intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại trên cây hành tím từ sản xuất tới bảo quản sau thu hoạch nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cho đồng bào dân tộc Khmer ở huyện Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:150

142
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu tổng quát của đề tài đó là đề xuất được quy trình phòng trừ tổng hợp đối với sâu bệnh hại chủ yếu trên cây hành tím từ sản xuất tới bảo quản sau thu hoạch có hiệu quả cao, dễ áp dụng và an toàn với môi trường, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cho đồng bào dân tộc Khmer ở huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại trên cây hành tím từ sản xuất tới bảo quản sau thu hoạch nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cho đồng bào dân tộc Khmer ở huyện Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng

Báo cáotổng kết đề tài KHCN: “Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại trên cây hành tím từ sản xuất tới<br /> bảo quản sau thu hoạch nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cho đồng bào dân tộc Khmer ở huyện Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng”<br /> <br /> BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN<br /> VIỆN LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG<br /> -------------------------------<br /> <br /> BÁO CÁO TỔNG KẾT<br /> KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI THUỘC DỰ ÁN KHOA HỌC<br /> CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP VỐN VAY ADB<br /> <br /> Tên đề tài:<br /> NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÁC BIỆN PHÁP PHÕNG TRỪ TỔNG<br /> HỢP SÂU BỆNH HẠI TRÊN CÂY HÀNH TÍM TỪ SẢN XUẤT TỚI<br /> BẢO QUẢN SAU THU HOẠCH NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ<br /> SẢN XUẤT CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER<br /> Ở HUYỆN VĨNH CHÂU TỈNH SÓC TRĂNG<br /> <br /> Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Nông nghiệp và PTNT<br /> Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long<br /> Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Lộc<br /> Thời gian thực hiện đề tài: 2009 - 2011<br /> <br /> Cần Thơ, năm 2012<br /> <br /> Dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp vốn vay ADB<br /> <br /> 1<br /> <br /> Báo cáotổng kết đề tài KHCN: “Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại trên cây hành tím từ sản xuất tới<br /> bảo quản sau thu hoạch nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cho đồng bào dân tộc Khmer ở huyện Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng”<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> TIÊU ĐỀ<br /> <br /> STT<br /> <br /> Trang<br /> <br /> Tóm tắt<br /> <br /> ii<br /> <br /> Mục lục<br /> <br /> iii<br /> <br /> Danh sách từ viết tắt<br /> Danh sách bảng<br /> Danh sách biểu đồ<br /> I. ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> II.<br /> III.<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỤC TIÊU ĐỀ TÀI<br /> <br /> 2<br /> <br /> TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI<br /> <br /> 3<br /> <br /> NƢỚC<br /> <br /> 1. Tình hình nghiên cứu ngoài nƣớc<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2. Tình hình nghiên cứu trong nƣớc<br /> <br /> 7<br /> <br /> 3. Đặc tính một số loại thuốc sử dụng trong các thí nghiệm<br /> <br /> 13<br /> <br /> IV.<br /> <br /> NỘI DUNG, VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> <br /> 1. Nội dung nghiên cứu<br /> 1.1 Nội dung 1: Điều tra nghiên cứu thực trạng sản xuất hành tím tại Vĩnh<br /> <br /> 17<br /> 17<br /> 17<br /> <br /> Châu<br /> 1.2 Nội dung 2: Nghiên cứu xây dựng quy trình phòng trừ tổng hợp sâu<br /> bệnh hại chính trên cây hành tím từ sản xuất tới bảo quản sau thu hoạch<br /> <br /> 18<br /> <br /> 1.3 Nội dung 3: Xây dựng mô hình thử nghiệm và chuyển giao quy trình<br /> <br /> 18<br /> <br /> phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại chính trên cây hành tím từ sản xuất<br /> tới bảo quản sau thu hoạch<br /> <br /> 2 Vật liệu nghiên cứu<br /> <br /> 18<br /> <br /> 3 Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> <br /> 19<br /> <br /> 3.1 Nội dung 1: Điều tra nghiên cứu thực trạng sản xuất hành tím tại Vĩnh<br /> Châu.<br /> <br /> Dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp vốn vay ADB<br /> <br /> 19<br /> <br /> 2<br /> <br /> Báo cáotổng kết đề tài KHCN: “Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại trên cây hành tím từ sản xuất tới<br /> bảo quản sau thu hoạch nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cho đồng bào dân tộc Khmer ở huyện Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng”<br /> <br /> 3.1.1 Điều tra tình hình sản xuất và hƣớng phát triển cây hành tím tại Vĩnh<br /> <br /> 19<br /> <br /> Châu – Sóc Trăng<br /> 3.1.2 Điều tra xác định những yếu tố hạn chế của nông dân trong kỹ thuật<br /> canh tác, biện pháp phòng trừ sâu bệnh và thành phần sâu bệnh hại<br /> <br /> 19<br /> <br /> trên hành tím từ sản xuất tới bảo quản sau thu hoạch tại Vĩnh Châu –<br /> Sóc Trăng (dùng phiếu điều tra nông hộ)<br /> 3.2. Nội dung 2: Nghiên cứu xây dựng quy trình phòng trừ tổng hợp sâu<br /> bệnh hại chính trên cây hành tím từ sản xuất tới bảo quản sau thu<br /> <br /> 20<br /> <br /> hoạch<br /> 3.2.1 Hoạt động 1: Nghiên cứu, thử nghiệm một số biện pháp canh tác (mật<br /> độ trồng, lƣợng phân và tỷ lệ phân hữu cơ thích hợp...) trong phòng trừ<br /> <br /> 20<br /> <br /> sâu bệnh hại chính trên hành tím tại Vĩnh Châu<br /> 3.2.2 Hoạt động 2: Nghiên cứu, thử nghiệm biện pháp sinh học và hóa học<br /> <br /> 23<br /> <br /> trong phòng trừ sâu hại chính trên hành tím tại Vĩnh Châu<br /> 3.2.3 Hoạt động 3: Nghiên cứu, thử nghiệm biện pháp sinh học và hóa học<br /> trong phòng trừ sâu hại chính trên hành tím tại Vĩnh Châu<br /> <br /> 26<br /> <br /> 3.2.4 Hoạt động 4: Nghiên cứu ảnh hƣởng của liều lƣợng phân vô cơ, tỷ lệ<br /> <br /> 28<br /> <br /> phân hữu cơ và mật độ trồng tới sâu bệnh hại hành tím trong quá trình<br /> bảo quản sau thu hoạch<br /> 3.2.5 Hoạt động 5: Nghiên cứu hiệu lực của một số loại thuốc hoá học và<br /> <br /> 29<br /> <br /> sinh học đối với sâu bệnh hại hành tím trong quá trình xử lý, bảo quản<br /> sau thu hoạch.<br /> 3.2.6 Xây dựng quy trình phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại trên cây hành tím từ<br /> <br /> 31<br /> <br /> sản xuất tới bảo quản sau thu hoạch theo hƣớng hiệu quả và an toàn<br /> 3.3. Nội dung 3: Xây dựng mô hình thử nghiệm và chuyển giao quy trình<br /> <br /> 31<br /> <br /> phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại chính trên cây hành tím từ sản xuất<br /> tới bảo quản sau thu hoạch<br /> 3.3.1 Hoạt động 1 : Xây dựng mô hình thực nghiệm tại Vĩnh Châu - Sóc Trăng<br /> 3.3.2<br /> <br /> Hoạt động 2: Tập huấn hƣớng dẫn kỹ thuật cho cán bộ địa phƣơng và<br /> <br /> 31<br /> 34<br /> <br /> nông dân tham gia mô hình<br /> <br /> 3.3.3 Hoạt động 3: Tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả mô hình thử<br /> nghiệm áp dụng qui trình phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại trên cây<br /> <br /> 34<br /> <br /> hành tím<br /> <br /> Dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp vốn vay ADB<br /> <br /> 3<br /> <br /> Báo cáotổng kết đề tài KHCN: “Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại trên cây hành tím từ sản xuất tới<br /> bảo quản sau thu hoạch nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cho đồng bào dân tộc Khmer ở huyện Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng”<br /> <br /> 3.3.4 Hoạt động 4: Xây dựng mô hình bảo quản hành tím sau thu hoạch<br /> Hoạt động 5: Tổ chức hội thảo thực địa đánh giá kết quả bảo quản sau<br /> <br /> 34<br /> 36<br /> <br /> 3.3.5 thu hoạch và quảng bá nhân rộng mô hình bảo quản hành tím sau thu<br /> hoạch<br /> V.<br /> <br /> KÉT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI<br /> <br /> 1. Kết quả nghiên cứu khoa học<br /> 1.1. Điều tra nghiên cứu thực trạng sản xuất hành tím tại Vĩnh Châu<br /> 1.1.1 Điều tra tình hình sản xuất và hƣớng phát triển cây hành tím tại Vĩnh<br /> <br /> 36<br /> 36<br /> 36<br /> 36<br /> <br /> Châu – Sóc Trăng<br /> 1.1.2 Điều tra tình hình canh tác, sâu bệnh gây hại và biện pháp phòng trừ<br /> sâu bệnh trên hành tím tại Vĩnh Châu – Sóc Trăng<br /> <br /> 37<br /> <br /> 1.2. Nghiên cứu xây dựng quy trình phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại chính<br /> <br /> 49<br /> <br /> trên cây hành tím từ sản xuất tới bảo quản sau thu hoạch<br /> 1.2.1<br /> <br /> Nghiên cứu, thử nghiệm một số biện pháp canh tác (mật độ trồng,<br /> lƣợng phân và tỷ lệ phân hữu cơ thích hợp...) trong phòng trừ sâu<br /> <br /> 49<br /> <br /> bệnh hại chính trên hành tím tại Vĩnh Châu<br /> <br /> 1.2.2 Kết quả nghiên cứu, thử nghiệm biện pháp sinh học và hóa học trong<br /> <br /> 61<br /> <br /> phòng trừ sâu hại chính trên hành tím tại Vĩnh Châu<br /> 1.2.3 Kết quả nghiên cứu, thử nghiệm biện pháp sinh học và hóa học trong<br /> <br /> 74<br /> <br /> phòng trừ bệnh hại chính trên hành tím tại Vĩnh Châu<br /> 1.2.4 Kết quả nghiên cứu ảnh hƣởng của liều lƣợng phân vô cơ, tỷ lệ phân<br /> <br /> 77<br /> <br /> hữu cơ và mật độ trồng tới sâu bệnh hại hành tím trong quá trình bảo<br /> quản sau thu hoạch<br /> 1.2.5<br /> <br /> Kết quả nghiên cứu hiệu lực của một số loại thuốc hoá học và<br /> <br /> 87<br /> <br /> sinh học đối với sâu bệnh hại hành tím sau thu hoạch<br /> <br /> 1.2.6 Kết quả xây dựng quy trình phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại trên<br /> <br /> 97<br /> <br /> cây hành tím từ sản xuất tới bảo quản sau thu hoạch theo hƣớng<br /> hiệu quả và an toàn.<br /> 1.3. Kết quả xây dựng mô hình thử nghiệm và chuyển giao quy trình<br /> <br /> Dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp vốn vay ADB<br /> <br /> 97<br /> <br /> 4<br /> <br /> Báo cáotổng kết đề tài KHCN: “Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại trên cây hành tím từ sản xuất tới<br /> bảo quản sau thu hoạch nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cho đồng bào dân tộc Khmer ở huyện Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng”<br /> <br /> phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại chính trên cây hành tím từ sản xuất<br /> tới bảo quản sau thu hoạch.<br /> 1.3.1 Kết quả xây dựng mô hình thực nghiệm ngoài đồng tại Vĩnh<br /> <br /> 97<br /> <br /> Châu - Sóc Trăng<br /> 1.3.2 Kết quả tập huấn hƣớng dẫn kỹ thuật cho cán bộ địa phƣơng và<br /> <br /> 106<br /> <br /> nông dân tham gia mô hình.<br /> 1.3.3 Kết quả hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả mô hình thử nghiệm áp<br /> <br /> 106<br /> <br /> dụng qui trình phòng hợp sâu bệnh hại trên cây hành tím.<br /> 1.3.4 Kết quả xây dựng mô hình bảo quản hành tím sau thu hoạch.<br /> 1.3.5<br /> <br /> Kết quả hội thảo thực địa đánh giá kết quả mô hình bảo quản<br /> <br /> 107<br /> 113<br /> <br /> hành tím sau thu hoạch và quảng bá nhân rộng mô hình.<br /> <br /> 2. Tổng hợp các sản phẩm đề tài<br /> <br /> 114<br /> <br /> 2.1 2.1. Các sản phẩm khoa học:<br /> <br /> 114<br /> <br /> 2.2 Kết quả đào tạo/tập huấn cho cán bộ hoặc nông dân<br /> <br /> 115<br /> <br /> 3. Đánh giá tác động của kết quả nghiên cứu<br /> <br /> 116<br /> <br /> 3.1. Hiệu quả môi trƣờng<br /> <br /> 116<br /> <br /> 3.2 Hiệu quả kinh tế - xã hội<br /> <br /> 116<br /> <br /> 4. Tổ chức thực hiện và tình hình sử dụng kinh phí<br /> <br /> 117<br /> <br /> 4.1 Tổ chức thực hiện<br /> <br /> 117<br /> <br /> 4.2 Sử dụng kinh phí<br /> <br /> 117<br /> <br /> VI.<br /> <br /> KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ<br /> <br /> 119<br /> <br /> 1 Kết luận<br /> <br /> 119<br /> <br /> 2 Đề nghị<br /> <br /> 121<br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br /> <br /> 122<br /> <br /> Phụ lục<br /> <br /> Dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp vốn vay ADB<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2