intTypePromotion=1

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: "Phân tích tình hình thực hiện doanh thu bán hàng tại Công ty giầy Thuỵ Khuê"

Chia sẻ: Nguyễn Xuân Hải | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:64

0
332
lượt xem
109
download

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: "Phân tích tình hình thực hiện doanh thu bán hàng tại Công ty giầy Thuỵ Khuê"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo tốt nghiệp: "phân tích tình hình thực hiện doanh thu bán hàng tại công ty giầy thuỵ khuê"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: "Phân tích tình hình thực hiện doanh thu bán hàng tại Công ty giầy Thuỵ Khuê"

 1. CHUYÊN T T NGHI P TÀI: " Phân tích tình hình th c hi n doanh thu bán hàng t i Công ty gi y Thu Khuê" GVHD: T Quang Bình 0
 2. M CL C L IM U -------------------------------------------------------------------------------- 3 PH N 1: LÝ LU N CƠ B N V PHÂN TÍCH DOANH THU BÁN HÀNG CÁC DOANH NGHI P TRONG N N KINH T TH TRƯ NG ----------5 1.1. Khái quát v doanh thu bán hàng c a doanh nghi p -------------5 1.1.1. Khái ni m v doanh thu và ý nghĩa c a vi c tăng doanh thu ------5 1.1.2. M c ích phân tích doanh thu bán hàng trong doanh nghi p------9 1.1.3. Ngu n tài li u phân tích doanh thu bán hàng --------------------10 1.1.4. Trình t phân tích doanh thu bán hàng -------------------------------11 1.2. Các phương pháp phân tích doanh thu bán hàng các doanh nghi p ------------------------------------------------------------12 1.2.1. Phương pháp so sánh ---------------------------------------------------12 1.2.2. Phương pháp thay th liên hoàn ---------------------------------------14 1.2.3. Phương pháp s chênh l ch --------------------------------------------16 1.2.4. Phương pháp cân i ----------------------------------------------------16 1.2.5. Các phương pháp khác -------------------------------------------------17 1.3. N i dung phân tích doanh thu bán hàng trong các doanh nghi p -------------------------------------------------------------------18 1.3.1. Phân tích s thay i c a doanh thu qua các năm-------------------18 1.3.2. Phân tích tình hình doanh thu theo t ng m c và k t c u m t hàng ------------------------------------------------------------19 1.3.3. Phân tích tình hình doanh thu theo phương th c bán ---------------19 1.3.4. Phân tích tình hình doanh thu theo các ơn v tr c thu c ----------20 1.3.5. Phân tích tình hình doanh thu theo t ng tháng, quýq ---------------21 1.3.6. Phân tích các nhân t nh hư ng t i doanh thu bán hàng ----------22 PH N II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TH C HI N DOANH THU BÁN HÀNG T I CÔNG TY GI Y THU KHUÊ - HÀ N I. -----------------------25 2.1. c i m chung c a Công ty gi y Thu Khuê ---------------------25 2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty ---------------------25 2.1.2. Ch c năng và nhi m v c a Công ty gi y Thu Khuê -------------26 2.1.3. c i m t ch c kinh doanh c a Công ty gi y Thu Khuê ------27 2.1.4. Quy trình s n xu t gi y c a Công ty gi y Thu Khuê--------------31 1
 3. 2.1.5. B máy t ch c k toán c a Công ty gi y Thu Khuê -------------32 2.2. Phân tích tình hình th c hi n doanh thu bán hàng t i Công ty gi y Thu Khuê Hà N i ------------------------------------------------------36 2.2.1. Phân tích s bi n ng c a doanh thu bán hàng qua các năm -----38 2.2.2. Phân tích s bi n ng c a doanh thu bán hàng theo t ng m c và k t c u m t hàng-------------------------------------------------------------38 2.2.3. Phân tích s bi n ng c a doanh thu theo phương th c bán -----41 2.2.4. Phân tích s bi n ng c a doanh thu theo các quí -----------------43 2.2.5. Phân tích s bi n ng c a doanh thu theo các ơn v tr c thu c ----------------------------------------------------------------45 2.2.6. Phân tích các nhân t nh hư ng t i doanh thu bán hàng ----------46 PH N III: M T S Ý KI N XU T NH M GÓP PH N TĂNG DOANH THU T I CÔNG TY GI Y THU KHUÊ. -------------------------------------54 3.1. ánh giá nh ng ưu i m, như c i m. ------------------------------54 3.1.1. Nh ng ưu i m. ---------------------------------------------------------54 3.1.2. Nh ng h n ch ----------------------------------------------------------56 3.2. M t s ý ki n nh m góp ph n tăng doanh thu bán hàng t i Công ty gi y Thu Khuê. ----------------------------------------------------57 K T LU N -----------------------------------------------------------------------61 2
 4. L IM U Trong n n kinh t th trư ng v i s t n t i và i u ti t c a nh ng quy lu t kinh t khách quan như quy lu t c nh tranh, quy lu t cung c u, giá c …. òi h i ph i cung c p nh ng thông tin m t cách k p th i, chính xác và toàn di n v tình hình th c hi n các ho t ng s n xu t kinh doanh trên cơ s ó ra các ch trương, các chính sách và bi n pháp qu n lý thích h p nh m nâng cao hi u qu kinh t . t ư c m c ích trên òi h i các cán b qu n lý trong doanh nghi p ph i thư ng xuyên phân tích các hi n tư ng và quá trình kinh t nh m ưa ra các quy t nh t i ưu nh t trong vi c ch o kinh doanh cũng như qu n lý kinh t . Phân tích doanh thu bán hàng là m t trong nh ng ch tiêu quan tr ng phân tích ho t ng kinh t c a m t doanh nghi p. Doanh thu bán hàng là m t ch tiêu kinh t quan tr ng ph n ánh k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh c a m t doanh nghi p. Vì th c n ph i phân tích doanh thu úc k t ư c nh ng bài h c kinh nghi m, nh ng sáng ki n c i ti n rút ra t th c ti n k c nh ng bài h c rút kinh nghi m thành công hay th t b i làm cơ s cho vi c ra nh ng phương án, k ho ch kinh doanh trong kỳ t i. Trư c nh ng yêu c u này, v i v n ki n th c tích lu ư c trong quá trình h c t p và nghiên c u trư ng i h c Thương M i cùng v i s nh hư ng c a th y cô giáo, cùng các cô chú công tác trong phòng tài v c a Công ty gi y tài: “Phân tích tình hình th c hi n doanh thu bán Th y Khuê em ã ch n hàng t i Công ty gi y Thu Khuê” làm chuyên t t nghi p c a mình. N i dung c a chuyên k t c u g m ba ph n: Ph n 1: Lý lu n cơ b n v phân tích doanh thu bán hàng các doanh nghi p trong n n kinh t th trư ng. Ph n 2: Phân tích tình hình th c hi n doanh thu bán hàng t i Công ty gi y Thu Khuê - Hà N i. Ph n 3: M t s ý ki n xu t nh m góp ph n tăng doanh thu t i Công ty gi y Thu Khuê - Hà N i. 3
