Bí quyết làm giàu của Napoleon Hill

Chia sẻ: Jet Dragon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

1
999
lượt xem
581
download

Bí quyết làm giàu của Napoleon Hill

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển tập những bài viết này của Napoleon Hill nhằm giúp bạn mỗi tuần lại nỗ lực hơn nữa để đạt được thành tích cao hơn cũng như trở nên giàu có hơn. Như W. Clement Stone đã viết trong Lời mở đầu, động lực học là một ngọn lửa cần được liên tục tiếp thêm nhiên liệu nếu bạn muốn ngọn lửa ấy cháy mãi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bí quyết làm giàu của Napoleon Hill

 1. 1
 2. L I NÓI U Th t may m n khi tôi ư c gi ch c v T ng giám c T ch c Napoleon Hill liên t c trong mư i năm (t gi a th p niên 1950 ên 1960). Trong su t quãng th i gian ó, nh ng bài gi ng, nh ng cu n sách, nh ng b phim và nh ng cu c tư v n cá nhân c a chúng tôi ã mang l i k t qu áng kinh ng c. Ti n sĩ Hill cùng tôi ã hư ng d n cho hàng ngàn ngư i bi t cách t t o ng l c cho b n thân và cho ngư i khác nh m t ư c nh ng giá tr ích th c c a cu c s ng, cũng như s thành công trong công vi c và tr ng thái giàu có b n v ng. ng th i, chúng tôi cũng nh n ra r ng m c dù nhi u ngư i hi u r t rõ nh ng nguyên t c mà chúng tôi ra giúp h , nhưng h l i không có thói quen áp d ng chúng. H m t i ni m say mê trong công vi c và không còn ng l c c g ng. T ó, chúng tôi hi u r ng ni m say mê công vi c cũng như m t ng n l a: N u không ư c th p sáng liên t c, ng n l a y s tàn l i. 2
 3. gi ng n l a c a ni m say mê luôn r c sáng, Ti n sĩ Hill và tôi ti n hành xu t b n t p chí Success Unlimited (t m d ch: Thành công không gi i h n). Qua nh ng bài báo vi t v ni m say mê trong công vi c ư c ăng trong t p chí này, chúng tôi mong mu n ti p thêm ngu n nhiên li u b t t n cho b t kỳ ai mu n vươn n nh ng t m cao m i c a thành công. Và k t qu th t kỳ di u: Hàng ngàn ngư i ã t ni m tin vào cu n t p chí tuy nh nh n nhưng ch a ng nh ng ý tư ng th t l n lao và xem ó là công c lan truy n ng n l a nhi t tình, h ng kh i trong h . Trư c s c h p d n c a nh ng bài báo này, T ch c Napoleon Hill ã cho ăng thêm m t s bài vi t n i ti ng nh t c a Ti n sĩ Hill. Cũng gi ng như cu n sách thu c hàng best-selling c a ông, Think and Grow Rich (t m d ch: Tư duy Thành công), m i bài báo u mang l i m t c m giác h t s c thú v và ch a ng m t thông i p c bi t dành cho c gi nh m khuy n khích h phát huy ngu n trí l c vô biên c a mình. Ch riêng cu n sách này s không th em l i cho b n h nh phúc, s c kh e và s giàu có. Nhưng n u ó là i u b n khao khát mu n có, thì cu n sách này s giúp b n n y sinh nh ng ý tư ng m i và i úng hư ng trên con ư ng chinh ph c m c tiêu. B n s tìm ư c nh ng cơ h i m i mà trư c ây b n chưa th y rõ. Và, i u quan tr ng hơn c là b n s ư c truy n thêm s c m nh ti p bư c b ng hành ng. S c kh e và h nh phúc? – Có th b n ang có. Giàu có? - b n có th t ư c. Quy n l c - b n cũng có nhi u vô k trong chính b n thân mình. Nhưng b n ph i xác nh xem b n có s n lòng tr giá úc k t và áp d ng các nguyên t c em l i thành công ư c ưa ra trong cu n sách này nh m t ư c nh ng giá tr ích th c c a cu c s ng hay không. L a ch n này là c a b n, và c a riêng b n mà thôi. N u ã s n sàng tìm hi u và áp d ng nh ng nguyên t c chung h t s c ơn gi n ư c c p trong nh ng trang sách này, ngay bây gi b n có th t chu n b b ng cách xác nh chính xác m c tiêu mà b n mu n t ư c. Khi ã có m t m c ích c th và bi t rõ các m c tiêu ng n h n, trung h n, dài h n, b n s d n m b t, liên tư ng, so sánh và áp d ng nh ng nguyên t c, bi n pháp giúp b n t ư c m c tiêu ra. Tôi có th kh ng nh tính hi u qu c a nh ng nguyên t c này d a trên m t s minh ch ng, ch ng h n như chính vi c áp d ng chúng ã giúp tôi gây d ng công ty b o hi m u tiên c a mình ch v i 100 ô la, và ưa tôi lên v trí Ch t ch h i ng qu n tr T p oàn B o hi m AON, m t t p oàn có doanh thu hàng t ô la hi n ang có m t trên b n châu l c. Hàng nghìn i di n bán hàng, nhân viên văn phòng và c ông c a chúng tôi hi n nay ã vào danh sách nh ng ngư i có thu nh p cao nh áp d ng nh ng nguyên t c mà Ti n sĩ Hill ưa ra. Sau ó, trong nh ng năm gi cương v Ch t ch c a Chicago Boys Clubs, tôi ch ng ki n cu c s ng c a gi i tr t i Chicago tr nên t t p hơn nh áp d ng nh ng nguyên t c úng n, sâu xa này. Tôi cũng th y r ng t l tái ph m c a các tù nhân ã c bài vi t c a Ti n sĩ Hill gi m h n sau khi h ư c tr t do. Giá tr c a nh ng ngyên t c này còn s ng mãi v i th i gian; ngày nay cũng như trư c ây khi l n u tiên ư c Ti n sĩ Hill cho ăng trên cu n Success Unlimited, chúng v n có tính ng d ng cao. B n thân tôi luôn có thói quen ánh giá công vi c c a mình và c a ngư i khác b ng m t tiêu chu n h t s c ơn gi n: k t qu công vi c. T s tr i nghi m cá nhân và tr i nghi m c a hàng nghìn c gi trên toàn th gi i qua nh ng lá thư h vi t cho tôi, tôi hi u ư c r ng nh ng bài vi t c a Napoleon Hill ã có s c tác ng m nh m trong vi c mang l i ni m h nh phúc, s c kh e, quy n l c và s giàu có cho nh ng ai p m t khao khát cháy b ng: t ư c nh ng m c tiêu mà mình ã t ra. N u b n th c hành theo các nguyên t c mà Napoleon Hill ưa ra trong quy n sách này, b n – cũng như hàng tri u ngư i khác - s nhanh chóng hi u ra r ng rào c n duy nh t i v i b n chính là nh ng chư ng ng i vô hình mà b n ã t d ng lên trong tâm trí mình. - W. Clement Stone – 3
 4. C u Ch t ch T ch c Napoleon Hill 4
 5. L I GI I THI U Tuy n t p nh ng bài vi t này c a Napoleon Hill nh m giúp b n qua m i tu n l i n l c hơn n a t ư c thành tích cao hơn cũng như tr nên giàu có hơn. Như W. Clement Stone ã vi t trong L i m u, ng l c là m t ng n l a c n ư c liên t c ti p thêm nhiên li u n u b n mu n ng n l a y cháy mãi. Cu n sách này có 52 bài vi t, tương ng 52 tu n trong năm. M i tu n, b n hãy c m t bài trong m t th i gian nh t nh – khi ó, b n s có cơ h i suy ng m nh ng ý nghĩa sâu xa trong l i khuyên c a Napoleon Hill. Không có bài vi t nào dài dòng, cũng ch ng có bài vi t nào khó hi u. Nhưng t t c s là m t th thách i v i b n. Sau khi biên t p nh ng bài vi t này, tôi có th nói v i các b n r ng sau m i l n c l i, trong tôi l i xu t hi n nhi u ngu n c m h ng m i. Có l n, khi c l i bài vi t c a Tu n th 30 “Hãy l c quan”, tôi nh t i m t d án mà mình ang th c hi n dang d và không ch c nó s thành công. Như ư c ti p thêm s c m nh, bu i t i ó tôi l i ti p t c d án và n sáng hôm sau tôi ã có m t k ho ch hoàn toàn kh thi. Trong vòng m t tu n, tôi ã chuy n giao d án ó v i giá cao hơn 20% so v i d ki n ban u. Có th b n chưa nh n ra hi u qu ngay khi c xong m i bài vi t như th này. “Hãy hài lòng v i cu c s ng” (Tu n th 49) s g i t i b n m t thông i p có ích cho b n không ch trong m t tu n mà còn trong c nhi u năm sau n a. “Hãy bi t cao b n thân” (Tu n th 14) s cung c p cho b n nh ng bí quy t h t s c c th mà b n có th áp d ng ngay sau khi óng nh ng trang sách này l i. ôi khi, b n c n ph i có không gian và th i gian suy ng m v i u mình v a c. Công vi c khó khăn nh t v i tôi khi ch n l c nh ng bài vi t này là m i khi c l i m t bài vi t nào ó mà mình còn ang cân nh c v vi c có nên ưa vào cu n sách này hay không, tôi u nh n th y nh ng ý tư ng m i, nh ng thông i p m i. ó chính là lý do vì sao b n nên nghi n ng m nhi u l n nh ng nguyên t c ưa ra trong quy n sách. B n s th y trư ng thành hơn r t nhi u sau m i l n c l i như th , b n s ti p thu nh ng ki n th c m i và lĩnh h i t ng bài vi t theo m t chi u sâu m i. N u b n th y vi c c i c l i hàng trăm ch m i êm dư ng như không m y d dàng, thì ây là m t vài m o nh giúp b n: • Hãy t b n thân và nh ng ho t ng thư ng nh t c a mình vào n i dung thông i p c a t ng bài vi t. Ch ng h n, khi c l i khuyên c a Tu n th 5, “Hãy ương u và làm ch tình hu ng”, b n hãy nhìn l i cu c s ng c a mình và xác nh xem b n ang ph i ương u v i nh ng khó khăn gì. • Hãy cùng c v i m t ngư i nào ó. T t hơn h t, hãy cùng c và chia s v i ngư i b n i c a b n. Nhưng b n cũng có th m i ng nghi p, m t ngư i nào ó i chung xe ho c m t ngư i mà b n hay nói chuy n qua i n tho i. Hãy th o lu n cùng h v nh ng c m nh n c a b n khi c cu n sách, ho c k t h p m o này v i nh ng l i khuyên trên. • Hãy vi t n i dung chính c a các bài vi t ra gi y. Th nh t, i u ó giúp b n hi u nh ng gì mình vi t ra m t cách rõ ràng hơn, và th hai là b n t bu c mình ph i chú ý t i nh ng gì có th trư c ó b n ã b qua. B n cũng có th th y khi làm vi c này là b n ang tái t o ngôn t c a Napoleon Hill sao cho phù h p v i hoàn c nh c a mình. Vi c vi t ra t ng l i t ng ch s giúp b n nh n th c sâu s c b n ang ư c ch d n i u gì. 5
 6. ng nghĩ r ng b n ang b giao bài t p v nhà. i m s cho vi c c cu n sách này s do b n t ch m. Nhưng không gi ng như vi c h c ti ng Anh th i trung h c, i m s b n nh n ư c qua cu n sách này s có ý nghĩa l n lao i v i b n trong su t m t năm, năm năm, mư i năm hay năm mươi năm trên ư ng i c a b n. Ngay t lúc này, hãy quy t tâm dùng cu n sách này như m t công c giúp b n t ư c nh ng i u mình mu n và tôi tin r ng b n s t ư c nh ng i u ó. - Matthew Sartwell 6
 7. “Không có gì t i t hơn s ch t y u c a m t ý tư ng.” - Napoleon Hill 7
 8. TU N TH 1 KHÔNG AI CÓ TH THÀNH CÔNG N U PHÓ M C CU C S NG CHO S PH N B n ch ng c n ph i là nhà chiêm tinh hay tiên tri m i oán trư c ư c tương lai c a m t ai ó. Nhưng b n có th nhìn th y tương lai ngư i khác b ng cách t cho h m t câu h i ơn gi n: “Chính xác thì m c ích s ng c a b n là gì – và b n có k ho ch gì t ư c m c ích ó?” N u b n t câu h i này cho 100 ngư i, thì 98 ngư i s tr l i i lo i th này: “Tôi mu n ki m ư c nhi u ti n và thành t h t m c có th ”. Xét b ngoài thì câu tr l i này nghe r t có m c ích, nhưng n u nghĩ sâu hơn m t chút, b n s th y ngư i tr l i thu c tuýp ngư i s ng phó m c cho s ph n, h s ch ng bao gi t ư c i u gì trong cu c s ng tr nh ng thành qu còn sót l i t nh ng ngư i th c s thành t - nh ng ngư i có m t m c ích s ng rõ ràng và có m t k ho ch c th t ư c m c ích ó. thành công, ngay lúc này, b n c n xác nh chính xác các m c tiêu c a b n là gì và v ch ra các bư c i t ư c nh ng m c tiêu ó. Nhi u năm v trư c, tôi làm vi c v i m t c ng s tên là Stuart Austin Wier, ngư i thành ph Dallas, Texas, M . Anh là c ng tác viên cho m t t p chí và ch s ng t công vi c ó. Có th anh s v n ti p t c công vi c vi t lách v i m c lương còm cõi ó n u như câu chuy n mà anh vi t v m t nhà phát minh không b t ng thôi thúc anh thay i cu c i mình. Nh ng ngư i quen bi t anh u h t s c ng c nhiên khi nghe anh tuyên b s t b ngh báo và ti p t c con ư ng h c v n tr thành lu t sư v b ng sáng ch . Stuart không t m c tiêu tr thành m t lu t sư v b ng sáng ch thư ng thư ng b c trung, mà tr thành “m t lu t sư gi i nh t v b ng sáng ch t i M ”. Anh hăng hái th c thi k ho ch c a mình và ã hoàn thành khóa h c trong m t kho ng th i gian k l c. Khi b t u i vào công vi c m i, Stuart tìm nh ng v ki n khó gi i quy t nh t. Danh ti ng c a anh nhanh chóng lan r ng trên kh p nư c M . Dù giá phí anh ưa ra r t cao nhưng s ngư i ngh anh tư v n, tranh t ng mà anh ph i t ch i (vì anh không có th i gian cho t t c ) còn nhi u hơn s khách hàng ư c anh ch p nh n. Ngư i nào hành ng có m c ích và có k ho ch thư ng có nhi u cơ h i thành công. Làm sao cu c i có th em l i cho b n i u gì n u b n thân b n không bi t b n mu n gì? Làm sao ngư i khác có th giúp b n thành công n u b n thân b n cũng chưa xác nh ư c mình ph i thành công b ng cách nào? Ch khi có m c ích rõ ràng, b n m i có th vư t qua nh ng th t b i và ngh ch c nh c n tr ư ng i c a b n. M t trong nh ng doanh nhân s h u “như ng quy n kinh doanh” (franchise) u tiên và thành công nh t t i M là Lee Maranz - m t ngư i bi t rõ mình mu n gì và làm th nào t ư c i u mình mu n. Là m t k sư cơ khí, Maranz ã phát minh ra máy làm kem t ng có th làm ra kem m n. Ông mơ ư c có m t chu i nh ng c a hàng kem trên kh p các b bi n, và ã v ch ra m t k ho ch bi n ư c mơ thành hi n th c. Cũng như nhi u cá nhân khác cùng th i, Maranz ã g t hái thành công cho mình b ng cách giúp ngư i khác thành công. Ông ã giúp nhi u ngư i m c a hàng bán kem b ng vi c như ng quy n kinh doanh. ây là m t ý tư ng mang tính cách m ng vào th i ó. Ông ã bán nh ng chi c máy làm kem theo giá v n và ki m l i t vi c bán máy tr n kem. V y k t qu ra sao? ó chính là s ra i c a chu i c a hàng mà Maranz ã quy t tâm xây d ng trên toàn 8
 9. nư c M . Ông nói: “N u b n có m t ni m tin mãnh li t vào b n thân, vào nh ng vi c b n ang làm, và vi c b n mu n làm, thì không có tr ng i nào là không th vư t qua.” N u b n mu n thành t, hãy ch n hôm nay làm ngày b n ch m d t ki u s ng phó m c cho s ph n. Hãy xác nh m t m c tiêu rõ ràng cho mình. Hãy vi t m c tiêu ó ra gi y và kh c c t ghi tâm nó. Hãy xác nh rõ b n c n lên k ho ch như th nào t ư cm c tiêu ó. Hãy b t u b ng vi c ngay l p t c bi n k ho ch thành hành ng. Tương lai c a b n là do b n t o nên. Ngay lúc này, hãy là ngư i quy t nh tương lai mình. “Chính s l a ch n - ch không ph i cơ h i, quy t nh s ph n b n.” “It’s choice – not chance – that detemines your destiny.” - Jean Nidetch 9
 10. TU N TH 2 H C CÁCH S NG CU C I C A CHÍNH MÌNH Tâm h n b n s ch ng bao gi thanh th n n u ngư i khác s ng h cu c i b n. M t th c t không th ch i cãi là ng Sáng t o ã ban cho chúng ta m t c quy n tr n v n. ó là c quy n làm ch m t th , và ch m t th duy nh t: trí tu c a chính chúng ta. H n là khi ban cho chúng ta c quy n này, ng Sáng t o mu n khuy n khích chúng ta s ng cu c i c a chính mình, có nh ng suy nghĩ c a riêng mình và không ngư i khác can thi p vào. Ch b ng cách s d ng c quy n này vào vi c ki m soát trí tu và cu c s ng c a mình b n m i có th ti n t i nh ng n c thang thành công trong b t c lĩnh v c nào. N u thiên tài là ngư i ki m soát và nh hư ng ư c hoàn toàn trí óc mình thì ây cũng là phương cách có th giúp b n tr thành thiên tài. Chúng ta t ng nghe nh ng câu chuy n v nh ng con ngư i n i ti ng t ng bi n ngh ch c nh thành y u t thu n l i. H ã vư t qua tr ng i tr nên giàu có và n i ti ng. H là nh ng Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie, Wilbur và Orville Wright...1 Tuy nhiên, còn nhi u ngư i khác tuy không sánh b ng các vĩ nhân nói trên nhưng h cũng không ch p nh n th t b i. Nhi u năm trư c ây, m t thanh niên tr tu i t ng ph c v trong quân i n g p tôi xin vi c. Anh ta k r ng anh ta ang h t s c b t mãn và chán n n; r ng anh ta ch mong có cái ăn và m t nơi ng qua êm. Ánh m t anh ta n vô h n - m t ánh m t khi n tôi nghĩ r ng i v i anh ta, m i hy v ng u ã ch t. Chàng trai này, n u thay i thái s ng, hoàn toàn có th tr nên giàu có. Tôi h i anh ta: “Anh có nghĩ cách tr thành tri u phú không? T i sao anh l i ch p nh n m t cu c s ng nghèo kh trong khi anh hoàn toàn có th ki m ư c hàng tri u ô la?” Anh ta áp l i: “Ông ùa à? Tôi ang ch t ói ây, và tôi ch c n m t vi c làm thôi.” Tôi tr l i: “Tôi không ùa âu anh b n. Tôi hoàn toàn nghiêm túc y. Anh có th ki m ư c hàng tri u ô la, ch c n anh s n lòng s d ng nh ng tài s n mà anh ang có.” Anh ta th t lên: “Ông nói tài s n nghĩa là th nào? Tôi ch ng có tài s n gì ngoài b qu n áo trên ngư i!” D n d n, qua câu chuy n, tôi bi t ư c anh ta t ng là nhân viên bán hàng c a công ty Fuller Brush n i ti ng t i M trư c khi gia nh p quân i. Trong th i gian t i ngũ, anh làm công vi c n u nư ng cho quân i và n u ăn khá gi i. Nói cách khác, bên c nh hai c i m tr i cho là m t cơ th kh e m nh và tư duy có th thay i theo hư ng l c quan, tài s n c a ngư i thanh niên này còn bao g m vi c anh ta có th n u ăn và có kh năng bán hàng. T t nhiên, c vi c bán hàng l n n u ăn u không h a h n ưa b n vào hàng ngũ các tri u phú, nhưng i u c n lưu ý là chàng thanh niên này l i t tách mình ra kh i nh p s ng thư ng nh t c a xã h i. Và anh ta hãy còn khá l l m v i ngu n trí l c s n có c a mình khi v n d ng chúng. 1 Henry Ford – Nhà sáng l p hãng ô tô Ford, Thomas Edison – Nhà phát minh vĩ i c a th k XX, Andrew Carnegie – “vua” ngành công nghi p thép M , Wilbur và Orville Wright – hai ông t c a ngành hàng không. 10
 11. Trong hai gi trò chuy n v i ngư i thanh niên này, tôi nh n ra s chuy n bi n anh ta t m t ngư i bi quan, th t v ng thành m t ngư i có suy nghĩ l c quan hơn. S thay i l n ó là nh nh s c m nh t m t ý tư ng b t ch t: “T i sao ta l i không t n d ng kh năng bán hàng c a mình thuy t ph c các bà n i tr m i hàng xóm láng gi ng c a h nd m t b a t i t i gia, r i nhân cơ h i ó bán dùng nhà b p cho h ?” Tôi ã cho anh ta vay m t s ti n mua vài b qu n áo và trao cho anh ta b dùng nhà b p u tiên, sau ó m i vi c do anh ta t quy t nh. Trong tu n l u tiên, anh chàng bán s ch b dùng nhà b p b ng nhôm tr giá g n 100 ôla. Tu n k ti p, doanh thu tăng g p ôi. Sau ó, anh ta b t u hư ng d n nh ng nhân viên bán hàng khác bán nh ng dùng nhà b p tương t . B n năm sau, anh ta ki m ư c hơn m t tri u ôla m i năm và b t tay vào th c hi n m t k ho ch bán hàng táo b o m ra m t ngành công nghi p d ch v m i cho nư c M . Khi nh ng i u ràng bu c tâm trí con ngư i ư c tháo d , và con ngư i làm ch ư c hoàn toàn chính b n thân mình thì tôi cho r ng m i n i lo s s bi n m t và ngư i ó s ư c hư ng ni m vui tr n v n trong cu c s ng! “M t trong nh ng khám phá vĩ i nh t c a m t ngư i, trong s ng c nhiên l n nh t c a chính mình, là nh n ra r ng anh ta có th làm ư c i u mà anh ta t ng nghĩ r ng mình không th .” “One of the greatest discoveries a man makes, one of his greastest surprises, is to find he can do what he was afraid he couldn’t do.” - Henry Ford. 11
 12. TU N TH 3 T KHÍCH L B N THÂN G T HÁI THÀNH CÔNG Ph n thư ng l n nh t mà s thành công mang l i chính là c m giác th a mãn. M c dù nhi u ngư i thư ng cho r ng t ng giá tr tài s n m i là thư c o c a thành công. úng, nhưng ó ch là m t trong nh ng thư c o mà thôi. Thành công th cs ư c o b ng c m giác th a mãn khi bi t r ng ta ã hoàn thành m t công vi c và làm t t vi c ó - r ng ta ã t ư c m c tiêu t t ra cho b n thân. Nhà v t lý n i ti ng Einstein, cha c a Thuy t tương i là m t ví d i n hình. Ông chưa bao gi tr thành ngư i giàu có trong su t cu c i mình. Nhưng ai có th nói r ng ông là ngư i không thành công? Einstein ã t t i nh cao s nghi p c a mình và thay i c th gi i vì ông bi t rõ mình mu n làm i u gì và ã lên k ho ch t ư c m c tiêu ó. V y b n có th t khích l b n thân như th nào t t i thành công? Câu tr l i là hãy làm theo phương pháp mà Einstein và t t c nh ng ngư i thành công ã làm. Hãy nhen nhóm và th i bùng lên khao khát cháy b ng v m t i u gì ó mà b n mu n t ư c, bi n nó thành m t m c tiêu l n c a cu c i mình. Và hãy nh r ng, có m t s khác bi t l n gi a vi c ơn thu n ch mong mu n m t i u gì ó và vi c xác nh rõ b n s làm gì t ư c mong mu n ó. Khi ã có m t ni m khao khát cháy b ng như th , b n hãy nâng nó lên thành m t m c tiêu rõ ràng, c th . M c tiêu ó s giúp b n y lùi nh ng tr ng i mà trư c ó tư ng ch ng như b n không th vư t qua. M i vi c u có th làm ư c i v i nh ng ai tin r ng vi c ó h làm ư c. B n hãy t cho mình m t m c tiêu rõ ràng trong cu c s ng. Hãy vi t m c tiêu ó ra gi y và kh c c t ghi tâm. Hãy hư ng m i suy nghĩ và s c l c c a b n vào vi c bi n m c tiêu ó thành s th t. Thay vì nh ng y u t b t ng khi n b n i ch ch hư ng, hãy tìm xem li u trong nh ng y u t b t ng ó có i u thu n l i nào có th giúp b n i úng hư ng trên con ư ng chinh ph c m c tiêu hay không. Khi Henry Ford b t u nghiên c u “chi c ô tô cà tàng” u tiên c a mình, ông ã b nh ng ngư i có t m nhìn h n h p - ch y u là h hàng và láng gi ng c a ông - cư i nh o. M t s ngư i còn g i ông là “nhà phát minh iên r ”. Nhưng dù có iên r hay không, thì Henry Ford v n bi t rõ mình mu n gì, và có m t khao khát cháy b ng là t ư c i u mình mong mu n. Ông không ch p nh n b t c tr ng i nào. Dù không ư c ào t o chính quy tr thành th cơ khí nhưng Henry Ford có kh năng t h c. Không gì có th c n tr ư c bư c ti n c a m t ngư i quy t tâm t ư c m c tiêu c a cu c i mình. Henry Ford ã thay i di n m o c a c nư c M . Nh ng chi c xe ô tô ư c s n xu t hàng lo t c a ông giúp cho vi c i l i, v n chuy n tr nên d dàng hơn v i các gia ình và nâng cao v th c a nư c M . T t c các ngành ngh u phát tri n v i s ra i c a ô tô: N u không có nh ng chi c “Ô Tô R Ti n” c a Henry Ford thì cũng ch ng c n có m ng lư i ư ng cao t c và các công trình xây d ng b tr , các tr m d ch v , các c a hàng bán th c ăn nhanh ho t ng theo phương th c như ng quy n kinh doanh và các khách s n nh ven ư ng dành cho khách i xe ô tô. M t ví d i n hình khác là doanh nhân n i ti ng ngư i M John Wanamaker. Ông v n là nhân viên c a m t c a hàng bán l t i Philadelphia. Ngay t u, ông ã nung n u ý chí r ng m t ngày nào ó s làm ch m t c a hàng bán l tương t . Khi ông nói i u này v i ngư i ch c a hàng, ông ta ã cư i to và nói: “Làm sao mà th ư c h John, anh còn ch ng có ti n mua thêm qu n áo m c cơ mà,?” 12
 13. Wanamaker áp l i: “ úng v y, thưa ông. Nhưng tôi mu n có m t c a hàng gi ng c a ông, th m chí m t c a hàng to p hơn y ch . Và tôi s s m t ư c i u ó.” Và k t qu là Wanamaker ã t t i nh cao trong s nghi p, ông s h u m t trong nh ng cơ s may m c l n nh t ư c bi t t i trên nư c M . Nhi u năm sau khi tr thành ngư i thành t, Wanamaker cho hay: “Tôi h u như ch ng ư c h c hành gì c . Nhưng tôi bi t cách ti p nh n nh ng ki n th c c n thi t theo ki u chi c u tàu ti p nư c trong khi v n hành – tôi tích lũy ki n th c và kinh nghi m trong quá trình làm vi c.” B n hãy nh r ng, Con ngư i có th t ư cb tc i u gì mà tâm trí h nghĩ t i và tin tư ng. B t k i u gì b n nh n th c ư c và tin r ng thành công s n, thì ch c ch n mơ ư c c a b n s tr thành hi n th c. Ngay t hôm nay, b n hãy b t u t chính ch v trí t i c a mình. “M i ngư i có m t lý tư ng, m t ni m hy v ng và m t ư c mơ. Hãy vun p chúng b ng s m áp c a tình yêu, b ng ánh sáng c a s hi u bi t và b ng s c m nh c a s khích l .” “Each person has an ideal, a hope, a dream which represents the soul. We must give to it the warmth of love, the light of understanding and the essence of encouragement.” - Colby Dorr Dam. 13
 14. TU N TH 4 NGƯ I THÀNH CÔNG, K TH T B I… T I SAO? Câu h i này là n i băn khoăn c a nhân lo i k t khi l n u tiên con ngư i b t u c m th y không th a mãn v i vi c cư trú trong hang ng và c g ng tìm cách làm cho cu c s ng ngày càng ti n nghi hơn. Có l nh ng so sánh v dư i ây gi a ngư i thành t và ngư i th t b i s giúp tr l i câu h i này. Ngư i thành t thư ng bi t chính xác mình mu n gì, có k ho ch t ư c i u mình mu n, tin r ng mình có kh năng t ư c mong mu n, và dành ph n l n qu th i gian c a mình vào vi c t ư c m c tiêu. Ngư c l i, ngư i th t b i không có m c tiêu rõ ràng nào trong cu c s ng, h tin r ng t t c thành công trên i u do “v n may” em l i, và ch hành ng khi b ép bu c mà thôi. Ngư i thành t là m t ngư i bán hàng khéo léo, tài gi i, n m rõ ngh thu t tác ng t i khách hàng cùng h p tác trên tinh th n c i m nh m th c hi n nh ng k ho ch và t ư c m c ích c a mình. Còn ngư i th t b i l i hay chê trách ngư i khác, h không thành công vì luôn ngư i khác th y thái phê phán, ch trích c a mình. Ngư i thành t luôn nghĩ trư c khi nói. H cân nh c k ngôn t . H th hi n rõ nh ng i u h thích thú có liên quan t i ngư i khác, và h n ch t i a ho c không ng t i nh ng i u h không thích. Còn ngư i th t b i thì l i cư x ngư c l i. H nói trư c, nghĩ sau. Nh ng l i nói c a h ch d n t i s h i ti c, b i r i, khó x , và khi n h m t i nh ng l i ích không th bù p n i do nh ng i u oán gi n mà h gây ra. Ngư i thành t ch b c l quan i m sau khi ã th u hi u v n , vì th h có cách th hi n quan i m h t s c khôn ngoan. Trái l i, ngư i th t b i l i th hi n quan i m v nh ng v n mà h h u như ch ng bi t gì ho c th m chí là không bi t chút gì v nó c . Ngư i thành t thư ng bi t cách cân i th i gian, thu nh p và chi tiêu. H chi tiêu trong ph m vi s ti n mình ki m ư c. Còn ngư i th t b i thì lãng phí và xem thư ng giá tr c a th i gian và ti n b c. Ngư i thành t thư ng quan tâm t i m i ngư i, c bi t là nh ng ngư i có i m chung v i h , và nuôi dư ng m i quan h , tình b n v i nh ng ngư i ó. Còn ngư i th t b i l i ch chú tr ng n m i quan h v i nh ng ai mà h mong tìm ki m ư c l i ích nào ó. Ngư i thành t là ngư i có tâm h n r ng m , s n sàng ti p thu cái m i, có cái nhìn thông thoáng v m i v n và có t m lòng khoan dung v i m i ngư i. Còn ngư i th t b i l i có cái nhìn h n h p, không có c tính khoan dung, i u này khi n h không nh n th y nh ng th i cơ thu n l i và không ư c m i ngư i nhi t tình h p tác, giúp . Ngư i thành t luôn theo k p th i i và coi vi c n m b t rõ nh ng gì ang di n ra, không ch trong công vi c kinh doanh, trong lĩnh v c chuyên môn hay i v i nh ng ngư i xung quanh mình mà v i c th gi i bên ngoài là m t nhi m v quan tr ng. Còn ngư i th t b i thì ch quan tâm n b n thân mình, nh ng nhu c u trư c m t c a mình, t ư c i u mình mu n b ng m i giá - dù úng hay sai. Ngư i thành t luôn gi tinh th n và cách nhìn i l c quan. H hi u r ng ch ng c a h trên th gi i này và thành công mà h có ư c tùy thu c vào s s n lòng giúp và hi u qu t s giúp ngư i khác c a h . H có thói quen giúp ngư i khác nhi u hơn s trông i. Còn ngư i th t b i l i luôn có thói tư l i, ho c tìm cách ch p l y nh ng kho n chia 14
 15. chác ng m mà b n thân h không t o ra. Và khi không t ư c i u gì thì h l i l i r ng ngư i khác quá tham lam. Ngư i thành t luôn bày t thái tôn kính i v i ng Sáng T o, và thư ng b c l lòng tôn kính ó qua nh ng l i c u nguy n và hành ng giúp ngư i khác. Còn ngư i th t b i l i ch ng tin vào ai, vào i u gì, ngo i tr nhu c u ăn c a mình, và làm l i cho b n thân trên s kh n khó c a ngư i khác b t c lúc nào và nơi nào có th . Nhìn chung, gi a ngư i thành t và th t b i có m t s khác bi t l n v l i nói cũng như hành ng. i u quy t nh b n là ngư i thành t hay th t b i chính là thái tinh th n c a b n i v i b n thân và nh ng ngư i s ng xung quanh b n y! “Thành công là kh năng i t th t b i này n th t b i khác mà không m t i lòng nhi t thành.” “Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm.” - Sir Winston Churchill, c u Th tư ng Anh 15
 16. TU N TH 5 S C M NH T S U TRANH VƯ T QUA GIAN KHÓ S tranh u vư t qua gian khó là m t công c khôn ngoan mà T o hóa bu c loài ngư i ph i có phát tri n, m r ng và không ng ng ti n b . ó có th coi là m t thách th c ho c m t tr i nghi m quý báu, tùy theo quan i m c a m i ngư i. Con ngư i không th thành công – hay th m chí là không th nghĩ t i s thành công - n u không có s n l c tranh u trư c khó khăn. Cu c i, t khi ta sinh ra cho t i lúc ta qua i, úng là m t chu i liên t c nh ng n l c, tranh u ngày càng nhi u và không th tránh kh i. Nh ng gì chúng ta h c ư c t s u tranh v i gian khó ngày càng ư c tích lũy - m i l n tr i nghi m là m t l n chúng ta h c h i ư c thêm chút ít. Tri t gia Emerson, ngư i sáng l p ra Thuy t siêu nghi m, t ng nói: “Hãy làm i u gì ó, và b n s có ư c s c m nh.” T o hóa òi h i con ngư i ph i i m t và làm ch v n m nh t ó có ư c s c m nh và s khôn ngoan áp ng nhu c u c a mình. Nh ng loài cây kh e m nh nh t trong r ng không ph i là nh ng cây ư c b o v , che ch nhi u nh t; chúng là nh ng loài cây ph i ch ng ch i, vư t qua m i i u ki n kh c nghi t c a thiên nhiên và các loài cây khác vươn lên và t n t i. Ông tôi v n là m t ngư i th làm xe ng a. M i khi phát quang t ai chu n b cho m t v mùa m i, ông luôn l i m t vài cây s i ng trơ tr i gi a cánh ng tr ng mênh mông. Chúng ng ó, h ng ch u ánh n ng m t tr i gay g t, chói chang và nh ng lu ng gió. Nh ng cây s i ph i ch ng ch i v i Thiên nhiên u kh e hơn và g ch c hơn r t nhi u so v i nh ng cây s i ư c b o v , che ch n n m sâu trong r ng. Ông tôi ã dùng chính lo i g ư c khai thác t nh ng cây s i này làm xe ng a, u n cong chúng thành hình vòng cung mà không h lo s chúng s g y. Do ã ch ng ch i v i thiên nhiên nên nh ng cây s i này ã s c ch u ư c lư ng hàng hóa n ng nh t. Tương t như v y, s tranh u vư t qua gian khó cũng tôi luy n tinh th n con ngư i. Ph n l n m i ngư i u c tìm l i i ít chông gai nh t trên ư ng i. Nhưng h không bi t r ng chính cách s ng ó l i khi n ư ng i c a h tr nên quanh co, khúc khu u hơn. N u không có s c m nh t s tranh u vư t qua gian khó, thì chúng ta d b rơi vào tình c nh bư c i trên ư ng i v i hư ng i vô nh. M t khi ã hi u ư c m c ích s ng l n lao c a i mình thì chúng ta s thích ng ư c v i m i hoàn c nh c a cu c s ng. Chúng ta ch p nh n ph n u giành ư c cái g i là cơ h i. N u thành công là vi c d dàng thì ai cũng có th thành công ư c. b t c nơi âu có ngư i thành t, b n s th y h ã n l c tranh u kh c ph c gian khó trong su t cu c i mình. Cu c s ng là m t cu c u tranh, và ph n thư ng s n v i ngư i nào i m t v i khó khăn, kh c ph c khó khăn và s n sàng i u nh ng thách th c k ti p. C p trên u tiên c a tôi sau khi tôi t t nghi p trư ng cao ng kinh doanh là v chư ng lý bang Virginia Rufus A. Ayers. Văn phòng lu t sư c a ông ông khách n m c tôi thư ng ph i giúp vi c cho ông vào ban êm và c trong nh ng ngày ngh l . Cu i m i bu i làm vi c như th , ông luôn xin l i vì ã b t tôi ph i l i làm vi c tr như v y. Nhưng ông cũng nói thêm r ng: “C u qu là ngư i tr lý c l c cho tôi. Nhưng c u còn giúp chính 16
 17. b n thân c u nhi u hơn n a v i nh ng kinh nghi m mà c u h c h i ư c trong bu i t i hôm nay.” Và tôi s ch ng bao gi quên câu tr l i mà tôi nh n ư c khi có m t l n tôi h i m t trong s nh ng tr lý c a Henry Ford v bí quy t thành công c a ông y. Ngư i tr lý ó nói r ng: “Tôi c g ng hòa h p v i cách làm vi c c a nh ng ngư i như Henry Ford, và hy v ng r ng khi có vi c gì y, h s nh n tôi.” B ng cách ón u và i m t ch không né tránh vi c tranh u, kh c ph c gian khó, b n cũng có th dùng chính cách ó h c h i, trư ng thành và thành công trong cu c s ng. “ i là m t cu c tranh u gi a khát v ng và nh ng cu c thám hi m mà s cao p c a chúng s làm phong phú tâm h n ta.” “Life ought to be a struggle of desire toward adventures whose nobility will fertilize the soul.” - Rebecca West (1892 - 1983) 17
 18. TU N TH 6 S CHÂN THÀNH thành công, b n ph i có m t m c tiêu rõ ràng trong cu c s ng. Kh năng t ư c m c tiêu c a b n s l n g p b i n u b n có m t mong mu n chân thành là cung c p s n ph m ho c d ch v t t hơn cho ngư i khác. Và t có ý nghĩa nh t trong câu trên chính là chân thành. S chân thành s mang l i c m giác th a mãn, lòng t tr ng và m t tinh th n ph n ch n trong su t c ngày. Chúng ta là ngư i ki m soát b n thân, và vì th , chúng ta c n tuy t i tôn tr ng “ph n lý trí vô hình” c a mình. Chính lý trí này s quy t nh ưa ta t i t t nh c a vinh quang, n i ti ng và giàu có - ho c nh n chìm ta t i áy c a s gian kh và th t b i. M t ngư i b n c a c T ng th ng M Abraham Lincoln t ng k v i ông r ng sau lưng ông, k thù c a ông ã nói nh ng i u h t s c t h i v ông. Lincoln áp l i: “Tôi ch ng b n tâm h nói gì khi h không nói úng s th t.” S chân thành theo u i m c ích ã giúp Lincoln không m y may lo l ng trư c nh ng l i ch trích c a k khác. S chân thành còn ph i xét trên khía c nh ng cơ. Vì th , s chân thành là i u mà m i ngư i có quy n soi xét trư c khi trao cho b n th i gian, s c l c hay ti n b c c a h . Trư c khi b t tay làm vi c gì, b n hãy t mình ki m tra m c chân thành c a b n. Hãy t v n mình: “C cho vi c mình nh làm là vì m c ích cá nhân, nhưng mình có cung c p hàng hóa và d ch v có ch t lư ng tương x ng v i nh ng kho n ti n hay l i ích mà mình mu n ki m ư c hay không, hay mình l i mu n ư c l i cho mình mà ch ng ph i làm gì?” S chân thành là m t trong nh ng c tính khó ch ng minh nh t trư c ngư i khác. Nhưng b n c n ph i chu n b - và s n sàng – th hi n c tính này. Nhà sư ph m Martha Berry ã thành l p m t trư ng h c cho tr em mi n núi thu c m t vùng t nghèo B c Georgia, cha m c a nh ng a tr này không th chi tr ti n h c phí cho chúng. Vi c gi v ng kh năng tài chính c a ngôi trư ng là i u h t s c khó khăn trong nh ng ngày u ho t ng, và bà luôn c n ti n ti n hành công vi c c a mình. Cu i cùng, bà s p x p m t cu c g p v i Henry Ford. Bà gi i thích nh ng gì mình ang làm v i Henry Ford, và ngh ông h tr m t kho n ti n v a ph i. Nhưng Henry Ford ã khư c t l i ngh ó. Berry nói: “ , v y thì, ông có th t ng cho chúng tôi m t gi l c ch ?” L i ngh khác thư ng ã làm Henry Ford ng c nhiên t i m c ông quy t nh ng h bà m t s ti n mua l c. Và Berry ã giúp các h c sinh c a mình tr ng l c cho t i khi tích góp ư c m t kho n ti n kha khá. Sau ó, bà tr l i kho n ti n cho Henry Ford ông th y bà cùng nh ng h c sinh c a mình ã làm cho s ti n h tr ít i c a ông sinh sôi n y n như th nào. i u này gây n tư ng m nh v i Henry Ford n m c cu i cùng, ông ã ng h ti n mua s máy kéo và trang thi t b nông nghi p giúp nông tr i trư ng h c c a Berry có th t trang tr i chi phí. Qua nhi u năm, ông ã t ng hơn m t tri u ô la giúp xây d ng nh ng kh i nhà b ng á p hi n có trong khuôn viên c a trư ng. Ông nói: “Lòng chân thành và cách th c làm vi c tuy t v i c a Berry cùng v i nh ng tr em nghèo không kh i gây n tư ng i v i tôi.” Ni m tin c a Berry vào nh ng gì bà ang làm m nh m n m c bà ã thuy t ph c ư c ngài Ford c nghi làm m t vi c mà 18
 19. ban u ông ã t ch i. Hơn c m c trông i, bà ã ch ng minh ư c r ng mình ang n l c h t s c vì m t vi c áng làm mà bà s không bao gi u hàng trư c hoàn c nh. Khi tình th tr nên khó khăn – và th c t úng là luôn như v y – lòng nhi t thành theo u i m c ích c a b n s giúp b n ng v ng. N u t sâu th m trong trái tim mình, b n hi u r ng b n ang t o ra giá tr th c s cho m i ng ti n b n ki m ư c, thì ch c ch n b n s thuy t ph c ư c i tác làm ăn c a mình. B n có th t ư c nh ng m c tiêu c a mình trong cu c s ng b ng cách ch ng minh v i m i ngư i r ng b n có m t mong mu n chân thành là giúp h . N u b n làm như v y, thì b n s không ph i h i ti c vào nh ng lúc khó khăn. B n s có nhi u khách hàng và i tác hơn m c trông i. No happiness without bitterness, no friendship without sincerity. Khoâng coù haïnh phuùc naøo khoâng coù ñaéng cay, khoâng coù tình baïn naøo thieáu vaéng söï chaân thaønh. - Austin O' Malley 19
 20. TU N TH 7 NI M HY V NG Hy v ng là m t y u t cơ b n giúp b n t o d ng thành công. Ni m hy v ng k t tinh thành ni m tin, ni m tin tr thành lòng quy t tâm, và lòng quy t tâm s bi n thành hành ng. Ni m hy v ng b t ngu n ch y u t trí tư ng tư ng c a b n, t mơ ư c c a b n v m t th gi i t t p hơn, m t cu c s ng tươi p hơn, m t ngày mai tươi sáng hơn. V i ni m hy v ng làm n n t ng, b n s ưa ra quy t nh d a trên m c tiêu rõ ràng c a i mình và bi n nó thành hi n th c. Nhi u năm v trư c, James J. Hill, m t nhân viên ư ng s t, ang ng i bên chi c máy i n báo g i i thông i p c a m t ngư i ph n dành cho m t ngư i b n c a bà có ch ng b gi t thì m t ý nghĩ n y sinh trong u Hill trư c n i dung c a b c thông i p: “Hãy hy v ng là bà s g p l i ông y m t th gi i t t p hơn, như th n i au c a bà s ư c xoa d u hơn nhi u.” “Hy v ng”, hai ch có tác ng m nh m n tâm trí Hill. Anh b t u nghĩ t i s c m nh c a ni m hy v ng. i u ó thôi thúc anh mơ ư c t i m t ngày nào ó s xây d ng m t tuy n ư ng s t m i t i mi n Tây. Mơ ư c ó tr thành m t ý chí quy t tâm m nh m giúp Hill ư c to i nguy n. Ư c mơ c a m t nhân viên tr c máy i n báo, hình thành trên s c m nh c a ch m t t hy v ng, cu i cùng ã tr thành h th ng ư ng S t L n Mi n B c. Hill ã giúp r t nhi u ngư i tr thành tri u phú trong công cu c bi n ư c mơ thành hi n th c vì ông hi u ư c r ng vi c xây d ng thành công tuy n ư ng s t này g n li n v i v n m nh c a các khách hàng c a mình. Ông thuy t ph c nh ng ngư i nông dân, nh ng ngư i tr ng táo, th m và th n g i t i mi n Tây và v n chuy n hàng hóa c a h trên h th ng ư ng S t L n Mi n B c. Hill ã xây d ng m t h th ng ư ng s t tr i dài t Canada t i Missouri, và t Great Lakes (thư ng g i là Ngũ H ) t i v nh Puget Sound. Th m chí, ông còn m r ng tuy n ư ng s t c a mình sang hư ng ông. C u T ng th ng Philippine Manuel L. Quezon cũng ã dám hy v ng và mơ ư c t i vi c xây d ng Qu n o Philippines thân yêu c a mình thành m t vùng t tr . Th m chí, ông còn dám mơ ư c r ng m t ngày nào ó ông s tr thành T ng th ng c a nư c c ng hòa Philippines t do. Ni m hy v ng c a ông ã tr thành m t ni m tin m nh m giúp ông bi n nó thành hành ng tham gia tranh c ch c v y viên thư ng tr c c a qu n o xinh p này. Trong su t 24 năm, ông ã th c hi n m i n l c m t ngày nào ó, vùng lãnh th này s tr thành m t qu c gia c l p. Tôi bi t i u ó vì ông là m t trong nh ng ngư i b n thân c a tôi và thư ng nh tôi c v n làm th nào t ư c nh ng m c tiêu chính tr mà ông t t ra cho mình. Vào ngày ư c b u làm T ng th ng nư c C ng hòa Philippines, Quezon ã g i cho tôi b c i n như sau: “T sâu th m trái tìm mình, tôi vô cùng bi t ơn anh ã ng viên, khích l giúp tôi gi ư c ng n l a hy v ng cháy sáng cho t i ngày giành vinh quang r c r như ngày hôm nay.” Bài h c mà tôi mu n g i n các b n qua câu chuy n c a Quezon chính là b n c n trí tư ng tư ng c a mình bay b ng t o d ng ni m hy v ng cho chính b n thân mình. Hãy dám nghĩ n nh ng gi c mơ l n lao. Hãy gi v ng ni m tin r ng không có gì là không th . Như nhà văn Thoreau t ng nói, “N u b n ã xây m t lâu ài trên mây thì lâu ài ó s không bi n m t, nó s luôn ó. Bây gi ch c n b n t n n móng cho nó mà thôi.” 20
Đồng bộ tài khoản