Báo cáo xem xét của lãnh đạo

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
134
lượt xem
37
download

Báo cáo xem xét của lãnh đạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo xem xét của lãnh đạo

  1. B AÙ O CAÙ O XEM XEÙ T CUÛ A LAÕ N H ÑAÏ O CAÙC NOÄI DUNG 1. Thöïc hieän theo bieân baûn cuoäc hoïp laàn tröôùc; 2. Keát quaû ñaùnh gía noäi boä vaø beân ngoaøi; 3. Caùc yù kieán vaø khieáu naïi cuûa khaùch haøng; 4. Tình traïng thöïc hieän haønh ñoäng khaéc phuïc vaø phoøng ngöøa; 5. Vieäc thöïc hieän caùc chính saùch vaø muïc tieâu; 6. Vieäc thöïc hieän vaø hieäu quaû caùc quaù trình, hieäu quaû cuûa heä thoáng; 7. Söï phuø hôïp cuûa saûn phaåm, ñeà xuaát caûi tieán saûn phaåm vaø nhu caàu saûn phaåm môùi; 8. Nhöõng thay ñoåi coù theå aûnh höôûng ñeán heä thoáng quaûn lyù; 9. Muïc tieâu thôøi gian tôùi, ñeà xuaát lieân quan ñeán heä thoáng, vaø ñeà xuaát caûi tieán heä thoáng, caûi tieán caùc quaù trình; 10. Nhu caàu veà nguoàn löïc; 11. Caùc vaán ñeà phaùt sinh khaùc; Ngaøy thaùng naêm Ngöôøi baùo caùo Trang: 1
Đồng bộ tài khoản