 5. V i nh ng i u ki n, kh năng và h n ch , chuyên này s còn nhi u thi u sót b t c p. Em kính mong nh n ư c nh ng ý ki n óng góp quý báu c a th y giáo hư ng d n chuyên c a em ư c hoàn thi n hơn n a. Cu i cùng em xin phép ư c bày t s bi t ơn sâu s c trư c s hư ng d n tr c ti p, nhi t tình c a th y giáo T Quang Bình. Cháu xin chân thành c m ơn s giúp nhi t tình c a các cô chú cán b công nhân viên trong Công ty gi y Thu Khuê. 4
 6. PH N 1 LÝ LU N CƠ B N V PHÂN TÍCH DOANH THU BÁN HÀNG CÁC DOANH NGHI P TRONG N N KINH T TH TRƯ NG 1.1. KHÁI QUÁT V DOANH THU BÁN HÀNG C A DOANH NGHI P: 1.1.1. Khái ni m v doanh thu và ý nghĩa c a vi c tăng doanh thu. *Khái ni m v doanh thu. Doanh thu là t ng s ti n mà doanh nghi p ã thu v ho c có quy n òi v do vi c bán các s n ph m hàng hoá và d ch v ư c xác nh là ã hoàn thành trong m t th i kỳ nh t nh. Ch tiêu này bao g m các doanh nghi p kinh t sau: -Giá tr s n ph m, v t ch t, d ch v hoàn thành và ã tiêu th ngay trong kỳ phân tích. -Giá tr s n ph m v t ch t, d ch v hoàn thành trong các kỳ trư c nhưng m i tiêu th ư c trong kỳ phân tích. -Giá tr s n phâm v t ch t, doanh nghi p hoàn thành và giao cho khách hàng trong các kỳ trư c nhưng nh n ư c thanh toán trong kỳ phân tích. -Các kho n tr giá, ph thu theo quy nh Nhà nư c s d ng cho doanh nghi p i v i hàng hoá, d ch v c a doanh nghi p tiêu th trong kỳ ư c Nhà nư c cho phép. -Giá tr các s n ph m hàng hoá em bi u t ng ho c tiêu dùng trong n i b doanh nghi p. Các doanh nghi p ph i căn c vào giá th trư ng th i i m bán hàng, cung c p d ch v ánh giá tiêu th . Ch tiêu doanh thu bán hàng c a doanh nghi p ư c xác nh b ng công th c. 5
 7. n M =∑ qi x pi i=1 Trong ó: M: là doanh thu tiêu th . qi: là kh i lư ng s n ph m, hàng hoá i ã tiêu th trong kỳ pi: giá bán ơn v s n ph m, hàng hoá i i,n: s lư ng m t hàng s n ph m hàng hoá mà doanh nghi p ã tiêu th trong kỳ. Th i i m xác nh doanh thu bán hàng là khi khách hàng ch p nh n thanh toán, b t k doanh nghi p ã nh n ti n hay chưa. C n phân bi t các thu t ng v doanh thu là doanh thu t ng th , doanh thu bán hàng và doanh thu thu n. 1.1.1.1. Doanh thu t ng th : Hay còn g i là t ng doanh thu là t ng s ti n ghi trên hoá ơn bán hàng. Hp ng bán hàng có th là hàng t ng giá thanh toán ( i v i các doanh nghi p tính thu VAT theo phương pháp tr c ti p cũng như các i tư ng ch u thu xu t kh u, thu tiêu th c bi t) ho c giá không có thu VAT ( i v i các doanh nghi p tính thu VAT theo phương pháp kh u tr ). Doanh thu t ng th bao g m các kho n doanh thu b gi m tr như chi t kh u, gi m giá hàng bán, hàng bán b tr l i các kho n b i thư ng, chi phí s a ch a hàng b h ng trong th i gian b o hành và các lo i thu gián thu. Doanh thu Doanh thu Các kho n b Các kho n thu = - - bán hàng thu n t ng th gi m t r gi m thu Ch tiêu này ph n ánh giá tr hàng hoá c a doanh nghi p trong kỳ báo cáo 1.1.1.2. T ng doanh thu thu n: T ng doanh thu T ng doanh thu Các kho n = _ bán hàng thu n bán hàng gi m tr 6
 8. Các kho n gi m tr bao g m: -Hàng bán b tr l i: ây là giá tr s s n ph m hàng hoá, d ch v , lao v ã tiêu th b khách hàng tr l i do các nguyên nhân vi ph m cam k t, vi ph m hp ng kinh t , hàng b m t, kém ph m ch t không úng ch ng lo i quy nh. -Gi m giá hàng bán: ây là kho n gi m tr ư c ngư i bán ch p thu n m t cách c bi t trên giá tho thu n do hàng bán kém ph m ch t, không úng quy cách ph m ch t quy nh trên h p ng kinh t . -Các kho n thu gián thu bao g m: Thu GTGT(theo phương pháp tr c ti