Béo vì những nguyên nhân bất ngờ

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
36
lượt xem
6
download

Béo vì những nguyên nhân bất ngờ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi bạn ăn nhiều hơn mức bình thường hoặc lười tập thể dục thì hiện tượng tăng cân không có gì làm ngạc nhiên, nhưng nếu bạn vẫn ăn uống điều độ mà trọng lượng của bạn vẫn tăng thì có thể là do một nguyên nhân khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Béo vì những nguyên nhân bất ngờ

  1. Béo vì nh ng nguyên nhân b t ng Khi b n ăn nhi u hơn m c bình thư ng ho c lư i t p th d c thì hi n tư ng tăng cân không có gì làm ng c nhiên, nhưng n u b n v n ăn u ng i u mà tr ng lư ng c a b n v n tăng thì có th là do m t nguyên nhân khác. Hi n tư ng thi u ng Hai v n t i nơi làm vi c v i gi c ng và s tăng cân. Th nh t là tr c quan: N u b n ng d y mu n và làm vi c khuya vào ban êm s có xu hư ng ăn nhi u hơn. M t lý do khác liên quan mang tính ch t sinh hoá trong cơ th khi b n m t ng . Nh ng hóc môn có tác d ng kích thích ngon mi ng s làm b n có c giác ói hơn vào ngày hôm sau và nó cũng làm b n c m th y không no sau khi ăn. S căng th ng Khi cư ng làm vi c quá cao, cơ th c a chúng ta s i
  2. vào thói quen b n năng. M t lo i hóc môn có tên là Cortisol s ư c ti t ra và nó là nguyên nhân c a s thèm ăn. Và dĩ nhiên sau ó là chúng ta s ăn r t nhi u trong giai o n b stress. S k t h p này s làm b n nhanh chóng tăng cân. nh: Inmagine Thu c ch ng tr m c m M t tác d ng không mong mu n c a m t s thu c ch ng tr m c m là làm tăng cân, nó x y ra v i kho ng 25% s ngư i dùng trong th i gian dài. Hãy h i ý ki n bác s thay i lo i thu c n u b n c m th y thu c ang s d ng
  3. làm b n tăng cân. Tuy nhiên theo kinh nghi m c a m t s ngư i dùng thu c b tăng cân là do h c m th y tho i mái v tinh th n nên có c m giác ngon mi ng hơn. Corticosteroid Thu c ch ng viêm d ng steroid như prednisone rõ ràng là nguyên nhân cho s tăng cân. S tích nư c và tăng tính ngon mi ng là nguyên chính d n n tăng tr ng lư ng. M c dù tăng cân là bình thư ng nhưng m c nghi m tr ng ph thu c vào li u dùng và th i gian s d ng thu c. M t s ngư i s d ng thu c có th th y tích m các v trí như m t, sau gáy ho c b ng M t s thu c khác cũng làm b n tăng cân M t s thu c kê theo ơn cũng có liên quan n tăng cân. Danh sách này bao g m thu c tr r i lo n th n kinh như tâm th n phân li t và r i lo n lư ng c c, cùng v i lo i thu c tr ch ng au u, ng kinh, cao huy t áp và ti u ư ng. Hãy nói v i bác s tìm ra lo i thu c i u tr mà không có tác d ng ph .
  4. Thu c tránh thai không làm tăng cân Trái v i a s quan ni m vi c dùng thu c tránh thai (estrogen và progestin) không làm tăng cân. Th c t m t s ch em s d ng b gi m cân ch y u do bu n nôn. N u b n v n còn lo ng i v kh năng tăng cân thì hãy nói v i nhà nhà s n xu t. S như c năng tuy n giáp N u tuy n giáp c a b n ( phía trư c c c a b n) không ti t hóc môn, có l b n ang c m th y m t m i, y u, l nh, và tăng cân. N u không có hóc môn tuy n giáp thì quá trình chuy n hóa các ch t ch m l i d n t i kh năng tăng cân nhi u hơn. Th m chí tuy n giáp ho t ng kém hơn bình thư ng cũng có th làm b n tăng cân. Hãy i u tr ch ng như c năng tuy n giáp s làm b n gi m ư c cân. Mãn kinh ng v i l i cho tu i mãn kinh và s suy gi m hóc môn estrogen tu i trung niên làm b n tăng cân. T t c nh ng i u này x y ra kho ng tu i 40 ho c 50 nhưng
  5. m c thay i hóc môn không ph i là nguyên nhân chính. S lão hoá làm trao i ch t ch m, lư ng calo tiêu t n ít hơn, t p th d c ít hơn. Tuy nhiên b n tăng cân có th liên quan n tu i mãn kinh, v i m t lư ng m tích t quanh vòng eo c a b n. H i ch ng phì n n Tăng cân là m t tri u ch ng ph bi n c a h i ch ng phát phì, m t i u ki n nào ó mà b n ang ti p xúc v i quá nhi u c a các hoóc môn cortisol, nó s gây ra s tăng cân và tri u ch ng b t thư ng khác. H i ch ng phì n n có th x y ra n u b n dùng corticosteroid trong i u tr b nh suy n, viêm kh p, ho c b nh lupus. Nó cũng có th x y ra khi tuy n thư ng th n c a b n ti t quá nhi u hoóc môn này. Tăng cân có th bi u hi n trên m t, c ho c sau gáy. H i ch ng bu ng tr ng a nang (PCOS) PCOS là m t v n n i ti t ph bi n ph n trong tu i sinh . H u h t ph n v i PCOS phát tri n nhi u nang nh trên bu ng tr ng c a h d n n m t cân b ng n i ti t t có nh hư ng n chu kỳ kinh nguy t và có th
  6. d n m c lông trên cơ th và nhi u m n tr ng cá. V i tình tr ng này, cơ th ph n có kh năng kháng insulin d n n tăng cân. Tr ng lư ng có xu hư ng xung quanh b ng, nó có th là nguy cơ l n cho b nh tim. Ng ng hút thu c Nh ng ngư i b hút thu c tăng trung bình kho ng 4-10 pounds. T i sao v y? Trư c tiên, ch t nicotin làm gi m s ngon mi ng c a b n, do ó khi b n b thu c lá, b n có th c m th y c m giác ói tăng lên, d n n ăn nhi u lên. Nicotin cũng làm tăng s trao i ch t c a b n do ó s có m t lư ng calo bù p do vi c trao i ch t ch m. Cu i cùng, nicotin làm nh hư ng cho v giác, vì v y b n có th tìm th y mùi v th c ăn t t hơn m t khi b n t b thói quen thói quen hút thu c. Nguyên t c 1: N u b n th y tăng cân... ng ng ng dùng b t c lo i thu c mà không có tư v n bác sĩ. Hãy nh n bi t t m quan tr ng c a lo i thu c b n ang dùng. Nó có th quan tr ng n s c kh e c a b n. Nguyên t c 2: N u b n th y tăng cân...
  7. ng so sánh mình v i ngư i khác khi dùng cùng m t lo i thu c. Không ph i t t c m i ngư i u có tác d ng ph như nhau trên cùng m t lo i thu c. Ngay c khi m t lo i thu c gây gi m cân m t ngư i nào ó nhưng có th không úng i v i b n. Hãy tham kh o ý ki n bác sĩ. Nguyên t c 3: N u b n th y tăng cân... ng lăn tăn n u tăng cân ch là t lưu gi nư c, nó không ph i là vĩnh vi n hay là tr ng lư ng ch t béo. M t khi b n ã hoàn t t vi c dùng thu c ho c ki m soát ư c vi c dùng thu c thì hi n tư ng phù s h t. Hãy ăn nh t trong các b a ăn. Nguyên t c 4: N u b n th y tăng cân... Nói v i bác sĩ v m t lo i thu c mà b n có th dùng. Trong h u h t trư ng h p, bác sĩ có th tìm cho b n m t thu c không có tác d ng ph . Nguyên t c 5: N u b n th y tăng cân... Hãy tìm hi u v tăng cân là do gi m quá trình chuy n hóa, i u ki n y t ho c thu c men. Và n u có th , hãy dành th i gian tham gia vào các ho t ng giúp tăng cư ng trao i ch t. Hãy v n ng!
Đồng bộ tài khoản