Báo cáo “Tình hình thực hiện và áp dụng hệ thống quản trị chất lượng ISO 9000 tại công ty cổ phần xi măng Sài Sơn"

Chia sẻ: Vương Khánh Duong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:59

0
276
lượt xem
165
download

Báo cáo “Tình hình thực hiện và áp dụng hệ thống quản trị chất lượng ISO 9000 tại công ty cổ phần xi măng Sài Sơn"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Toàn cầu hoá và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ đã tạo ra những cơ hội to lớn đồng thời đặt ra những thách thức hết sức gay gắt đối với các doanh nghiệp. Trong bối cảnh mới, vấn đề chất lượng ngày càng quan trọng và trở thành yếu tố chính quyết định sự thành công của DN trong bất cứ môi trường nào.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo “Tình hình thực hiện và áp dụng hệ thống quản trị chất lượng ISO 9000 tại công ty cổ phần xi măng Sài Sơn"

 1. MÔN QU N TR CH T LƯ NG KHOA QU N LÍ KINH DOANH B GIÁO D C VÀ ÀO T O KHOA QU N LÝ KINH DOANH BÀI T P QU N TR CH T LƯ NG TÀI : “Tình hình th c hi n và áp d ng h th ng qu n tr ch t lư ng ISO 9000 t i Công ty C ph n Xi măng Sài Sơn” GVHD: Tr nh Vi t Giang SVTH: Vương Khánh Dương Ph m Th Thu H ng Nguy n Th Hu H Văn Niên Nguy n Th Thu Th y SINH VIÊN NHÓM 1 1 L P H QTKD1_K2
 2. MÔN QU N TR CH T LƯ NG KHOA QU N LÍ KINH DOANH SINH VIÊN NHÓM 1 2 L P H QTKD1_K2
 3. MÔN QU N TR CH T LƯ NG KHOA QU N LÍ KINH DOANH THÀNH VIÊN NHÓM: 1. Vương Khánh Dương 2. Ph m Th Thu H ng 3. Nguy n Th Hu 4. H Văn Niên 5. Nguy n Th Thu Th y SINH VIÊN NHÓM 1 3 L P H QTKD1_K2
 4. MÔN QU N TR CH T LƯ NG KHOA QU N LÍ KINH DOANH M CL C L I NÓI U ........................................................................................................6 CHƯƠNG I : .............................................................................................................8 GI I THI U ISO 9000............................................................................................8 1.1. S RA I, Ý NGHĨA C A B TIÊU CHU N QU C T ISO 9000 ..................... 8 1.1.1.S ra i............................................................................................................... 8 1.1.2. Ý nghĩa c a B Tiêu chu n Qu c t ISO 9000 .................................................. 9 1.2. C U TRÚC C A B ISO 9000 ................................................................................. 9 1.3. CÁC BƯ ÁP D NG ISO 9000 ............................................................................... 11 1.4.CÁC L I ÍCH ISO 9000:2000: .................................................................................. 13 1.5. NH NG KHÓ KHĂN KHI DOANH NGHI P T XÂY D NG QU N LÍ CH T LƯ NG. .......................................................................................................................... 14 CHƯƠNG II: ..........................................................................................................15 GI I THI U CHUNG V CÔNG TY C PH N MĂNG SÀI SƠN VÀ M T S C I M KINH T - K THU T NH HƯ NG T I CÔNG TÁC QU N LÝ CH T LƯ NG T I CÔNG TY..........................................................15 2.1. GI I THI U CHUNG V CÔNG TY C PH N XI MĂNG SÀI SƠN ........................ 15 2.1.1 Quá trình hình thành và phát tri n c a công ty .................................................... 15 2.1.2. Cơ c u t ch c c a Công ty C ph n Xi măng Sài Sơn............................................ 16 2.1.3. Môi trư ng kinh doanh c a Công ty C ph n Xi măng Sài Sơn .......................... 17 2.2. M T S C I M KINH T - K THU T CH Y U NH HƯ NG T I CÔNG TÁC QU N TR CH T LƯ NG C A CÔNG TY .......................................................... 18 2.2.1. c i m quy trình công ngh s n xu t ............................................................... 18 2.2.2. c i m ngu n nhân l c .................................................................................... 19 2.2.3. c i m v th trư ng ........................................................................................ 20 2.2.4. c i m v s n ph m xi măng.......................................................................... 21 2.2.5. c i m v công tác qu n lý nguyên v t li u ...................................................... 22 2.2.6. c i m máy móc thi t b .................................................................................. 23 CHƯƠNG III: .........................................................................................................25 TH C TR NG H TH NG QU N TR CH T LƯ NG T I CÔNG TY C PH N XI MĂNG SÀI SƠN ...................................................................................25 3.1. ÁNH GIÁ K T QU VÀ HI U QU S N XU T KINH DOANH C A CÔNG TY .25 3.2. TH C TR NG H TH NG QU N TR CH T LƯ NG T I CÔNG TY C PH N XI MĂNG SÀI SƠN......................................................................................................... 28 3.2.1. Quá trình xây d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chu n ISO 9001:2000 ................................................................................................................... 