p), thu xu t kh u, thu tiêu th c bi t . +Thu xu t kh u là các lo i thu gián thu ánh vào các lo i hàng hoá xu t kh u (thu c doanh m c hàng hoá b ánh thu ) qua các c a kh u và biên gi i Vi t Nam. +Thu tiêu th c bi t: Là lo i thu gián thu ánh vào m t s hàng hoá, d ch v nh t nh (hàng hoá, d ch v c bi t). Thông thư ng ây là nh ng hàng hoá, d ch v cao c p mà không ph i b t c ai cũng có i u ki n s d ng hay hư ng th do kh năng tài chính có h n ho c có th là nh ng hàng hoá, d ch v khác có tác d ng không t t iv i i s ng s c kho con ngư i, văn minh xã h i mà Chính ph có chính sách h n ch s n xu t, tiêu dùng. + Thu GTGT( theo phưng pháp tr c ti p): ây là lo i thu gián thu ư c tính trên kho n giá tr tăng thêm c a hàng hoá, d ch v phát sinh qua m i khâu quá trình s n xu t kinh doanh và t ng s thu thu ư c m i khâu b ng chính s thu tính trên giá bán c a ngư i tiêu dùng cu i cùng. Phương pháp tr c ti p: Ch áp d ng i v i các i tư ng sau: -Cá nhân t ch c kinh doanh là ngư i Vi t Nam. -T ch c, cá nhân nư c ngoài kinh doanh Vi t Nam không theo lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. -Các cơ s kinh doanh vàng b c, á quý, ngo i t 7
 9. Cách tính thu , s thu GTGT ph i n p trong kỳ ư c tính theo công th c sau: 8
 10. S thu Giá tr gia tăng c a Thu su t thu GTGT GTGT = hàng hoá, d ch v x c a hàng hoá ph i n p tiêu th trong kỳ d ch v ó Trong ó: Giá tr gia tăng c a Doanh thu Giá v n c a hàng hoá hàng hoá, d ch v = tiêu th hàng hoá - d ch v tiêu th tiêu th trong kỳ d ch v trong kỳ (1) trong kỳ (2) (1) ư c tính theo giá bán th c t bên mua ph i thanh toán ph thu, ph thu thêm mà bên mua ph i tr . (2) bao g m: Giá mua c a hàng hoá tiêu th trong kỳ, các chi phí v d ch v mua ngoài (bao g m c thu GTGT) phân b cho hàng hoá, d ch v tiêu th trong kỳ. *Ý nghĩa c a vi c tăng doanh thu: Doanh thu tiêu th s n ph m là m t ch tiêu kinh t cơ b n ph n ánh m c ích kinh doanh cũng như k t qu v tiêu th hàng hoá, thành ph m. Tăng doanh thu là m t trong nh ng m c tiêu nh m thúc y s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. ng th i tăng doanh thu có nghĩa là tăng lư ng ti n v cho doanh nghi p và tăng lư ng hàng hoá tung ra trên th trư ng. Vì v y vi c tăng doanh thu v a có ý nghĩa v i xã h i và có ý nghĩa v i doanh nghi p. i v i xã h i: Tăng doanh thu bán hàng góp ph n tho mãn t t hơn các - nhu c u tiêu dùng hàng hoá cho xã h i, m b o cân i cung c u, n nh giá c th trư ng và m r ng giao lưu kinh t gi a các vùng. Trong n n kinh t th trư ng ng v ng, t n t i và phát tri n iv i m t doanh nghi p không ph i là i u d . Vì v y doanh nghi p ph i không ng ng i m i và hoàn thi n cơ c u cũng nhu phương th c s n xu t nh m ưa doanh nghi p mình ngày m t phát tri n. 9
 11. Doanh thu tăng có nghĩa là doanh nghi p áp ng ư c các nhu c u v v t ch t cho xã h i, làm cho i s ng nhân dân ngày càng ư c c i thi n, nh ó mà i s ng tinh th n cũng ư c nâng lên. ng th i kho doanh thu c a doanh nghi p tăng cũng có nghĩa là doanh nghi p ã có ch ng v ng trên th trư ng, ã chi m ư c th ph n thu l i nhu n, t o v th và uy tín c a mình trên thương trư ng. i v i doanh nghi p: Tăng doanh thu bán hàng là i u ki n doanh - nghi p th c hi n t t ch c năng kinh doanh, thu h i v n nhanh, bù p các chi phí s n xu t kinh doanh, th c hi n t t nghĩa v i v i Nhà nư c. C th : +Doanh thu tăng giúp cho doanh nghi p có i u ki n th c hi n t t ch c năng nhi m v c a mình và là i u ki n t ư c m c ích kinh doanh mà doanh nghi p ra ng th i nó là i u ki n cơ b n tăng thu nh p nh m tái m r ng và c i thi n i s ng v t ch t tinh th n cho cán b công nhân viên. + Doanh thu bán hàng là ngu n tài chính quan tr ng giúp doanh nghi p trang tr i các kho n chi phí trong quá trình s n xu t, kinh doanh góp ph n m b o cho quá trình kinh doanh c a doanh nghi p liên t c và t o ra l i nhu n. Do ó khi doanh thu tăng thì doanh nghi p có kh năng t ch v v n, không ph i ph thu c vào ngu n v n bên ngoài và làm gi m chi phí v v n. + Vi c tăng doanh thu s giúp cho doanh nghi p gi i quy t t t nh ng v n tài chính như chi phí s n xu t kinh doanh ư c trang tr i, v n ư c thu h i và góp ph n tăng thu nh p cho các qu c a doanh nghi p t ó m r ng quy mô s n xu t. ng th i doanh thu tăng t o i u ki n cho doanh nghi p hoàn thành nghĩa v c a mình i v i Nhà nư c. Ngoài ra khi doanh thu c a m t doanh nghi p tăng s ch ng t ư cv th và uy tín c a mình trên thương trư ng c ng c v trí v ng ch c cho doanh nghi p, duy trì s t n t i và phát tri n c a doanh nghi p. 1.1.2. M c ích phân tích doanh thu bán hàng trong các doanh nghi p. 10
 12. Doanh thu bán hàng là m t ch tiêu kinh t quan tr ng ph n ánh k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh c a m t doanh nghi p. Do v y, phân tích tình hình doanh thu bán hàng là m t n i dung quan tr ng trong phân tích ho t ng kinh t doanh nghi p. Phân tích tình hình doanh thu bán hàng nh m m c ích nh n th c và ánh giá m t cách úng n, toàn di n và khách quan tình hình bán hàng c a doanh nghi p trong kỳ v s lư ng, k t c u ch ng lo i và giá c hàng bán ... qua ó th y ư c m c hoàn thành các ch tiêu k ho ch doanh thu bán hàng c a doanh nghi p. ng th i qua phân tích cũng nh m th y ư c nh ng mâu thu n t n t i và nh ng nguyên nhân nh hư ng khách quan cũng như ch quan trong khâu bán hàng t ó tìm ra ư c nh ng chính sách, bi n pháp thích h p nh m y m nh bán hàng tăng doanh thu. Nh ng s li u, tài li u phân tích doanh thu bán hàng là cơ s , căn c phân tích các ch tiêu kinh t khá như: Phân tích tình hình mua hàng, phân tích tình hình chi phí ho c l i nhu n (k t qu ) kinh doanh. Ngoài ra doanh nghi p cũng s d ng các s li u phân tích doanh thu bán hàng làm cơ s , căn c xây d ng k ho ch s n xu t kinh doanh cho kỳ sau. 1.1.3. Ngu n tài li u phân tích doanh thu bán hàng. *Tài li u bên trong: Bao g m. -Các ch tiêu k ho ch doanh thu bán hàng c a doanh nghi p trong kỳ. Các ch tiêu doanh thu bán hàng c a doanh nghi p ư c xây d ng tuỳ thu c vào ch c năng, nhi m v và c i m ho t ng s n xu t kinh doanh cũng như căn c vào yêu c u qu n lý c a doanh nghi p. Doanh thu bán hàng có th ư c xây d ng theo các nghi p v kinh doanh như: Doanh thu bán hàng hoá (kinh doanh thương m i), doanh thu bán hàng thành ph m (ho t ng s n xu t), doanh thu d ch v ... Ngoài ra doanh thu bán hàng có th ư c xây d ng k ho ch theo ngành, nhóm hàng ho c nh ng m t hàng ch y u theo các phương th c bán (bán buôn, bán l ...) theo t ng a i m kinh doanh (theo c a hàng, qu y bán). 11
 13. -Các s li u k toán doanh thu bán hàng ư c s d ng trong phân tích ho t ng kinh t , các h p ng bán hàng và các ơn v t hàng, các ch ng t hoá ơn bán hàng. *Tài li u bên ngoài: -Các s li u thông tin kinh t th trư ng, giá c c a nh ng m t hàng mà doanh nghi p s n xu t kinh doanh bao g m c thông tin trong nư c và thông tin trên th trư ng Qu c t và khu v c ( i v i nh ng doanh nghi p kinh doanh Qu c t ). -Các ch , chính sách v thương m i, chính sách tài chính, tín d ng có liên quan n ho t ng doanh nghi p do Nhà nư c ban hành. 1.1.4. Trình t phân tích doanh thu bán hàng: Thu th p tài li u và x lý s li u. ây là bư c quan tr ng nh hư ng n ch t lư ng phân tích, tài li u thu th p ph i y không mâu thu n gi a các s li u thu th p. Tài li u, s li u ph i ư c thu th p qua m t s năm và s k ho ch d ki n làm cơ s cho vi c so sánh ánh giá, phân tích. -Xây d ng các b ng bi u, các ch tiêu kinh t ph n ánh tình hình ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p trên cơ s tài li u thu th p xây d ng các b ng bi u, xác nh các ch tiêu kinh t nêu th c tr ng ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. -Nghiên c u các nhân t nh hư ng n th c tr ng doanh thu c a doanh nghi p nh m phân tích, nghiên c u nguyên nhân khách quan và ch quan nh hư ng tích c c và nh hư ng tiêu c c n k t qu và hi u qu c a doanh thu n t ng giai o n c a quá trình kinh doanh. ng th i xác nh m c nh hư ng c a t ng nhân t n doanh thu. -T ng h p k t qu n phân tích, ưa ra các k t lu n ánh giá th c tr ng kinh doanh c a doanh nghi p. -Xây d ng nh hư ng và ưa ra các gi i pháp c th , trên cơ s ưa ra nh ng m t m nh, xây d ng nh hư ng phát tri n trong th i gian t i nh m nâng 12
 14. cao hi u qu kinh t c a doanh nghi p. T ó tìm ra nh ng m t y u, nh ng m t còn h n ch và ra các gi i pháp nh m kh c ph c, phát huy các m t m nh. 13
 15. 1.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DOANH THU BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHI P. Phân tích ho t ng kinh t doanh nghi p là môn khoa h c xã h i nghiên c u các hi n tư ng và quá trình kinh t phát sinh trong quá trình ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. Do v y, vi c phân tích ho t ng kinh t ph i d a vào nh ng lý lu n cơ b n c a các môn kinh t chính tr h c, kinh t h c và nh ng môn kinh t chuyên ngành có liên quan n ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Ngoài ra, phân tích ho t ng kinh t doanh nghi p còn căn c vào các ư ng l i, ch trương chính sách và pháp lu t c a Nhà nư c v kinh t . ó là s nh n th c và v n d ng các lý lu n khoa h c, kinh t c a Nhà nư c trong nh ng i u ki n phát tri n l ch s c th c a m t t nư c mà òi h i t t c các doanh nghi p và các t ch c kinh t ph i th c hi n nghiêm ng t. Do v y mà vi c nghiên c u n m v ng các ch , chính sách và pháp lu t kinh t c a Nhà nư c là m t trong nh ng cơ s phân tích ho t ng kinh t . phân tích doanh thu bán hàng chúng ta s d ng các phương pháp sau: 1.2.1. Phương pháp so sánh. So sánh là m t phương pháp nghiên c u nh n th c ư c các hi n tư ng, s v t thông qua quan h i chi u tương h gi a s v t, hi n tư ng này v i s v t, hi n tư ng khác nh m m c ích là th y ư c s gi ng nhau và khác nhau gi a các s v t hi n tư ng. So sánh là phương pháp nghiên c u ư c s d ng r ng rãi trong nhi u lĩnh v c khoa h c trong ó có phân tích ho t ng kinh t n i dung c a phương pháp so sánh bao g m: -So sánh gi a s th c hi n c a kỳ báo cáo v i s k ho ch ho c s nh mc th y ư c m c hoàn thành b ng t l ph n trăm (%) ho c s chênh l ch tăng gi m. -So sánh gi a s li u th c hi n kỳ báo cáo v i s th c hi n cùng kỳ năm trư c ho c các năm trư c th y ư c s bi n ng tăng gi m c a các ch tiêu 14
 16. kinh t qua nh ng th i kỳ khác nhau và xu th phát tri n c a chúng trong tương lai. -So sánh gi a s li u th c hi n c a m t ơn v này v i m t ơn v khác th y ư c s khác nhau và m c kh năng ph n u c a ơn v . -Ngoài ra cũng có th so sánh giưa doanh thu b ph n v i doanh thu t ng th th y ư c vai trò v trí c a b ph n trong t ng th ó. áp ng phương pháp so sánh trong phân tích doanh thu bán hàng thì các ch tiêu em so sánh ph i m b o tính ng nh t, t c là ph n ánh cùng m t n i dung kinh t , ph n ánh cùng m t th i i m ho c cùng m t th i gian phát sinh và cùng m t phương pháp tính toán. i: Là k t qu so sánh tr s c a ch tiêu gi a hai kỳ. S a. So sánh tuy t tuy t i có th tính b ng giá tr , hi n v t, gi công và làm cơ s tính tr s khác. i: Là k t qu so sánh gi a s kỳ phân tích v i s kỳ ã b. So sánh tương ư c i u ch nh theo h s ch tiêu có liên quan theo quy t nh quy mô c a chi tiêu phân tích. -S tương i hoàn thành k ho ch: Bi u hi n quan h t l gi a m c doanh thu t ư c trong kỳ phân tích so v i m c doanh thu c n t mà k h o ch t ra. S tương i hoàn S li u th c t t ư c trong kỳ = x 100 thành k ho ch S li u c n t ư c theo k ho ch -S tương i k t c u (t tr ng): bi u hi n m i quan h gi a ch tiêu doanh thu b ph n v i doanh thu t ng th th y ư c vai trò c a t ng b ph n trong t ng th . S tương i S li u b ph n = x 100 k tc u S li u t ng th 15
 17. -S tương i ng thái th hi n m i quan h t l gi a doanh thu qua các kỳ. +So sánh nh g c: T l phát tri n S li u kỳ phân tích = x 100 nh g c S l i u ư c ch n l à k ỳ g c +So sánh liên hoàn: T l phát tri n Doanh thu kỳ phân tích = x 100 liên hoàn Doanh thu kỳ li n k trư c ó +So sánh bình quân: n-1 T l phát tri n bình quân=== .T1 x T2 x...x Tn Trong ó: T1, T2 ...Tn là t l phát tri n liên hoàn qua các năm. 1.2.2. Phương pháp thay th liên hoàn. Phương pháp thay th liên hoàn ư c s d ng trong trư ng h p gi a i tư ng phân tích v i các nhân t nh hư ng có m i liên h ph thu c ch t ch ư c th hi n b ng nh ng công th c toán h c mang tính ch t hàm s trong ó có s thay i c a các nhân t thì kéo theo s bi n i c a ch tiêu phân tích. Trình t áp d ng phương pháp liên hoàn: Bư c 1: Xác l p công th c tính doanh thu v i các nhân t nh hư ng có th tính ư c s nh hư ng tuỳ theo i u ki n cho phép Ví d : Khi phân tích doanh thu bán hàng ta th y có hai nhân t nh hư ng cơ b n là s lư ng hàng bán và ơn giá bán.Hai nhân t ó có s liên h v i doanh thu b ng côngth c: Doanh thu bán hàng = S lư ng hàng bán x ơn giá bán Hay: M =qxp Trong ó: M: Là doanh thu bán hàng 16
 18. q:S lư ng hàng bán p : ơn giá bán. Bư c 2: X p x p v trí các nhân t trong công th c Ph i tuân theo m t tr t t nh t nh m b o theo nguyên t c nhân t s lư ng trư c , nhân t ch t lư ng sau ho c nhân t quan tr ng trư c , th y u sau. Theo ví d trên thì ta có: M = q xp. Bư c 3: Ti n hành thay th xác nh nh hư ng. Vi c thay th d a theo quy t c sau: Quy t c : Khi nghiên c u nh hư ng c a nhân t nào ó n ói tư ng c n phân tích b ng phương pháp liên hoàn ta cho nhân t ó bi n ng t kỳ g c sang kỳ báo cáo r i c nh nhân t ng trư c nó b ng s li u kỳ báo cáo và nhân t ng sau nó b ng s li u kỳ g c. Anh hư ng c a hai nhân t ó n i tư ng phân tích chính b ng hi u s c a l n thay th sau v i l n thay th trư c (ho c v i s li u kỳ g c n u là l n thay th th nh t).Quy nh này k t trái sang ph i c a công th c V n d ng quy t c này vào ví d trên ta có: M=qxp + M thay i do nhân t q: ∆M q = q1 p 0 − q 0 p 0 + M thay i do nhân t p: ∆M p = q1 p1 − q1 p0 Bư c 4: C ng nh hư ng c a các nhân t r i i chi u v i tăng gi m chung c a i tư ng phân tích rút ra nh n xét ∆M = ∆Mq + ∆Mp ∆M =(q1 p0 −q0 p0) +(q1 p1 −q1 p0) 17
 19. 1.2.3. Phương pháp s chênh l ch. Phương pháp s chênh l ch là d ng rút g n c a phương pháp thay th liên hoàn, i u ki n, ph m vi áp d ng tương t như phương pháp thay th liên hoàn nhưng phương pháp này ch nên áp d ng trong trư ng h p công th c tính doanh thu có d ng tính s , s nhân t nh hư ng có t 2 n 3 nhân t , s li u có ít ch s và là s nguyên. Cách tìm này ơn gi n hơn phương pháp thay th liên hoàn và cho phép tính ngay k t qu cu i cùng b ng cách xác nh m c nh hư ng c a các nhân t nào thì l y ngay s chênh l ch gi a kỳ g c và kỳ phân tích c a nhân t ó r i nhân v i s li u kỳ g c và kỳ phân tích c a nhân t ng trư c. 1.2.4. Phương pháp cân i. Trong ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p hình thành nhi u m i quan h cân i như cân i gi a v n và ngu n v n, cân i gi a nhu c u và kh năng thanh toán, cân i gi a thu và chi, cân i gi a nh p kho, xu t kho và t n kho. Phương pháp cân i ư c s d ng trong phân tích nh m ánh giá toàn di n các m i quan h cân i t ó phát hi n s m t cân i c n gi i quy t, nh ng hi n tư ng vi ph m và các ho t ng ti m năng c n khai thác. Ví d : V n d ng phương pháp cân i vào ch tiêu lưu chuy n hàng hoá qua công th c như sau: Hàng t n Hàng nh p Hàng bán Hao Hàng t n + = + + u kỳ trong kỳ trong kỳ ht cu i k ỳ hay: D1 + N = B + H + D2 => B= D1 + N - D2 - H Trong ó: B : hàng bán ra trong kỳ D1: hàng t n cu i kỳ 18
 20. D2: hàng t n cu i kỳ N : hàng nh p trong kỳ H : hao h t T nh ng m i quan h mang tính cân i n u có s thay i m t ch tiêu s d n n s thay i m t ch tiêu khác. 1.2.5. Các phương pháp khác. Ngoài nh ng phương pháp phân tích doanh thu trên ngư i ta còn s d ng các phương pháp sau phân tích doanh thu: -Phương pháp tính ch s , t l , t su t .v.v... -Phương pháp dùng bi u , sơ phân tích. -Phương pháp dùng toán kinh t . 1.3. N I DUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU BÁN HÀNG TRONGCÁC DOANH NGHI P. 1.3.1. Phân tích s thay i c a doanh thu bán hàng qua các năm. Phân tích doanh thu bán hàng c n ph i phân tích t c phát tri n qua các năm, qua ó th y ư c s bi n ng và xu hư ng phát tri n c a doanh thu bán hàng làm cơ s cho vi c xây d ng k ho ch kinh doanh trung h n ho c dài h n. Ngu n s li u phân tích là các s li u doanh thu bán hàng th c t qua các năm phương pháp phân tích ư c áp d ng là tính toán các ch tiêu t l phát tri n liên hoàn, t l phát tri n nh g c và t l phát tri n bình quân theo các công th c sau: -Tc phát tri n liên hoàn: Mi Ti = x100 M i −1 - Tc phát tri n nh g c 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2