intTypePromotion=1
ADSENSE

Bệnh hại cây cao su

Chia sẻ: Nguyen Vinh Sơn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:196

460
lượt xem
197
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cây Cao su xuất xứ là cây rừng hoang dại, thân cao trên 30m, vanh thân có thể đạt tới 5m, tán lá rộng và có thể sống trên 100 năm. Cây cao su trồng trong sản xuất đại trà thường là cây đã được ghép của những dòng vô tính đã được chọn lọc để bảo đảm tính tương đối và đồng nhất của vườn cây và ổn định năng suất. Theo thông tin từ Chi cục BVTV Quảng Trị, từ đầu tháng 5 đến nay cây cao su trên địa bàn toàn tỉnh xuất hiện 2 loại bệnh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bệnh hại cây cao su

 1. Bệnh hại cây cao su ……….., tháng … năm …….
 2. GI I THI U GI THI Cây cao su (Hevea brasiliensis Mull.-Arg) có ngu n Cây g c t vùng nhi t i, l u v c sông Amazone (Nam M ), c H. Wickham du nh p vào Châu Á n m 1876. ), Hai cây cao su u tiên a vào Vi t Nam n m 1877 do Hai Pierre tr ng t i Th o C m Viên (Sài Gòn), nh ng sau ng ó b ch t. Ông Seeligmann g i v Sài Gòn 50 cây cao ch su vào n m 1881, ti p theo t 2 vào n m 1883, nh ng t t c cây cao su nói trên u không t n t i do nhi u cây nguyên nhân. n n m 1897, Bác s Yersin ã thành công, v n cao Yersin su u tiên c ông tr ng t i Su i D u - Nha Trang. ng
 3. 2. Wickham mang 2000 h t cao 2 su v Kew Gardens (Anh) 5. N m 1897, cây cao su l n u tiên du nh p thành công vào Vi t Nam. 5 3 3. H t cao su a n Ceylon, 1877 4 1 4. 22 cây th c sinh chuy n n Singapore 1. 1876 - Wickham thu 70 000 h t cao su t i Amazon Brazil Du nh p cây cao su vào Vi t Nam Du
 4. H. Wickham H. H. Redley
 5. 1. Hevea brasiliensis 1. 2. H. nitida 3. H. benthamniana 4. H. rigidifolia 5. H. spruceana Các loài Hevea 6. H. pauciflora 7. H. guianensis 8. H. camargoana 9. H. camporum 10.H. microphylla
 6. Ngành cao su óng vai trò không nh trong n n kinh t n c ta nh : lao ng, môi sinh, ngu n g , ph xanh t tr ng i tr c... Cây cao su c tr ng c canh và t p trung trong vùng có khí h u nóng m và m a nhi u, cho nên s thi t h i do c a b nh và c d i c ng t ng là i u không th tránh kh i. S n l ng cao su toàn th gi i kho ng 9 tri u t n và ti p t c gia t ng hàng n m. S thi t h i do b nh, côn trùng và c d i không nh ng tr c ti p gia t ng giá thành s n xu t mà còn gián ti p nh h ng t i i s ng c a ng i tr ng cao su.
 7. Vào u th k 20, nhi u ng i cho r ng “Cây 20, ng ng cao su không b m t lo i b nh và côn trùng nào e nh d a”. Tuy nhiên, sau th i gian các lo i b nh và nh côn trùng d n xu t hi n và gây thi t h i không nh cho v n cao su. cho T i Vi t Nam, n u th k 20 c tr ng thành 20 ng n i n t i ông Nam B , u th p niên 50 m t s di n tích cao su c ng nh hình t i Tây Nguyên di ng nh và mi n Trung. Hi n nay, cây cao su c tr ng trên trên nhi u Hi ng vùng khác nhau t Nam ra B c, cho nên công Nam BVTV ngày càng óng trò c n thi t nh m gi m th p nh t thi t h i do b nh, côn trùng và c gây nh gây ra.
 8. L CH S PHÁT TRI N CAO SU T I VI T NAM 490,200 ha 2006 1975 75,200 ha 1945 138,400 ha 1920 7,077 ha 1907 Tr ng thành n in Cây cao su du nh p vào Vi t Nam 1897
 9. Vùng tr ng cao su
 10. S NL NG CAO SU TRONG N C Di n tích S n l ng N. su t (t n/ha) T ng ng ng N m di n tích khai thác ( t n) C n c VRG (ha) (ha) 1985 180.200 63.650 47.900 0,75 1990 211.700 81.083 57.900 0,71 1995 278.400 146.885 124.700 0,85 2000 412.000 238.000 290.800 1,22 1,37 2006 490.200 374.500 540.000 1,44 1,86
 11. T p hu n v i tiêu chí cung c p nh ng thông tin c n thi t v ng công tác BVTV trong ngành cao su, giúp n m rõ h n công công vi c. N i dung ch o t Quy trình k thu t k t h p v i Quy thu nh ng thông tin m i và phân tích sâu h n. Tài li u t p hu n ng này g m 5 ph n: Ph n I: B nh cây cao su. nh Ph Ph n II: Côn trùng gây h i cây cao su. Ph Ph n III: C d i trong v n cao su, Ph Ph n IV: Phân lo i hóa ch t BVTV, phân lo i các thu c Ph tr sâu, c và n m, ngoài ra c ng gi i thi u v c tính, sâu ng cách b o qu n và s c p c u khi x y ra ng c. Ph n V: M t s hóa ch t dùng cho cây cao su. Ph
 12. B NH CÂY CAO SU NH
 13. B NH CÂY CAO SU NH Khác v i cây tr ng khác, h u h t các b nh quan tr ng ng nh ng c a cây cao su u do n m gây ra và ti n l i trong vi c ti phân lo i, chúng c chia ra: b nh lá, thân cành, m t nh c o và r trình bày theo nh ng ph n: tr ng Phân b : gi i thi u ph m vi và m c gây h i c a b nh. gây nh Phân Tác nhân gây b nh: tên khoa h c và m t s c tính nh sinh h c c a n m b nh c ng nh m t s ký ch khác nh ng nh ký kh ngoài cây cao su. b nh phát sinh: Các y u t c n cho b nh Các y u t nh nh xu t hi n và gây h i cho cây cao su. Tri u ch ng: v trí xu t hi n và các d u hi u nh n tr nh Tri ng di n b nh. nh Phòng tr : gi i thi u m t s bi n pháp: gi ng kháng bi ng Phòng b nh và hóa h c nh m h n ch thi t h i do b nh. nh thi nh
 14. NGUYÊN NHÂN NGUYÊN NÀO B NH CAO SU XU T HI N NH HI Tác nhân gây b nh nh (n m) B nh Cây cao su Y u t môi tr ng môi tr ng
 15. Y U T MÔI TR NG MÔI NG M i lo i n m b nh u c n có nh ng i u ki n nh ng môi tr ng thích h p riêng bi t cho s phát tr ng ph sinh và phát tri n Nhi t : M i lo i có ph m vi riêng • lo ph m : a sô c n m ô cao • cao • Ánh sáng: Gi m tác h i ky sinh Gi sinh L ng m a: Tùy thu c t ng lo i n m • ng ng lo Tu i cây: M t sô gây h i trong m i giai o n, • gây sô còn l i ch thích h p l a tu i riêng. cò ch thí
 16. CÁC LO I B NH CHÍNH NH B nh ph n tr ng: Cao su khai thác. • nh ng B nh héo en u lá: KTCB n m 1-2, m. • nh Corynespora: KTCB, m, nhân • Botryodiplodia: KTCB, m, nhân • N m h ng: 3-8 n m tu i, NB. • ng
 17. NG PH NG H PH NG • Qu n ly t ng h p (các bi n pháp gi ng, ch m Qu ng ng sóc, tàn d th c v t…) th • Ph i h p nhi u lo i thu c cùng bám dính ê lo x ly. ly • Phân vùng va khuy n cáo gi ng thích h p… khuy ng RÚT NG N TH I GIAN KTCB CÒN 4-5 N M TH GIAN VÀ N NG SU T BÌNH QUÂN 2,3 T/ha/N M
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2