intTypePromotion=1

Báo cáo tốt nghiệp: Tổ chức công tác kế toán hành chính sự nghiệp

Chia sẻ: Le Van Thanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:59

0
1.004
lượt xem
292
download

Báo cáo tốt nghiệp: Tổ chức công tác kế toán hành chính sự nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tổ chức công tác kế toán hành chính sự nghiệp trình bày sơ lược về Trường THCS Nguyễn Tất Thành, thực trạng công tác kế toán tại trường, nhận xét và kiến nghị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tốt nghiệp: Tổ chức công tác kế toán hành chính sự nghiệp

 1. -Trang 1 - Chuyên đề : Tổ chức công tác kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đề Tài Tổ chức công tác kế toán hành chính sự nghiệp GVHD: Chung Văn Phong SVTH: Lê Văn Thành
 2. -Trang 2 - Chuyên đề : Tổ chức công tác kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Mục Lục CHƢƠNG 1: SƠ LƢỢC VỀ TRƢỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH ................... 6 Khái quát chung ............................................................................................................... 6 Quá trình thành lập trƣờng THPT Nguyễn Tất Thành .................................................... 6 Sự thành lập trƣờng THPT Nguyễn Tất Thành ............................................................... 6 2. Chức năng nhiệm vụ chính của đơn vị ........................................................................ 8 3. Tổng kinh phí từ các nguồn thu của trƣờng trong 4 năm gần đây: ............................. 9 4. Tổ chức bộ máy quản lý: ............................................................................................. 9 5. Tổ chức bộ máy kế toán: ........................................................................................... 12 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TRƢỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH .............................................................................................. 14 2. Những vấn đề chung về công tác kế toán tại trƣờng THCS Phạm Văn Hai .......... 15 3. Kế toán vốn bằng tiền: ............................................................................................ 15 Phƣơng pháp hạch toán: ................................................................................................ 23 Các nghiệp vụ phát sinh tại đơn vị: ............................................................................... 24 Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ cái 112 nhƣ sau: ............................... 25 2.1.4 Kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng: ............................................ 33 CHƢƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ .............................................................. 59 3.1 Nhận xét chung: ....................................................................................................... 59 3.4 Một số kiến nghị: .................................................................................................... 60 GVHD: Chung Văn Phong SVTH: Lê Văn Thành
 3. -Trang 3 - Chuyên đề : Tổ chức công tác kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thì các đơn vị hành chính sự nghiệp dƣới sự quản lý của Nhà nƣớc cũng từng bƣớc đi vào phát triển ổn định và vững chắc góp phần không nhỏ vào công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội của đất nƣớc. Các đơn vị hành chính sự nghiệp là những đơn vị quản lý hành chính Nhà nƣớc nhƣ đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục, văn hóa, thông tin, sự nghiệp khoa học công nghệ, sự nghiệp kinh tế… hoạt động bằng nguồn kinh phí của Nhà nƣớc cấp, hoặc các nguồn kinh phí khác nhƣ thu sự nghiệp, phí, lệ phí, thu từ kết quả hoạt động kinh doanh hay nhận viện trợ biếu tặng theo nguyên tắc không bồi hoàn trực tiếp để thực hiện nhiệm vụ của Đảng và Nhà nƣớc giao cho . Trong quá trình hoạt động, các đơn vị hành chính sự nghiệp dƣới sự quản lý của Đảng và Nhà nƣớc phải có nhiệm vụ chấp hành nghiêm chỉnh luật Ngân sách Nhà nƣớc, các tiêu chuẩn định mức, các qui định về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp do Nhà nƣớc ban hành. Điều này nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế - tài chính, tăng cƣờng quản lý kiểm soát chi quỹ Ngân sách Nhà nƣớc, quản lý tài sản công, nâng cao chất lƣợng công tác kế toán và hiệu quả quản lý các đơn vị hành chính sự nghiệp. Chính vì vậy, công việc của kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp có thu là phải tổ chức hệ thống thông tin bằng số liệu để quản lý và kiểm soát nguồn kinh phí, tình hình sử dụng quyết toán kinh phí, tình hình quản lý và sử dụng các loại vật tƣ tài sản công, tình hình chấp hành dự toán thu, chi và thực hiện các tiêu chuẩn định mức của Nhà nƣớc ở đơn vị. Đồng thời, kế toán hành chính sự nghiệp với chức năng thông tin mọi hoạt động kinh tế phát sinh trong quá trình chấp hành Ngân sách Nhà nƣớc tại đơn vị hành chính sự nghiệp đƣợc Nhà nƣớc sử dụng nhƣ là một công cụ sắc bén trong việc quản lý Ngân sách Nhà nƣớc, góp phần đắc lực vào việc sử dụng vốn một cách tiết kiệm và hiệu quả cao. GVHD: Chung Văn Phong SVTH: Lê Văn Thành
 4. -Trang 4 - Chuyên đề : Tổ chức công tác kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Để thực sự là công cụ sắc bén, có hiệu quả trong công tác quản lý tài sản chính kế toán ở đơn vị hành chính sự nghiệp phải thực hiện các nghiệp vụ sau: + Thu thập, phản ánh, xử lý và tổng hợp thông tin về nguồn kinh phí đƣợc cấp, đƣợc tài trợ, đƣợc hình thành và sử dụng các khoản kinh phí: sử dụng ở các khoản thu ở đơn vị. + Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu, ch i, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, tài chính, các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nƣớc, kiểm tra việc quản lý, sử dụng các loại vật tƣ, tài sản công sở đơn vị, kiểm tra tình hình chấp hành thu nộp ngân sách; chấp hành kỉ luật thanh toán và các chế độ, chính sách hành chính của Nhà nƣớc. + Theo dõi và kiểm soát tình hình phân phối kinh phí cho các đơn vị dự toán cấp dƣới, tình hình chấp hành dự toán thu, chi và quyết toán của đơn vị cấp dƣới. + Lập và nộp đúng hạn báo cáo tài chính cho các cơ quan quả n lý cấp trên và cơ quan tài chính theo quy định. Cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết phục vụ cho việc xây dựng dự toán, xây dựng định mức chi tiêu. Phân tích và đánh giá hiệu quả các nguồn kinh phí. Nhận thức rõ tầm quan trọng của kế toán hành chính sự nghiệp trong các đơn vị hành chính sự nghiệp hoạt động dƣới sự quản lý của Nhà nƣớc nên em quyết tâm học hỏi, nghiên cứu để nâng cao hiểu biết về vị trí vai trò của công tác quản lý tài chính – kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp. Đồng thời, qua đó em có thể củng cố và mở rộng thêm kiến thức mình đã học ở trƣờng để từ đó gắn lý luận với thực tế công tác của đơn vị. Chính vì vậy, trong khóa thực tập tại đơn vị “Trƣờng THPT Nguyễn Tất Thành ” nằm dƣới sự quản lý của sở GD – ĐT Chánh, em chọn đề tài “Tổ chức công tác kế toán hành chính sự nghiệp” làm chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp. Nội dung của bài báo cáo này ngoài lời mở đầu và kết luận, chuyên đề gồm 3 chƣơng chính: Chƣơng 1: Sơ lƣợc về Trƣờng THPT Nguyễn Tất Thành GVHD: Chung Văn Phong SVTH: Lê Văn Thành
 5. -Trang 5 - Chuyên đề : Tổ chức công tác kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng công tác kế toán tại Trƣờng THPT Nguyễn Tất Thành Chƣơng 3: Nhận xét và kiến nghị Mặc dù có rất nhiều cố gắng trong công tác làm chuyên đề này, song d o thời gian có hạn và còn thiếu kinh nghiệm nên trong bài báo cáo thực tập này không thể tránh khỏi những thiếu xót và hạn chế, vì vậy em mong đƣợc các thầy cô giáo và quý trƣờng góp ý kiến và chỉ bảo giúp đỡ để báo cáo đƣợc hoàn thiện hơn. Nghĩa Thắng, ngày 05 tháng 5 năm 2011 Sinh viên: Lê Văn Thành GVHD: Chung Văn Phong SVTH: Lê Văn Thành
 6. -Trang 6 - Chuyên đề : Tổ chức công tác kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp CHƢƠNG 1: SƠ LƢỢC VỀ TRƢỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH Khái quát chung Quá trình thành lập trƣờng THPT Nguyễn Tất Thành Sự thành lập trƣờng THPT Nguyễn Tất Thành Ngày 02/9/1945, chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, kh ai sinh ra nƣớc Việt Nam dân chủ cộng hòa. Ngày 03/9/1945 Bác Hồ nêu rõ: "Nạn dốt là một trong những phƣơng pháp độc ác mà bọn thực dân định để cai trị chúng ta, hơn 90% đồng bào ta mù chữ. Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu đuối". Ngày 08/9/1945 Bác Hồ ký xác lệnh thành lập nhà bình dân học vụ với nhiệm vụ xóa nạn mù chữ ngày 01/01/1945 nhân ngày khai trƣơng đầu tiên của nƣớc Việt Nam dân chủ cộng hòa, Bác Hồ đã gửi thƣ căn dặn các cháu học sinh "Non sông Việt Nam có trở nên tƣơi đẹp hay không. Dân tộc Việt Nam có trở nên sánh vai với cƣờng quốc năm châu hay không chính là nhờ một phần công học tập của các cháu". Năm 2004 Đăk Nông đƣợc tách ra từ tỉnh Đăk Lăk và trở thành một tỉnh mới thành lập. Đƣợc sự đồng ý của Bộ giáo dục ngày 07/7/2004, trƣờng THPT Ngu yễn Tất Thành chính thức thành lập. Lúc đầu trƣờng chí có 9 lớp do thầy Nguyễn Khắc Mãnh làm hiệu trƣởng . Quá trình phát triển và trƣởng thành của trƣờng THPT Nguyễn Tất Thành. Khi mới thành lập chỉ có 9 lớp với 355 em học sinh, 18 CBCNV. - Năm 2005 - 2006 trƣờng có 15 lớp, với 540 học sinh. - Năm 2006 - 2007 trƣờng có 17 lớp, với 625 học sinh. - Năm 2007 - 2008 trƣờng có 20 lớp, với 744 học sinh. - Năm 2008 - 2009 trƣờng có 23 lớp, với 777 học sinh. - Năm 2009 - 2010 trƣờng có 22 lớp, với 818 học sinh. - Năm 2010 – 2011 trƣờng có 24 lớp, với 925 học sinh. GVHD: Chung Văn Phong SVTH: Lê Văn Thành
 7. -Trang 7 - Chuyên đề : Tổ chức công tác kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Thực hiện NQTW của Đảng nâng cao dân trí đào tạo nhân lực và bồi dƣỡng nhân tài. Thực hiện nhiệm vụ mà Đảng giao phó ngành giáo dục phát động phong trào "kỷ cƣơng - tình thƣơng - trách nhiệm". Mỗi thầy cô giáo là tấm gƣơng sáng cho học sinh noi theo.Thời kỳ này nền kinh tế đất nƣớc ngày càng phát triển nên đời sống của giáo viên dần dần ổn định hơn. Nhƣ vậy, kể từ khi thành lập trải qua nhiều năm cùng với sự phát triển của dân tộc. Trƣờng đã không ngừng phát triển về cơ sở vật chất, về quy mô số lƣợng và chất lƣợng. Đội ngũ cán bộ giáo viên 100% đạt chuẩn trở lên, mạnh về chất lƣợng nhiệt tình với thế hệ trẻ đầy chính sách miền tự hào của thầy trò trƣờng THPT Nguyễn Tất Thành. Tỷ lệ Tỷ lệ HS HS Số HS Danh Số Số giỏi tốt lên lớp đậu Giai học giỏi hiệu thi đoạn lớp cấp nghiệp ĐH CBCNV tỉnh đua sinh QG TT cấp 2004- 09 355 18 04 01 85,4 78,8 8 Tỉnh 2005 2005- 15 540 30 03 00 75,9 85,65 15 TT cấp 2006 Tỉnh 2006- 17 625 38 06 00 75,9 60,35 19 TT cấp 2007 Tỉnh 2007- 20 744 46 16 00 82,4 84,5 25 TT cấp 2008 Tỉnh 2008- 23 777 51 10 00 86,7 85,2 32 TT cấp 2009 Tỉnh 2009- 22 818 62 06 00 91,7 87,2 37 TT cấp 2010 Tỉnh GVHD: Chung Văn Phong SVTH: Lê Văn Thành
 8. -Trang 8 - Chuyên đề : Tổ chức công tác kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2010- 24 925 65 08 00 TT cấp 2011 Tỉnh 2. Chức năng nhiệm vụ chính của đơn vị Trƣờng THPT Nguyễn Tất Thành là một đơn vị chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông nên trƣờng có chức năng nhiệm vụ theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo. Đối với ngành Giáo dục thì tiêu chí “Tiên học lễ, hậu học văn” là nhiệm vụ đƣợc đặt lên hàng đầu. Vì thế nhiệm vụ trƣớc mắt và lâu dài của trƣờng là: - Đào tạo bồi dƣỡng và tôi luyện ra những thế hệ trẻ có nhân phẩm đạo đức góp phần vào công cuộc xây dựng Đất nƣớc. - Giáo dục văn hóa nâng cao hiểu biết cho học sinh. Hiệu trƣởng thực hiện công tác hành chính mà trƣớc hết là trong việc tổ chức thực hiện mục tiêu trong kế hoạch đào tạo mà Nhà nƣớc ban hành chƣơng trình trong kế hoạch đã quy định rõ từng môn, từng tiết học trên lớp, thực hành ngoài trời, chế độ kiểm tra đánh giá tiếp thu của học sinh. Tất cả phải đƣợc giáo viên thực hiện đúng theo quy định. Về mặt tổ chức giảng dạy công tác hành chính yêu cầu giảng dạy và học theo đúng thời khóa biểu, ra vào lớp đúng giờ, chấp hành đầy đủ nội quy, nề nếp dạy và học do nhà trƣờng quy định. Cán bộ giáo viên phải chấp hành đầy đủ chế độ, chính sách, thực hiện đúng những công việc chuyên môn của mình. Sở giáo vụ có nhiệm vụ theo dõi, phản ánh diễn biến và kết quả của quá trình giáo dục - học tập. Văn phòng nhà trƣờng phải làm tốt công tác hành chí nh - giáo vụ để giúp hiệu trƣởng chỉ đạo sát sao công việc giảng dạy. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của văn phòng nhà trƣờng. Ngoài việc thực hiện tốt công việc giảng dạy trƣờng còn có nhiều nhiệm vụ khác. Tuy mới thành lập nhƣng với sự quản lý đúng đắn của ban giám hiệu trƣờng THPT Nguyễn Tất Thành ngày càng lớn mạnh hơn cùng với những hoạt động trong kế toán. GVHD: Chung Văn Phong SVTH: Lê Văn Thành
 9. -Trang 9 - Chuyên đề : Tổ chức công tác kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trƣờng luôn xác định cho mình một nhiệm vụ cụ thể luôn tận tâm tận lực với công tác. Luôn đi sâu đi sát những thay đổi trong chế độ đảm bảo cho việc chi trả thanh toán lƣơng cho cán bộ giáo viên một cách nhanh chóng kịp thời và khoa học. 3. Tổng kinh phí từ các nguồn thu của trƣờng trong 4 năm gần đây: Bảng kê 1.1:Tổng kinh phí từ các nguồn thu của trường Năm học Năm học Năm học Năm học Các chỉ số 2006 – 2007 2009 – 2010 2007 - 2008 2008 - 2009 Tổng kinh phí đƣợc cấp từ 1,653,314,59 1,953,239,93 990,385,586 1,299,343,080 ngân sách nhà 6 3 nƣớc Tổng kinh phí từ học phí, 119,328,000 202,518,500 190,176,000 203,476,000 CSVC Các thông tin khác (nếu có) 4. Tổ chức bộ máy quản lý: a. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý: Sơ đồ 1.1: Tổ chức bộ máy quản lý trường THPT Nguyễn Tất Thành. Bộ máy quản lý của trƣờng là những cán bộ trƣờng THPT Nguyễn Tất Thành có nhiều năm kinh nghiệm quản lý, phân công việc nên đƣợc tập thể giáo viên, công nhân viên của trƣờng tin yêu và chấp hành đúng nội quy đề ra. GVHD: Chung Văn Phong SVTH: Lê Văn Thành
 10. -Trang 10 - Chuyên đề : Tổ chức công tác kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Sơ đồ bộ máy quản lý của trƣờng HIỆU TRƢỞNG Công đoàn trƣờng Công đoàn trƣờng Phó hiệu trƣởng Phó hiệu trƣởng phụ trách học tập phụ trách đức - dục Tổ Tổ Tổ lý Tổ Tổ sinh, Tổ sử, Tổ Văn Hội Công GV kỹ ngoại hoá kỹ địa Văn hành phụ đoàn hoá Toán CN thuật ngữ nông ,TD, chính nghiệp GDQP lớp công CN TT huynh dân Tổ hành Phòng Phòng tài vụ bảo vệ chính b.Chức năng nhiệm vụ cơ bản của từng bộ phận quản lý: - Hiệu trƣởng là ngƣời chịu trách nhiệm của các hoạt động trong trƣờng nhƣ sau: + Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm học. Tổ chức bộ máy của trƣờng, thành lập và bổ nhiệm tổ trƣởng các tổ chuyên môn, tổ hành chính, thành lập chủ tịch các hội đồng trong trƣờng. GVHD: Chung Văn Phong SVTH: Lê Văn Thành
 11. -Trang 11 - Chuyên đề : Tổ chức công tác kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp + Phân công quản lý kiểm tra công tác giáo viên, nhân viên đề nghị giám đốc phòng giáo dục về quyết định tuyển dụng, thuyên chuyển, đề đạt giáo viên, nhân viên của trƣờng: khen thƣởng, thi hành kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nƣớc. + Quản lý thi hành quy chế dân chủ trong trƣờng. Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do trƣờng tổ chức, nhận học sinh vào học, giới thiệu học sinh chuyển trƣờng quyết định khen thƣởng học sinh, xét duyệt kết quả đánh giá xếp loại học sinh, danh sách học sinh lên lớp ở lại, danh sách học sinh đƣợc thi tốt nghiệp. + Đƣợc dự các lớp bồi dƣỡng về chính trị, chuyên môn và nghiệp vụ quản lý trƣờng đƣợc hƣởng các quyền lợi của hiệu trƣởng. - Phó hiệu trƣởng: là ngƣời giúp việc cho hiệu trƣởng có nhiệm vụ sau: + Thực hiện và chịu trách nhiệm trƣớc hiệu trƣởng về các công việc đƣợc phân công cùng hiệu trƣởng chịu trách nhiệm trƣớc cấp trên về các hoạt động có liên quan của trƣờng. Thay mặt hiệu trƣởng điều hành hoạt động của trƣờng khi đƣợc ủy quyền. + Đƣợc dự các lớp bồi dƣỡng chính trị, chuyên môn và nghiệp vụ quản lý của trƣờng, đƣợc hƣởng các quyền lợi của Phó hiệu trƣởng theo quy định. - Tổ chức Đảng và các đoàn thể trong trƣờng. + Tổ chức Đảng và các đoàn thể trong lãnh đạo trƣờng và các hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. + Công đoàn giáo dục ĐTNCSHCM và các tổ chức xã hội khác hoạt động theo quy định của pháp luật, nhằm giúp trƣờng trong việc thực hiện mục tiêu và nguyên lý giáo dục. - Bảo vệ các nhiệm vụ giữ an ninh và tài sản của trƣờng. - Tổ trƣởng chuyên môn có nhiệm vụ sau: xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ hƣớng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ giáo viên theo kế hoạch dạy học phân phối chƣơng trình và các quy định của bộ giáo dục và đào tạo. GVHD: Chung Văn Phong SVTH: Lê Văn Thành
 12. -Trang 12 - Chuyên đề : Tổ chức công tác kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp + Tổ chức, bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá hiệu quả giảng dạy và giáo dục giáo viên theo kế hoạch của trƣờng. + Đề xuất khen thƣởng kỷ luật đối với giáo viên, giúp đỡ hiệu trƣởng chỉ đạo các hoạt động giáo dục khác. Tổ chuyên môn sinh hoạt mỗi tuần một lần . 5. Tổ chức bộ máy kế toán: a. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán: Sơ đồ 1.2: Tổ chức bộ máy kế toán Sơ đồ tổ chức công tác kế toán trƣờng THPT Nguyễn Tất Thành. Phụ trách kế toán Giáo viên CN Các tổ Thủ quỹ bộ môn lớ p b. Chức năng nhiệm vụ * Thủ quỹ: Quản lý tiền mặt của nhà trƣờng, căn cứ vào phiếu thu, p hiếu chi tiền mặt để xuất hoặc nhập quỹ tiền mặt, ghi sổ quỹ phần thu, chi. Sau đó tổng hợp, đối chiếu thu chi với kế toán * Kế toán: - Thu thập, phản ánh xử lý và tổng hợp thông tin về nguồn kinh phí đƣợc cấp tài trợ và tình hình sử dụng các khoản kinh ph í, sử dụng các khoản phụ phát sinh ở đơn vị. - Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu, chi tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính và các tiêu chuẩn định mức của Nhà nƣớc, kiểm tra việc quản lý sử dụng các loại vật tƣ tài sản công của đơn vị. - Lập và nộp các báo cáo đúng hạn và báo cáo cho các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính theo chế độ quy định, cung cấp thông tin và các tài GVHD: Chung Văn Phong SVTH: Lê Văn Thành
 13. -Trang 13 - Chuyên đề : Tổ chức công tác kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp liệu cần thiết phục vụ cho việc xây dựng các định mức chi tiêu kinh phí phân tích đánh giá hiệu quả các nguồn kinh phí, vốn quỹ ở đơn vị. - Thanh toán lƣơng và các khoản đóng góp: BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ - Thanh toán mua sắm sửa chữa TSCĐ - Thanh toán các khoản chi khác: tiếp khách hỗ trợ - Trực tiếp lập báo cáo tài chính của quý, năm Chế độ kế toán áp dụng: Đơn vị thực hiện công tác theo chế độ kế toán hiện hành là chế độ kế toán HCSN, ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ – BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND) Niên độ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 đến 31/12 của năm dƣơng lịch. Kỳ kế toán quý là 3 tháng. Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán máy Hình thức ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính Sơ đồ 1.3: Trình tự hạch toán theo hình thức kế máy Chứng từ kế Sổ kế toán: Phần mềm kế Sổ cái toán toán Bảng CĐ - KT Sổ tổng hợp Máy vi tính chứng từ kế toán cùng loại Báo cáo tài chính Ghi chú: Nhập số liệu hàng ngày: In sổ, báo cáo cuối tháng: Đối chiếu, kiểm tra: Trình tự ghi sổ: Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán xác định tài khoản ghi Nợ, - tài khoản ghi Có vào sổ tính nháp, để nhập dữ liệu vào máy vi tính theo các GVHD: Chung Văn Phong SVTH: Lê Văn Thành
 14. -Trang 14 - Chuyên đề : Tổ chức công tác kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp bảng, biểu đƣợc thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán. Các thông tin nhập vào máy theo từng chứng từ và tự động nhập vào sổ cái kế toán. Cuối tháng, kế toán thực hiện thao tác khóa sổ và lập báo cáo tài chính - Cuối kỳ kế toán, sổ kế toán đƣợc in ra giấy, đóng thành quyển - CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TRƢỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH  Do đơn vị có quy mô nhỏ nên tổ chức bộ máy kế toán chỉ bố trí 1 ngƣời làm kế toán, nên kế toán thực hiện hết tất cả công việc của kế toán: kế toán vốn bằng tiền, kế toán công cụ dụng cụ, kế toán thanh toán, kế toán nguồn kinh phí, báo cáo tài chính…  Các khoản chi trong đơn vị sử dụng từ tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng, kho bạc, nguồn ngân sách Nhà nƣớc cấp. Có các khoản chi không thể thanh toán bằng tiền mặt mà bắt buộc thanh toán bằng tiền gửi Ngân hàng, kho bạc (nguồn tự thu, tự chi), hoặc thanh toán bằng nguồn kinh phí (Nguồn Ngân sách Nhà nƣớc cấp). Các khoản chi bắt buộc đó là thanh toán tiền điện, nƣớc (ngoại trừ nƣớc uống), điện thoại, những chi tiêu dùng cho văn phòng (giấy, thay mực máy in, sửa chữa máy…)  Hệ thống tài khoản kế toán trƣờng đang sử dụng gồm: Bảng kê 2.1: Hệ thống tài khoản đơn vị đang sử dụng Số Số Tên tài khoản Tên tài khoản hiệu hiệu Tiền mặt Bảo hiểm y tế 111 3322 Tiền gửi Kho bạc Kinh phí công đoàn 112 3323 Công cụ dụng cụ Phải trả công chức, viên chức 153 334 Tài sản cố định hữu hình 46121 Nguồn kinh phí hoạt động 211 thƣờng xuyên năm nay GVHD: Chung Văn Phong SVTH: Lê Văn Thành
 15. -Trang 15 - Chuyên đề : Tổ chức công tác kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tài sản cố định vô hình Nguồn kinh phí đã hình thành 213 466 TSCĐ Hao mòn tài sản cố định Các khoản thu 214 511 Bảo hiểm xã hội, Bảo 66121 Chi hoạt động thƣờng xuyên 3321 hiểm thất nghiệp năm nay  Hệ thống sổ dùng ở đơn vị: Sổ cái, sổ quỹ tiền mặt (sổ chi tiết tiền mặt), sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc; sổ tài sản cố định; sổ chi tiết các tài khoản; sổ theo dõi dự toán, sổ theo dõi sử dụng nguồn kinh phí; sổ tổng hợp sử dụng nguồn kinh phí; sổ chi tiết doanh thu…. Ngoài ra kế toán còn sử dụng một loại sổ đƣợc gọi là sổ tính nháp. Sổ tính nháp là một loại sổ thiết kế do kế toán tự lập ra và sử dụng. Sổ tính nháp thƣờng đƣợc sử dụng nhƣ một bƣớc sơ khởi trong việc lập các báo cao kế toán. Việc sử dụng sổ tính nháp sẽ hạn chế đƣợc các khả năng bỏ sót việc điều chỉnh cũng nhƣ trợ giúp trong việc kiểm tra độ chính xác của các tài khoản. Sổ tính nháp không bao giờ đƣợc công bố và trình bày cho thủ trƣởng đơn vị.  Các chứng từ kế toán sử dụng tại đơn vị: bảng truy lĩnh phụ cấp trách nhiệm, giấy rút dự toán ngân sách, bảng thanh toán tiền lƣơng, bảng chiết tính các khoản phải thu, bảng truy lãnh lƣơng, bảng nâng lƣơng, biên lai thu tiền, phiếu chi, phiếu thu, hóa đơn GTGT, ủy nhiệm chi, bảng thanh toán học bổng (sinh hoạt phí), bảng thanh toán tiền thƣởng, giấy nộp tiền vào tài khoản, giấy đề nghị tạm ứng, giấy thanh toán tạm ứng…… Những vấn đề chung về công tác kế toán tại trƣờng THCS 2. Phạm Văn Hai Kế toán vốn bằng tiền: 3. 2.1.1.1 Khái niệm: Tiền là 1 tài sản của đơn vị tồn tại dƣới hình thái giá trị bao gồm: tiền tại quỹ, tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc, tiền đang chuyển. 2.1.1.2 Nhiệm vụ kế toán: GVHD: Chung Văn Phong SVTH: Lê Văn Thành
 16. -Trang 16 - Chuyên đề : Tổ chức công tác kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phản ánh kịp thời các khoản thu, chi, tạm ứng. Thực hiện việc kiểm tra đối chiếu số liệu thƣờng xuyên giữa kế toán với thủ quỹ để bảo đảm giám sát chặc chẽ. Tại đơn vị chỉ nhập quỹ tiền mặt và gửi tiền vào tài khoản tại Kho bạc Nhà nƣớc, và sử dụng thống nhất một đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam. 2.1.1.3 Kế toán tiền mặt tại quỹ: Tiền mặt tại quỹ của đơn vị là tiền Việt Nam 2.1.1.3.1 Nguyên tắc hạch toán: Chỉ phản ánh vào tài khoản tiền mặt đối với những khoản thu bằng tiền mặt 2.1.1.3.2 Chứng từ kế toán sử dụng:  Chứng từ gốc: Biên lai thu tiền, biên lai thu phí, lệ phí, hóa đơn … Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của đơn vị đã thu tiền làm căn cứ để lập Phiếu thu, nộp tiền vào quỹ. Biên lai thu tiền phải đƣợc bảo quản nhƣ tiền. Biên lai thu tiền ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ hoặc đóng dấu cơ quan, ghi rõ tên, địa chỉ của ngƣời nộp tiền. Biên lai thu tiền lập thành hai liên (đặt giấy than viết một lần). Biên lai thu phí, lệ phí là giấy biên nhận của đơn vị đã thu các khoản phí phải thu từ việc thu phí từ căn tin, phí giữ xe cũng nhƣ các khoản phí khác. Biên la i thu phí, lệ phí là sử dụng biên lai do chi cục Thuế phát hành. Cuối ngày nộp cho kế toán để kế toán lập phiếu thu, làm thủ tục nộp Kho bạc  Chứng từ ghi sổ: Phiếu thu, phiếu chi Phiếu thu nhằm xác định số tiền mặt nhập quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ kế toán các khoản liên quan . Từng phiếu thu ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, thu tiền. Ghi rõ họ, tên, địa chỉ ngƣời nộp tiền, ghi rõ nội dung nộp tiền. Phiếu thu do kế toán lập thành 3 liên, ghi đầy đủ các nội dung trên phi ếu, và ký vào phiếu thu, sau đó chuyển cho thủ trƣởng duyệt, chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ. Phiếu chi nhằm xác định các khoản tiền mặt thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán. GVHD: Chung Văn Phong SVTH: Lê Văn Thành
 17. -Trang 17 - Chuyên đề : Tổ chức công tác kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2.1.1.3.3 Sổ kế toán: Sổ quỹ, sổ cái 2.1.1.3.4 Quy trình ghi sổ: Sơ đồ 2.1: Quy trình ghi sổ cái 111 111 Chứng từ gốc Phần mềm kế toán Sổ cái Sổ quỹ  Khi thu học phí, thủ quỹ là ngƣời có trách nhiệm ghi biên lai. Căn cứ vào biên lai đã đƣợc ghi, thủ quỹ ghi vào sổ quỹ tiền mặt.  Cuối ngày báo cáo lại cho kế toán, kế toán ghi phiếu thu hạch toán vào sổ tính nháp các khoản thu, sau đó nhập liệu vào máy, cuối tháng lập sổ cái, giấy nộp tiền vào tài khoản và nộp vào KBNN  Khi chi tiền, kế toán dựa vào giấy đề nghị tạm ứng, các hóa đơn để ghi phiếu chi chi tiền tạm ứng cũng nhƣ thanh toán các khoản phải trả khác 2.1.1.3.5 Tài khoản sử dụng: 111 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ hạch toán 511 111 112 Thu sự nghiệp và các khoản thu khác Xuất tiền mặt gửi kho bạc 112 312 Rút tiền gửi ngân hàng kho bạc Chi tạm ứng về nhập quỹ tiền mặt 46121 66121 GVHD: Chung Văn Phong SVTH: Lê Văn Thành
 18. -Trang 18 - Chuyên đề : Tổ chức công tác kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Rút dự toán kinh phí về nhập quỹ Chi tiền mặt thanh toán các tiền mặt khoản chi trong dự toán Phương pháp hạch toán:  Tại đơn vị nghiệp vụ phát sinh liên quan tới việc thu - chi tiền mặt chỉ gồm các khoản thu học phí từ học sinh, các khoản thu phí và các khoản chi mua khác…..  Khi thu phí và các khoản thu khác bằng tiền mặt, ghi: Nợ TK 111 – Tiền mặt Có TK 511 – Các khoản thu  Xuất quỹ tiền mặt gửi vào Kho bạc Nhà nƣớc Nợ TK 112 – Tiền gửi Kho bạc Nhà nƣớc Có TK 111 – Tiền mặt  Chi tạm ứng bằng tiền mặt, ghi: Nợ TK 312 – Tạm ứng Có TK 111 – Tiền mặt  Thanh toán các khoản chi hoạt động bằng tiền mặt, ghi: Nợ TK 66121 – Chi hoạt động thƣờng xuyên Có TK 111 – Tiền mặt Các nghiệp vụ phát sinh tại đơn vị: 1. Căn cứ vào PT 59, ngày 04/01/2010, thu tiền học phí là 12,200,000 Nợ 111 12,200,000 Có 511 12,200,000 Kết chuyển bổ sung nguồn kinh phí chi hoạt động Nợ 511 12,200,000 Có 46121 12,200,000 2. Căn cứ vào PT 60, ngày 05/01, rút ngân sách nhập quỹ tiền mặt 5,000,000 GVHD: Chung Văn Phong SVTH: Lê Văn Thành
 19. -Trang 19 - Chuyên đề : Tổ chức công tác kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nợ 111 5,000,000 Có 46121 5,000,000 3. Căn cứ vào PC 50/12HP, ngày 05/ 01, chi tiền mặt nộp Kho bạc 12,200,000 Nợ 112 12,000,000 Có 111 12,000,000 4. Căn cứ vào PC 51, ngày 07/01, chi tiền mặt 1,600,000 diệt mối Nợ 66121 1,600,000 Có 111 1,600,000 5. Căn cứ vào PC52, ngày 12/01, chi tiền mặt cho công tác đoàn đội 2,000,000 Nợ 66121 2,000,000 Có 111 2,000,000 6. Căn cứ vào PT 61, ngày 17/01, thu tiền học phí 3,100,000 Nợ 111 3,100,000 Có 511 3,100,000 Kết chuyển bổ sung nguồn kinh phí chi hoạt động Nợ 511 3,100,000 Có 46121 3,100,000 7. Căn cứ vào PC 53, ngày 17/01, rút tiền mặt nộp vào Kho bạc 3,100,000 Nợ 112 3,100,000 Có 111 3,100,000 8. Ngày 20/01, PC 54, thanh toán tiền nước uống 400,000 Nợ 66121 400,000 Có 111 400,000 Kế toán dựa vào các biên lai thu tiền mà thủ quỹ đưa, ghi vào sổ tính nháp, sau đó lập phiếu thu. Đơn vị: ............................ Mẫu số : C38 – BB Địa chỉ: ........................... (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC GVHD: Chung Văn Phong SVTH: Lê Văn Thành
 20. -Trang 20 - Chuyên đề : Tổ chức công tác kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Mã đơn vị SDNS: ........... ngày 03/3/2006 của Bộ trƣởng Bộ Tài Chính) BIÊN LAI THU TIỀN Ngày 04 tháng 01 năm.2010. No 219120 Họ, tên ngƣời nộp: ……Bảo Ngọc……… Địa chỉ:….10a3…………………………….. Nội dung thu:…..Hp HKI……. Số tiền thu:……….440,000……..(viết bằng chữ):…Bốn trăm bốn mươi ngàn đồng Ngƣời nộp tiền Ngƣời thu tiền (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) SỞ GD & ĐT ĐĂK NÔNG Trƣờng THPT Nguyễn Tất Thành SỔ QUỸ TIỀN MẶT Tháng 01 năm 2010 Ngày Chứng từ Số tiền , Thu / chi Ghi Diễn giải tháng Ngày Số Tồn Thu Chi chú ghi sổ Số dƣ đầu kỳ 59 Thu học phí 04/0 04/0 12,200,00 12,200,00 1 1 60 Rút ngân sách 0 0 50 Nộp kho bạc 05/0 05/0 5,000,000 12,200,00 17,200,00 51 Diệt mối 1 1 0 0 05/0 05/0 52 Công tác 1,600,000 5,000,000 61 đoàn 1 1 2,000,000 3,400,000 53 Thu học phí 07/0 07/0 3,100,000 1,400,000 GVHD: Chung Văn Phong SVTH: Lê Văn Thành

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản