên t c và phương pháp chuy n i các ng ti n khác ra ng ti n s d ng trong k toán theo t giá th c t ; Nguyên t c ghi nh n hàng t n kho: • Nguyên t c ghi nh n hàng t n kho: Trung bình tháng theo giá th c t • Phương pháp tính giá tr hàng t n kho: ( u kỳ + nh p trong kỳ) – xu t trong kỳ • Phương pháp h ch toán hàng t n kho: kê khai thư ng xuyên • L p d phòng gi m giá hàng t n kho: Chưa có Nguyên t c ghi nh n và kh u hao TSC : • Nguyên t c ghi nh n TSC (h u hình, TSC vô hình, thuê tài chính) • Phương pháp kh u hao TSC (h u hình, TSC vô hình, thuê tài chính) Nguyên t c ghi nh n và kh u hao b t ng s n u tư: • Nguyên t c ghi nh n b t ng s n u tư. • Phương pháp kh u hao b t ng s n u tư. Nguyên t c ghi nh n các kho n u tư tài chính: 10
 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------- • Nguyên t c ghi nh n các kho n u tư vào công ty con, công ty lien k t, v n góp vào cơ s KD ng ki m soát; • Nguyên t c ghi nh n các kho n u tư ch ng khoán ng n h n, dài h n; • Nguyên t c ghi nh n các kho n u tư ng n h n, dài h n; • Phương pháp l p d phòng gi m giá u tư ch ng khoán ng n h n, dài h n; Nguyên t c ghi nh n v n hóa các kho n chi phí i vay • Nguyên t c ghi nh n v n hóa các kho n chi phí i vay: Vay ngân hàng & vay cá nhân. • T l v n hóa chi phí i vay ư c s d ng xác nh chi phí i vay ư c v n hóa trong kỳ. Nguyên t c ghi nh n v n hóa các kho n chi phí khác: • Chi phí tr trư c • Chi phí khác • Phương pháp phân b chi phí tr trư c • Phương pháp và th i gian phân b l i th thương m i Nguyên t c ghi nh n chi phí ph i tr Nguyên t c và phương pháp ghi nh n các kho n d phòng ph i tr Nguyên t c ghi nh n v n ch s h u: • Nguyên t c ghi nh n v n u tư ch s h u, th ng dư v n CP, v n khác c a ch s h u. • Nguyên t c ghi nh n chênh l ch ánh giá l i tài s n • Nguyên t c ghi chênh l ch t giá • Nguyên t c ghi chênh l ch t giá, l i nhu n chưa phân ph i Nguyên t c và phương pháp ghi nh n doanh thu: • Doanh thu bán hàng • Doanh thu cung c p d ch v • Doanh thu ho t ng tài chính • Doanh thu h p ng xây d ng Nguyên t c và phương pháp ghi nh n chi phí tài chính Nguyên t c và phương pháp ghi nh n chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành, chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoàn l i Các nghi p v d phòng r i ro h i oái Các nguyên t c và phương pháp k toán khác 11
 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 PH N 2: TH C T CÔNG TÁC K TOÁN T I DOANH NGHI P 5 6 KT V N B NG TI N 7 KT ti n m t 1.1 N i dung: Ti n m t c a công ty bao g m: ti n Vi t Nam(VND), ngo i t Ti n m t c a công ty thu t bán hàng, cung c p d ch v và các kho n khác (như ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n ư c chia)…v…v. Ti n m t chi tr cho ngư i cung c p hàng hóa và d ch v , chi tr cho ngư i lao ng, chi khác t ho t ng kinh doanh...v…v… 1.2 Nguyên t c k toán Ch ph n ánh vào tài kho n ti n m t, ngo i t th c t ã nh p qu ti n m t. i v i nh ng kho n ti n thu ư c chuy n n p ngay vào Ngân hàng (không qua qu ti n m t) thì không ghi vào tài kho n 111 mà ghi vào tài kho n 113- ti n ang chuy n Khi ti n hành nh p, xu t qu ti n m t ph i có phi u thu, phi u chi có ch ký c a ngư i nh n, ngư i giao K toán qu ti n m t ch u trách nhi m m s k toán qu ti n m t, ghi chép hàng ngày, liên t c theo trình t phát sinh các kho n thu, chi, xu t, nh p ti n m t, ngo i t . Th qu là ngư i ch u trách nhi m qu n lý và nh p xu t qu ti n m t, ngo i t . Hàng ngày th qu ph i ki m kê s t n qu ti n m t th c t và ti n hành i chi u v i s li u c a s qu ti n m t và th qu ph i ki m tra l i xác nh nguyên nhân và ki n ngh bi n pháp x lý chênh l ch. 1.3 Phương pháp k toán: 1.3.1 Ch ng t : theo dõi lư ng ti n bán hàng, nh p qu , các kho n thu khác, các kho n ti n xu t qu k toán s d ng phi u thu, phi u chi, biên lai thu ti n. 1.3.2 Tài kho n: -111: ti n m t -1111: ti n “VND” -1112: ti n “USD” 12
 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------- N Có - Các kho n ti n m t, ngo i t , - Các kho n ti n m t, ngo i t , ngân ngân phi u nh p qu . phi u xu t qu . - S ti n m t th a qu phát - S ti n m t thi u qu phát hi n khi hi n khi ki m kê. ki m kê. Sơ k toán t ng h p ti n m t 411 111 15*, 21*… Nh n v n góp c a các Chi ti n m t mua v t tư ch s h u b ng ti n m t hàng hoá, TSC … 311, 341… 627,641,641,811… Vay ng n h n, dài h n Chi ti n m t nh p qu ti n m t chi phí 511,512,515,711… 311,331,334,338… Doanh thu, thu nh p Chi ti n m t khác b ng ti n m t tr n 131,138,141,144… 121,128,221,222,223,228… Thu h i các kho n n , Chi ti n m t ng trư c b ng ti n m t i u tư 144,244 121,128,221,222,228… Thu h i các kho n u Chi ti n m t i ký tư b ng ti n m t cư c, ký qu 3381 1381 Ki m kê qu ti n m t Ki m kê qu ti n phát hi n th a m t phát hi n thi u 1.3.3 S sách k toán - S qu ti n m t - S cái 111 1.3.4 Ví d minh h a: công ty TNHH R c R Châu Á k toán hàng t n kho theo phương pháp kê khai thư ng xuyên, n p thu doanh nghi p theo phương pháp kh u tr . Có nh ng phát sinh sau: - S dư ngày 31/7 c a TK 1112 là 94.700.000 (chi ti t: 5.000 USD) 13
 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------- - Trong tháng 8 có các nghi p v sau: 1. Ngày 5-8, nh p kho hàng hóa chưa thanh toán cho ngư i bán, giá hóa ơn là 3.000 USD. 2. Ngày 6-8, xu t bán ch u cho Caravel Hotel 200 camera quan sát, ơn giá 30 USD/camera 3. Ngày 15-8, nh p qu 5.000 USD do Caravel tr n 4. Ngày 25-8, chi ti n m t 2.300 USD thanh toán cho ngư i bán T giá th c t bình quân trên th trư ng ngo i t là: - 5/9: 18.950 /USD - 15/9: 18.962 /USD - 6/9: 18.952 /USD - 18/9: 18.960 /VND - T giá xu t ngo i t ư c tính theo phương pháp bình quân gia quy n vào cu i tháng. nh kho n: (1) N TK 156: 56.850.000 (3.000 x 18.950 /USD) Có TK 331: 56.850.000 (3.000 x 18.950 /USD) (2) N TK 131: 113.712.000 (6.000 x 18952 /USD) Có TK 511: 113.712.000 (6.000 x 18952 /USD) (3) N TK 111(1112): 94.810.000 (5.000 x 18.962 /VND) Có TK 131: 94.760.000 (5.000 x 18.952 /VND) Có TK 515: 50.000 ng th i ghi ơn: N TK 007: 5.000 USD (4) 94.700.000 + 94.810.000 T giá bình quân = = 18.951 5.000 + 5.000 Chi ngo i t tr n ngư i cung c p hàng hóa: N TK 331: 43.587.300 (2.300 x 18951 /USD) N TK 635: 2.300 Có TK 111(1112): 43.587.300 (2.300 x 18951 /USD) ng th i ghi: Có TK 007: 2.300 USD 1.3.5 Nh n xét: Cách làm c a doanh nghi p v i lý thuy t tương i gi ng nhau. Ti n t i qu c a công ty bao g m ti n VND và ngo i t . M i nghi p v thu, chi ti n m t và vi c b o qu n ti n m t t i qu do th qu c a công ty là anh k toán th c hi n. T t c ghi chép hàng ngày u ư c anh Tân th c hi n c n th n, liên t c 14
 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------- theo úng trình t phát sinh các kho n thu chi qu ti n m t, ngo i t và tính ra s t n qu ti n m t m i th i i m. 2. KT ti n g i trong ngân hàng 2.1 N i dung: Là kho n ti n công ty g i vào Ngân hàng m t tài kho n riêng c a công ty bao g m: v n lưu ng, qu doanh nghi p b ng ti n ng Vi t Nam, ngo i t . 2.2 Nguyên t c: Căn c ho ch toán trên tài kho n ti n g i ngân hàng là gi y báo Có, báo N ho c s ph là nh ng ch ng t do ngân hàng cung c p kèm theo ch ng t g c. Khi nh n ư c ch ng t c a ngân hàng g i n k toán ph i ki m tra i chi u v i ch ng t g c kèm theo. N u có chênh l ch gi a s li u trên s sách k toán c a công ty, s li u c a ch ng t g c v i s li u trên ch ng t c a Ngân hàng thì doanh nghi p ph i thong báo cho Ngân hàng bi t cùng i chi u, xác minh và x lý k p th i. Cu i tháng v n chưa xác nh ư c thì k toán ghi s theo gi y báo c a Ngân hàng. S chênh l ch ghi trên tài kho n 1388 – Tài s n thi u ch x lý ho c ghi vào tài kho n 3388 – Tài s n th a ch x lý. Sang tháng sau, ph i ti p t c ki m tra, i chi u tìm nguyên nhân chênh l ch i u ch nh l i s li u ã ghi s . 2.3 Phương pháp k toán 2.3.1 Ch ng t : Gi y n p ti n, y nhi m chi, y nhi m thu, gi y báo N , gi y báo Có, b n sao kê khai, s ph c a Ngân hàng. 2.3.2 Tài kho n: - 112 - “ti n g i ngân hàng” - 1121 – ti n Vi t Nam: các kho n ti n Vi t Nam g i t i Ngân hàng - 1122 – ngo i t : các kho n ngo i t ang g i t i Ngân hàng N Có - Các kho n ti n g i vào Ngân hàng - Các kho n ti n rút ra t Ngân hàng - Chênh l ch th a chưa rõ nguyên - Chênh l ch thi u chưa rõ nguyên nhân nhân Sơ k toán ti n g i ngân hàng 111 112 111 G i ti n m t vào ngân Rút TGNH v nh p hàng qu ti n m t 411,311,341 15*, 21*… 15 Nh n v n góp c a các ch s Chi TGNH mua v t tư h u ho c i vay b ng TGNH hàng hoá TSC …
 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.3.3 Ví d minh h a: - Ngày 4-2, tr n công ty TNT 1.225.305 VND b ng ti n g i ngân hàng Căn c vào gi y y nhi m chi, nh kho n: N TK 331 : 1.225.305 Có TK 1121 : 1.225.305 - Ngày 5-2, xu t qu ti n m t g i vào ngân hang 28.000.000 VND, căn c vào gi y báo có c a ngân hàng, k toán ghi s : N TK 112 (1121): 28.000.000 Có TK 111 (1111): 28.000.000 - Ngày 16-2, nh n ư c gi y báo Có c a ngân hàng v kho n ti n do công ty VN Tech tr n b ng chuy n kho n 15.800.000: N TK 112 (1121): 15.800.000 Có TK 131: 15.800.000 2.3.4 Nh n xét: Công ty thư ng s d ng ti n g i ngân hàng trong các phát sinh như chi ti n tr cho ngư i bán hàng ( y nhi m chi), ho c thu ti n c a khách hàng (nh thu 16
 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------- h ). Ưu i m c a chi tr ti n qua ngân hàng là tránh ư c s c ng k nh trong công vi c, không s r i ro khi i ư ng.… II. KT TÀI S N C NH VÀ CÔNG C D NG C 1. KT tài s n c nh 1.1. KT tài s n c nh 1.1.1 c i m TSC trong công ty: Công ty R c R Châu Á s d ng hình th c tài s n thuê ho t ng. Ch có nh ng máy móc văn phòng như máy vi tính, máy in, máy photocopy, máy fax, máy i n tho i, và nh ng v t d ng s d ng trong văn phòng là do công ty mua s m. 1.1.2 Phân lo i TSC : - TSC thu c quy n s h u c a công ty: máy tính, máy fax, i n tho i, máy in, máy photocopy… - Tài s n i thuê: tr s ho t ng c a văn phòng công ty 1.1.3 ánh giá TSC : theo quy nh hi n hành h ch toán TSC ph i ph n ánh theo ba ch tiêu: nguyên giá, giá tr hao mòn, giá tr còn l i. 1.1.3.1 Nguyên giá: - Nguyên giá TSC thu c quy n s h u c a công ty: Giá mua th c t ph i tr + các kho n thu + các chi phí liên quan. Trong ó các kho n thu không bao g m các kho n thu ư c hoàn l i. - TSC thuê tài chính: kho n thanh toán ti n thuê t i thi u hàng tháng 1.1.3.2 Giá tr hao mòn: là s gi m d n giá tr s d ng và giá tr s d ng và giá tr c a tài s n c nh do tham gia s n xu t kinh doanh, do bào mòn t nhiên, do ti n b k thu t… trong quá trình ho t ng c a tài s n c nh. 1.1.3.3 Giá tr còn l i: giá tr còn l i trên s sách k toán c a tài s n c nh và s kh u hao lũy k (ho c giá tr hao mòn lũy k ) c a tài s n c nh tính n th i i m báo cáo Giá tr còn l i = Nguyên giá - Giá tr hao mòn lũy k 1.1.4 Phương pháp k toán 1.1.4.1 Ch ng t : • Biên b n giao nh n TSC • Biên b n thanh lý TSC • Phi u thu, phi u chi 17
 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.1.4.2 Tài kho n: TK 211 – Tài s n c nh h u hình. Tài kho n này dùng ph n nh giá tr hi n có, tình hình tăng gi m các lo i TSC h u hình c a ơn v theo nguyên giá. N Có - Nguyên giá TSC h u hình tăng do Nguyên giá TSC h u hình gi m do : mua s m, do xây d ng cơ b n hoàn - i u chuy n cho ơn v khác, do thành bàn giao, do ư c c p phát, bi u, như ng bán, thanh lý. tăng… - Tháo b t m t s b ph n c a TSC . - i u ch nh tăng nguyên giá TSC do ánh gía l i, m t mát. xây l p, trang b thêm ho c do s a ch a c i t o, nâng c p. - Tăng nguyên giá do ánh giá l i … Dư: Nguyên giá TSC hi n có ơn v. TK 001 – Tài s n thuê ngoài. TK này ph n ánh giá tr c a t t c các lo i TSC , công c , d ng c , mà ơn v i thuê v s d ng, giá tr tài s n ghi vào TK 001 – là giá tr tài s n ư c hai bên th ng nh t trong h p ng thuê TSC . N Có Giá tr TSC thuê ngoài tăng trong kỳ Giá tr TSC thuê ngoài gi m khi tr Dư: Giá tr TSC thuê ngoài hi n có TK 213 – TSC vô hình: TK này ph n ánh giá tr hi n có và tình hình bi n ng c a toàn b TSC vô hình c a doanh nghi p theo ch tiêu nguyên giá. nh kho n gi ng như TSC h u hình. Bên N : tăng, bên Có: gi m. TK 212 – TSC thuê tài chính: TK này ph n ánh giá tr hi n có và tình hình bi n ng c a toàn b TSC thuê tài chính c a doanh nghi p. nh kho n gi ng như TSC h u hình. Bên N : tăng, bên Có: gi m. TK 133 – thu GTGT ư c kh u tr : Ph n ánh s thu GTGT u vào ư c kh u tr , ã kh u tr và còn ư c kh u tr 18
 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------- N Có S thu GTGT u vào ư c kh u - S thu GTGT c a hàng hóa d ch v tr phát sinh trong kỳ mua ư c gi m giá, tr l i ngư i bán - S thu GTGT u vào ã kh u tr - K t chuy n s thu GTGT u vào không ư c kh u tr - S thu GTGT u vào ã hoàn l i Dư: s thu GTGT u vào còn ư c kh u tr , thu GTGT u vào ư c hoàn l i nhưng Ngân sách chưa tr l i 1.1.4.3 S sách k toán: - Nh t ký chung - S cái ti n m t 1.1.4.4 Ví d minh h a: o Rút ti n m t mua máy tính ngày 05-4 h t 8.356.000 VND. Ta có N TK 211 : 8.356.000 Có TK 111 : 8.356.000 1.1.4.5 Nh n xét: công ty TNHH R c R Châu Á là m t công ty m i thành l p, ho t ng v i văn phòng i thuê, tài s n ch y u ã ư c mua s m t m i u thành l p nên trong tháng r t ít nghi p v phát sinh v TSC . Ch y u hàng tháng là ti n tr thuê nhà. 1.2 KT hao mòn TSC 1.2.1 Phương pháp kh u hao TSC : công ty R c R Châu Á làm k toán hao mòn TSC theo phương pháp tính m c kh u hao hàng tháng. M c kh u hao hàng Nguyên giá Nguyên giá = tháng S s d ng x 12 Năm s d ng :12 tháng Hay có th tính theo công th c dư i ây: M c kh u M c kh u M c kh u hao M c kh u hao hao c a = hao c a + tăng them trong - gi m i trong tháng tháng này tháng trư c tháng này này 1.2.2 Phương pháp k toán 1.2.2.1 Ch ng t : 19
 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------- - Th TSC - Khung th i gian s d ng TSC 1.2.2.2 Tài kho n: S d ng TK 214 – hao mòn TSC N Có Giá tr hao mòn gi m xu ng Giá tr hao mòn tăng lên Dư: giá tr hao mòn hi n có 1.2.2.3 S sách k toán: - S nh t ký chung - S k toán chi ti t s d ng - B ng tính và phân b hao mòn TSC 1.2.2.4 Ví d minh h a: Hàng tháng, trích kh u hao tính vào chi phí qu n lý 13.745.000 VND. Ta có N TK 642: 13.745.000 Có TK 214: 13.745.000 ng th i ghi: N TK 009: 13.745.000 2. KT công c d ng c 2.1 Phương pháp k toán 2.1.1 Ch ng t : - Hóa ơn GTGT - Phi u kê mua hàng - Phi u nh p kho - Phi u xu t kho CCDC - Gi y báo h ng CCDC 2.1.2 Tài kho n: - S d ng TK 153 – công c , d ng c N Có - Giá tr th c t c a công c d ng c - Giá tr th c t c a công c d ng c nh p kho do mua, t ch , thuê ngoài, xu t kho do mua, t ch , thuê ngoài, nh n góp v n liên doanh… nh n góp v n liên doanh… - Giá tr công c , d ng c dùng - Giá tr công c , d ng c tr l i cho cho thuê nh p l i kho. ngư i bán. - Tr giá th c t c a công c , d ng c - Tr giá th c t c a công c , d ng c th a phát hi n khi ki m kê. thi u phát hi n khi ki m kê. - K t chuy n tr giá th c t c a công - K t chuy n tr giá th c t c a công, c , d ng c t n kho cu i kỳ. c d ng c t n kho u kỳ. Dư: tr giá th c t c a công c , d ng c t n kho. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản