Báo cáo tốt nghiệp về 'Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty vật tư thiết bị toàn bộ - MaTexim'

Chia sẻ: Pham Tien Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:113

0
1.071
lượt xem
893
download

Báo cáo tốt nghiệp về 'Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty vật tư thiết bị toàn bộ - MaTexim'

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển, nhất định phải có phương án kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế. Để đứng vững và phát triển trong điều kiện: có sự cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp phải nắm bắt và đáp ứng được tâm lý, nhu cầu của người tiêu dùng với sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hạ, mẫu mã phong phú, đa dạng chủng loại. Muốn vậy, các doanh nghiệp phải giám sát tất cả các quy trình từ khâu mua hàng đến khâu tiêu thụ hàng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tốt nghiệp về 'Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty vật tư thiết bị toàn bộ - MaTexim'

 1. B¸o c¸o tèt nghiÖp I H C KTCN THÁI NGUYÊN Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman ----- ----- Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman LU N VĂN T T NGHI P Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: 24 pt tài: “T ch c k toán bán hàng và xác nh k t qu bán hàng công ty v t tư thi t Formatted: Font: Times New Roman b toàn b - MaTexim” GVHD: Nguy n Vũ Vi t Formatted: Font: Times New Roman SVTH: Nguy n Th Luyên Formatted: Font: Times New Roman Formatted: Font: Times New Roman KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 1
 2. B¸o c¸o tèt nghiÖp M CL C L i Nói u ........................................................................................................... 4 Formatted: Font: Times New Roman Chương 1 Lý lu n chung v k toán bán hàng và xác nh k t qu bán hàng trong Doanh nghi p ..................................................................................................................... 6 1.1. S c n thi t t ch c k toán bán hàng và k t qu bán hàng trong Doanh nghi p. ................................................................................................................... 6 1.1.1.Quá trình bán hàng, k t qu bán hàng. ....................................................... 6 1.1.2.Yêu c u qu n lý quá trình bán hàng, k t qu bán hàng. ............................. 6 1.1.3.Vai trò, nhi m v c a k toán bán hàng k t qu bán hàng.......................... 7 1.2. Lý lu n cơ b n v bán hàng và k t qu bán hàng: ......................................... 8 1.2.1.Phương th c bán hàng. ................................................................................ 8 1.2.2.Doanh thu bán hàng. .................................................................................... 8 1.2.3.Các kho n gi m tr doanh thu bán hàng. ................................................... 9 1.2.4. Giá v n hàng tiêu th , giá v n hàng xu t bán, chi phí bán hàng, chi phí qu n lý doanh nghi p tính cho hàng tiêu th . ..................................................... 10 1.2.5. K t qu bán hàng:...................................................................................... 13 1.3. T ch c k toán bán hàng và k t qu bán hàng trong doanh nghi p. .......... 14 1.3.1. Ch ng t tài kho n k toán s d ng: ........................................................ 14 1.3.2. Trình t k toán bán hàng và xác nh k t qu bán hàng......................... 18 1.3.3. S và báo cáo k toán s d ng . ................................................................ 20 chương 2 Th c tr ng t ch c k toán bán hàng và xác nh k t qu công ty công ty v t tư thi t b toàn b - MaTexim ................................................................................... 22 2.1. c i m tình hình chung c a công ty v t tư thi t b toàn b ( VT và TBTB ). ........................................................................................................................... 22 2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n. ........................................................... 22 2.1.2. c i m t chưc b máy ho t ng c a công ty VT và TBTB............... 25 2.1.2.1. V n nhân s . ...................................................................................... 25 2.1.2.2. M ng lư i kinh doanh tr c thu c. ......................................................... 25 2.1.2.3 Cơ c u t ch c công ty. ........................................................................... 27 2.1.3. c i m t ch c b mày k toán và hình th c s k toán s d ng công ty. ......................................................................................................................... 27 2.1.4. Phương th c bán hàng. .............................................................................. 30 2.2. Th c tr ng t ch c công tác k toán bán hàng và xác nh k t qu bán hàng công ty VT và TBTB........................................................................................ 30 2.2.1. T ch c k toán hàng hoá xu t kho và phương pháp xác nh giá v n hàng xu t bán. .............................................................................................................. 30 2.2.2. K toán doanh thu bán hàng và các kho n gi m tr doanh thu. ............... 42 2.2.3. K toán thu GTGT u ra và thu xu t nh p kh u. ................................ 47 2.2.4. K toán CPBH và CPQLDN. .................................................................... 48 2.2.5. K toán xác nh k t qu bán hàng. .......................................................... 53 chương 3 M t s xu t nh m hoàn thi n t ch c công tác k toán bán hàng và xác nh k t qu công ty v t tư thi t b toàn b - MaTexim ..................................................... 56 3.1. Nh ng nh n xét và ánh giá chung v công tác k toán bán hàng và X KQ công ty VT & TBTB. ....................................................................................... 56 KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 2
 3. B¸o c¸o tèt nghiÖp 3.1.1 Nh ng ưu i m........................................................................................... 56 3.1.2. Nh ng i m c n hoàn thi n. ..................................................................... 57 3.2. M t s ý ki n c n hoàn thi n công tác k toán bán hàng và X KQ bán hàng c a công ty VT & TBTB. .................................................................................... 58 3.2.1. Công ty c n xây d ng h th ng danh i m hàng hoá th ng nh t toàn công ty. ......................................................................................................................... 58 3.2.2 Công ty nên xem xét m thêm s k toán hoàn thi n h th ng s k toán. ..................................................................................................................... 59 3.2.3. Công ty nên xem xét l i s chi ti t TK511 - Doanh thu bán hàng............ 60 3.2.4. Vi c áp d ng tin h c vào công tác k toán. .............................................. 60 3.2.5. Công ty nên áp d ng phương pháp phân b CPBH và CPQLDN h p lý hơn: ...................................................................................................................... 61 k t lu n ................................................................................................................ 62 Tài li u tham kh o ............................................................................................... 63 Formatted: Heading 1, Left, Line spacing: single, Widow/Orphan control, Don't keep with next Formatted: Font: Not Bold Formatted: Heading 1, Line spacing: single, Widow/Orphan control, Don't keep with next KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 3
 4. B¸o c¸o tèt nghiÖp Formatted: Font: Not Bold L i Nói u Trong n n kinh t th trư ng, các doanh nghi p mu n t n t i và phát tri n, nh t nh ph i có phương án kinh doanh t hi u qu kinh t . ng v ng và phát tri n trong i u ki n: có s c nh tranh gay g t, doanh nghi p ph i n m b t và áp ng ư c tâm lý, nhu c u c a ngư i tiêu dùng v i s n ph m có ch t lư ng cao, giá thành h , m u mã phong phú, a d ng ch ng lo i. Mu n v y, các doanh nghi p ph i giám sát t t c các quy trình t khâu mua hàng n khâu tiêu th hàng hoá m b o vi c b o toàn và tăng nhanh t c luân chuy n v n, gi uy tín v i b n hàng, th c hi n y nghĩa v v i Nhà nư c, c i thi n i s ng v t ch t và tinh th n c a cán b công nhân viên, doanh nghi p m b o có l i nhu n tích lu m r ng phát tri n s n xu t kinh doanh. Hơn th n a nhu c u tiêu dùng trên th trư ng hi n nay òi h i Doanh nghi p ph i t o ra doanh thu có l i nhu n.Mu n v y thì Doanh nghi p ph i s n xu t cái th trư ng c n ch không ph i cái mà doanh nghi p có và t t ra cho mình nh ng câu h i"S n xu t cái gì, s n xu t cho ai, s n xu t như th nào và s n xu t bao nhiêu? t ư c m c tiêu l i nhu n: t l i nhu n cao và an toàn trong ho t ng s n xu t kinh doanh, công ty ph i ti n hành ng b các bi n pháp qu n lý , trong ó h ch toán k toán là công c quan tr ng, không th thi u ti n hành qu n lý các ho t ng kinh t , ki m tra vi c s d ng, qu n lý tài s n, hàng hoá nh m m b o tính năng ng, sáng t o và t ch trong s n xu t kinh doanh, tính toán và xác nh hi u qu c a t ng ho t ng s n xu t kinh doanh làm cơ s v ch ra chi n lư c kinh doanh. Công ty c ph n thu c lá và ch bi n th c ph m B c Giang là m t doanh nghi p s n xu t óng trên a bàn t nh B c Giang, ngoài vi c s n xu t s n ph m ph c v nhu c u tiêu dùng trong nư c. Doanh nghi p còn làm nhi m v xu t kh u nh m gi i quy t m t ph n vi c làm cho ngư i lao ng t i a phương, tăng ngu n thu ngo i t , ng th i em l i ngu n l i nhu n áng k cho doanh nghi p. Sau th i gian tìm hi u th c tr ng ho t ng s n xu t kinh doanh cũng như b máy qu n lý c a công ty, em nh n th y k toán nói chung và k toán bán hàng và xác nh k t qu bán hàng c a công ty nói riêng là m t b ph n quan tr ng trong vi c qu n lý ho t ng s n xu t kinh doanh c a công ty, nên luôn luôn òi h i ph i ư c hoàn thi n. vì v y em quy t nh i sâu nghiên c u công tác k toán c a công ty v i tài “T ch c k toán bán hàng và xác nh k t qu bán hàng công ty v t tư thi t b toàn b - MaTexim " vi t chuyên báo cáo c a mình. KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 4
 5. B¸o c¸o tèt nghiÖp Trong quá trình th c t p, em ã ư c s ch d n, giúp c a các th y, cô giáo b môn k toán doanh nghi p s n xu t, tr c ti p là th y giáo Nguy n Vũ Vi t cùng các bác, các cô cán b k toán công ty c ph n thu c lá và ch bi n th c ph m B c Giang. Tuy nhiên, ph m vi tài r ng, th i gian th c t chưa nhi u nên khó tránh kh i nh ng thi u sót. Em r t mong nh n ư c s ch b o, giúp c a các th y cô giáo và các bác, các cô phòng k toán công ty chuyên c a em ư c hoàn thi n hơn. Em xin chân thành c m ơn ! Báo cáo g m 3 chương: Chương 1: Lý lu n chung v k toán bán hàng và xác nh k t qu bán hàng trong Doanh nghi p. Chương 2: Th c tr ng t ch c k toán bán hàng và xác nh k t qu công ty công ty v t tư thi t b toàn b - MaTexim Chương 3: M ts xu t nh m hoàn thi n t ch c công tác k toán bán hàng và xác nh k t qu công ty v t tư thi t b toàn b - MaTexim. Formatted: Heading 1, Left, Line spacing: single, Widow/Orphan control, Don't keep with next KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 5
 6. B¸o c¸o tèt nghiÖp Formatted: Font: Not Bold Chương 1 lý lu n chung v k toán bán hàng và xác nh k t qu bán hàng trong DNTM Formatted: Font: Not Bold 1.1. S c n thi t t ch c k toán bán hàng và k t qu bán hàng trong Doanh nghi p. Formatted: Heading 1, Left, Indent: First line: 0", Line spacing: single, Widow/Orphan control, Don't keep with next 1.1.1.Quá trình bán hàng, k t qu bán hàng. Formatted: Heading 1 Ho t ng s n xu t c a con ngư i là ho t ng t giác có ý th c và có m c ích, ư c l p i l p l i và không ng ng ư c i m i, hình thành quá trình tái s n xu t xã h i, g m các giai o n: S n xu t - lưu thông - phân ph i - tiêu dùng. Các giai o n này di n ra m t cách tu n t và tiêu th là khâu cu i cùng quy t nh n s thành công hay th t b i c a m t Doanh nghi p. S n ph m c a doanh nghi p sau khi ư c s n xu t xong thì v n hàng u mà t t c các doanh nghi p quan tâm t i là v n tiêu th . Tiêu th hay bán hàng là quá trình chuy n hoá v n t hình thái hi n v t sang hình thái giá tr "ti n t " và hình thành k t qu bán hàng. Ho c nói m t cách khác bán hàng vi c chuy n quy n s h u s n ph m hàng hoá g n v i ph n l i ích ho c r i ro cho khách hàng, ng th i ư c khách hàng thanh toán ho c ch p nh n thanh toán. M i quan h trao i gi a doanh nghi p v i ngư i mua là quan h "thu n mua v a bán" Doanh nghi p v i tư cách là ngư i bán ph i chuy n giao s n ph m cho ngư i mua theo úng các i u kho n quy nh trong h p ng kinh t ã ký gi a hai bên. quá trình bán hàng ư c coi là k t thúc khi ã hoàn t t vi c giao hàng và bên mua ã tr ti n ho c ch p nh n thanh toán cho s s n ph m hàng hoá ó. Khi quá trình bán hàng ch m d t doanh nghi p s có m t kho n doanh thu v tiêu th s n ph m, v t tư hàng hoá hay còn g i là doanh thu bán hàng. Như chúng ta ã bi t ho t ng bán hàng ch là cơ s xác nh k t qu bán hàng c a doanh nghi p, thông qua ho t ng bán hàng doanh nghi p có th bi t ư c l i nhu n cao hay th p? T ó s bi t ư c tình hình s n xu t kinh doanh c a doanh ngh êp mình như th nào có phương hư ng qu n lý t t hơn. Formatted: Heading 1 1.1.2.Yêu c u qu n lý quá trình bán hàng, k t qu bán hàng. Qu n lý quá trình bán hàng và k t qu bán hàng là m t yêu c u th c t , nó xu t phát t m c tiêu c a doanh nghi p. N u doanh nghi p qu n lý t t khâu bán hàng thì m i mb o ư c ch tiêu hoàn thành k ho ch tiêu th và ánh giá chính xác hi u qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p ó. Do v y v n t ra cho m i doanh nghi p là: + Qu n lý k ho ch và tình hình th c hi n k ho ch tiêu th i v i t ng th i kỳ, t ng KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 6
 7. B¸o c¸o tèt nghiÖp khách hàng, t ng ho t ng kinh t . + Qu n lý ch t lư ng, c i ti n m u mã và xây d ng thương hi u s n ph m là m c tiêu cho s phát tri n b n v ng c a doanh nghi p. + Qu n lý theo dõi t ng phương th c bán hàng, t ng khách hàng, tình hình thanh toán c a khách hàng, yêu c u thanh toán úng hình th c, úng h n tránh hi n tư ng m t mát, th t thoát, ng v n. Doanh nghi p ph i l a ch n hình th c tiêu th s n ph m i v i t ng ơn v , t ng th trư ng, t ng khách hàng nh m thúc y nhanh quá trình tiêu th ng th i ph i ti n hành thăm dò, nghiên c u th trư ng, m r ng quan h buôn bán trong và ngoài nư c. + Qu n lý ch t ch v n c a thành ph m em tiêu th , giám sát ch t ch các kho n chi phí bán hàng, chi phí qu n lý doanh nghi p, ki m tra tính h p pháp, h p lý c a các s li u, ng th i phân b cho hàng tiêu th , m b o cho vi c xác nh tiêu th ư c chính xác, h p lý. + i v i vi c h ch toán tiêu th ph i t ch c ch t ch , khoa h c m b o vi c xác nh k t qu cu i cùng c a quá trình tiêu th , ph n ánh và giám c tình hình th c hi n nghĩa v i v i Nhà nư c y , k p th i. Formatted: Heading 1 1.1.3.Vai trò, nhi m v c a k toán bán hàng k t qu bán hàng. Nhìn trên ph m vi Doanh nghi p tiêu th thành ph m hay bán hàng là nhân t quy t nh n s thành công hay th t b i c a doanh nghi p. Tiêu th th hi n s c c nh tranh và uy tín c a doanh nghi p trên th trư ng. Nó là cơ s ánh giá trình t ch c qu n lý hi u qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. M t khác nó cũng gián ti p ph n ánh trình t ch c các khâu cung ng, s n xu t cũng như công tác d tr . B o qu n thành ph m. Trên ph m vi toàn b n n kinh t , bán hàng có m t vai trò c bi t , nó v a là i u ki n ti n hành tái s n xu t xã h i v a là c u n i gi a nhà s n xu t v i ngư i tiêu dùng, ph n ánh s g p nhau gi a cung và c u v hàng hoá, qua ó nh hư ng cho s n xu t, tiêu dùng và kh năng thanh toán. V i m t doanh nghi p vi c tăng nhanh quá trình bán hàng t c là tăng vòng quay c a v n, ti t ki m v n và tr c ti p làm tăng l i nhu n c a doanh nghi p. T ó s nâng cao i s ng, thu nh p cho cán b công nhân viên trong doanh nghi p và th c hi n y nghĩa v v i nhà nư c. Trong doanh nghi p k toán là công c quan tr ng qu n lý s n xu t và tiêu th , thông qua s li u c a k toán nói chung, k toán bán hàng và k t qu bán hàng nói riêng giúp cho doanh nghi p và c p có th m quy n ánh giá ư c m c hoàn thành c a doanh nghi p v s n xu t, giá thành, tiêu th và l i nhu n. th c s là công c cho quá trình qu n lý, k toán bán hàng và k t qu bán hàng KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 7
 8. B¸o c¸o tèt nghiÖp ph i th c hi n t t, y các nhi m v sau: *T ch c theo dõi, ph n ánh chính xác, y , k p th i giám sát ch t ch tình hình hi n có và s bi n ng c a t ng lo i s n ph m. *ph n ánh và ghi chép y , k p th i, chính xác các kho n doanh thu, các kho n gi m tr doanh thu và chi phí c a t ng ho t ng trong doanh nghi p. *Ph n ánh và tính toán chính xác k t qu c a t ng ho t ng, giám sát tình hình th c hi n nghĩa v i v i nhà nư c. *Cung c p thông tin k toán ph c v cho vi c l p báo cáo tài chính và nh kỳ phân tích ho t ng kinh t liên quan n quá trình bán hàng , xác nh và phân ph i k t qu . Nhi m v k toán bán hàng và k t qu bán hàng ph i luôn g n li n v i nhau. Formatted: Font: Not Bold 1.2. Lý lu n cơ b n v bán hàng và k t qu bán hàng: Formatted: Heading 1 1.2.1.Phương th c bán hàng. Công tác tiêu th thành ph m trong doanh nghi p có th ư c ti n hành theo nh ng phương th c sau: *Phương th c bán buôn: Bán buôn là vi c bán s n ph m c a doanh nghi p cho các doanh nghi p khác, các c a hàng, i lý...V i s lư ng l n các ơn v ti p t c bán cho các t ch c khác hay ph c v cho vi c khác nh m áp ng nhu c u kinh t . Có 2 phương th c bán buôn. + Bán buôn qua kho. + Bán buôn không qua kho. * Phương th c bán l : Bán l là phương th c bán hàng tr c ti p cho ngư i tiêu dùng nh m áp ng nhu c u sinh ho t cá nhân và b ph n nhu c u kinh t t p th . S l n tiêu th c a m i l n bán thư ng nh , có nhi u phương th c bán l : + Phương th c bán hàng thu ti n tr c ti p. + Phương th c bán hàng i lý(ký g i). + Phương th c bán hàng tr góp, tr ch m. + Các phương th c bán hàng khác. Formatted: Heading 1 1.2.2.Doanh thu bán hàng. Theo chu n m c s 14 ban hành theo quy t nh 149 ngày 31/12/2001 c a B tài chính thì: Doanh thu là t ng giá tr các l i ích kinh t doanh nghi p thu ư c trong kỳ k toán, phát sinh t các ho t ng s n xu t kinh doanh thông thư ng c a doanh nghi p, góp ph n làm KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 8
 9. B¸o c¸o tèt nghiÖp tăng ngu n v n ch s h u. Doanh thu phát sinh t giao d ch, s ki n ư c xác nh b i tho thu n gi a doanh nghi p v i bên mua ho c bên s d ng tài s n. Nó ư c xác nh b ng giá tr h p lý c a các kho n ã thu ư c ho c s thu ư c sau khi tr các kho n chi t kh u thương m i, gi m giá hàng bán và giá tr hàng bán b tr l i. Ch ghi nh n Doanh thu trong kỳ k toán khi tho mãn ng th i các i u ki n ghi nh n doanh thu bán hàng sau: *Doanh nghi p ã chuy n giao ph n l n r i ro và l i ích g n li n v i quy n s h u s n ph m ho c hàng hoá cho ngư i mua. *Doanh nghi p không còn n m gi quy n qu n lý hàng hoá như ngư i s h u hàng hoá ho c quy n ki m soát hàng hoá. *Doanh thu ư c xác nh tương i ch c ch n. *Doanh nghi p ã thu ư c ho c s thu ư c l i ích kinh t t giao d ch bán hàng. Doanh thu bán hàng và Doanh thu bán hàng Các kho n gi m tr = - cung c p d ch v theo hoá ơn doanh thu bán hàng Formatted: Heading 1 1.2.3.Các kho n gi m tr doanh thu bán hàng. Các kho n gi m tr doanh thu như : Chi t kh u thương m i, gi m giá hàng bán, hàng bán b tr l i, thu tiêu th c bi t, thu xu t kh u, thu GTGT n p theo phương pháp tr c ti p, ư c tính gi m tr vào doanh thu ghi nh n ban u xác nh doanh thu thu n, làm cơ s tính k t qu kinh doanh trong kỳ k toán. *Chi t kh u thương m i: là kho n ti n mà doanh nghi p ã gi m tr ho c ã thanh toán cho ngư i mua hàng do vi c ngư i mua hàng ã mua hàng (s n ph m, hàng hoá, d ch v ) v i lư ng l n theo tho thu n v chi t kh u thương m i ã ghi trong h p ng kinh t mua bán ho c các cam k t mua, bán hàng. *Gi m giá hàng bán: Là gi m tr ư c doanh nghi p (bên bán) ch p thu n m t cách c bi t trên giá ã tho thu n trên hoá ơn, vì lý do hàng bán b kém ph m ch t, không úng quy cách, ho c không úng th i h n ghi trong h p ng. *Hàng bán b tr l i: Là s s n ph m, hàng hoá doanh nghi p ã xác nh tiêu th , nhưng b khách hàng tr l i do vi ph m các i u kho n ã cam k t trong h p ng kinh t . Như hàng kém ph m ch t, sai quy cách, ch ng lo i. Hàng bán b tr l i ph i có văn b n ngh c a ngư i mua ghi rõ lý do tr l i hàng , s lư ng hàng b tr l i, giá tr hàng b tr l i, ính kèm hoá ơn(n u tr l i KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 9
 10. B¸o c¸o tèt nghiÖp toàn b ) ho c b n sao hoá ơn(n u tr l i m t ph n). *Thu TT B, thu XK, thu GTGT là kho n thu gián thu tính trên doanh thu bán hàng, các kho n thu này tính cho các i tư ng tiêu dùng hàng hoá, d ch v ph i ch u, các cơ s s n xu t, kinh doanh ch là ơn v thu n p thu thay cho ngư i tiêu dùng hàng hoá, d ch v ó. +Thu TT B: Là kho n thu doanh nghi p ph i n p trong trư ng h p doanh nghi p tiêu th nh ng hàng hoá c bi t thu c danh m c v t tư, hàng hoá ch u thu TT B. +Thu XK: Là kho n thu doanh nghi p ph i n p khi xu t kh u hàng hoá mà hàng hoá ó ph i ch u thu xu t kh u. + Thu GTGT trong trư ng h p doanh nghi p n p thu theo phương pháp kh u tr thu . Thu GTGT ph i n p = Thu GTGT u ra - thu GTGT u vào. Trong ó: Thu GTGT Giá tính thu c a hàng hoá Thu su t = x u ra d ch v bán ra thu GTGT(%) Thu GTGT u vào = t ng s thu GTGT ã thanh toán ư c ghi trên hoá ơn GTGT mua hàng hoá, d ch v ho c hàng hoá, d ch v nh p kh u. Trong ch tiêu doanh thu bán hàng còn có c thu ph i n p v hàng tiêu th (t ng giá thanh toán). T ng s doanh thu bán hàng sau khi tr các kho n gi m giá hàng bán, doanh thu c a s hàng bán b tr l i, thu tiêu thu c bi t, thu XNK ư c g i là doanh thu thu n. Formatted: Heading 1, Indent: First line: 0" 1.2.4. Giá v n hàng tiêu th , giá v n hàng xu t bán, chi phí bán hàng, chi phí qu n lý doanh nghi p tính cho hàng tiêu th . * Giá v n hàng tiêu th . Là toàn b các chi phí liên quan n quá trình bán hàng, bao g m giá tr giá v n c a hàng xu t kho ã bán, chi phí bán hàng, chi phí qu n lý doanh nghi p phân b cho hàng ã bán trong kỳ. Formatted Tr giá v n c a Tr giá v n c a hàng CP BH, CPQLDN phân = - hàng bán ra xu t ra ã bán b cho hàng ã bán * Tr giá v n hàng xu t kho ã bán. Tr giá v n hàng xu t kho ã bán ư c xác nh b ng 1 trong 4 phương pháp và ng th i ph thu c vào t ng lo i hình doanh nghi p c th . KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 10
 11. B¸o c¸o tèt nghiÖp + i v i doanh nghi p s n xu t. Tr giá v n hàng xu t kho ã bán ho c thành ph m hoàn thành không nh p kho ưa bán ngay chính là giá thành s n xu t th c t c a thành ph m xu t kho ho c giá thành s n xu t th c t c a s n ph m hoàn thành, có 4 phương pháp tính. - Phương pháp tính theo giá ích danh: Theo phương pháp này khi xu t kho thành ph m thì căn c vào s lư ng xu t kho thu c lô nào và giá thành th c t nh p kho c a lô ó tính giá tr xu t kho. - Phương pháp nh p trư c, xu t trư c: v i gi thi t thành ph m nào nh p kho trư c thì s xu t trư c, thành ph m nh p kho theo giá nào thì xu t kho theo giá ó, sau ó căn c vào s lư ng xu t kho tính th c t xu t kho. Như v y giá v n th c t c a thành ph m t n kho cu i kỳ ư c tính theo giá thành th c t c a thành ph m thu c các l n nh p sau cùng. - Phương pháp nh p sau, xu t trư c: V i gi thi t thành ph m nào nh p kho sau thì xu t trư c, thành ph m nh p theo giá nào thì xu t theo giá ó, sau ó căn c vào s lư ng xu t kho tính ra giá tr xu t kho. Như v y giá v n th c t c a thành ph m t n kho ư c tính theo giá thành th c t c a thành ph m thu c các l n nh p u tiên. - Phương pháp bình quân gia quy n: Theo phương pháp này tr giá v n c a thành ph m xu t kho bán ư c căn c vào s lư ng thành ph m xu t kho và ơn giá bình quân gia quy n (giá thành s n xu t th c t ơn v bình quân). Giá thành s n xu t th c t Giá thành s n xu t th c t c a c a thành ph m t n kho u + thành ph m t n kho trong kỳ Giá thành s n xu t kỳ = ơn v bình quân S lư ng thành ph m t n S lư ng thành ph m t n kho + kho trong kỳ u kỳ Giá thành c a thành S lư ng thành ph m Giá thành th c t ơn v = - ph m xu t kho xu t kho bình quân Trên ây là cách tính ơn giá bình quân gia quy n c nh c a toàn b s thành ph m t n u kỳ và nh p trong kỳ. Ngoài ra có th tính theo ơn giá bình quân gia quy n liên hoàn ( ơn giá bình quân ư c xác nh sau m i l n nh p). M i phương pháp tính giá thành th c t c a thành ph m xu t kho trên u có ưu i m, như c i m riêng. L a ch n phương pháp phù h p nh t thì doanh nghi p ph i căn c vào tình hình th c t yêu c u h ch toán c a doanh nghi p, ng th i m b o nguyên t c nh t quán các báo cáo tài chính có th so sánh ư c và m b o nguyên t c công khai. C ba phương pháp u mu n áp d ng ư c u ph i có ơn giá th c t nh p kho c a t ng l n nh p, trong KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 11
 12. B¸o c¸o tèt nghiÖp khi h u h t các doanh nghi p u không th làm ư c i u ó v i thành ph m cho nên h u như nó không ư c s d ng trong th c t . + i v i doanh nghi p thương m i: - Tr giá v n c a hàng xu t kho ã bán bao g m: Tr giá mua th c t c a hàng xu t kho ã bán và chi phí mua hàng phân b cho s hàng ã bán. - Tr giá mua th c t c a hàng xu t kho ã bán ư c xác nh theo m t trong 4 phương pháp tính giá tương t như trên. - Chi phí mua hàng phân b cho s hàng ã bán: Do chi phí mua hàng liên quan n nhi u ch ng lo i hàng hoá, liên quan c n kh i lư ng hàng hoá trong kỳ và hàng hoá u kỳ, cho nên c n phân b chi phí mua hàng cho hàng ã bán trong kỳ và hàng t n cu i kỳ. Tiêu chu n phân b chi phí mua hàng ư c l a ch n là: - S lư ng. - Tr ng lư ng . - Tr giá mua th c t c a hàng hoá. Chi phí mua hàng Chi phí mua hàng c a hàng hoá t n + c a hàng hoá phát kho u kỳ sinh trong kỳ Chi phí mua Tiêu chu n phân b hàng phân b = x c a hàng hoá ã cho hàng hoá T ng tiêu th c phân b c a hàng hoá t n xu t bán trong kỳ ã bán trong kỳ cu i kỳ và hàng hoá ã xu t bán trong kỳ (Hàng hoá t n cu i kỳ bao g m:hàng hoá t n kho, hàng hoá ã mua nhưng còn ang i trên ư ng và hàng hoá g i i bán nhưng chưa ư c ch p nh n) *Chi phí bán hàng: Là toàn b các chi phí phát sinh trong quá trình bán s n ph m, hàng hoá và cung c p d ch v bao g m: +Chi phí nhân viên bán hàng. +chi phí v t li u, bao bì. +Chi phí d ng c dùng. + Chi phí kh u hao TSC . + Chi phí b o hành s n ph m. + Chi phí b ng ti n khác. Chi phí bán hàng th c t phát sinh trong kỳ c n ư c phân lo i rõ ràng và t ng h p theo úng n i dung quy nh. Cu i kỳ k toán c n phân b và k t chuy n chi phí bán hàng xác nh k t qu kinh doanh. Vi c phân b và k t chuy n chi phí này tuỳ vào t ng lo i hình KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 12
 13. B¸o c¸o tèt nghiÖp doanh nghi p và c i m s n xu t kinh doanh. - i v i doanh nghi p trong kỳ không có s n ph m ,hàng hoá tiêu th thì toàn b chi phí bán hàng ư c k t chuy n sang theo dõi "chi phí ch k t chuy n". - i v i các doanh nghi p s n xu t có chu kỳ s n xu t kinh doanh dài, trong kỳ có s n ph m tiêu th ít ho c i v i các doanh nghi p thương m i kinh doanh hàng hoá có d tr và luân chuy n hàng hoá l n (t n nhi u, xu t bán nhi u) thì cu i kỳ c n ph i phân b chi phí bán hàng cho hàng t n kho cu i kỳ, t c là chuy n m t ph n chi phí bán hàng thành "chi phí ch k t chuy n" và ph n chi phí bán hàng còn l i phân b cho hàng ã ư c bán trong kỳ xác nh k t qu . Chi phí bán hàng phân b cho hàng còn l i cu i kỳ ư c xác nh theo công th c sau: Chi phí bán hàng phân Chi phí bán hàng c n Chi phí mua b cho hàng + phân b phát Tr giá hàng phân b t n u kỳ sinh trong kỳ hàng mua = x cho hàng còn Tr giá mua hàng còn l i Tr giá mua l i cu i kỳ + xu t trong kỳ cu i kỳ còn l i cu i kỳ T ó xác nh ph n chi phí bán hàng phân b cho khách hàng ã bán trong kỳ theo công th c sau: Chi phí bán Chi phí bán háng Chi phí bán hàng Chi phí bán hàng phân b _ phân b cho hàng = phân b cho hàng + hàng phát cho hàng bán ra còn l i cu i kỳ t n u kỳ sinh trong kỳ trong kỳ *Chí phí qu n lý doanh nghi p: Chi phí qu n lý doanh nghi p là toàn b chi phí có liên quan n ho t ng qu n lý kinh doanh, qu n lý hành chính và qu n lý i u hành chung toàn doanh nghi p bao g m: +Chi phí nhân viên qu n lý. +chi phí v t li u qu n lý. +Chi phí dùng văn phòng. + Chi phí kh u hao TSC . + Thu phí, l phí. + Chi phí d phòng. + Chi phí d ch v mua ngoài. +chi phí b ng ti n khác. Formatted: Heading 1, Left, Space Before: 0 1.2.5. K t qu bán hàng: pt, After: 0 pt, Line spacing: single, Widow/Orphan control, Don't keep with next KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 13
 14. B¸o c¸o tèt nghiÖp K t qu bán hàng là s chênh l ch gi a doanh thu thu n và chi phí kinh doanh liên quan n quá trình bán hàng bao g m tr giá v n c a hàng xu t kho bán, chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p phân b cho s hàng ã bán. + Xác nh doanh thu thu n: Doanh thu bán hàng Các kho n gi m tr (CKTM, Doanh thu bán = và cung c p d ch v _ GGHB,HBBTL và thu TT B, hàng Thu n theo hoá ơn thu XK, thu GTGT ph i n p + Xác nh giá v n c a hàng xu t kho bán: i v i các doanh nghi p s n xu t tr giá v n thành ph m xu t kho bán ho c thành ph m hoàn thành không nh p kho ưa i bán ngay chính là giá thành s n xu t th c t c a s n ph m hoàn thành. Tr giá v n thành ph m xu t kho bán ư c tính b ng 4 phương pháp ã nêu trên. + Xác d nh l i nhu n g p: L i nhu n Tr giá v n c a hàng xu t = Doanh thu thu n - g p kho bán +Xác nh chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p phân b cho s hàng ã bán ư c trình bày trên. + Xác nh l i nhu n bán hàng: Chi phí bán hàng, CPQLDN Lơ nhu n bán = L i nhu n g p - phân b cho hàng ã bán hàng trư c thu N u chênh l ch mang d u (+) thì k t qu là lãi và ngư c l i. Formatted: Font: Not Bold 1.3. T ch c k toán bán hàng và k t qu bán hàng trong doanh nghi p. Formatted: Heading 1, Left, Space Before: 0 pt, Line spacing: single, Widow/Orphan control, Don't keep with next 1.3.1. Ch ng t tài kho n k toán s d ng: ch ng t ch y u s d ng trong k toán bán hàng. - Hoá ơn GTGT. - Hoá ơn kiêm phi u xu t, - Phi u thu ti n m t. - Gi y báo có c a ngân hàng. KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 14
 15. B¸o c¸o tèt nghiÖp - B ng kê hàng hoá bán ra. - Các ch ng t , b ng kê tính thu .. * Nhóm tài kho n s d ng ph n ánh doanh thu bán hàng và các kho n gi m tr doanh thu bán hàng. - TK511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v , ph n ánh doanh thu bán hàng và cung c p d ch v c a doanh nghi p trong m t kỳ h ch toán c a ho t ng s n xu t kinh doanh. + Nguyên t c h ch toán vào TK 511. - i v i s n ph m, hàng hoá, d ch v không thu c di n i tư ng ch uthu GTGT theo phương pháp kh u tr thì doanh thu bán hàng và cung c p d ch v là giá bán chưa có thu GTGT. - i v i s n ph m, hàng hoá, d ch v không thu c di n i tư ng ch u thu GTGT ho c ch u thu GTGT theo phương pháp tr c ti p thì doanh thu bán hàng và cung c p d ch v là t ng giá thanh toán. - i v i s n ph m, hàng hoá, d ch v thu c di n i tư ng ch u thu TT B ho c thu xu t kh u thì doanh thu bán hàng và cung c p d ch v là t ng giá thanh toán (bao g m c thu TT B,ho c thu XK). - Nh ng doanh nghi p nh n gia công, v t tư, hàng hoá thì ch ph n ánh vào doanh thu bán hàng và cung c p d ch v , s ti n gia công ư c hư ng không bao g m giá tr v t tư, hàng hoá nh n gia công. - i v i hàng hoá nh n bán i lý, ký g i theo phương th c bán úng giá hư ng hoa h ng thì h ch toán vào doanh thu bán hàng và cung c p d ch v ph n hoa h ng bán hàng mà doanh nghi p ư c hư ng. - Trư ng h p bán hàng theo phương th c tr ch m, tr góp thì doanh nghi p ghi nh n doanh thu bán hàng theo giá bán tr ngay và ghi nh n vào doanh thu ho t ng tài chính, ph n lãi tính trên kho n ph i tr nhưng tr ch m phù h p v i th i i m ghi nh n doanh thu ư c xác nh. - Trư ng h p trong kỳ doanh nghi p ã vi t hoá ơn bán hàng và ã thu ti n bán hàng nhưng n cu i kỳ v n chưa giao hàng cho ngư i mua hàng, thì tr giá s hàng này không KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 15
 16. B¸o c¸o tèt nghiÖp ư c coi là tiêu th và không ư c h ch toán vào TK511. Mà ch h ch toán vào bên có TK131 v kho n ti n ã thu c a khách hàng , khi th c hi n giao hàng cho ngư i mua s h ch toán vào TK511 v giá tr hàng ã giao, ã thu trư c ti n bán hàng, phù h p v i i u ki n ghi nh n doanh thu. - TK512- Doanh thu bán hàng n i b : Dùng ph n ánh doanh thu c a s n ph m, hàng hoá, lao v ,d ch v tiêu th gi a các ơn v tr c thu c trogn cùng m t công ty. - TK521 - Chi t kh u thương m i. Ph n ánh s ti n doanh nghi p gi m giá cho khách hàng mua v i s lư ng l n. + Nguyên t c h ch toán vào Tk521. Ch h ch toán vào Tk này kho n chi t kh u thương m i ngư i mua ư c hư ng ã th c hi n trong kỳ theo úng chính sách chi t kh u thương m i c a doanh nghi p ã quy nh. - Trư ng h p ngư i mua hàng nhi u l n m i t lư ng hàng mua ư c hư ng chi t kh u thì kho n chi t kh u thương m i này ư c gi m tr vào giá bán trên "hoá ơn GTGT" ho c "hoá ơn bán hàng" l n cu i cùng. - Trư ng h p khách hàng không tr c ti p mua hàng, ho c khi s ti n chi t kh u thương m i cho ngư i mua. Kho n chi t kh u thương m i trong các trư ng h p này ư c h ch toán vào TK521. - Trư ng h p ngư i mua hàng v i kh i lư ng l n ư c hư ng chi t kh u thương m i , giá bán ph n ánh trên hoá ơn là giá ã gi m ( ã tr chi t kh u thương m i) thì kho n chi t kh u thương m i này không ư c h ch toán vào Tk521. Doanh thu bán hàng ã ph n ánh theo giá ã tr chi t kh u thương m i. - TK531 - Hàng bán b tr l i. Ph n ánh doanh thu c a s thành ph m hàng bán ã tiêu th trong kỳ nhưng b khách hàng tr l i do các nguyên nhân l i thu c v doanh nghi p. +Nguyên t c h ch toán vao Tk531: - Ch h ch toán vào Tk này giá tr hàng bán b khách hàng tr l i do doanh nghi p vi ph m các i u ki n ã cam k t trong h p ng kinh t như: Hàng kém ph m ch t,sai quy cách, ch ng lo i. ng th i hàng bán b tr l i ph i có văn b n ngh c a ngư i mua ghi rõ lý do tr l i hàng, s lư ng hàng b tr l i, giá tr hàng b tr l i ính kèm hoá ơn (n u tr l i KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 16
 17. B¸o c¸o tèt nghiÖp toàn b ) ho c b n sao hoá ơn (n u tr l i m t ph n). - TK532 -Gi m giá hàng bán; ư c dùng ph n ánh các kho n gi m b t giá cho khách hàng do thành ph m, hàng hoá kém ch t lư ng, không t yêu c u c a khách hàng. + Nguyên t c h ch toán vào TK532. - Ch h ch toán vào Tk này kho n gi m giá hàng bán, các kho n gi m tr do vi c ch p thu n gi m giá ngoài hoá ơn, t c là sau khi ã phát hành hoá ơn bán hàng, không ph n ánh vào TK532 s gi m giá ã ư c ghi trên hoá ơn bán hàng và ã ư c tr vào t ng giá bán ghi trên hoá ơn. - TK131 - Ph i thu c a khách hàng . ph n ánh các kho n ph i thu c a khách hàng v ho t ng tiêu th hàng hoá và tình hình thanh toán các kho n ph i thu. - TK 333 - Thu và các kho n ph i n p; ph n ánh tình hình thanh toán v i nhà nư c v thu và các kho n có nghĩa v khác. Tk này có các Tk c p 2 sau: - TK3331: Thu GTGT ph i n p. - TK3332 : Thu TT B. - TK3331: Thu XNK. - TK3387 - Doanh thu chưa th c hi n . ph n ánh kho n ti n mà doanh nghi p nh n trư c cho nhi u kỳ, nhi u năm như lãi vay v n, kho n lãi bán hàng tr góp. • Nhóm TKs d ng k toán giá v n hàng bán: -TK632 - Giá v n hàng bán. ph n ánh giá v n c a thành ph m, hàng hoá xu t bán ã ư c ch p nh n thanh toán ho c ã ư c thanh toán, các kho n ư c quy nh tính vào giá v n hàng bán và k t chuy n tr giá v n hàng bán xác nh k t qu . - TK155 - Thành ph m.ph n ánh s hi n có và tình hình tăng gi m thành ph m theo tr giá th c t . - TK157 - Hàng g i i bán .ph n ánh tr giá thành ph m hoàn thành ã g i bán cho khách hàng ho c nh bán i lý, ký g i nhưng chưa ư c ch p nh n thanh toán. N u doanh nghi p k toán hàng t n kho theo phương pháp ki m kê nh kỳ thì TK155, TK157 ch s d ng ph n ánh giá tr v n c a thành ph m và hàng g i bán t n kho KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 17
 18. B¸o c¸o tèt nghiÖp u kỳ và cu i kỳ. Còn vi c nh p, xu t kho c a thành ph m ph n ánh trên TK632. *Nhóm tài kho n s d ng k toán chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p: - TK641 - Chi phí bán hàng . Dùng t p h p và k t chuy n chi phí bán hàng th c t phát sinh trong kỳ xác nh k t qu kinh doanh. - TK642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p.dùng t p h p và k t chuy n chi phí qu n lý kinh doanh, qu n lý hành chính và chi phí khác liên quan n ho t ng chung c a doanh nghi p. • Nhóm tài kho n s d ng k toán k t qu bán hàng: - TK911 - Xác nh k t qu kinh doanh. Ph n ánh xác nh k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh và các ho t ng khác cu doanh nghi p trong m t kỳ h ch toán. - TK421 - L i nhu n chưa phân ph i. Ph n ánh k t qu ho t ng kinh doanh và tình hình phân ph i, x lý k t qu kinh doanh c a doanh nghi p. Ngoài các tài kho n ch y u trên k toán bán hàng và k t qu bán hàng còn s d ng các tài kho n liên quan như:TK111,112.... Formatted: Font: Not Bold 1.3.2. Trình t k toán bán hàng và xác nh k t qu bán hàng. Formatted: Heading 1, Left, Space Before: 0 pt, Line spacing: single, Widow/Orphan control, Don't keep with next Di n gi i trình t sơ 1.1 như sau: (1a) Ph n ánh tr giá v n c a hàng hoá ã tiêu th trong kỳ theo phương th c bán hàng tr c ti p. (1b) Khi ưa hàng i g i i lý. (1c) Ph n ánh tr giá v n c a hàng hoá ã tiêu th trong kỳ theo phương th c g i hàng. (2) Bán hàng thu ti n ngay. (3a) bán theo phương th c tr góp. (3b) kỳ k t chuy n ti n lãi bán hàng tr góp. (4a) Các kho n chi t kh u thương m i , gi m giá hàng bán, hàng bán b tr l i th c t KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 18
 19. B¸o c¸o tèt nghiÖp phát sinh. (4b) Các kho n chi t kh u thương m i , gi m giá hàng bán, hàng bán b tr l i sang TK511 xác nh doanh thu thu n. (5) T p h p chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ. (6) T p h p chi phí qu n lý doanh nghi p phát sinh trong kỳ. (7) Cu i kỳ k t chuy n doanh thu thu n xác nh k t qu . (8) cu i kỳ k t chuy n doanh thu ho t ng tài chính xác nh k t qu . (9) Cu i kỳ k t chuy n tr giá v n hàng tiêu th sang TK911. (10) Cu i kỳ k t chuy n chi phí bán hàng sang TK911. (11a) Cu i kỳ k t chuy n chi phí qu n lý doanh nghi p sang TK911. (11b) Cu i kỳ k t chuy n ch phân b kỳ trư c chuy n. (12a) K t chuy n l . (12b) K t chuy n lãi. Sơ 1.1. Trình t k toán bán hàng và xác nh k t qu bán hàng (trư ng h p doanh nghi p k toán bán hàng t n kho theo phương pháp kê khai thư ng xuyên). Chú ý : Trong trư ng h p doanh nghi p tính thu GTGT theo phương pháp tr c ti p thì doanh thu bán hàng là doanh thu bao g m c thu GTGT (t ng giá thanh toán). Khi ó ghi nh n doanh thu bán hàng, k toán ghi như sau: N TK111,112 Có Tk511 - T ng giá thanh toán. Cu i kỳ xác nh s thu GTGT u ra. N TK511 Có TK333(1) - S thu GTGT Các nghi p v khác v n tương t như trư ng h p doanh nghi p tính thu theo phương KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 19
 20. B¸o c¸o tèt nghiÖp pháp kh u tr thu . Formatted: Heading 1, Left, Space Before: 0 1.3.3. S và báo cáo k toán s d ng . pt, Line spacing: single, Widow/Orphan control, Don't keep with next Tuỳ thu c t ng hình th c k toán áp d ng doanh nghi p mà h th ng s k toán ư cm ghi chép, theo dõi, tính toán x lý và t ng h p s li u lên các báo cáo k toán. Dư i ây là các lo i s sách ư c t ch c theo 4 hình th c k toán. * Hình th c s k toán Nh t ký chung: K toán s d ng các lo i s ch y u sau: - S Nh t ký chung: S ghi ph n ánh toàn b các nghi p v kinh t tài chính phát sinh theo tr t t th i gian phát sinh c a chúng. - S Nh t ký bán hàng, s nh t ký thu ti n, nh t ký ti n g i ngân hàng... - S cái: TK 511, TK632, TK641, TK911... - S chi ti t: TK511, TK632, TK641, TK642... * Hình th c s k toán Ch ng t ghi s : K toán s d ng các lo i s ch y u sau: -S ăng ký ch ng t ghi s : ghi theo tr t t th i gian các nghi p v kinh t tài chính phát sinh ã l p ch ng t ghi s . S cái: TK511, TK632, TK641, TK911... S chi ti t: TK511, TK632, TK641, TK642... *Hình th c s k toán Nh t ký s cái: K toán s d ng các lo i s ch y u sau: - Nh t ký s cái: S này ph n ánh t t c các nghi p v kinh t tài chính phát sinh theo tr t t th i gian. *Hình th c s k toán nh t ký ch ng t : K toán ph n ánh tình hình tiêu th thành ph m và xác nh k t qu bán hàng trên các s sau: - B ng kê s 5: T p h p CPBH, CPQLDN. - B ng k s 6: b ng kê chi phí tr trư c và chi phí ph i tr . - B ng kê s 10: Hàng g i bán. - B ng kê s 11: ph i thu c a khách hàng. - Nh t ký ch ng t s 8, nh t ký ch ng t s 10. KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản