intTypePromotion=1

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: "Hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương"

Chia sẻ: Nguyễn Xuân Hải | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:57

0
420
lượt xem
126
download

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: "Hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo tốt nghiệp: "hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: "Hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương"

 1. Chuyên đ th c t p t t nghi p Nguy n Văn Khoáng QTNL A - K38 CHUYÊN T T NGHI P TÀI: " Hoàn thi n công tác xây d ng và qu n lý qu ti n lương" SVTH: Nguy n Văn Khoáng L p: QTNL A-K38 0
 2. Chuyên đ th c t p t t nghi p Nguy n Văn Khoáng QTNL A - K38 M CL C L im u ....................................................................................................... 3 Ph n I - Phương pháp lu n v xây d ng và qu n lý qu ti n lương trong doanh nghi p. ................................................................................................... 5 I/M t s khái ni m và b n ch t ti n lương: ................................................ 5 1. Ti n công: .............................................................................................. 5 2.Ti n lương:.............................................................................................. 5 3.Ch c năng c a ti n lương:....................................................................... 6 4.B n ch t c a ti n lương: .......................................................................... 6 5.Nguyên t c c a ti n lương : ..................................................................... 7 6/Các hình th c tr lương trong doanh nghi p............................................ 8 7/ Vai trò c a ti n thư ng :....................................................................... 10 II>Phương pháp xây d ng và qu n lý qu ti n lương ,ý nghĩa,vai trò,k t c u qu ti n lương trong doanh nghi p. ................................................... 10 1/ Phương pháp xây d ng qu ti n lương các doanh nghi p :............... 10 2/Phương pháp giao khoán qu ti n lương c a doanh nghi p: .................. 13 3/Phương pháp phân b qu lương trong các doanh nghi p hi n nay: ...... 13 4/K t c u qu lương c a doanh nghi p : .................................................. 15 5/Ý nghĩa, vai trò qu ti n lương trong doanh nghi p. ............................. 16 Ph n II: Phân tích tình hình xây d ng và qu n lý ........................................ 18 1/Quá trình hình thành và phát tri n c a xí nghi p. .................................. 18 2/Ch c năng và cơ c u b máy qu n lý c a xí nghi p. ............................. 19 3/ c i m lao ng c a xí nghi p. ......................................................... 21 4/ c i m kinh doanh và tính ch t ngành: .............................................. 22 II/Phân tích công tác xây d ng qu lương t i xí nghi p v t li u xây d ng C m Trư ng. .............................................................................................. 23 1/Xây d ng k t c u qu lương. ................................................................ 23 2/Xây d ng qu lương. ............................................................................ 25 3/Xây d ng qu lương cho các b ph n. .................................................. 26 III/Phân tích công tác qu n lý qu ti n lương t i xí nghi p V t li u xây d ng C m Trư ng. .................................................................................... 29 1/Phương hư ng giao khoán qu lương xí nghi p. ................................ 29 2/Phân tích tình hình thanh toán ti n lương trong tháng xí nghi p V t li u xây d ng C m Trư ng. ............................................................................ 30 IV/ ánh giá hi u qu xây d ng qu n lý qu lương t i công ty V t li u xây d ng C m Trư ng. ............................................................................. 43 1/So sánh ti n lương bình quân giã lao ng tr c ti p và lao ng gián ti p trong xí nghi p. ........................................................................................ 43 2/Phân tích tình hình s d ng th i gian lao ng...................................... 44 Ph n III: M t s bi n pháp nh m hoàn thành công tác xác nh và qu n lý qu ti n lương công tyV t li u xây d ng C m Trư ng. ........................... 47 1
 3. Chuyên đ th c t p t t nghi p Nguy n Văn Khoáng QTNL A - K38 I/Xây d ng qu ti n lương công ty . .......................................................... 47 II/Qu n lý qu ti n lương . ........................................................................ 51 1/Thanh toán lương cho các b ph n: ....................................................... 51 2/Công tác nh m c lao ng. ................................................................. 51 3/Cán b lao ng ti n lương. .................................................................. 52 4/Nh ng bi n pháp khác. ......................................................................... 52 K t lu n .......................................................................................................... 54 2
 4. Chuyên đ th c t p t t nghi p Nguy n Văn Khoáng QTNL A - K38 L IM U Ti n lương là m t v n nh y c m và có liên quan không nh ng iv i ngư i lao ông mà còn liên quan m t thi t n t t c các doanh nghi p và toàn xã h i. Ti n lương là m t trong nh ng công c qu n lý vĩ mô c a Nhà nư c . M t s thay i nh trong chính sách ti n lương c a Nhà nư c kéo theo s thay i v cu c s ng và sinh ho t c a hàng tri u ngư i lao ng v k t qu s n xu t kinh doanh c a t t c các doanh nghi p . i v i ngư i lao ng , ti n lương là m t kho n thu nh p cơ b n và quan tr ng nuôi s ng b n thân ngư i lao ng và gia ình h .Còn ivi doanh nghi p ti n lương chi m t tr ng l n trong t ng chi phí s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p . Ti n lương không ph i là m t v n m i m nhưng nó luôn ư c t ra như m t v n c p thi t và quan tr ng i v i các doanh nghi p .Chính sách ti n lương úng n và phù h p i v i doanh nghi p .Thì có th phát huy ư c tính sáng t o năng l c qu n lý ,tinh th n trách nhi m ý th c và s g n bó c a ngư i lao ng i v i doanh nghi p .T ó m i có th phát huy nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh . Chính vì v y vi c xây d ng và qu n lý qu ti n lương úng n , ch t ch s góp ph n gi m b t m t ph n không nh chi phí s n xu t –kinh doanh c a doanh nghi p . Xu t phát t t m quan tr ng c a công tác ti n lương trong quá trình ho t ng qu n tr nhân l c c a doanh nghi p nên công tác ti n lương luôn luôn là m t trong nh ng công tác quan tr ng c a doanh nghi p và nó thu hút s chú ý , quan tâm , nghiên c u tìm hi u c a các nhà qu n lý doanh nghi p . ã có nhi u tác gi nghiên c u v các v n ti n lương c v lý thuy t và th c ti n nh m tìm ra các phương pháp h u hi u nh m hoàn thi n công tác xây d ng và qu n lý qu ti n lương khuy n khích ng viên ngư i lao ng 3
 5. Chuyên đ th c t p t t nghi p Nguy n Văn Khoáng QTNL A - K38 tích c c làm vi c . Song trong th c ti n công tác ti n lương trong các doanh nghi p v n còn nh ng v n chưa h p lý v i t t c nh ng v n , lý do nêu trên mà em l a ch n tài “ Hoàn thi n công tác xây d ng và qu n lý qu ti n lương “ Trong su t th i gian th c t p t i Công ty v t li u xây d ng C m Trư ng ,em ã nghiên c u th c ti n ho t ng công tác ti n lương trong h th ng các chính sách , bi n pháp nh m khuy n khích ngư i lao ng , k t h p v i s l a ch n các phương pháp h p lý v tăng cư ng công tác qu n lý qu ti n lương ó ưa ra các ki n ngh nh m “Hoàn thi n công tác trong doanh nghi p , t xây d ng và qu n lý qu ti n lương“ 4
 6. Chuyên đ th c t p t t nghi p Nguy n Văn Khoáng QTNL A - K38 PH N I - PHƯƠNG PHÁP LU N V XÂY D NG VÀ QU N LÝ QU TI N LƯƠNG TRONG DOANH NGHI P. I/M t s khái ni m và b n ch t ti n lương: 1. Ti n công: Theo nghĩa r ng bao hàm t t c các hình h c bù p mà doanh nghi p tr cho ngư i lao ng, nhưng hi n nay theo cách dùng ph bi n, ti n công là thù lao cho nh ng ngư i lao ng không co s giám sát (ngày, tu n, tháng). 2.Ti n lương: Dư i ch xã h i ch nghĩa, ti n lương là m t ph n thu nh p qu c dân ư c nhà nư c tr cho ngư i lao ng căn c vào s lư ng, ch t lư ng lao ng mà ngư i ó c ng hi n cho xã h i. Trong n n kinh t th trư ng, ti n lương ư c xem là giá c c a s c lao ng ư c hình thành trên cơ s tho thu n gi a ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng. Ti n lương là bi u hi n b ng ti n c a giá tr s c lao ng do ngư i s d ng lao ng tr cho ngư i lao ng khi ngư i lao ng hoàn thành m t công vi c nh t nh. Ti n lương bao g m: - Ti n lương danh nghĩa (Ldn) là ti n m t nh n ư c trên s sách, nó chưa ph n ánh úng th c tr ng cu c s ng c a ngư i lao ng chưa tính n giá c hàng hoá và t l l m phát. - Ti n lương th c t ( Ltt) bi u hi n b ng s lư ng hàng hoá tiêu dùng và d ch v mà ngư i lao ng mua dư c b ng ti n lương danh nghĩa. Như v y, ti n lương th c t ph n ánh úng th c tr ng cu c s ng c a ngư i lao ng, nó k n s bi n ng c a giá c hàng hoá và y u t l m phát. T ch c h p lý ti n lương có m t vai trò quan tr ng trong vi c nâng cao năng su t lao ng, tăng hi u qu kinh t , ây chính là ng l c thúc y ngư i lao ng hăng hiái làm vi c, nâng cao năng su t lao ng. 5
 7. Chuyên đ th c t p t t nghi p Nguy n Văn Khoáng QTNL A - K38 3.Ch c năng c a ti n lương: Ti n lương ư c tr cho ngư i lao ng khi h hoàn thành m t công vi c nào ó do ngư i s d ng lao ng giao. S ti n mà ngư i lao ng nh n ư c căn c vào s lư ng công vi c, ch t lư ng công vi c cũng như nh ng quy nh khác c a Nhà Nư c v ti n lương. Do v y ti n lương mang m t vai trò quan tr ng có nhi u ý nghĩa, ngoài các m c ích ti n lương là kho n thu nh p cơ b n nuôi s ng b n thân ngư i lao ng và gia ình h , kích thích tinh th n lao ng…ti n lương còn th c hi n các ch c năng sau: - Ti n lương ph i m b o tái s n xu t s c lao ng, ti n lương ph i bù p ư c các hao phí v th l c trí l c c a ngư i lao ng, góp ph n nâng cao tay ngh , tăng tích lu cho gia ình ngư i lao ng. - Kích thích ngư i lao ng: Ti n lương ph i m b o s tác ng vào l c lư ng lao ng các ngành, các khu v c và các b ph n trong doanh nghi p. Nhà nư c s d ng chính sách ti n lương thu hút ngư i lao ng n các vùng sâu, vùng xa, mi n núi và h i o, nh m phân b l i lao ng. Còn doanh nghi p s d ng chính sách ti n lương kích thích lao ng tăng năng su t lao ng, khuy n khích lao ng làm vi c nh ng công vi c òi h i tay ngh cao, co tính c h i, n ng nh c. -Ch c năng thanh toán: ngư i lao ng s d ng ti n lương mua s m các v t d ng m b o cu c s ng cho b n thân và gia ình. -Ti n lương là thư c o giá tr s c lao ng, hao phí s c lao ng mà ngư i lao ng b ra hoàn thành công vi c, k t thúc công vi c. H ph i nh n ư c m t kho n ti n tương x ng v i s hao phí s c l c mà h ã b ra hoàn thành công vi c ó. Ch c năng này bi u hi n quy lu t phân ph i theo lao ng. 4.B n ch t c a ti n lương: S c lao ng k t h p v i i tư ng, tư li u lao ng h p l i thành quá trình lao ng. Ti n lương mà ngư i lao ng nh n ư c do quá trình lao ng 6
 8. Chuyên đ th c t p t t nghi p Nguy n Văn Khoáng QTNL A - K38 c a h ph i bù p ư c s hao phí v th l c và trí l c mà ngư i lao ng b ra trong quá trình lao ng. Vi c tr lương cho ngư i lao ng ư c tính toán m t cách chi ti t trong ho ch toán kinh doanh v a m b o ti t ki m chi phí, v a nâng cao i s ng cho ngư i lao ng. Ti n lương ph n ánh m i quan h phân ph i s n ph m gi a toàn th xã h i do Nhà nư c là i di n v i ngư i lao ng. Ti n lương, ti n công c n ph i xác nh trên cơ s tính úng, tính giá tr s c lao ng d a trên s hao phí s c lao ng và hi u qu lao ng. ó là các yut m b o quá trình tái s n xu t s c lao ng, tho mãn nhu c u ăn, , m c… vi c tr lương cho ngư i lao ng không phân bi t tu i gi i tính, tôn giáo mà tr theo s lư ng và ch t lư ng lao ng b r a hoàn thành công vi c có tính n các y u t n ng nh c, c h i , l m phát vv. 5.Nguyên t c c a ti n lương : th c hi n t t các ch c năng nêu trên, ti n lương ph i tuân theo các nguyên t c cơ b n sau: a/Tr lương ngang nhau cho ngư i lao ng như ng có s hao phí s c lao nhau. Nguyên t c này ư c d a trên quy lu t phân ph i theo lao ng. C th trong i u ki n như nhau, công vi c gi ng nhau (c v s lư ng và ch t lư ng) thì ngư i lao ng ư c hư ng m c lương như nhau. ng và Nhà nư c ta luôn nh t quán trong m i th i kỳ th c hi n tri t và nghiêm túc nguyên t c này t khi cu c cách m ng thàng 8 thành công. i u này th hi n rõ tính ưu vi t c a Nhà nư c c ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Khi tr lương không phân bi t tu i, tôn giáo, gi i tính , thành ph n dân t c, b n thân và gia ình i v i nh ng ngư i th c hi n công vi c như nhau và cùng ư c k t qu gi ng nhau. ây là nguyên t c qyuan tr ng nh t c a ti n lương, nó có tác d ng kích thích ngư i lao ng hăng hái tham gia s n xu t góp ph n tăng năng su t và hi u qu . 7
 9. Chuyên đ th c t p t t nghi p Nguy n Văn Khoáng QTNL A - K38 tăng năng su t lao b. mb ot c ng th c t c a các doanh nghi p tăng ti n lương bùnh quân. ây là nguyên t c quan ph i tăng nhanh hơn t c tr ng khi t ch c ti n lương, vì có như v y m i t o ra cơ s giá thành, gi m giá bán và tăng tích lu , tăng l i nhu n cho doanh nghi p. m b o m i quan h thích h p gi a nh ng ngư i làm các ngành, c/ ngh khác nhau trong n n kinh t qu c dân. do i u ki n lao ng các ngành khác nhau, tính ph c t p v k thu t d n n s hao phí v th l c và chí l c khác nhau. Do ó, khi tr lương c n ph i xem xét n các y u t như i u ki n lao ng, m c n ng nh c, ch it ó có chính sách ti n lương thích h p. 6/Các hình th c tr lương trong doanh nghi p. Ngày nay các doanh nghi p tuỳ thu c vào c i m ngành ngh kinh doanh, vào i u ki n s n xu t l a ch n hình th c tr lương thích h p, úng n, y cho ngư i lao ng. Hi n nay có các hình th c tr lương sau: a/Hình th c tr lương theo th i gian: Hình th c này ư áp d ng cho nh ng công vi c không tính ư c k t qu lao ng c th , nó ư c th hi n theo các thang, b c lương do Nhà nư c quy nh và ư c tr theo th i gian làm vi c th c t . Hình th c này áp d ng ch yê4ú cho khu v c hành chính s nghi p, nh ng ngư i làm công tác nghiên c u qu n lý, s a ch a thi t b , nh ng ngư i làm trong dây truy n công ngh nhưng l i không tính ư c nh m c. Tr lương theo th i gian có hai lo i: + Hình th c tr lương theo th i gian ơn gi n: là hình th c tr lương cho ngư i lao ng ch căn c vào b c lương và th i gian làm vi c thưc t không tính n thái và k t qu công vi c. + Hình th c tr lương theo th i gian có thư ng: 8
 10. Chuyên đ th c t p t t nghi p Nguy n Văn Khoáng QTNL A - K38 Ngoài ti n lương theo th i gian ơn gi n, ngư i lao ng còn ư c nh n m t kho n ti n thư ng do k t qu tăng năng su t lao ng, nâng cao ch t lư ng s n ph m, ti t ki m v t tư. Ti n lương tr theo th i gian ơn gi n ư c tính: Ltt= Lcb x T Ltt: Ti n lương th c t ngư i lao ng ư c nh n.(nghìn ng ) Lcb ti n lương c p b c tính theo th i gian ơn gi n (nghìn ng/ngày ) T : th i giian lao ng th c t (ngày). b/ Hình th c tr lương theo s n ph m : Hình th c này ư c áp d ng cho các doanh nghi p s n xu t kinh doanh. Ti n lương tr theo s n ph m là ti n lương mà ngư i công nhân nh n ư c ph thu c vào ơn giá s n ph m s n xu t ra theo úng quy cách ch t lư ng : n Lsp = ∑ S ×G i i i=1 Lsp : Là ti n lương theo s n ph m (nghìn ng) Si : s lư ng s n ph m lo i i s n xu t ra Gi : ơn giá ti n lương m t s n ph m lo i i ( nghìn ng /1s n ph m ) n : S lư ng s n ph m . Hình th c này g m sáu ch : Ti n lương s n ph m cá nhân tr c ti p .  Ti n lương theo s n ph m t p th .  Ch tr lương khoán.  Ch tr lương theo s n ph m có thư ng.  Ch tr lương theo s n ph m lu ti n.  Ch tr lương theo s n ph m gián ti p.  9
 11. Chuyên đ th c t p t t nghi p Nguy n Văn Khoáng QTNL A - K38 Ưu i m : Là phương pháp tr lương có tính khoa h c ,căn c vào s n ph m làm ra c a ngư i lao ng ,có tác d ng kích thích m nh m ngư i lao ng ,là cơ s xác nh trách nhi m c a m i ngư i ,thúc y doanh nghi p c i ti n t ch c s n xu t , t ch c lao ng , t ch c qu n lý . Như c i m : Vi c xây d ng nh m c là r t khó ; khó xác nh ư c ơn giá chính xác,kh i lư ng tính toán ph c t p ,d ch y theo s lư ng không chú ý n ch t lư ng . 7/ Vai trò c a ti n thư ng : - i v i ngưòi lao ng : Ti n lương kích thích v t ch t và tinh th n ngư i lao ng ,giúp h tăng cư ng nghiên c u ,c i ti n k thu t tăng năng su t lao ng . Ti n lương là kho n thu nh p chính nuôi s ng b n thân và gia ình h ,tăng tích lu . - i v i ngư i Nhà nư c : S d ng ti n lương như m t chính sách qu n lý vĩ mô,m t òn b y quan tr ng i u ti t n n kinh t qu c dân , i u ti t lao ng b ng vi c tăng ti n lương, ph c p khuy n khích lao ng n vùng sâu ,vùng xa,vùng khó khăn. - i v i các doanh nghi p : S d ng chính sách ti n lương thu hút lao ng có tay ngh cao vào doanh nghi p. II>Phương pháp xây d ng và qu n lý qu ti n lương ,ý nghĩa,vai trò,k t c u qu ti n lương trong doanh nghi p. 1/ Phương pháp xây d ng qu ti n lương các doanh nghi p : Theo quy nh m i hi n nay ,Nhà nư c không tr c ti p qu n lý t ng qu lương c a doanh nghi p ,doanh nghi p t xây d ng qu lương c a mình. 10
 12. Chuyên đ th c t p t t nghi p Nguy n Văn Khoáng QTNL A - K38 a/Phương pháp xác nh qu lương d a vào s ti n lương bình quân và s ng bình quân kỳ k ho ch. lao Phương pháp này d a vào ti n lương bình quân c p b c ch c v c a kỳ báo cáo và ti n hành phân tích các y u t nh hư ng t i ti n lương kỳ k ho ch. Sau ó d a vào s lao ng bình quân kỳ k ho ch tính ra qu lương kỳ k ho ch: Qtlkh = TL1 x T1 TL1 = TL0 x I TL1 QTLKH : Qu ti n lương k ho ch (nghìn ng) ITL1 : Ch s ti n lương kỳ k ho ch. TL0 : Ti n lương bình quân kỳ báo cáo (nghìn ng) TL1 : Ti n lương bình quân kỳ k ho ch(nghìn ng) T1 : S lao ng bình quân kỳ k ho ch (ngưòi). Trư c ây doanh nghi p thư ng áp phương pháp này tính qu lương, sau ó trình lên Nhà nư c vi c tăng hay gi m qu lương là do c p trên xét duy t . nh qu lương d a vào ơn giá s n ph m : b/ Phương pháp xác T cu i năm 1990,theo quy t nh c a Ch t ch H i ng B Trư ng – quy t nh 317 ngày 1/9/1990 , có m t s thay i v ti n lương như sau các doanh nghi p t xây d ng qu ti n lương c a mình d a vào ơn giá ti n lương có i u ch nh tuỳ thu c vào bi n ng th trư ng. n ∑DG × SP QTLKH = i i i =1 QTLKH : Qu ti n lương k ho ch theo ơn giá (nghìn ng) Gi : ơn giá s n ph m lo i i năm k ho ch (nghìn ng) SPi : S lư ng s n ph m lo i i năm k ho ch. 11
 13. Chuyên đ th c t p t t nghi p Nguy n Văn Khoáng QTNL A - K38 Phương pháp xây d ng qu lương d a vào ơn giá s n ph m căn c vào s lư ng t ng lo i s n ph m tính ti n lương t ng lo i ó sau ó c ng toàn b ti n lương c a t t c các lo i s n ph m s có t ng ti n lương . Ưu i m: Phương pháp này cho ta xác nh qu lương d a vào ơn giá ,s n lư ng d tính , ơn gi n.Ch c n th ng kê. S n lư ng năm k ho ch và ơn giá mà doanh nghi p xây d ng là có th xác nh ư c. Như c i m: Chưa tính n s n ph m d dang mà ch tính n s n ph m y . Do ó, khi s s n ph m d dang quá nhi u, s chênh l ch s n ph m làm d dang tăng lên theo k ho ch, làm cho chi phí lao ng cũng tăng lên. Vì v y qu ti n lương cũng tăng theo. c/Phương pháp tăng thu t t ng chi: Th c ch t c a phương pháp này là l y t ng thu tr t ng chi ph n còn l i s ư c chia u làm 2 ph n: Qu lương và các qu khác. Phương pháp này ư c dùng ph bi n nh t mà m i doanh nghi p có th làm ư c: QTL + K = ( C+V+m ) - (( C1 + C2) + Các kho n n p) QTL + K: Qu ti n lương và qu khác ( nghìn ng ) C + V + m: T ng doanh thu c a xí nghi p sau khi bán hàng trên th trư ng ( nghìn ng ) C1: Chi phí kh u hao cơ b n. C2: Chi phí v t tư, nguyên li u, năng lư ng ( nghìn ng ) d/Tính theo chi phí lao ng : Phương pháp này d a vào lư ng lao ng chi phí ( tính theo gi m c) c a t ng lo i s n ph m trong kỳ k ho ch và xu t lương gi bình quân c a t ng lo i s n ph m tính lương c a t ng lo i s n ph m r i t ng h p l i: n ∑t Q TLKT × S gt = i 12 i =1
 14. Chuyên đ th c t p t t nghi p Nguy n Văn Khoáng QTNL A - K38 QTLKH : Qu ti n lương kỳ k ho ch (nghìn ng) SGT : Lư ng lao ng chi phí c a s n ph m ( gi công ). Ti : Su t lương gi bình quân s n ph m. 2/Phương pháp giao khoán qu ti n lương c a doanh nghi p: Giao khoán qu ti n lương th hi n v i m t chi phí ti n lương nh t nh òi h i ngư i lao ng ph i hoàn thành m t kh i lư ng v i ch t lư ng quy nh trong m t th i gian nh t nh. Vi c giao khoán qu lương kích thích ngư i lao ng quan tâm nkt qu s n ph m, ti t ki m lao ng s ng và t ch trong s n xu t: QTLKH = GTH X SLKH Trong ó: QTLKH : Qu ti n lương k ho ch giao cho ơn v ( nghìn ng ) SLKH : S n lư ng k ho ch ư c giao. GTH : ơn giá t ng h p cu i cùng. GTH = Gi + CFQL + CFPV. Gi : ơn giá bư c công vi c th i. CFPV : Chi phí ph c v cho m t ơn v s n ph m. CFQL : Chi phí qu n lý tính cho m t ơn v s n ph m. Sau ó qu lương ư c giao cho doanh nghi p, doanh nghi p s ti n hành chia lương cho ngư i lao ng. 3/Phương pháp phân b qu lương trong các doanh nghi p hi n nay: a/Quy trình phân b : V i t ng qu lương, doanh nghi p phân b qu lương cho t ng ngư i lao ng như sau: - Trư c h t tính ti n lương bình quân cho t ng ngư i trong doanh nghi p. 13
 15. Chuyên đ th c t p t t nghi p Nguy n Văn Khoáng QTNL A - K38 - Chia t ng lương làm 2 b ph n: ti n lương c a b ph n lao ng tr c ti p và ti n lương c a b ph n lao ng gián ti p. - Chia lương trong khu v c tr c ti p và gián ti p ( tính theo ng/tháng/ngư i ), xác nh m c ti n lương bình quân t ng ngư i t ng khu v c. - Cu i cùng là so sánh thu nh p ti n lương gi a lao ng tr c ti p và lao ng gián ti p, kỳ trư c và kỳ sau, mb ot c tăng ti n lương bình quân kỳ sau cao hơn kỳ trư c. T c tăng năng su t lao ng ph i m b o cao hơn t c tăng ti n lương bình quân. b/Phương pháp chia cho cán b công nhân viên. - i v i lao ng gián ti p: Lâu nay các doanh nghi p v n áp d ng tr lương theo b ng lương quy nh th ng nh t c a Nhà nư c, tuy gi a các doanh nghi p có nhi u phương pháp chia lương khác nhau, song nhìn chung nhi u doanh nghi p v th c ch t lương c a cán b gián ti p v n th p. kh c ph c b máy c ng k nh làm vi c kém hi u qu làm cho ti n lương c a b ph n qu n lý gi m và không mb o s d ng lao ng có hi u qu , ngư i ta áp d ng phương pháp giao khoán qu lương cho b ph n lao ng qu n lý theo m t ơn giao khoán. V i phương pháp này ã kích thích các phòng ban gi m b t s ngư i làm vi c và nâng cao hi u qu s d ng lao ng hi n có. i v i lao ng tr c ti p, có 2 hình th c tr lương hay ư c áp d ng là: tr lương theo s n ph m và tr lương theo th i gian: + Tr lương theo th i gian: Ti n lương ngư i lao ng nh n ư c căn c vào th i gian th c t làm vi c c a ngư i lao ng, m c ti n lương cho m t ơn v th i gian. + Tr lương theo s n ph m: ti n lương ngư i lao ng nh n ư c căn c vào ơn giá ti n lương và s lư ng s n ph m hoàn thành. 14
 16. Chuyên đ th c t p t t nghi p Nguy n Văn Khoáng QTNL A - K38 n ∑ SL TL SP = × DG i i i =1 Trong ó: TlSP : Ti n lương theo s n ph m ( nghìn ng ) SLi : S n lư ng s n ph m. Gi : ơn giá ti n lương lo i s n ph m i. n : S lo i m t hàng s n xu t. Ưu i m: Kích thích ngư i lao ng làm vi c, thúc y doanh nghi p c i ti n công ngh , t ch c lao ng, t ch c qu n lý. Như c i m: R t khó xác nh ơn giá m t cách chính xác, vi c tính toán r t ph c t p. 4/K t c u qu lương c a doanh nghi p : qu n lý t t qu ti n lương, ngư i ta ph i phân chia qu ti n lương c a doanh nghi p thành các b n ph n khác nhau nh m m c ích xem xét y các yut nh hư ng n t ng qu lương nh ng b ph n này t ó tìm ra các bi n pháp qu n lý ti n lương ư c t t hơn: Qu ti n lương Qu Qu Qu Qu Qu phúc tr lươn lương thư ng Cp li g cơ bi n bn i 15
 17. Chuyên đ th c t p t t nghi p Nguy n Văn Khoáng QTNL A - K38 Qu lương cơ b n bao g m: T t c ti n lương ư c tính theo ch chính sách, thang b ng lương Nhà nư c quy nh và xí nghi p xây d ng, qu lương cơ b n thư ng chi m t tr ng l n trong t ng qu lương c a doanh nghi p. Qu lương cơ b n có tác d ng m b o cu c s ng cho ngư i lao ng m c t i thi u góp ph n tái s n xu t s c lao ng c a ngư i lao ng. Qu ti n lương bi n i là ph n ti n lương tính cho ngư i lao ng g n v i k t qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p t i các th i i m. Qu lương bi n i ph thu c ch y u vào ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Ph n qu lương này thư ng chi m t tr ng ít hơn so v i ph n qu lương cơ b n. Qu phúc l i: Là s ti n mà doanh nghi p tr cho ngư i lao ng ngoài ph n lương, thư ng, tr c p. Qu phúc l i có tác d ng ng viên tinh th n c a công nhân làm cho ngư i lao ng g n bó v i doanh nghi p nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n. Qu ti n thư ng là t ng s ti n mà doanh nghi p tr cho ngư i lao ng ngoài ti n thư ng, tr c p nh m m c ích nâng cao năng su t lao ng. Qu tr c p: Là t ng s ti n mà doanh nghi p tr cho ngư i lao ng ngoài ti n lương, thư ng. Ti n tr c p cho ngư i lao ng hi n nay g m: tr c p khó khăn, tr c p sinh , tr c p m au .v.v. 5/Ý nghĩa, vai trò qu ti n lương trong doanh nghi p. t nư c ta chuy n d n t cơ ch t p trung quan liêu bao c p sang n n kinh t th trư ng có s i u ti t c a Nhà nư c, theo nh hư ng Xã h i ch nghĩa. ng v ng trong cơ ch th trư ng có s c nh tranh kh c li t, gay g t thì các doanh nghi p ph i tìm cho mình m t hư ng i úng m i có th ng v ng ư c. Vì v y các nhà qu n lý doanh nghi p c n ph i tìm m i bi n pháp h n ch t i a các chi phí ng th i ph i tăng cư ng c i ti n m u mã, ch t lư ng s n ph m và hi u qu s n xu t kinh doanh nói chung. M t trong các bi n pháp gi m các chi phí s n xu t là ph i gi m chi phí ti n lương. 16
 18. Chuyên đ th c t p t t nghi p Nguy n Văn Khoáng QTNL A - K38 Doanh nghi p không ng ng gi m giá thành s n xu t s n ph m, gi m các chi phí u vào trong ó có gi m chi phí v ti n lương trên m t ơn v s n ph m . ánh giá hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p thông thư ng chúng ta căn c vào ch tiêu l i nhu n thu ư c, ch tiêu chi phí ti n lương c a doanh nghi p trên m t ơn v s n ph m và t ng qu lương c a doanh nghi p, thu nh p bình quân c a m t lao ng là bao nhiêu, i u ki n lao ng, v sinh và an toàn lao ng, các ch khác do Nhà nư c quy nh. T t c các ch tiêu ó t ng h p l i m i có th ánh giá chính xác hi u qu ho t ng kinh doanh c a m t doanh nghi p. Trong các ch tiêu trên thì ch tiêu t ng qu lương và chi phí ti n lương trên m t ơn v s n ph m là m t trong các ch tiêu ư c chú ý hơn c . B i ch tiêu này nói lên hi u qu ho t ng c a doanh nghi p trong vi c s d ng các y u t u vào c a quá trình s n xu t. N u m t doanh nghi p không xây d ng và qu n lý t t s ti n lương thì doanh nghi p s không ng v ng trong cơ ch th trư ng b i có s c nh tranh kh c li t và quy lu t t ào th i. Vì v y vi c xây d ng và qu n lý qu ti n lương t ra như m t v n c p thi t i v i t t c các doanh nghi p mu n t n t i và phát tri n trong cơ ch th trư ng. Trong cơ ch th trư ng m i y u t s n xu t u tr thành hàng hoá, s c lao ng c a con ngư i cũng là m t hàng hoá c bi t. Do v y thông qua vi c tr lương doanh nghi p thúc y, nâng cao, ng viên tinh th n làm vi c c a ngư i lao ng, s d ng chính xác ti n lương, ti n thư ng làm òn b y kinh t có hi u qu nh t nâng cao ý th c, tinh th n, thái , trách nhi m c a ngư i lao ng trong quá trình s n xu t. 17
 19. Chuyên đ th c t p t t nghi p Nguy n Văn Khoáng QTNL A - K38 PH N II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XÂY D NG VÀ QU N LÝ QU TI N LƯƠNG T I CÔNG TY V T LI U XÂY D NG C M TRƯ NG THANH HOÁ I/Khái quát quá trình hÌnh thành và phát tri n xí nghi p v t li u xây d ng C m Trư ng -Thanh Hoá. 1/Quá trình hình thành và phát tri n c a xí nghi p. T khi t nư c chuy n sang cơ ch th trư ng có s i u ti t c a Nhà nư c, công cu c i m i và ki n thi t t nư c ã có bư c kh i s c và phát tri n, nhu c u v v t li u xây d ng c a nhân dân ngày m t gia tăng c v s lư ng và ch t lư ng. áp ng nhu c u xây d ng c a nhân dân, ng trư c tình hình ó xí nghi p g ch ngói C m Trư ng ư c thành l p theo quy t nh c a T nh và ch u s qu n lý c a S xây d ng Thanh Hoá. Năm 1989 xí nghi p nh p vào xí nghi p V t li u xây d ng I theo quy t nh 17/UBTH và là ơn v h ch toán c l p. Ngày 18/09/1991, theo quy t nh 795/UBTH xí nghi p ư c tách ra kh i xí nghi p Liên hi p V t li u Xây d ng I thành ơn v h ch toán clp tr c thu c S xây d ng Thanh Hoá. Xí nghi p có nhi m v t ch c s n xu t v t li u xây d ng, g ch ngói, v t li u trang trí n i th t có tr s t i xã nh Công, Yên nh, Thanh Hoá. 44 năm v a s n xu t, v a tích c c u tư m r ng, t ơn v s n xu t ch y u b ng th công v i công ngh cũ l c h u nay xí nghi p ã trang b ưc công ngh cơ khí hoá t khâu khai thác n khâu ch bi n, t o hình. T m t cơ s, n nay ã phát tri n thành 2 cơ s : xí nghi p g ch ngói C m Trư ng và nhà máy g ch Tuynel ông Hưng có tr s t i xã ông Hưng, thành ph Thanh Hoá. 18
 20. Chuyên đ th c t p t t nghi p Nguy n Văn Khoáng QTNL A - K38 T khi chuy n sang cơ ch th trư ng, các ơn v t h ch toán kinh doanh. ng trư c yêu c u ó, xí nghi p t i m i phương pháp qu n lý, do v y nh ng nă m g n â y i s ng c a cán b công nhân ngày m t nâng cao, xí nghi p d n trang tr i ư c chi phí ban u. Hàng năm doanh thu, l i nhu n năm sau cao hơn năm trư c. T nay ã có kho ng hơn 400 cán b công nhân viên v i các phòng ban ch c năng có nhi m v tham mưu giúp giám c t h c hi n ch c năng qu n lý. B ng 1: M t s ch tiêu phát tri n Doanh nghi p Ch tiêu ơn v 1997 1998 1999 Giá tr t ng s n lư ng Tr. ng 9131,518 8710,2 7777,759 T ng doanh thu Tr. ng 8037,462 9073,7 8835,036 N p ngân sách Tr. ng 375,6 395,7 349,065 L i nhu n Tr. ng 14,6 133,765 151,567 T ng qu lương Tr. ng 2064 2167 2188 Thu nh p bình quân ng 400.000 420.000 424.000 2/Ch c năng và cơ c u b máy qu n lý c a xí nghi p. B máy c a công ty ư c xây d ng theo mô hình tr c tuy n ch c năng ( qu n lý theo hai c p: xí nghi p và phân xư ng ) các phòng ban có nhi m v tham mưu giúp vi c. ng u xí nghi p là Ban giám c ch o tr c ti p 4 phòng ban: phòng kinh doanh, phòng t ch c hành chính, phòng k toán tài v , phòng KH - KT, và h th ng các phân xư ng. c: 1 giám c và 3 phó giám c ( 1 phó giám c ph - Ban giám trách nh Công, 1 phó giám c ph trách nhà máy g ch Tuynel, 1 phó giám c kiêm bí thư ng u ) ch u trách nhi m v m i m t công vi c và toàn quy n quy t nh cho các phòng ban và các phân xư ng. Giám c quy t nh chung cho m i ho t ng c a xí nghi p. 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2