28 3.2.2. Th c tr ng h th ng qu n lý ch t lư ng c a Công ty C ph n Xi măng Sài Sơn ..................................................................................................................................... 31 3.2.3. Các chính sách và bi n pháp nh m phát huy vai trò c a h th ng qu n tr ch t lư ng mà Công ty ang áp d ng ................................................................................. 35 3.3. ÁNH GIÁ VI C TRI N KHAI ÁP D NG H TH NG QU N TR CH T LƯ NG T I CÔNG TY C PH N XI MĂNG SÀI SƠN ........................................... 36 3.3.1. ánh giá t ng quan v ch t lư ng s n ph m ....................................................... 36 3.3.2. ánh giá các ho t ng trong quá trình qu n tr ch t lư ng ............................... 37 3.3.3. Nh ng t n t i và nguyên nhân cơ b n c a nh ng t n t i ..................................... 39 SINH VIÊN NHÓM 1 4 L P H QTKD1_K2
 5. MÔN QU N TR CH T LƯ NG KHOA QU N LÍ KINH DOANH CHƯƠNG IV : ........................................................................................................42 M T S GI I PHÁP CH Y U NH M HOÀN THI N H TH NG QU N TR CH T LƯ NG T I CÔNG TY C PH N XI MĂNG SÀI SƠN ..........42 4.1. NH N NH CHUNG V NH NG THU N L I, KHÓ KHĂN TRONG MÔI TRƯ NG KINH DOANH C A CÔNG TY ...................................................................... 42 4.2. PHƯƠNG HƯ NG PHÁT TRI N VÀ M C TIÊU C A CÔNG TY ........................... 43 4.2.1. Phương hư ng phát tri n chung c a công ty ....................................................... 43 4.2.2. Phương hư ng hoàn thiên h th ng qu n tr ch t lư ng...................................... 44 4.3. CÁC GI I PHÁP CH Y U NH M HOÀN THI N H TH NG QU N TR CH T LƯ NG T I CÔNG TY C PH N XI MĂNG SÀI SƠN ................................................ 44 4.3.1. Các gi i pháp dài h n.......................................................................................... 44 4.3.2. Các gi i pháp c th trư c m t ........................................................................... 48 K T LU N .............................................................................................................51 SINH VIÊN NHÓM 1 5 L P H QTKD1_K2
 6. MÔN QU N TR CH T LƯ NG KHOA QU N LÍ KINH DOANH L I NÓI U Toàn c u hoá và s phát tri n m nh m c a khoa h c và công ngh ã t o ra nh ng cơ h i to l n ng th i t ra nh ng thách th c h t s c gay g t i v i các doanh nghi p (DN). Trong b i c nh m i, v n ch t lư ng ngày càng quan tr ng và tr thành y u t chính quy t nh s thành công c a DN trong b t c môi trư ng nào. i u này ã t o ra nh ng áp l c to l n cho các DN Vi t Nam trong quá trình h i nh p hi n nay. m b o và nâng cao ch t lư ng, các DN không th ti n hành các ho t ng ơn l mà ph i gi i quy t v n m t cách toàn di n, thông qua xây d ng các h th ng ch t lư ng (HTCL). Vi c l a ch n HTCL theo tiêu chu n qu c t ISO 9000 ã làm thay i cách th c làm vi c tuỳ ti n b ng t ch c công vi c khoa h c và có k ho ch, nâng cao ý th c trách nhi m và kh năng ph i h p c a m i thành viên, giúp doanh nghi p gi m chi phí ch t lư ng nh nh n bi t và ngăn ng a các sai l i n y sinh. T i Công ty C ph n Xi măng Sài Sơn, ban lãnh o công ty ã s m nh n th c ư c tính b c thi t c a vi c c ng c và c i ti n HTCL.K t qu l n nh t h th ng này mang l i là s n ph m s n xu t có ch t lư ng ngày càng n nh, ni m tin c a khách hàng và uy tín c a DN ngày càng nâng cao. Nh n th y ư c t m quan tr ng c a H th ng qu n lý ch t lư ng iv i các doanh nghi p và th c t h ã áp d ng nó như th nào.Vì v y chúng em ã ch n tài: “Tình hình th c hi n và áp d ng h th ng qu n tr ch t lư ng ISO 9000 t i Công ty C ph n Xi măng Sài Sơn” vi t bài báo cáo này. Ngoài ph n l i m u, k t lu n và danh m c tài li u tham kh o, bài báo cáo ư c k t c u thành 3 chương: Chương 1 : Gi i thi u chung v ISO 9000 Chương 2: Gi i thi u chung v Công ty C ph n Xi măng Sài Sơn và m t s c i m kinh t - k thu t nh hư ng t i công tác qu n tr ch t lư ng t i công ty Chương 3: Th c tr ng h th ng qu n tr ch t lư ng t i Công ty C ph n Xi SINH VIÊN NHÓM 1 6 L P H QTKD1_K2
 7. MÔN QU N TR CH T LƯ NG KHOA QU N LÍ KINH DOANH măng Sài Sơn Chương 4: M t s gi i pháp ch y u nh m hoàn thi n h th ng qu n tr ch t lư ng t i Công ty C ph n Xi măng Sài Sơn Trong th i gian tìm hi u v công ty m c dù chúng em ã c g ng r t nhi u nhưng do th i gian có h n c ng v i kh năng còn h n ch nên bài báo cáo này ch c ch n s không tránh kh i nh ng thi u sót nh t nh. Chúng em r t mong nh n ư c s ch b o, óng góp ý ki n c a th y và các b n bài vi t c a chúng em ư c hoàn thi n hơn. Chúng em xin chân thành c m ơn th y giáo Th.s Tr nh Vi t Giang ã t n tình hư ng d n chúng em hoàn thành bài báo cáo này. Em xin chân thành c m ơn th y ! SINH VIÊN NHÓM 1 7 L P H QTKD1_K2
 8. MÔN QU N TR CH T LƯ NG KHOA QU N LÍ KINH DOANH CHƯƠNG I : GI I THI U CHUNG V ISO 9000 1.1. S RA I, Ý NGHĨA C A B TIÊU CHU N QU C T ISO 9000 1.1.1.S ra i B tiêu chu n ISO 9000 ư c t ch c Tiêu chu n hoá Qu c t (ISO) công b năm 1987. S ra i c a b tiêu chu n ISO-9000 ã t o ra m t bư c ngo t trong ho t ng tiêu chu n và ch t lư ng trên th gi i nh n i dung thi t th c c a nó và s hư ng ng r ng rãi, nhanh chóng c a nhi u nư c, c bi t là trong các ngành công nghi p. Trong l ch s phát tri n 50 năm c a T ch c Tiêu chu n hoá Qu c t thì b tiêu chu n này là nh ng tiêu chu n qu c t có t c ph bi n áp d ng cao nh t, t ư c k t qu chung r ng l n nh t. B tiêu chu n ISO 9000 qui t kinh nghi m c a Qu c t trong lĩnh v c qu n lý và m b o ch t lư ng trên cơ s phân tích các quan h gi a ngư i mua và ngư i cung c p (nhà s n su t). ây chính là phương ti n hi u qu giúp các nhà s n xu t t xây d ng và áp d ng h th ng m b o ch t lư ng cơ s mình, ông th i cũng là phương ti n mà bên mua có th căn c vào ó ti n hành ki m tra ngư i s n xu t, ki m tra s n nh c a s n xu t và ch t lư ng s n ph m trư c khi ký h p ng. ISO 9000 ưa ra các chu n m c cho m t h th ng ch t lư ng và có th áp d ng r ng rãi trong các lĩnh v c s n xu t , kinh doanh và d ch v . ISO 9000 hư ng d n các T ch c cũng như các doanh nghi p xây d ng m t mô hình qu n lý thích h p và văn b n hoá các y u t c a h th ng ch t lư ng theo mô hình ã ch n Nh ng tri t lý cơ b n mà ISO 9000 ưa ra v m t h th ng qu n lý ch t lư ng là phù h p v i nh ng òi h i c a các doanh nghi p hi n nay. Th hi n nh ng i m sau: - Hi u qu ch t lư ng là v n chung c a toàn b t ch c. Ch có th t o ra m t s n ph m, m t d ch v có ch t lư ng, có tính c nh tranh cao khi mà c h th ng ư c t ch c t t - ó là s ph i h p c i ti n hoàn thi n l l i làm vi c. - Ph i làm úng, làm t t ngay t ban u. - Nêu cao vai trò phòng ng a là chính trong m i ho t ng c a t ch c. Vi c tìm hi u, phân tích các nguyên nhân nh hư ng t i k t qu ho t ng c a h th ng và nh ng bi n pháp phòng ng a ư c ti n hành thư ng xuyên v i nh ng công c ki m tra h u hi u. - Tho mãn t i a nhu c u c a ngư i tiêu dùng, c a xã h i là m c ích c a h th ng m b o ch t lư ng, do ó vai trò c a nghiên c u và c i ti n s n ph m hay nghiên c u s n ph m m i là r t quan tr ng. - cao vai trò c a d ch v theo nghĩa r ng, t c là quan tâm n ph n m m c a s n ph m, n d ch v sau bán hàng. Vi c xây d ng h th ng ph c v bán và sau bán hàng là m t ph n quan tr ng c a chi n lư c s n ph m, chi n lư c c nh tranh c a m t doanh nghi p. Thông qua các d ch v này uy tín c a doanh nghi p ngày càng l n và ương nhiên l i nhu n s tăng. SINH VIÊN NHÓM 1 8 L P H QTKD1_K2
 9. MÔN QU N TR CH T LƯ NG KHOA QU N LÍ KINH DOANH - Trách nhi m i v i k t qu ho t ng c a t ch c thu c v t ng ngư i. Phân nh rõ trách nhi m c a t ng ngư i trong t ch c, công vi c s ư c th c hi n hi u qu hơn. - Quan tâm n chi phí tho mãn nhu c u- c th là i v i giá thành. Ph i tìm cách gi m chi phí n c a s n xu t, ó là nh ng t n th t do quá trình ho t ng không phù h p, không ch t lư ng gây ra, ch không ph i do chi phí u vào. - i u n i b t xuyên su t b tiêu chu n ISO 9000 là các v n liên quan n con ngư i. N u không t o i u ki n t t c m i ngư i nh n th c ư c úng vai trò và t m quan tr ng c a ch t lư ng có nh hư ng tr c ti p n quy n l i c a h và không t o cho h có i u ki n phát huy ư c m i kh năng thì h th ng ch t lư ng s không t ư c k t qu như mong i. 1.1.2. Ý nghĩa c a B Tiêu chu n Qu c t ISO 9000 Tiêu chu n ISO 9000 quy t kinh nghi m c a Qu c t trong lĩnh v c qu n lý và m b o ch t lư ng trên cơ s phân tích các quan h gi a ngư i mua và ngư i cung c p (nhà s n xu t). ây chính là phương ti n hi u qu giúp các nhà s n xu t t xây d ng và áp d ng h th ng b o m ch t lư ng cơ s mình, ng th i cũng là phương ti n bên mua có th căn c vào ó ti n hành ki m tra ngư i s n xu t, ki m tra s n nh c a s n xu t và ch t lư ng trư c khi ký h p ng. ISO 9000 ưa ra các chu n m c cho m t h th ng ch t lư ng và có th áp d ng r ng rãi trong các lĩnh v c s n xu t, kinh doanh và d ch v . ISO 9000 Hư ng d n các t ch c cũng như các doanh nghi p xây d ng m t mô hình qu n lý thích h p và văn b n hóa các y u t c a h th ng ch t lư ng theo mô hình ã ch n. 1.2. C U TRÚC C A B ISO 9000 B tiêu chu n ISO 9000:2000 bao g m nhi u tiêu chu n. Trong ó tiêu chu n chính ISO 9001: H th ng qu n lý ch t lư ng, các yêu c u, nêu ra các yêu c u i v i h th ng qu n lý ch t lư ng mà doanh nghi p c n ph i áp ng. Ngoài ra còn các tiêu chu n h tr và hư ng d n th c hi n, bao g m: ISO 9001 là tiêu chu n chính nêu ra các yêu c u i v i h th ng ch t lư ng và bao quát y các y u t c a h th ng qu n lý ch t lư ng. Doanh nghi p khi xây d ng h th ng theo tiêu chu n này c n xác nh ph m vi áp d ng tuỳ theo ho t ng th c t c a doanh nghi p. ISO 9001: 2000 quy nh các yêu c u i v i m t h th ng qu n lý ch t lư ng cho các t ch c c n ch ng t kh năng cung c p m t cách n nh s n ph m tho mãn các yêu c u c a khách hàng. Tiêu chu n ISO 9001:2000 ã ư c s p x p l i dư i d ng ti n d ng cho ngư i s d ng v i các t v ng d hi u i v i doanh nghi p trong t t c các lĩnh v c. Tiêu chu n này dùng cho vi c ch ng nh n và cho các m c ích cá bi t khác khi t ch c mu n h th ng qu n lý ch t lư ng c a mình ư c th a nh n. Tiêu chu n bao g m 5 ph n, quy nh các ho t ng c n thi t ph i xem xét trong khi tri n khai h th ng ch t lư ng. 5 ph n trong ISO 9001: 2000 quy nh nh ng gì m t t ch c ph i làm m t cách nh t quán cung c p các s n ph m áp ng các yêu c u c a khách hàng và yêu c u pháp nh, ch nh ư c áp SINH VIÊN NHÓM 1 9 L P H QTKD1_K2
 10. MÔN QU N TR CH T LƯ NG KHOA QU N LÍ KINH DOANH d ng. Thêm vào ó, t ch c ph i tìm cách nâng cao s tho mãn c a khách hàng b ng cách c i ti n h th ng qu n lý c a mình. ISO 9004: 2000 ư c s d ng nh m m r ng hơn nh ng l i ích t ư c t ISO 9001: 2000 không nh ng i v i b n thân t ch c mà còn i v i t t c các bên liên quan n ho t ng c a t ch c. Các bên liên quan bao g m nhân viên, ch s h u, các ngư i cung ng c a t ch c, và r ng hơn là c xã h i. ISO 9001: 2000 và ISO 9004: 2000 ã ư c xây d ng như là m t c p th ng nh t c a b tiêu chu n làm thu n ti n hơn trong vi c s d ng. S d ng tiêu chu n theo cách này s làm chúng ta có th liên k t nó v i các h th ng qu n lý khác (ví d như H th ng qu n lý môi trư ng), ho c nh ng yêu c u c th trong m t s lĩnh v c (ví d như: ISO/TS/6949 trong ngành công nghi p ô tô) và giúp cho vi c t ư c s công nh n thông qua các chương trình ch ng nh n qu c gia. C ISO 9004: 2000 và ISO 9001: 2000 th ng nh t v b c c và t v ng nh m giúp t ch c chuy n m t cách thu n ti n t ISO 9001: 2000 sang ISO 9004: 2000 và ngư c l i. C hai tiêu chu n u s d ng phương pháp ti p c n quá trình. Các quá trình ư c xem như bao g m m t hay nhi u ho t ng có liên k t, có yêu c u ngu n l c và ph i ư c qu n lý t ư c u ra quy nh trư c. u ra c a m t quá trình có th tr c ti p t o thành u vào c a m t quá trình ti p theo và s n ph m cu i cùng thư ng là k t qu c a m t m ng lư i ho c m t h th ng các quá trình. cho b ISO 9000 duy trì ư c tính hi u l c, nh ng tiêu chu n này ư c xem xét nh kỳ (kho ng 5 năm m t l n) nh m c p nh t nh ng phát tri n m i nh t trong lĩnh v c qu n lý ch t lư ng và thông tin ph n h i t ngư i s d ng. Ban k thu t c a T ch c tiêu chu n hoá Qu c t ISO/TC 176 bao g m các chuyên gia t các doanh nghi p và t ch c trên toàn th gi i theo dõi vi c áp d ng các tiêu chu n xác nh nh ng c i ti n c n thi t nh m tho mãn nh ng òi h i và mong mu n c a ngư i s d ng và ưa vào phiên b n m i. ISO/TC176 s ti p t c k t h p các y u t m b o ch t lư ng, qu n lý ch t lư ng, nh ng sáng ki n trong các ngành c th và các chương trình ch ng nh n ch t lư ng khác nhau trong b tiêu chu n ISO 9000. Cam k t c a ISO v i vi c duy trì ng l c ISO 9000 thông qua các xem xét, c i ti n và h p lý hoá các tiêu chu n m b o s u tư c a t ch c vào ISO 9000 hôm nay s ti p t c mang l i nh ng hi u qu trong tương lai Các yêu c u c a H th ng qu n lý ch t lư ng (HTQLCL) theo ISO 9001: 2000 ươc trình b y trong các m c 5, 6, 7, 8 c a tiêu chu n này. Hình v dư i ây minh ho t ng quát mô hình qu n lý ch t lư ng theo ISO 9001: 2000 v i phương pháp ti p c n quá trình. Trong ó khách hàng óng vai trò quan tr ng trong vi c xác nh yêu c u u vào và theo dõi s tho mãn c a khách hàng là c n thi t ánh giá và xác nh n các yêu c u c a khách hàng có ư c áp ng hay không. SINH VIÊN NHÓM 1 10 L P H QTKD1_K2
 11. MÔN QU N TR CH T LƯ NG KHOA QU N LÍ KINH DOANH * Các yêu c u c a HTQLCL ư c s p x p trong 4 m c l n: • m c 5 : Trách nhi m c a qu n lý/ lãnh o • m c 6 : Qu n lý ngu n l c • m c 7 : Th c hi n s n ph m • m c 8 : o lư ng, phân tích và c i ti n Phương pháp ti p c n quá trình coi m i ho t ng ti p nh n u vào và chuy n hoá chúng thành cac u ra là m t quá trình. M t t ch c thư ng ph i qu n lý nhi u quá trình có liên h m t thi t v i nhau và u ra c a quá trình này s tr thành u vào c a quá trình ti p theo. Phương pháp ti p c n quá trình là vi c xác nh và qu n lý m t cách có h th ng các quá trình ươc th c hi n trong 1 t ch c và s tương tác gi a chúng v i nhau. ISO 9001: 2000 coi m i k t qu u ra c a 1 quá trình là s n ph m và xác nh có 4 lo i s n ph m thông d ng là: ph n c ng, ph n m m, d ch v và v t li u ch bi n. H u h t các s n ph m là s k t h p c a m t vài ho c c 4 lo i thông d ng trên. S n ph m k t h p này ư c g i là ph n c ng, v t li u ch bi n, ph n m m hay d ch v tuỳ thu c vào thành ph n chính c a nó. 1.3. CÁC BƯ ÁP D NG ISO 9000 Vi c áp d ng ISO 9000 i v i m t doanh nghi p s ư c ti n hành theo 9 bư c: Bư c 1: Tìm hi u tiêu chu n và xác nh ph m vi áp d ng. Bư c u tiên khi b t tay vào vi c xây d ng và áp d ng h th ng ch t lư ng theo tiêu chu n ISO 9000 là ph i th y ư c ý nghĩa c a nó trong vi c duy trì và phát tri n t SINH VIÊN NHÓM 1 11 L P H QTKD1_K2
 12. MÔN QU N TR CH T LƯ NG KHOA QU N LÍ KINH DOANH ch c. Lãnh o doanh nghi p c n nh hư ng cho các ho t ng c a h th ng ch t lư ng, xác nh m c tiêu và ph m vi áp d ng h tr cho các ho t ng qu n lý c a mình em l i l i ích thi t th c cho t ch c. Bư c 2: L p ban ch o th c hi n d án ISO 9000: 2000. Vi c áp d ng ISO 9000 có th xem như là m t d án l n, vì v y các doanh nghi p c n t ch c i u hành d án sao cho có hi u qu . Nên có m t ban ch o ISO 9000 t i doanh nghi p, bao g m i di n lãnh o và i di n c a các b ph n n m trong ph m vi áp d ng ISO 9000. C n b nhi m i di n c a lãnh o v ch t lư ng thay lãnh o trong vi c ch o áp d ng h th ng qu n lý ISO 9000 và ch u trách nhi m trư c lãnh o v các ho t ng ch t lư ng. Bư c 3: ánh giá th c tr ng c a doanh nghi p và so sánh v i tiêu chu n. ây là bư c th c hi n xem xét k lư ng th c tr ng c a doanh nghi p i chi u v i các yêu c u trong tiêu chu n ISO 9000, xác nh xem yêu c u nào không áp d ng, nh ng ho t ng nào t ch c ã có, m c áp ng n âu và các ho t ng nào chưa có t ó xây d ng nên k ho ch chi ti t th c hi n. Sau khi ánh giá th c tr ng, công ty có th xác nh ư c nh ng gì c n thay i và b sung h th ng ch t lư ng phù h p v i tiêu chu n. Bư c 4: Thi t k và l p văn b n h th ng ch t lư ng theo ISO 9000. Th c hi n nh ng thay i ho c b sung ã xác nh trong ánh giá th c tr ng h th ng ch t lư ng phù h p v i tiêu chu n ISO 9000. C n xây d ng và hoàn ch nh tài li u theo yêu c u c a tiêu chu n, ví d : - Xây d ng s tay ch t lư ng - L p thành văn b n t t c các quá trình và th t c liên quan - Xây d ng các hư ng d n công vi c, quy ch , quy nh c n thi t. Bư c 5: Áp d ng h th ng ch t lư ng theo ISO 9000 Công ty c n áp d ng h th ng ch t lư ng ã thi t l p ch ng minh hi u l c và hi u qu c a h th ng. Trong bư c này c n th c hi n các ho t ng sau: - Ph bi n cho t t c m i cán b công nhân viên trong công ty nh n th c v ISO 9000. - Hư ng d n cho cán b công nhân viên th c hi n theo các quy trình, th t c ã ư c vi t ra. - Phân rõ trách nhi m ai s d ng tài li u nào và th c hi n theo úng ch c năng nhi m v mà th t c ã mô t . - T ch c các cu c ánh giá n i b v s phù h p c a h th ng và ra các ho t ng kh c ph c i v i s không phù h p. Bư c 6: ánh giá n i b và chu n b cho ánh giá ch ng nh n. Vi c chu n b cho ánh giá ch ng nh n bao g m các bư c sau: - ánh giá trư c ch ng nh n: ánh giá trư c ch ng nh n nh m xác nh xem h th ng ch t lư ng c a công ty ã phù h p v i tiêu chu n chưa và có ư c th c hi n m t cách có hi u qu không, xác nh các v n còn t n t i kh c ph c. Vi c ánh giá trư c ch ng nh n có th do chính công ty th c hi n ho c do t ch c bên ngoài th c hi n. - L a ch n t ch c ch ng nh n: T ch c ch ng nh n hay ánh giá c a bên th ba là t ch c ã ư c công nh n cho vi c th c hi n ánh giá và c p ch ng nh n phù h p v i tiêu chu n phù h p ISO 9000. V nguyên t c, m i ch ng ch SINH VIÊN NHÓM 1 12 L P H QTKD1_K2
 13. MÔN QU N TR CH T LƯ NG KHOA QU N LÍ KINH DOANH ISO 9000 u có giá tr như nhau không phân bi t t ch c nào ti n hành c p. Công ty có quy n l a ch n b t kỳ t ch c nào ánh giá và c p ch ng ch . Bư c 7: Ti n hành ánh giá ch ng nh n. T ch c ch ng nh n ã ư c công ty l a ch n ti n hành ánh giá ch ng nh n chính th c h th ng ch t lư ng c a công ty. Bư c 8: Duy trì h th ng ch t lư ng sau khi ch ng nh n. giai o n này c n ti n hành kh c ph c các v n còn t n t i phát hi n qua ánh giá ch ng nh n và ti p t c th c hi n các ho t ng theo yêu c u c a tiêu chu n duy trì và c i ti n không ng ng h th ng ch t lư ng c a công ty. * áp d ng thành công ISO 9000 c n nh ng i u ki n gì? - Lãnh o doanh nghi p: Cam k t c a lãnh o i v i vi c th c hi n chính sách ch t lư ng và vi c áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng là i u ki n tiên quy t i v i s thành công trong vi c áp d ng và duy trì h th ng qu n lý ISO 9000. - Y u t con ngư i: S tham gia tích c c và hi u bi t c a m i thành viên trong công ty i v i ISO 9000 và vi c áp d ng gi vai trò quy t nh. - Trình công ngh thi t b : Trình công ngh thi t b không óng m t vai trò quan tr ng trong vi c áp d ng ISO 9000 vì h th ng qu n lý ch t lư ng ISO 9000 có th áp d ng cho m i doanh nghi p không k lo i hình kinh doanh, lĩnh v c kinh doanh và trình thi t b công ngh . T t nhiên i v i các doanh nghi p mà trình công ngh thi t b hi n i hơn thì vi c áp d ng ISO 9000 s ư c hoàn t t m t cách nhanh chóng và ơn gi n hơn. - Quy mô c a doanh nghi p: Quy mô doanh nghi p càng l n thì kh i lư ng công vi c ph i th c hi n trong quá trình áp d ng càng nhi u. - Chuyên gia tư v n có kh năng và kinh nghi m: ây không ph i là m t i u ki n b t bu c nhưng nó l i óng vai trò quan tr ng i v i m c thành công trong vi c xây d ng và áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng ISO 9000 t i các t ch c, công ty. 1.4.CÁC L I ÍCH ISO 9000:2000: T o n n móng cho s n ph m có ch t lư ng: “M t h th ng qu n lý t t s t o ra s n ph m có ch t lư ng t t” - ISO 9000 giúp nh hư ng các ho t ng theo quá trình. - ISO 9000 giúp qu n lý ho t ng s n xu t kinh doanh m t cách có h th ng và có k ho ch. - ISO 9000 giúp gi m thi u và lo i tr các chi phí phát sinh sau ki m tra, chi phí b o hành và làm l i. - ISO 9000 giúp c i ti n liên t c h th ng ch t lư ng và c i ti n lên t c ch t lư ng s n ph m. Tăng năng su t và gi m giá thành: - ISO 9000 cung c p các phương ti n giúp cho m i ngư i th c hi n công vi c úng ngay t u gi m thi u kh i lư ng công vi c làm l i. - ISO 9000 giúp ki m soát chi phí x lý s n ph m sai h ng, gi m lãng phí v th i gian, nguyên v t li u, nhân l c và ti n b c. - ISO 9000 giúp gi m chi phí ki m tra cho c công ty và khách hàng. SINH VIÊN NHÓM 1 13 L P H QTKD1_K2
 14. MÔN QU N TR CH T LƯ NG KHOA QU N LÍ KINH DOANH Tăng năng l c c nh tranh: - ISO 9000 giúp doanh nghi p tăng l i th canh tranh thông qua vi c ch ng t v i khách hàng r ng: Các s n ph m h s n xu t phù h p v i ch t lư ng mà h ã cam k t. - ISO 9000 giúp doanh nghi p qu n lý hi u qu ngu n nhân l c, tích lũy nh ng bí quy t làm vi c - y u t c nh tranh c bi t c a kinh t th trư ng. Tăng uy tín c a công ty v ch t lư ng: - ISO 9000 giúp doanh nghi p nâng cao hình nh v m t h th ng qu n lý t tiêu chu n mà khách hàng và ngư i tiêu dùng mong i, tin tư ng. - ISO 9000 giúp doanh nghi p ch ng minh ch t lư ng s n ph m, d ch v c a công ty áp ng và vư t quá s mong i c a khách hàng. - ISO 9000 giúp doanh nghi p xác nh hi u qu quá trình, phân tích, ánh giá s n ph m, ra quy t nh qu n lý, c i ti n hi u qu ho t ng, nâng cao s th a mãn khách hàng thông qua nh ng d li u có ý nghĩa. 1.5. NH NG KHÓ KHĂN KHI DOANH NGHI P T XÂY D NG QU N LÍ CH T LƯ NG. Doanh nghi p có th t mình th c hi n và áp d ng ISO 9000, tuy nhiên i u này s khi n doanh nghi p g p m t s khó khăn sau ây: - M t nhi u th i gian trong vi c nghiên c u tìm hi u các yêu c u c a tiêu chu n. Tuy nhiên i u này có th kh c ph c b ng cách tham gia các l p t p hu n v ISO 9000 do các t ch c chuyên môn ti n hành. - Không khách quan khi ánh giá th c tr ng c a mình và so sánh v i các yêu c u c a tiêu chu n t ra. - M t nhi u th i gian trong vi c mày mò tìm hư ng i và ti n hành các bư c th c hi n, áp d ng h th ng qu n lý ISO 9000. - Vi c duy trì và c i ti n h th ng qu n lý ch t lư ng sau ch ng nh n g n như không ư c th c hi n có hi u qu . Chính vì v y, m t t ch c h tr có kinh nghi m và chuyên môn s giúp các t ch c r t nhi u trong vi c rút ng n th i gian ti n t i ch ng nh n, giúp các doanh nghi p i úng hư ng và tránh ư c nh ng tác ng tiêu c c do ti n hành nh ng ho t ng kém hi u qu . SINH VIÊN NHÓM 1 14 L P H QTKD1_K2
 15. MÔN QU N TR CH T LƯ NG KHOA QU N LÍ KINH DOANH CHƯƠNG II: GI I THI U CHUNG V CÔNG TY C PH N MĂNG SÀI SƠN VÀ M TS C I M KINH T - K THU T NH HƯ NG T I CÔNG TÁC QU N LÝ CH T LƯ NG T I CÔNG TY 2.1. GI I THI U CHUNG V CÔNG TY C PH N XI MĂNG SÀI SƠN 2.1.1 Quá trình hình thành và phát tri n c a công ty Công ty C ph n Xi măng Sài Sơn là doanh nghi p Nhà nư c h ch toán c l p tr c thu c S Xây d ng Hà Tây, ti n thân là Xí nghi p Xi măng Sài Sơn, ư c thành l p ngày 28/11/1958 dư i s qu n lý c a T ng c c H u c n Quân i nhân dân Vi t Nam. Nhi m v ch y u lúc ó là s n xu t xi măng ph c v qu c phòng, ph c v quân i và các ngành xây d ng khác. Năm 1962, Xí nghi p Xi măng Sài Sơn ư c chuy n giao t quân i sang s qu n lý c a Công ty Công nghi p Sơn Tây. Năm 1977, h p nh t Xí nghi p Xi măng Sài Sơn v i Xí nghi p vôi Sài Sơn thành Xí nghi p Xi măng - vôi Sài Sơn. Năm 1989 Xí nghi p Xi măng - vôi Sài Sơn ng ng s n xu t vôi và tr l i tên g i: Xí nghi p Xi măng Sài Sơn. ây là th i i m mà Xí nghi p g p r t nhi u nh ng khó khăn, ch t lư ng xi măng ch t m c PC-20, s n lư ng s n xu t ít mà không tiêu th ư c, s c c nh tranh c a th trư ng ngày càng gay g t. Trư c tình hình ó, t p th cán b CNV công ty ã m nh d n t ch c l i s n xu t, thay th b ng các thi t b hi n i (thay máy nghi n 0,5t n/h b ng máy nghi n 1,2t n/h, c i t o lò nung ...), xây d ng l i quy trình s n xu t m b o ch t lư ng k thu t t ng khâu. Công ty ã cùng h p tác cùng các trung tâm khoa h c như: Trư ng i h c Bách Khoa, Vi n v t li u xây d ng, B Xây d ng nghiên c u và ưa vào ng d ng tài khoa h c mang mã s 26A - 04 - 02 ưa ph gia khoáng hoá vào s n xu t xi măng... Vi c áp d ng tài này ã mang l i k t qu kh quan: Năng su t lò nung tăng t 5 t n/ca lên 8-10 t n/ca, ch t lư ng tăng t PC-20 lên PC-30 và n nh. Năm 1991 Xí nghi p ư c B Xây d ng t ng huy chương vàng SINH VIÊN NHÓM 1 15 L P H QTKD1_K2
 16. MÔN QU N TR CH T LƯ NG KHOA QU N LÍ KINH DOANH ch t lư ng s n ph m. Theo quy t nh s 482 Q /UB ngày 11/12/1992 c a UBND t nh Hà Tây “Xí nghi p xi măng Sài Sơn” ư c thành l p l i là doanh nghi p Nhà Nư c và i tên thành “Công ty xi măng Sài Sơn”. c bi t năm 2000 Công ty ã ư c Ch t ch nư c t ng danh hi u “Anh hùng lao ng” vì ã có thành tích xu t s c trong th i kỳ i m i 1989-1999. Ngày 28/11/2001 Công ty ư c t ch c BVQI (Vương qu c Anh) và t ch c QUACERT c a Vi t Nam c p ch ng ch H th ng qu n lý môi trư ng ISO 14001. Và trong tháng 4/2002 công ty ư c UBND t nh trao t ng “gi y ch ng nh n Doanh nghi p văn hoá”. Như v y tr i qua các giai o n thăng tr m l ch s qua nhi u l n i tên Công ty Xi măng Sài Sơn ã kh ng nh ư c v th c a mình trong cơ ch th trư ng. Công ty ã có m t cơ ngơi khang trang và m t dây chuy n thi t b công ngh hi n i. Theo quy t nh 2369 Q /UB ngày 13/11/2003 c a UBND T nh Hà Tây chuy n i Công ty Xi măng Sài Sơn thành Công ty C ph n Xi măng Sài Sơn. V i nhi m v là s n xu t xi măng ph c v ngành xây d ng ch y u là xi măng h n h p Poocland PCB30. T ngày 01/01/2004 Công ty ã chính th c i vào ho t ng v i lo i hình doanh nghi p là Công ty c ph n Nhà nư c (v n Nhà nư c chi m 41%), và Tên giao d ch : Công ty C ph n Xi măng Sài Sơn a ch : Xã Sài Sơn - Huy n Qu c Oai - T nh Hà Tây i n tho i : 034.843110 - 034.843184 Fax : 034.843188 Nhi m v SXKD : S n xu t và kinh doanh xi măng PCB- 30 và PCB- 40 theo tiêu chu n Vi t Nam 2.1.2. Cơ c u t ch c c a Công ty C ph n Xi măng Sài Sơn Hi n nay cơ ch t ch c qu n lý mà công ty ang áp d ng là mô hình t ch c qu n lý theo ki u tr c tuy n ch c năng. ây là m t mô hình có nhi u ưu i m v vi c t ch c qu n lý, s p x p h p lý các phòng ban, các phân xư ng s n SINH VIÊN NHÓM 1 16 L P H QTKD1_K2
 17. MÔN QU N TR CH T LƯ NG KHOA QU N LÍ KINH DOANH xu t theo úng ch c năng và trình , ã chúng em l i cho công ty nhi u thu n l i. Theo quy t nh s 76/Q -H QT ngày 04/02/2005 c a H QT Công ty C ph n Xi măng Sài Sơn, thành l p phòng K ho ch - K thu t thay th phòng Qu n lý s n xu t, phòng Tiêu th - Th trư ng thay th phòng K ho ch - Th trư ng. Do ó, tính ch t các phòng trên trong tài li u c a HTQLCL cũng ư c hi u như v y. 2.1.3. Môi trư ng kinh doanh c a Công ty C ph n Xi măng Sài Sơn N m trên a bàn xã Sài Sơn, cách trung tâm Hà N i kho ng 30 km, là khu v c tương i phát tri n c a Hà Tây. Ngay t khi ra i công ty ã ư c nhân dân a phương ùm b c, x chia t t o i u ki n có t xây d ng nhà xư ng, c p cho m á và t sét làm ngu n nguyên li u cho s n xu t th m chí như ng c ch cho CBCNL Công ty trong nh ng ngày u thành l p và chính nhân dân a phương là i tác s m t c a công ty t ó t i nay. H là nh ng i tác cung c p ngu n nhân l c ch y u cho công ty. có th c nh tranh th ng l i trên th trư ng a d ng và phong phú các s n ph m và các i th c nh tranh, công ty ã xác nh ư c nh ng th m nh và h n ch c a mình. Nh ng th m nh ó là: - G n nh ng ô th và trung tâm kinh t l n như: Hà N i, Hà ông, Hoà L c, Sơn Tây… và n m gi a vùng kinh t phát tri n: Qu c Oai, Th ch Th t, an Phư ng, Hoài c. - Cán b qu n lý ư c ào t o chính quy có nhi t tình v i công vi c l i qua th thách th c t c a các th i kỳ khó khăn khác nhau, có kh năng thích ng v i áp l c cao c a công vi c: - Công ty có chính sách u tư h p lý, áp d ng nh ng ti n b khoa h c k thu t, có i ngũ cán b công nhân k thu t có trình tay ngh cao nên nâng cao năng su t, ch t lư ng s n ph m và h giá thành s n ph m. Và nh ng h n ch c a công ty là: - Nguyên li u t i ch hi n không còn, công ty ph i nh p nguyên li u t nhi u nơi khác có kho ng cách xa làm cho giá thành s n ph m tăng. SINH VIÊN NHÓM 1 17 L P H QTKD1_K2
 18. MÔN QU N TR CH T LƯ NG KHOA QU N LÍ KINH DOANH - Th trư ng tiêu th c a công ty chưa phát tri n, ch bó h p trong t nh. Do công ty chưa có kinh phí th c hi n nh ng k ho ch m r ng th trư ng mang tính dài h n. 2.2. M T S C I M KINH T - K THU T CH Y U NH HƯ NG T I CÔNG TÁC QU N TR CH T LƯ NG C A CÔNG TY 2.2.1. c i m quy trình công ngh s n xu t S n ph m chính c a công ty là xi măng PCB - 30 và PCB - 40 ư c s n xu t trên dây truy n công ngh lò ng. Công ty ã t ng bư c u tư cơ s v t ch t và hi n i hoá công ngh s n xu t s n ph m ngày càng a d ng, ch t lư ng ngày càng cao áp ng nhu c u c a th trư ng. Dây chuy n s n xu t c a công ty ư c xây d ng theo công ngh xi măng lò ng cơ khí hoá ng b . Nguyên li u ưa vào s n xu t bao g m: á vôi barit, t sét, cát non, than, qu ng s t, th ch cao, ph gia khoáng hoá, tro x . Quá trình s n xu t ư c t ng hoá v i h th ng ư c i u khi n b ng máy vi tính. Quy trình s n xu t xi măng theo công ngh lò ng ư c th c hi n theo 4 bư c sau : • Bư c 1: Quá trình chu n b b t ph li u. á vôi, t sét, than, qu ng s t và ph gia sau khi ư c gia công t kích thư c và m theo yêu c u k thu t ( i v i than 3-5 %, iv i t sét 2-4 %) than có th dùng nhi u lo i khác nhau ph i tr n ư c m b o ch t lư ng và n nh c a b t li u. á và ph gia khoáng ư c p qua h th ng p hàm, p nh kích thư c quy nh, chúng ư c ph i tr n theo yêu c u c a bài toán ph i li u nh h th ng cân b ng li u và ư c nghi n m n trong máy nghi n bi theo chu trình b n. Các h t b t li u ch a các silô ư c h th ng o tr n ng nh t và ki m tra thành ph n hoá b ng máy phân tích nhanh, khi o tr n vi c ng nh t và ki m tra thành ph n hoá b ng máy phân tích nhanh, khi o tr n v thành ph n hoá b t li u ư c ưa lên silô ng nh t c p cho công o n nung . • Bư c 2: Quá trình nung t o thành clinker có ư c s n ph m có ch t lư ng cao thì ph i nung luy n ư c clinker t t, vì v y nung luy n clinker ư c th c hi n theo m t quy trình công ngh r t nghiêm ng t, không ch y theo s lư ng ơn thu n mà ph i m b o yêu c u v ch t lư ng và s n ph m ph i song song t n t i . SINH VIÊN NHÓM 1 18 L P H QTKD1_K2
 19. MÔN QU N TR CH T LƯ NG KHOA QU N LÍ KINH DOANH B t li u t yêu c u k thu t ư c c p cho máy tr n m và chuy n xu ng máy vê viên, sau ó ưa vào lò nung. Quá trình gia nhi t trong lò nung t o b t li u th c hi n các ph n ng lý hoá hình thành clinker. Clinker ra lò d ng c c màu en, k t ph i t t, có c, ch c, p nh và chuy n vào v trong các silô ch a. Tuỳ thu c vào chín clinker ư c phân lo i qua b ph n qu n lý quy trình và ư c chuy n vào các silô ch a khác nhau. • Bư c 3: Quá trình nghi n xi măng Clinker, th ch cao và ph gia khoáng h t tích ư c cân b ng, nh lư ng theo t l ư c quy nh ưa vào máy nghi n bi theo chu trình kín t o nên b t xi măng, sau khi nghi n m n theo yêu c u k thu t và ư c chuy n vào các silô ch a. • Bư c 4 : B t xi măng sau khi i u tra t yêu c u c a tiêu chu n VN62620 / 1997 ư c máy óng thành t ng bao có kh i lư ng 50 ± 1 kg và ư c x p vào kho. Các quy trình ch bi n theo dây chuy n s n xu t ư c trang b nh ng thi t b , máy móc hi n i. qu n lý toàn b quy trình s n xu t này công ty ã b trí 14 lao ng có k thu t cao, bám sát s n xu t, vi c ki m tra giám sát s n ph m ư c giao cho phòng KCS. 2.2.2. c i m ngu n nhân l c V i s lư ng lao ng g n 600 ngư i trong ó: 7,54% ( 43 ngư i ) có trình i h c; 5,96% ( 34 ngư i ) có trình trung c p; 57,4% ( 328 ngư i ) là công nhân k thu t ư c ào t o qua các trư ng l p chính quy l i thư ng xuyên ư c ào t o t i ch ho c g i i ào t o l i t i các trư ng i h c và các vi n chuyên ngành, Công ty C ph n Xi măng Sài Sơn th c s có ư c l c lư ng lao ng hùng h u, có trình chuyên môn cao, có k năng làm vi c thu n th c, phù h p v i t ng v trí làm vi c, có k năng gi i quy t m i v n phát sinh trong quá trình s n xu t kinh doanh, am hi u kinh t th trư ng, s c ương u v i m i áp l c c a s c nh tranh gay g t c a các ơn v trong và ngoài nư c. L c lư ng lao ng SINH VIÊN NHÓM 1 19 L P H QTKD1_K2
 20. MÔN QU N TR CH T LƯ NG KHOA QU N LÍ KINH DOANH này ã và ang làm ch công ngh , máy móc thi t b , thư ng xuyên khai thác vư t công su t thi t k t i 30% dây truy n thi t k 12 v n t n/năm, th c t s n xu t năm 2003 là 15,4 v n t n, năm 2004 là 17 v n t n. - Công ty luôn luôn ph n u hư ng c i thi n i u ki n môi trư ng làm vi c t t hơn n a cho công nhân viên. Công ty u tư hi n i hoá d n thi t b máy móc, trang b b o h lao ng cho toàn b công nhân nh m b o v s c kho cho ngư i lao ng, khi n h yên tâm làm vi c, ph n u vì công ty. - Lãnh o công ty căn c vào m c làm vi c c a CNV theo t ng công vi c, t ng công o n dây chuy n s n xu t có chính sách v lương, thư ng h p lý, th c hi n nghiêm túc các quy nh c a Nhà nư c v n p BHXH, BHYT,… thư ng xuyên quan tâm giúp ngư i lao ng có hoàn c nh khó khăn. Qua ó trong nh ng năm 2001-2003 công ty ã t ư c m t s k t qu sau. 2.2.3. c i m v th trư ng Th trư ng chính c a công ty là Hà N i, Hà ông, Sơn Tây, Vĩnh Phúc v i quy mô r t l n và nhu c u tiêu th ngày càng tăng. Trong ó quy mô c a th trư ng Sơn Tây và Vĩnh Phúc là r t l n do hai th trư ng này yêu c u v ch t lư ng s n ph m không quá kh t khe nên vi c tiêu th ây g p nhi u thu n l i, ph n l n s lư ng s n ph m c a công ty u tiêu th h t hai th trư ng này và t i ây công ty ã chi m ư c th trư ng r t l n. Trong quá trình tiêu th s n ph m, Công ty Xi măng Sài Sơn ã phân chia khách hàng thành nh ng nhóm chính như sau: Các cơ s s n xu t Các i lý l n Các i lý nh Ngư i tiêu dùng Trong ó các i lý l n luôn ư c ưu ãi v i chính sách bán hàng thông thoáng vì ây là khách hàng tiêu th v i s lư ng s n ph m r t l n, t o ư c s th ng nh t giá c trong khu v c, l y ó i u ti t các th trư ng khác. c i m c a t ng nhóm như sau: SINH VIÊN NHÓM 1 20 L P H QTKD1_K2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản