intTypePromotion=1

Bệnh hại cây nhãn

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
213
lượt xem
53
download

Bệnh hại cây nhãn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bệnh gây hại khá nặng trên lá, nhất là trong những tháng mưa ấm. Đốm bệnh thường xuất hiện ở mặt trên lá. Đốm bệnh có hình tròn, lúc đầu nhỏ khoảng 3-5 mm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bệnh hại cây nhãn

  1. ® ¹i ®¹i häc cÇn th¬ - khoa n«ng nghiÖp gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y trùc tuyÕn §−êng 3/2, Tp. CÇn Th¬. Tel: 84 71 831005, Fax: 84 71 830814 Website: http://www.ctu.edu.vn/knn email: dminh@ctu.edu.vn, vtanh@ctu.edu.vn BÖNH BÖNH CHUYªN KHOA CH−¬NG 14: BÖNH H¹I C©Y NH∙N
  2. CHÖÔNG XIV BEÄNH HAÏI CAÂY NHAÛN BEÄNH ÑOÁM RONG I.Trieäu chöùng: Beänh gaây haïi khaù naëng treân laù , nhaát laø trong nhöõng thaùng möa aåm. Ñoám beänh thöôøng xuaát hieän ôû maët treân laù. Ñoám beänh coù hình troøn, luùc ñaàu nhoû khoaûng 3-5 mm, hôi nhoâ treân maët laù do coù rong phaùt trieån taïo nhö lôùp nhung mòn, maøu xanh hôi vaøng. Ñoám beänh lan roäng daàn ra, cuõng coù hình troøn, ñöôøng kính coù theå lôùn hôn 1cm, coù maøu naâu, giöõa ñoám beänh coù ñoùng phaán maøu vaøng toái, ñoù laø baøo töû cuûa rong. Maët döôùi ñoám beänh coù maøu naâu nhaït deán naâu saäm do moâ laù bò hoaïi, tuøy möùc ñoä taán coâng cuûa rong. Treân moät laù coù theå coù nhieàu ñoám laøm cho laù bò vaøng vaø ruïng sôùm. II. Taùc nhaân: Do rong Cephaleuros virescens. III. Phoøng trò: Duøng caùc loaïi thuoác goác ñoàng nhö:Copper- Zinc, Copper B hay hoãn hôïp thanh phaøn-voâi hoaëc thuoác Brestan, theo caùc noàng ñoä khuyeán caùo. BEÄNH ÑOÁM MOÁC XAÙM I.Trieäu chöùng: Veát beänh chæ thaáy hieän dieän treân laù vaø haàu nhö chæ xuaát hieän ôû maët treân cuûa laù maø thoâi. Maët treân laù coù voâ soá ñoám beänh hình troøn, coù kích thöôùc raát nhoû (veát < 1/2mm) ñeán hôi to khoaûng 3mm, ña soá coù côõ khoaûng 1mm. Ñoám beänh coù maøu xaùm traéng (xaùm ciment). Ñaëc bieät ôû taâm veát beänh coù nhöõng laám taám maøu ñen, ñoù laø nhöõng oå naám, veát beänh hôi loài. Caïo veát beänh ra, moâ laù beân döôùi coù maøu naâu ñen. Treân maët laù coù theå coù raát nhieàu ñoám beänh, traûi khaép maët döôùi laù, nhöng caùc ñoám khoâng lieân keát nhau. 238 Giaùo Trình Beänh Caây Chuyeân Khoa
  3. II.Taùc nhaân: Chöa ñöôïc xaùc ñònh roõ III.Phoøng trò: Phoøng trò baèng caùch traùnh troàng quaù daøy, phun caùc loaïi thuoác goác ñoàng hay hoãn hôïp thanh phaøn-voâi theo tæ leä 1:1:100. BEÄNH ÑOÁM MOÁC XANH I.Trieäu chöùng: Cuõng gaây haïi treân laù vaø chuû yeáu ôû maët treân cuûa laù. Treân laù coù nhieàu ñoám beänh hình troøn, ñöôøng kính khoaûng 1-2mm, maøu xanh ñoït chuoái saäm, hôi nhoâ nhö coù nhung treân beà maët veát beänh. Beân trong veát beänh cuõng coù nhöõng laám taám maøu ñen. Caïo veát beänh ra, moâ laù beân döôùi bò bieán maøu naâu ñoû. II.Taùc nhaân: Chöa ñöôïc xaùc ñònh roõ . III.Bieän phaùp phoøng trò: AÙp duïng caùc bieän phaùp gioáng nhö ñoái vôùi beänh Ñoám moác xaùm. BEÄNH ÑOÁM BOØ HOÙNG I.Trieäu chöùng: Beänh gaây haïi treân laù, chuû yeáu laø ôû maët döôùi cuûa laù. Ñoám beänh thöôøng coù hình troøn hoaëc hôi troøn vôùi vieàn khoâng ñeàu. Kích thöôùc töø 1mm ñeán thöôøng thaáy laø khoaûng 239 Giaùo Trình Beänh Caây Chuyeân Khoa
  4. 3mm, maøu ñen, maøu caøng saäm khi ñoám beänh caøng to ra. Beà maët ñoám beänh hôi saàn suøi do naám boø hoùng phaùt trieån ôû treân ñoù. Maët döôùi laù coù theå coù nhieàu ñoám nhöng caùc ñoám naøy vaãn thöôøng thaáy rôøi nhau. Caïo lôùp boø hoùng ñi, beân döôùi thaáy moâ laù hôi bò thaâm ñen. II.Taùc nhaân: Beänh do naám Meliola commixta. III.Bieän phaùp phoøng trò: AÙp duïng caùc loaïi thuoác goác ñoàng hay phun löu huyønh ôû noàng ñoä 0,2% . BEÄNH KHOÂ CHAÙY HOA I.Trieäu chöùng: Caùnh hoa coù nhöõng veát ñen nhoû baèng ñaàu kim guùt, hoa bò vaøng, sau ñoù khoâ vaø ruïng ñi. II.Taùc nhaân: Beänh do naám Phyllosticta hoaëc Pestalotia. III.Bieän phaùp phoøng trò: Duøng caùc loaïi thuoác goác ñoàng hoaëc baèng Benomyl 50 WP, noàng ñoä 0,1% . 240 Giaùo Trình Beänh Caây Chuyeân Khoa
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản