Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bích huyết kiếm - tập 18

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

144
lượt xem
23
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bích huyết kiếm - tập 18', giải trí - thư giãn, truyện kiếm hiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bích huyết kiếm - tập 18

 1. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -380- Håi thø m­êi t¸m Thi ®éc ch­ëng tµn ¸c biÕt bao XuÊt thiÕt thñ hiÓm ®éc kh«n l­êng ªlÊy ¶ã{êi ¶ä ãSµ cs¶ LÝÎ hT¶ ¨¶, «i ¶Êy BÒu ÎlÊÎ ki¶l. GlT Îë¬ quC, ªl«¶l ªl«¶l ouýÎ ¶a¶ ¬ö« ιi clç, véi qu«y BÇu L« µlÝ« o«u, kla¶ã dC¬ ¶l׶ ¶N«. ¸ß¶ ªlõ« ¸lÝ vp ¬äi ¶ã{êi cò¶ã kla¶ã «i dC¬ ãSµ ¶lN¶ã ¬g¶ ¨¶ Bg cn. ªlÊy «i ¶Êy BÒu lsn¶ã oî ãlT Îë¬, ¶ã{êi ¶ä h¹i cp¶ã BSc clÝ, hiÒ¶ ¶gi víi §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l L»¶ã: - ÷ã{mi hp clg o¨¶ cñ« µlñ ¶l« Îles Îíi B©y clSc v× ÎiÒ¶ ó¹c cñ« ¶ã©¶ klï µlni kla¶ã? Ïõ, ¶ã{mi óiÕΠΫ hp «i kla¶ã? §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l BCµ: - Xi¶ Îlø hçi ÎiÉu ¶l©¶ ¬SÎ kЬ. ¸lM¶ã l«y cCc l¹ quý ÎC¶l d«¶l hp ã×? ÷ã{êi ¶ä cn c{êi, uï¶ã ¬éÎ líµ L{îu, h¹i ãSµ ¬éÎ cs¶ ãiu¶ ¶N« hT¶ ¨¶ Låi c{êi ¶gi: - ªai lä ªÒ¶, ÎT¶ V©¶ ÷ã«s, clØ hp ¬éÎ kt va d«¶l ÎiÉu ÎïÎ Îl× h∙s luy¶l óiÕÎ o«s B{îc? GiËÎ ¬×¶l, Bø¶ã ¶ã«y dËy, §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l ¶gi: - ñ«, ÎlÕ L« cCc l¹ hp ¸È¬ Y §éc ¸Ci, ÎiÉu ¶l©¶ ¶ãle B¹i d«¶l B∙ h©u Låi. ªlõ« ¸lÝ x{« ¶«y cl{« lÒ ¶ãle ÎlÊy cCi ÎT¶ ¸È¬ Y §éc ¸Ci Êy ó«s ãiê, ¶l{¶ã ÎlÊy §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l lsn¶ã oî ¶l{ vËy, clSc ¶ã{êi Bg µlni hp ¬éÎ ¶l©¶ vËÎ cõ klai ÎLs¶ã ãiíi vâ h©¬ cò¶ã ¶T¶. ¸lp¶ã h¹i oùc ¶ãlÜ Îíi óN« ¶ä, ÎT¶ ¨¶ xi¶ ¶Çy óSÎ LS¶ Îl× vâ ¶ãlÖ cñ« y kla¶ã cg ã× BÆc óiÖÎ hS¬, ¶l{ vËy lp ÎÊÎ µlni oî y ¬éÎ cCcl quC BC¶ã ¶l{ ÎlÕ? r¹i ÎlÊy §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l ¶gi: - Quý ãiCs x{« ¶«y Îl{ê¶ã lp¶ B¹s ë óï¶ Îضl: Qun¶ã §a¶ã, Qun¶ã ª©y, V©¶ ÷«¬, vp Quý ¸l©u, cls ¶T¶ ÎiÉu ¶l©¶ kla¶ã B{îc l©¶ l¹¶l óCi kiÕ¶. ªÒ V©¶ ÷ã«s ¶gi: - V©¶ã, clb¶ã Îai hT¶ ÎLT¶ ®Sc Ki¶l ¶Çy ¬íi cg ¬Êy ÎlC¶ã ¶«y Îlai. §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l h¹i ¶gi: - ªiÉu ¶l©¶ låi l{u B∙ h©u. rǶ ¶Çy ªÒ¶ «¶l lè¶l cè¶ã cl{ vÞ luy¶l BÖ Îíi ®Sc Ki¶l, «¶l e¬ clb¶ã Îai Îù óiÕÎ ÎiÕµ B∙i ÎliÕu clu BCs, B∙ hp¬ ¬Ýcl h߶ã cl{ vÞ «¶l lè¶ã, cls ¶T¶ ¬íi µlCi ÎiÉu ¶l©¶ Îíi B©y xi¶ hçi. ÷gi xs¶ã, y vCi clps hi« hÞ«. ªÒ V©¶ ÷ã«s cø viÖc ¨¶ uï¶ã, kla¶ã Îl̬ BCµ hÔ h¹i. ªl«¶l ªl«¶l ¶ãlÜ ÎlǬ: “X{« ¶«y óä¶ ca¶ã o«i vÓ¶ cËy ÎlǶ cËy ÎlÕ lp liÕµ h{m¶ã d©¶, hbc Êy o«s óä¶ clb¶ã lu¶ã Cc ¶l{ h«¶ã ¶l{ læ? ÷«y ãƵ µlni Ϋy cø¶ã cái, y B∙ clÞu quy hôy l̶ l¹ BÕ¶ ÎlÕ Låi! ª« l∙y xe¬ kÕÎ cuéc L« o«s.” §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l h¹i ¶gi: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 2. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -381- - A¶l e¬ clb¶ã Îai ÎlËÎ lå Bå quC, ÎlÊÎ hÔ víi ªÒ «¶l lè¶ã ó«s h©u ¶«y ¬p vÓ¶ kla¶ã l«y óiÕÎ cli cn. ®©y ãiê ªÒ «¶l lè¶ã ¬uï¶ o«i BiÒu ã×, ¶Õu «¶l e¬ clb¶ã Îai cg ÎlÉ hp¬ B{îc, oH Îu©¶ Îles Îa¶ hÖ¶l ¶ã«y. ªÒ V©¶ ÷ã«s ¶gi: - ¸ls Îíi ¶ãpy la¬ ¶«y, clb¶ã Îai hÊy cñ« ¶ã©¶ klï ÎÊÎ cn hp clݶ ¶ãl׶ ¶¨¬ ÎL¨¬ h¹¶ã. ¸s¶ oï Êy ¶lá quC, _???_ ÝÎ quC. ¸lb¶ã Îai BÞ¶l kli ¶ps hÊy Bñ ¬{êi v¹¶ h¹¶ã ¬íi Îlai! §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l ¶gi: - Ïé ®é ¾CÎ B¹i ¶l©¶ cñ« ¸öu ¬a¶ BÒ Bïc ¸lu B¹i Î{í¶ã qu©¶ lÔ óiÕÎ Îíi cluyÖ¶ ¶Çy ÎlÉ ¶ps cò¶ã BÕ¶ B©y xi¶ hçi vp Îlضl «¶ ªlp¶l V{m¶ã ãi« ¶ã«y. ¸lb¶ã Îai hp kt óÒ d{íi, clØ cg viÖc xi¶ B¹i c« Îl{m¶ã cls óCÎ cm¬ BÉ cls BÖ vp cCc clCu ¶g B{îc ¶lê. ªÒ¶ V©¶ ÷ã«s ÎLî¶ ¬SÎ hT¶ Låi ¶gi: - ÷ã{mi B∙ óiÕÎ oï ó¹c Bg ë ÎLs¶ã óiÖÎ Îlù cñ« ªlp¶l V{m¶ã Låi clM¶ã hH ¶ã{mi c߶ ¬uï¶ ÎlsCÎ clÕÎ L« klái ¶mi B©y l«y o«s? rêi ¶gi Bg võ« døÎ, kla¶ã klÝ ÎLs¶ã klCcl on¶l c¨¶ã ÎlM¶ã Îøc Îl×. ªl«¶l ªl«¶l B«¶ã BÞ¶l ¶gi vpi c©u óç¶ã ¶ãle ¬éÎ ÎiÕ¶ã cßi LÊÎ hí¶ ë óT¶ ÎLs¶ã vä¶ã L«. ªiÕ¶ã cßi Bg Lè¶ã Lî¶ va cè¶ã, «i ¶Êy BÒu oê¶ h߶ã, dù¶ã Îgc ãCy. ªl«¶l ªl«¶l cò¶ã ki¶l l∙i, ¶S¬ Ϋy ªlõ« ¸lÝ lái: - ¸Ci ã× ÎlÕ? ªÒ V©¶ ÷ã«s véi Bø¶ã dËy, hí¶ Îiն㠶gi: - GiCs clñ Îl¨¶ã Îä«. ¼äi ¶ã{êi l∙y clê Bîi clØ ÎlÞ µlCÎ h¹c, xe¬ «i lT¶ Îl× B{îc oï¶ã ¬p «i xui Îl× óÞ lp¶l l׶l Îøc Îl×. §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l ãiùÎ ¬×¶l, ki¶l ¶ã¹c ¶gi: - ñ«, GiCs clñ cñ« quý µlCi cò¶ã Îíi ®Sc Ki¶l Låi {? ªÒ V©¶ ÷ã«s c{êi ¶l¹Î ¬éÎ ÎiÕ¶ã kla¶ã Îl̬ ÎLn hêi, Bi ÎlM¶ã vps óT¶ ÎLs¶ã, §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l ¶gi: - ª×¶l ÎlÕ ¶py ¶ãuy cʵ hS¬, clb¶ã Ϋ µlni cl¹y cls ¬«u! ÷Õu ÷ãò §éc GiCs B∙ Îíi ÎlËÎ Îl× clb¶ã Ϋ clÕÎ kla¶ã c߶ ¬n¶l x{m¶ã. ªlõ« ¸lÝ BÞ¶l ë h¹i xe¬ o«s ¶l{¶ã clp¶ã ÎlÊy ªl«¶l ªl«¶l Ϋy Lu¶ ó©y óÈy vp kla¶ã klÝ xu¶ã qu«¶l Bg ©¬ ÎlǬ BC¶ã oî, hiÒ¶ ¶gi: - ¸ò¶ã B{îc, clb¶ã Ϋ l∙y LbÎ hui ÎL{íc, Låi oH ¶gi o«u. ¼äi ¶ã{êi võ« qu«y ¬×¶l BÞ¶l Bi, ÎLs¶ã on¶l óç¶ã Îïi Be¶ ¶l{ ¬ùc. “§sp¶l” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, µlÝ« o«u kla¶ã óiÕÎ hp Îʬ 㫶ã l«y În¶ã BC hí¶ l¹ xuï¶ã. ¼äi ¶ã{êi BÒu ki¶l l∙i, h¹i ¶ãle ÎiÕ¶ã kTu LÊÎ Îln¬ ÎliÕÎ, l׶l ¶l{ ÎiÕ¶ã kTu cñ« cCc hspi Cc BiÉu lß« lîµ víi ÎiÕ¶ã LS¶ LÝÎ Béc v«¶ã déi hT¶. ¼äi ¶ã{êi Îuy vâ ¶ãlÖ c«s c{ê¶ã ¶l{¶ã óç¶ã h©¬ vps cn¶l Lè¶ã Lî¶ ¶py, «i ¶Êy BÒu hs ©u cn. ®ç¶ã ¶liT¶ ¬éÎ C¶l oC¶ã clgi häi cliÕu Îíi, hp¬ ¶mi Bg oC¶ã Îá ¶l{ ó«¶ ¶ãpy. Ï«i Îl»¶ã óÐ Cs Be¶ Bi Îíi cbi ¬×¶l klH clps Låi ¶gi: - GiCs clñ ÎuyT¶ ÎLiÖu cCc ¶ã{êi hT¶ ÎLT¶ BiÖ¶. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 3. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -382- ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “Kla¶ã óiÕÎ quCi vËÎ ã× h¹i lCcl BÕ¶ ÎlÕ? ª« cø hT¶ ÎLT¶ BiÖ¶ xe¬ o«s B∙, Låi l∙y Îݶl ÎsC¶ o«u.” ¸lp¶ã hiÒ¶ dSΠΫy ªl«¶l ªl«¶l, Îles l«i ÎT¶ ¶lá Cs Be¶ Bi ÎL{íc, cCc ¶ã{êi Bp¶l µlni Îles o«u cè¶ã Bi hT¶ ÎLT¶ BiÖ¶. §i qu« ¬éÎ cs¶ B{ê¶ã lѵ klC dpi vp qu«¶l cs, Låi hT¶ Îíi ¬éÎ BiÖ¶ ÎL{ê¶ã. ¸lØ ÎlÊy ÎLT¶ BiÖ¶ ÎL{ê¶ã cg ópy ¬éÎ ãlÕ óp¶l ë ãiN«, ÎLT¶ ãlÕ µlñ ãʬ vgc ¬pu Bá, ÎC¬ Îl»¶ã óÐ cli« Bai Bø¶ã lÇu _????_ ¶ã{êi hT¶ Îíi BiÖ¶ cò¶ã Bø¶ã o«¶ã l«i óT¶. ÷l{ vËy, ¬çi óT¶ cg ¶¨¬ Îl»¶ã, ¬çi Bø« ¬Æc Cs ¬éÎ ¬pu oSc klCc ¶l«u. §ø« Bø¶ã ÎLT¶ ¶løÎ ¬Æc Cs Bá, Låi Îíi Cs vp¶ã, Cs h«¬, Cs ÎLS¶ã, vp Cs Be¶. QuǶ Cs cñ« clb¶ã BÒu ó»¶ã ãʬ cn. ÷l׶ kü, ªlõ« ¸lÝ ¶l˶ ¶ã«y L« l«i ÎT¶ Cs Bá Bb¶ã hp ÎT¶ ÎLé¬ ó¹c óN« ¶ä ¶l{¶ã hbc ¶py ¬Êy Bø« ÎLt BÒu cbi BÇu ¬SÎ ¶l׶ xuï¶ã BÊÎ, kla¶ã Îl̬ BÉ ý Îíi óä¶ ªlõ« ¸lÝ. ®ç¶ã cg ÎiÕ¶ã clua¶ã ë µlÝ« o«u BiÖ¶ B{« L«, ÎiÕµ Îles Bg ¬éÎ oï ¶ãuêi klC Ba¶ã Bns ó{íc L«, cg cn Bp¶ óp, Låi clb¶ã Bø¶ã o«¶ã l«i óT¶. ªlõ« ¸lÝ BÕ¬ ÎlǬ, ÎlÊy ¬çi óT¶ cg ÎC¬ ¶ã{êi ÎÊÎ cn hp ¬{êi oCu ¶ã{êi. ªT¶ ¸È¬ Y §éc ¸Ci Bø¶ã vps lp¶ã Îlø ¶¨¬ óT¶ ÎLCi. ¸ß¶ ¶ã{êi Bp¶ óp ¬SÎ o©u ¬òi hâ ¬ÆÎ ÎCi ¬ÐÎ, Bø¶ã lp¶ã Îlø l«i óT¶ µlni hp ¬éÎ ¬ô ¨¶ xi¶, ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “÷ã{êi ¶Çy clSc hp ¬ô ¨¶ xi¶ B∙ l¹i ¶ãǬ ªL׶l ªl«¶l ªLbc cò¶ã ¶T¶?” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã hiÒ¶ klH lái §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l L»¶ã: - ¸lb¶ã B«¶ã hp¬ cCi ÎLß quû ã× ÎlÕ? §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l ¬ÆÎ ¶lîÎ ¶l¹Î, Îiն㠶gi Lu¶ Lu¶, klH BCµ: - ¸lb¶ã hp ÷ãò §éc GiCs ë Îضl V©¶ ÷«¬. rǶ ¶Çy, clb¶ã Ϋ ÎlÕ ¶ps cò¶ã óÞ clÕÎ ¬ÊÎ Îlai. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ÷ãò §éc GiCs hp cCi ã×? §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l véi ¶gi: - ªLêi mi, ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã cg óiÕÎ ÷ãò §éc GiCs hp ¬éÎ Îp ãiCs ãiÕÎ ¶ã{êi kla¶ã clíµ ¬SÎ kla¶ã? GiCs clñ hp Ïp ªliÕÎ ªlñ Î{í¶ã ca¶ã cg óiÕÎ ¶ã{êi Bg kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ hSc BÇu, §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l h¹i ¶gi ÎiÕµ: - ÷l©¶ hbc GiCs clñ cñ« clb¶ã cl{« L« B©y, clb¶ã Ϋ µlni ¬«u ¶ãlÜ cCcl ¬p óa¶ ÎÈu Bi! ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - Ï∙y clê ¬éÎ hCÎ ¶N«! Ï׶l ¶l{ quC oî l∙i, §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l BÞ¶l Bps ÎÈu ¬éÎ ¬×¶l, óç¶ã ¶liT¶ clSµ Ϋy clps, Låi ¶gi: - ªiÉu ¶l©¶ xi¶ µlе LbÎ hui ÎL{íc. Võ« ¶gi døÎ hêi, y B∙ ¶lny hT¶ ÎLT¶ óê Î{ê¶ã. ÷ã{êi Îs hí¶ Bø¶ã lp¶ã Îlø l«i µlÝ« óT¶ ÎLCi, BéÎ ¶liT¶ ¶lb¶ ¬×¶l ¬éÎ cCi, B∙ ¶lny Îles vp B∙ ¶S¬ B{îc cl©¶ ÎLCi cñ« §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l Låi. ÷lê vâ ca¶ã klC c«s, §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l «¶ ¶ãuy vÓ¶ ó׶l Îܶl, kl߬ h{¶ã dè¶ã cl{ë¶ã µlni óæ ÎlM¶ã xuï¶ã BÇu kt BÞcl. ÷ã{êi c«s hí¶ ¶ä ãim Ϋy hT¶ Bì hiÒ¶. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 4. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -383- ¸lØ ¶ãle óéµ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, cn l«i ¶ã{êi cè¶ã Lmi xuï¶ã ¬ÆÎ BÊÎ. ¾«u ¬éÎ ÎiÕ¶ã c{êi kli¶l, ¶ã{êi c«s hí¶ Bg h¹i qu«y ÎLë vÒ clç cò Bø¶ã yT¶ ¶l{ ÎL{íc. §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l ÎlÊy cæ Ϋy µlni vp cl©¶ ÎLCi ¶l{ óÞ klÝ ãiíi clЬ vËy, B«u óuïÎ Î˶ x{m¶ã. Véi cbi BÇu ¶l׶ l«i vÕÎ Îl{m¶ã, y ÎlÊy cn l«i ¶mi BÒu cg ¶¨¬ hç ¶lá LØ ¬Cu Be¶ L«, lsn¶ã oî quC ¬øc ¶»¬ h¨¶ L« BÊÎ. ªl× L« ¬{êi ¶ãg¶ Ϋy cñ« ¶ã{êi c«s hí¶ ki« BÒu Bes ¶lÓ¶ cg ã«i ¶lä¶ vp ÎȬ Îluïc LÊÎ Béc. ªlõ« ¸lÝ ÎiÕ¶ hT¶ Bì §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l dËy. ªiÕµ Îles Bg ¬{êi Îl»¶ã óÐ ¬gc Îbi hÊy cßi kú h¹ L« Îlæi ¬Êy ÎiÕ¶ã. ®ä¶ clb¶ã _????_ µlôc xuï¶ã BÊÎ. PlÝ« lËu BiÖ¶ cg l«i ¬ü ¶N Îõ Îõ ó{íc L«. ÷lg¬ ªlõ« ¸lÝ «i «i cò¶ã Î{ë¶ã L»¶ã ¶lN¶ã Îlñ l¹ cñ« GiCs clñ kú l׶l quCi ÎL¹¶ã vp lu¶ã Cc ¶l{ ÎlÕ, clSc GiCs clñ c߶ kú dÞ lu¶ã Cc lm¶ ÎlÕ ¶N«. ÷«y óç¶ã ¶liT¶ ÎLa¶ã ÎlÊy l«i ¶ã{êi cs¶ ãCi Bѵ BH BÕ¶ ÎlÕ, «i ¶Êy BÒu ¶ã¹c ¶liT¶. Ï«i ÎliÕu ¶N Bø¶ã o«¶ã l«i óT¶, Låi la Îs: - GiCs clñ Îl¨¶ã BiÖ¶! ®ç¶ã ¶liT¶ ãig B{« ¬èi Îlm¬ Îíi, µlÝ« o«u BiÖ¶ ¬éÎ ÎliÕu ¶N ¬Æc Cs o« ¬pu lå¶ã ó{íc L«. ªliÕu ¶N ¶ä ¬py Lå¶ã ¬SÎ µl{î¶ã, ¬iÖ¶ã c{êi Îñ¬ Îج, Îuæi ÎL¹c Bé l«i ¬{mi ó«, l«i ¬{mi óï¶, ÎLa¶ã ÎlÊy Bѵ BH, Bi cl©¶ kla¶ã, l«i Ϋy vp cl©¶ BÒu Bes v߶ã vp¶ã, d« ÎLS¶ã ¶l{ ¶ãp, Îgc xâ« xuï¶ã Î˶ v«i vp céÎ ó»¶ã ¬éÎ cCi v߶ã vp¶ã. ÷p¶ã Bi Îíi ãlÕ óp¶l BÉ ë ãiN« ¶ãåi xuï¶ã. ¾«u h{¶ã ¶p¶ã h¹i cg l«i ÎliÕu ¶N Ϋy ó{¶ã kl¨¶ vp qu¹Î Îles L«. ªliÕu ¶N ¶ä Î{mi c{êi ¶gi: - ñ«, kla¶ã ¶ãê h¹i cg ¶liÒu klCcl Îíi Îl¨¬ ÎlÕ ¶py, ¬«u hÊy ãlÕÎ L« ¬êi cCc quý klCcl ¶ãåi! ¼Êy Îl»¶ã ¶lá vps óT¶ ÎLs¶ã dä¶ ¬Êy cCi ãlÕ L« ¬êi óä¶ ªlõ« ¸lÝ ¶ãåi. rbc ¶Çy BÇu gc ªlõ« ¸lÝ ¬m lå quC, clp¶ã ¶ãlÜ: “¸lM¶ã hH ÷ãò §éc GiCs clñ Ïp ªliÕÎ ªlñ ¬p §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l l∙i oî lm¶ opi h«¶ã læ óCs hp ¶ã{êi cs¶ ãCi ÎLt Îuæi ¶py {?” ªliÕu ¶N ¶ä Îlá Îlt ¶gi: - Xi¶ cCc quý klCcl cls óiÕÎ ÎC¶l d«¶l? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ªai lä ViT¶, c߶ ¬Êy ¶ã{êi B©y hp ó¹¶ cñ« Îai. DC¬ lái ca ¶{m¶ã quý ÎC¶l d«¶l hp ã×? ÷ã{êi cs¶ ãCi ÎLn hêi: - ªai lä Ïp. ªlõ« ¸lÝ ãiËÎ ¬×¶l, ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷Õu vËy ¶p¶ã qun ÎlËÎ hp ãiCs clñ cñ« ÷ãò §éc GiCs Låi.” ÷ãuêi cs¶ ãCi h¹i lái: - ¸g µlni ¶ãpi BÕ¶ B©y ¬uï¶ Bßi oï ó¹c cñ« ¶ã©¶ klï kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - Kla¶ã µlni ¹. ÷ã{êi ó¹¶ lä §m¶ B©y ¬íi hp ¶ã{êi ¨¶ h{m¶ã cñ« cö« ca¶ã c߶ clb¶ã Îai clØ hp ó׶l d©¶ óC ÎC¶l Îlai, vp clb¶ã Îai ¬íi que¶ ó¹¶ lä §m¶ B©y kla¶ã ó«s h©u. ViÖc cñ« ¶lp cǬ quyÒ¶, clb¶ã Îai kla¶ã dC¬ d©y d{« Îíi. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 5. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -384- ÷ã{êi cs¶ ãCi h¹i ¶gi: - Ï«y hS¬, vËy quý vÞ Îíi B©y cg viÖc ã× ÎlÕ? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ªai cg ¶ã{êi ó¹¶ lä ªL׶l kla¶ã óiÕÎ y hp¬ ã× ¬Ýcl h߶ã cCc ó¹¶ ÎLs¶ã quý ãiCs ¬p óÞ C¬ l¹i BÕ¶ ¶çi ÎLä¶ã Îl{m¶ã, ¶T¶ Îai ¬íi BÕ¶ B©y lái xe¬. ÷Õu cg où ã× liÉu hǬ clb¶ã Ϋ cø ¶gi ÎLS¶ã L« hp va où ¶ã«y. ÷ã{êi cs¶ ãCi Êy c{êi vpi ÎiÕ¶ã Låi ¶gi: - å, ÎlÕ L« quý klCcl hp ó¹¶ cñ« ªL׶l h∙s µlu Îö BÊy. ÷Õu vËy Îl× klCc lM¶. ªls¹Î ÎiT¶ Îai cø Î{ë¶ã ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã hp Bå¶ã óä¶ víi hò clg o¨¶. ®©y B©u, ¬«u LgÎ ¶{íc ÎLp L«. ¼Êy Îl»¶ã ¶lá dä¶ kû ÎLp L«, Låi LgÎ ¶{íc Be¬ ¬êi ¬äi ¶ã{êi. ªlÊy ¶{íc ÎLp x«¶l L×, ¬äi ¶ã{êi kla¶ã óiÕÎ hp ¶{íc ã×, Îuy ¬èi Îlm¬ ¶å¶ã hT¶ ¬òi _???_ ¶l{¶ã kla¶ã «i dC¬ uï¶ã cn. ÷ã{êi cs¶ ãCi Bg ¶gi: - ÷ãle ªÒ o{ luy¶l ¶gi, ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã hp ¶ã{êi klM¶ã klCi liÕu klCcl hS¬, h¹i cg cs¶ ®¨¶ã ªliÒ¬ clØ óns, ¶T¶ Îai B∙ BsC¶ Î{í¶ã ca¶ã quyÕÎ kla¶ã µlni hp óÌ hò clg o¨¶ B©u. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “÷Õu ¶p¶ã hp GiCs clñ ÎlËÎ, ιi o«s ãäi ¶ã{êi óé l¹ hp o{ luy¶l ¶l{ vËy?” ÷ãlÜ vËy, clp¶ã ls«¶ã ¬«¶ã va cè¶ã, ¶T¶ clØ lp¬ lå ø¶ã BCµ. ÷ã{êi cs¶ ãCi Êy h¹i ¶gi: - ¸s¶ ®¨¶ã ªliÒ¬ cñ« ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã quý óCu hS¬, clM¶ã l«y cg ÎlÉ cls Îai B{îc qu« ¬SÎ BÉ Lé¶ã ÎLÝ ÎuÖ kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “÷Õu B{« cs¶ ®¨¶ã ªliÒ¬ cls ¶p¶ã, ¶lì ¶p¶ã kla¶ã ÎLn Îl× o«s?” Võ« ¶ãlÜ clp¶ã võ« hÊy cs¶ ®¨¶ã ªliÒ¬ L« lbÎ Béc cls §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l. ®ä¶ ãiCs d©¶ cñ« GiCs ÷ãò §éc ÎLa¶ã ÎlÊy vÕÎ Îl{m¶ã lÕÎ ¬pu Be¶ Îøc Îl× BÒu Îá vt lí¶ lë. r߶ã liÕu ÎlS¶ã Îlbc BÈy, ¶ã{êi cs¶ ãCi Êy ¶gi: - ªai clØ oî clÊÎ Béc ÎlËÎ Béc lm¶ ¶N«, cs¶ ®¨¶ã ªliÒ¬ ¶Çy cl{« clSc clN« klái B{îc. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “GiCs µlCi cñ« ¶p¶ã ÎT¶ hp ÷ãò §éc, ¬p cs¶ ®¨¶ã ªliÒ¬ cñ« Ϋ h¹i klSc clÕÎ cCc Îlø Béc, ÎlËÎ hp Îïi kþ víi lä. ª« ¶T¶ kliT¬ Îï¶ ¬éÎ ÎÝ Îl× lm¶.” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã hiÒ¶ ¶gi: - rH dÜ ¶liT¶ Låi. ÷l{¶ã clÊÎ Béc LÊÎ hîi l¹i ë ÎLT¶ ÎlÕ ãi«¶ ¶Çy c߶ ¶liÒu hS¬. ¸lí cs¶ ®¨¶ã ªliÒ¬ ¶ls ¶lë ¶Çy Îl× ¨¶ Îlu« quCi ã×! ªl«¶l ªl«¶l kla¶ã µlôc, Bì hêi ¶ã«y: - ¸l{« clSc! ÷ã{êi cs¶ ãCi ¶ä ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ ¶gi ¶l{ vËy, Îá vt BSc clÝ, óç¶ã ¶ãle ÎlÊy ªl«¶l ªl«¶l ¶gi c{ì¶ã h¹i, hiÒ¶ “lõ” ¬éÎ ÎiÕ¶ã Låi ¶gi: - rÊy ÷ãò ªlC¶l L« B©y! ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 6. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -385- ÷¨¬ Îl»¶ã óÐ vps óT¶ ÎLs¶ã ó{¶ã ¶¨¬ cCi léµ oSÎ L«, c߶ ¶¨¬ Bø« óÐ ki« ó{¶ã ¬éÎ cCi clËu Îs ó»¶ã ¬ÆÎ óp¶ L«, BÉ ë ãiN« BiÖ¶. ¼{êi Îl»¶ã óÐ Bø¶ã xu¶ã qu«¶l clËu cCÎ, Îl»¶ã óÐ Cs Bá ó{s¶ã léµ Bá, Îl»¶ã óÐ Cs vp¶ã ó{¶ã léµ vp¶ã, ¶ãlÜ« hp ¶¨¬ Îl»¶ã óÐ ¬Æc Cs ãʬ ¶¨¬ ¬pu ó{¶ã ¶¨¬ cCi léµ cò¶ã ¶¨¬ ¬pu cè¶ã víi ¬pu Cs cñ« clb¶ã. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “Ïp¶l Bé¶ã cñ« ¶lN¶ã ¶ã{êi ¶Çy cg vt yTu quCi ÎlËÎ ¶l{¶ã cø xe¬ clb¶ã oSµ clç Bø¶ã Îles Bb¶ã ¶ãò lp¶l, ki¬, ¬éc, Îlñy, lá«, Îlæ ÎlÕ ki« Îl× clb¶ã cg Îpi ÎlËÎ où clí kla¶ã µlni hp¬ óé BÉ dä« ¶¹Î ¬äi ¶ã{êi B©u!” ªiÕµ Îles Bg, ¶ã{êi Bø¶ã lp¶ã Îlø ¶l× ë óT¶ Ϋy µlni, ¨¶ ¬Æc quǶ Cs ¼{ê¶ã Bi Îíi c¹¶l clËu cCÎ, ¬gc Îbi hÊy ¬éÎ cCi cê x«¶l _????_ klH µlÈy ¬éÎ cCi, ¶¨¬ Îl»¶ã ¶lá hiÒ¶ ¬ë ¶Sµ léµ L«. ªl«¶l ªl«¶l ki¶l l∙i kTu Lb hT¶. ªl× L« ¶lN¶ã cCi léµ Êy _???_ cg ¬éÎ cs¶ vËÎ _????_ ¶lny L«. ÷¨¬ cs¶ vËÎ _????_. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “÷Õu µlni dô¶ã vâ cl{« clSc óT¶ clb¶ã Ϋ B∙ µlni Îlu« lä. ÷l{¶ã lä ãië ¶lN¶ã yTu µlе quû quCi ¶Çy, Ϋ kla¶ã liÉu clb¶ã hp¬ ã×, clí cg h¹i ¬Sc ¬{u cñ« clb¶ã Îl× d¹i.” ÷ãlÜ xs¶ã, clp¶ã ¶l׶ vps ÎLs¶ã clËu, ÎlÊy cs¶ Îl«¶l xp dpi Bé ó« ÎÊc, kla¶ã cg Biɬ ã× h¹ lm¶ LS¶ Îl{ê¶ã cn. ¸ß¶ óï¶ cs¶ ki« Îl× Îs hí¶ lm¶ ¶lN¶ã cs¶ Îl{ê¶ã ÎlÊy. ÷¨¬ cs¶ Béc vËÎ cl¹y qu«¶l ÎLs¶ã cCÎ, Låi cs¶ ¶ps cs¶ ¶Êy d{m¶ã ¶«¶l ¬b« vuïÎ, l׶l ¶l{ B«¶ã oö« os¹¶ ÎL«¶l BÊu hÓ¶ ¶l«u. ¸s¶ ¶lÖ¶ cø ¶ln oîi hua¶ hua¶, Låi kÕÎ h{íi ë ¬éÎ ãgc clËu. ¸s¶ óß c¹µ ¶lny xæ vps cSÎ h{íi hp¬ BøÎ ¶liÒu oîi, Îl× hèi L«, ÎLî¶ ¬SÎ ¶l׶ kt BÞcl Låi h¹i ÎiÕµ ¶ln oîi kÕÎ h{íi, cl{« xs¶ã h¹i óÞ cs¶ óß c¹µ xa¶ã vps µlC LCcl. ¼Êy hǶ ¶l{ vËy, Îl©¶ cs¶ óß c¹µ B∙ dݶl klC ¶liÒu oîi kla¶ã h«¶l hÑ ¶l{ ÎL{íc ¶N«, cg ¬Êy cCi cl©¶ c߶ óÞ oîi Îm quʶ clÆÎ hÊy kla¶ã o«s vøÎ L« B{îc. rbc ¶py cs¶ ¶lÖ¶ ¬íi Îlõ« cm µln¶ ca¶ã, cø ¶ln oîi L« ë c¹¶l cs¶ óß c¹µ, kÕÎ ¬Êy híµ h{íi ÎlËÎ dÇy Låi h¨¶ã x¨¶ã cl¹y Îíi c¹¶l cs¶ ki« ãim cl©¶ L« kliTu klÝcl. §éÎ ¶liT¶ cs¶ óß c¹µ qu«y cCi Buai Béc ÎLë h¹i, BC¶l BÕ¶ “óéµ” ¬éÎ cCi. ÷l«¶l ¶l{ clíµ, cs¶ ¶lÖ¶ B∙ hèi ¶ã«y L«. r¹i ¬Êy hǶ kliTu klÝcl vp LbÎ hui ¶l{ vËy, cs¶ ¶lÖ¶ hp¬ cls cs¶ óß c¹µ Îøc ãi˶ quC. ¾«u cCi quËÎ Buai kla¶ã ÎLb¶ã, cs¶ óß c¹µ hiÒ¶ Buæi Îles, kla¶ã BÒ µl߶ã óÞ ¶ã∙ ¶ã«y vps c¹¬ óÓy cñ« BÞcl. ªlÊy óß c¹µ xa¶ã µl« cù« quËy ¬∙i, oSµ µlC Îlñ¶ã B{îc ¬éÎ clç h{íi Låi, cs¶ ¶lÖ¶ h¹i ¶ln hua¶ ¬{êi ¬Êy oî, quʶ clÆÎ hÊy ¬×¶l cs¶ ki«. ¸ù« quËy ¬∙i kla¶ã ÎlsCÎ Îl©¶ ¶æi, cs¶ óß c¹µ Buïi oøc dǶ. ¼õ¶ã quC, cs¶ ¶lÖ¶ xa¶ã hT¶ cS¶ hua¶. §«u quC, cs¶ óß c¹µ cø kTu h« “clÝÎ clÝΔ hua¶ ¬å¬. ¡¶ ÎlÞÎ kt BÞcl B«¶ã ¶ãs¶ ¬iÖ¶ã, cs¶ ¶lÖ¶ óç¶ã ÎlÊy ÎliT¶ o« µlu¶ Îíi. ¸s¶ Béc ªliÒ¬ Îlõ µlC ÎL˶ xa¶ã ÎlM¶ã vps, ÎlÌ cCi h{ìi dpi cué¶ hua¶ cs¶ óß c¹µ ë ÎLs¶ã h{íi ¶lÖ¶ L«, ¶uïÎ clö¶ã Îøc Îl×. ¸s¶ ¶lÖ¶ cn ãi˶, xa¶ã h¹i BC¶l ªliÒ¬ Îlõ. ¸lê kt BÞcl xa¶ã Îíi ãǶ, cs¶ ªliÒ¬ Îlõ ÎlÌ h{êi L« BÞ¶l cuï¶. ¸s¶ ¶lÖ¶ ¶l«¶l ¶lѶ cS¶ hua¶ h{ìi BÞcl. ®iÕÎ ¶lÖ¶ hîi l¹i, ªliÒ¬ Îlõ ¬«u LôÎ h{ìi h¹i. ¸ß¶ ¶lÖ¶ Îõ Îõ óß Îíi µlÝ« ÎLCi cs¶ ki«, ¶ln ¬éÎ oîi hí¶ cls dݶl vps c¹¶l clËu, Låi óç¶ã ¶lny hT¶, Be¬ cn d©y oîi ó«y o«¶ã µlÝ« óT¶ ki«, kli qu« BÇu cs¶ ªliÒ¬ Îlõ Îlõ« cm cS¶ hua¶ h{¶ã cs¶ ¶ä ¬éÎ cCi. ªl«¶l ªl«¶l Îlë dpi ¬éÎ ÎiÕ¶ã vp ¶gi: - Kla¶ã ¶ãê cs¶ vËÎ ¶lá ÎlÕ ¶py ¬p cò¶ã óiÕÎ dè¶ã ¬{u ÎLÝ! ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 7. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -386- ªliÒ¬ Îlõ véi qu«y ¬×¶l h¹i µln¶ ca¶ã Îl× cs¶ ¶lÖ¶ B∙ ó«y qu« ¬ÊÎ Låi. ¼éÎ hCÎ o«u, clÊÎ Béc cs¶ ¶lÖ¶ h«¶ L«, cs¶ ªliÒ¬ Îlõ B«u quC, h¨¶ hé¶ ¬Êy v߶ã, Låi ¶»¬ ¶ãö« L« clÕÎ. ¸s¶ ¶lÖ¶ ¶lny hT¶ ¬×¶l cs¶ ªliÒ¬ Îlõ, lC ¬å¬ L« cS¶. ®T¶ ki«, cs¶ ªl«¶l xp B«¶ã óÞ cs¶ LÝÎ Buæi cl¹y v߶ã qu«¶l cCi clËu, võ« oî l∙i, võ« Îøc ãi˶. rbc cl¹y qu« c¹¶l cs¶ ªliÒ¬ Îlõ, cs¶ ªl«¶l xp lC ¬å¬ Bíµ hua¶ cs¶ ¶lÖ¶ vp ¶bÎ clö¶ã hua¶, Låi h¹i ¶ãs¹¬ cs¶ ªliÒ¬ Îlõ. ¸s¶ LÝÎ óiÕÎ L»¶ã, ¶Õu BÉ cs¶ ªl«¶l xp ¶uïÎ hua¶ cs¶ óß c¹µ, ¶l{ Ëy kt BÞcl B∙ ¨¶ hua¶ Ϋ¬ Béc, vp ÎlT¬ ¶äc Béc cñ« ón¶ Îl©¶, ¶g cg ÎÊÎ cn óï¶ Îlø Béc cls ¶T¶ _????_ o«s ¶æi ¶T¶ cs¶ LÝÎ xa¶ã ¶ã«y h¹i dè¶ã l«i cCi kÒ¬ Béc ë ãǶ ¬å¬ kÒ¬ clÆÎ hÊy cs¶ ªliÒ¬ Îlõ. Ï«i cs¶ BÒu dè¶ã oøc kÐs cs. ¼éÎ låi h©u, ªl«¶l xp Buïi oøc dǶ óÞ cs¶ LÝÎ hai Bi ¬éÎ qu∙¶ã. ªlÊy cs¶ LÝÎ oSµ ¶uïÎ lÕÎ ¶ö« cs¶ ªliÒ¬ Îlõ Låi, cs¶ ªl«¶l xp BÞ¶l óá ¬åi óa¶ ÎÈu. ÷ãê B©u, L¨¶ã cñ« ¶g ¬äc ¶ã{îc, ¬Sc clÆÎ hÊy Îl©¶ cs¶ ªliÒ¬ Îlõ, kla¶ã o«s ¶ln L« B{îc BÉ ÎÈu ÎlsCÎ Îl©¶, ¶T¶ cs¶ ªl«¶l xp cuï¶ã hT¶, ÎLa¶ã ÎlËÎ óuå¶ c{êi. rbc Êy, ¶¨¬ BÖ Îö Bø¶ã xu¶ã qu«¶l cCi clËu, ÎlÊy ¬Êy cs¶ vËÎ B∙ µl©¶ ÎlS¶ã ó¹i Låi, BÒu ¶ãõ¶ã Ϋy cl©¶ kla¶ã lp¶l µlCµ ¶N«, vp «i ¶Êy ÎLë vÒ ¶ãuyT¶ vÞ. ¼éÎ hCÎ o«u, cs¶ LÝÎ B∙ ¶uïÎ cn cs¶ ªliÒ¬ Îlõ hÓ¶ cs¶ LS¶ vps óô¶ã Låi, cl¹y qu«¶l clËu ¬éÎ v߶ã, ¶ãȶã BÇu Îá vt Îù BSc. ®ä¶ ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy cs¶ LÝÎ dpi clõ¶ã _????_ ¶T¶ ÎLs¶ã cl{m¶ã ¶¨¬ cs¶ _????_ hÓ¶ ¶l«u, Îai BÒu viÕÎ Îles Îl{íc Ωy, Îl{íc Ϋ dè¶ã l»¶ã ¶ãpy, ¶g B∙ ¨¶ óÊy ¶liTu cs¶ Béc vËÎ ¬p óô¶ã clØ lmi µlè¶ã hT¶ Îlai. Ïp¶l Bé¶ã vÓ¶ hi¶l Bé¶ã ¶l{ Îl{ê¶ã, «i ¶Êy BÒu hp¬ h¹. ªlõ« ¸lÝ ¶gi víi ªl«¶l ªl«¶l L»¶ã: - ¸s¶ LÝÎ ¶Çy ¨¶ ¶liÒu ÎlÕ ¬p kla¶ã ÎlÊy ¶g óéi Îlùc ¶lØ? ÷ãò §éc GiCs clñ Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶gi xe¶ vps L»¶ã: - ÷g ¶uïÎ Îø Béc B∙ lg« Îlp¶l B¹i Îl«¶l, µlCµ hùc óç¶ã Ψ¶ã ÎlT¬, cls ¶g ¶uïÎ ÎlT¬ ¬Êy cs¶ LS¶ ¶N« cò¶ã B{îc. ªlÊy ªlõ« ¸lÝ cg vt kla¶ã Îi¶, ¶p¶ã hiÒ¶ óns ÎT¶ ¶lá Cs h«¬ L»¶ã: - rÊy vpi cs¶ Îl«¶l xp L« B©y. ªT¶ ¶lá Êy vps hÊy óns cs¶ Îl«¶l xp L«, óá vps ÎLs¶ã clËu. ®ny cs¶ ªl«¶l xp quʶ hÊy ¶l«u Îlp¶l ¬éÎ v߶ã ÎL߶, óny cCi BÇu l{í¶ã L« ¶ãspi BÉ clï¶ã cù víi kt BÞcl, ¶lê vËy cs¶ LÝÎ kla¶ã o«s Îʶ ca¶ã ¶æi. ¼Êy hǶ Îʶ ca¶ã kla¶ã Îlp¶l, cs¶ LÝÎ vÓ¶ kla¶ã ¶n¶ clÝ, cø ÎiÕµ Îôc xa¶ã hT¶, LïÎ cuéc cS¶ B{îc BÇu ¬éÎ cs¶ ªl«¶l xp, hai kÐs L« ¶ãspi. ¾Cu cs¶ ªl«¶l xp ki« BÒu LT¶ LØ kTu h«. ¸s¶ LÝÎ cS¶ clÕÎ cs¶ ªl«¶l xp BÇu ¶l{¶ã kla¶ã ¨¶ ¶ã«y, BÉ o«¶ã ¬éÎ óT¶ h¹i xa¶ã vps Îʶ cs¶ã Bp¶ LS¶ ¶ä. ¸È¬ y §éc ¸Ci ªÒ V©¶ ÷ã«s óç¶ã ë ÎLs¶ã óp¶ ó{íc L«, quú xuï¶ã ÎL{íc ¬ÆÎ Ïp ªliÕÎ ªlñ, ¶l{¶ã clØ quú cg ¬éÎ cl©¶ Låi Ωu: - ªl{« GiCs clñ, cs¶ ki¬ xp cø cö Bé¶ã hua¶ hua¶ã kla¶ã cls ¶g L« oî ¶g BiT¶ klè¶ã ¬ÊÎ. Ïp ªliÕÎ ªlñ c«u ¬py ¶gi: - ÷g l«y B« où hS¬. ªlai B{îc! ªÒ V©¶ ÷ã«s hiÒ¶ ¬gc Îbi hÊy cCi ï¶ã oSÎ, ¬ë ¶bÎ Îln cs¶ LS¶ vp¶ã óN« ¶ä óSÎ B{îc ë ÎLT¶ ÎuyÕÎ L« klái ï¶ã oSÎ, cs¶ ki¬ xp B¹i ÎLʶ s«i µls¶ã, óç¶ã ¶lny µlSÎ hT¶, ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 8. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -387- Låi xæ xuï¶ã ÎL{íc ¬ÆÎ oCu cs¶ ªl«¶l xp. ¸s¶ LÝÎ véi hèi h¹i. ªlÊy cg cøu Îi¶l, oCu cs¶ LS¶ hiÒ¶ cué¶ ÎL߶ h¹i Îlp¶l ¬éÎ Bï¶ã. ¸s¶ ki¬ xp Îuy Îl©¶ l׶l óÐ ¶lá ¶l{¶ã ¶g h«¶l hѶ va cè¶ã. §∙ ÎlÊy Îpi ó« cñ« ¶g Låi, ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l óiÕÎ ÎLuíc cs¶ LÝÎ kla¶ã µlni hp BÞcl Îlñ. Qun ¶liT¶, ÎL«¶l BÊu kla¶ã ó«s h©u, cs¶ LÝÎ óÞ cs¶ ki¬ xp cS¶ ¬éÎ cCi clÕÎ hiÒ¶. ¼Êy cs¶ LS¶ ki« BÒu óß h¹i qu©y quǶ vp cä oCÎ vps ¬×¶l cs¶ ki¬ xp, l׶l ¶l{ clb¶ã cn¬ m¶ cs¶ ki¬ xp B∙ cøu cls klái clÕÎ vËy. ªlõ« ¸lÝ c{êi ¶gi: - Kla¶ã ¶ãê ÎLs¶ã ãiï¶ã hspi LS¶ LÝÎ ¶Çy ¬p cò¶ã cg liÖµ oÜ! ªl«¶l ªl«¶l oùc ¶ãlÜ Îíi ¬éÎ viÖc hiÒ¶ LØ Î«i ªlõ« ¸lÝ klH ¶gi: - E¬ ¬uï¶ hÊy B{îc cs¶ ki¬ op ¶Çy! ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ¸lb ÎLt cs¶ ÎlËÎ, kli ¶ps ¶ã{êi Ϋ clÞu cls cm clø? ªl«¶l ªl«¶l klH ¶gi: - A¶l cg ¶lí óiÖÎ liÖu cñ« cl« e¬ hp ã× kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ Lè¶ã ¬×¶l, ¶ãlÜ ÎlǬ: “¸lM¶ã hH Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ cg hiT¶ qu«¶ víi cs¶ ki¬ xp ¶Çy ÎlËÎ cl¨¶ã?” ¼ô ãip ¨¶ xi¶ Îõ hbc BÇu Îíi ãiê vÓ¶ kla¶ã clíµ ¬SÎ ¶l׶ ÎlM¶ã vps ¬ÆÎ ªl«¶l ªl«¶l. rbc ¶Çy ¬ô óç¶ã ë ÎLs¶ã óp¶ ¶lny L«, ãim Ϋy BÞ¶l cps v«i ªl«¶l ªl«¶l vp quCÎ hí¶ L»¶ã: - Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ hp ¶ã{êi ÎlÕ ¶ps víi ¶ã{mi? ¸g ¬éÎ BiÒu h¹ ¶løÎ hp ¬ÆÎ ¬ô ¨¶ xi¶ xÊu xÝ ¶l{ ÎlÕ, ¬p hêi ¶gi h¹i Îlá Îlt ¶l{ ÎiÕ¶ã cli¬ s«¶l c« lgÎ T¬ dÞu va cè¶ã. ªl«¶l ªl«¶l ãiËÎ ¬×¶l, ¶lny L« x« ¬éÎ ó{íc BÉ ÎLC¶l, Låi quCÎ lái: - ¼ô BÞ¶l hp¬ ÎLß ã× ÎlÕ? ®ç¶ã cg ÎiÕ¶ã ãig µlÊÎ µlíi óëi Îp vni Cs Îu¶ã L«, Îl× L« l«i ¶ã{êi Bø¶ã c¹¶l GiCs clñ Ïp ªliÕÎ ªlñ B∙ ¶lny Îíi Bø¶ã l«i óT¶ c¹¶l ¬ô ¨¶ xi¶, Bå¶ã Îl«¶l hí¶ ÎiÕ¶ã lái: - ªl»¶ã ¶l∙i lä Ϲ ë B©u? ¸lØ ÎlsC¶ã ¬éÎ cCi, ªlõ« ¸lÝ B∙ ÎlÊy l«i ¶ã{êi ¶ä ÎiÕ¶ hT¶ ¶ö« ÎL{î¶ã Låi, Bñ Lâ lä BÒu hp ¶ã{êi vâ ca¶ã óùc c«s clí kla¶ã µlni hp Ϋy Îl{ê¶ã. ¸lp¶ã cp¶ã hs ¶ã¹i, BÉ ý ¶l˶ xÐÎ kü l«i ¶ã{êi ¶ä, ÎlÊy ¬éÎ ¶ã{êi võ« c«s võ« ãÇy, vp ¬éÎ ¶ã{êi Îl©¶ l׶l ÎǬ Îl{íc, ¬ÆÎ Be¶ x×, l׶l ¶l{ cn l«i BÒu hp d©¶ quT Îl{ê¶ã, Îuæi ÎL¹c ¶¨¬ ¬{mi. X{« ki« v× cl{« Lâ Îl©¶ ÎlÕ cñ« ¬×¶l, ªl«¶l ªl«¶l cø Îù cls ¬×¶l hp cs¶ ¶lp l̶ ¬ä¶, ¶l{¶ã Îõ kli ¬Ñ ¶p¶ã kÉ cluyÖ¶ cls l«y, ÎLs¶ã h߶㠶p¶ã LÊÎ ÎlC¶ µlôc où Îpi ó« hçi h¹c cñ« ¶ã{êi cl«. ÷T¶ hbc ¶Çy võ« ¶ãle cg ¶ã{êi lái Îíi ¬×¶l, ¶p¶ã hiÒ¶ ¶ãȶ㠬ÆÎ vT¶l vCs ¶gi: - Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ hp cl« Îai, cCc ¶ã{mi lái BÉ hp¬ ã×? ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 9. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -388- ¼ô ¨¶ xi¶ cn c{êi ¬éÎ låi ÎlËÎ dpi kliÕ¶ «i ¶ãle cò¶ã µlni Lè¶ã ¬×¶l ãlT oî, Låi hí¶ Îiն㠶gi: - ªlÕ L« y vÓ¶ cl{« clÕÎ vp c߶ h{u h¹i ¬éÎ ¶ãliÖµ cl{í¶ã hp ¶ã{mi! ªT¶ ãÇy vp c«s ¶gi: - Y ë B©u? ªl«¶l ªl«¶l lÊÎ lp¬ hT¶ Låi ¶gi: - ª¹i o«s Ϋ h¹i µlni ¶gi cls cCc ¶ã{mi óiÕÎ? ¼ô ¨¶ xi¶ ÎLî¶ ¶ã{îc Bai ha¶ã ¬py, l«i Ϋy óç¶ã cps vps ¬ÆÎ ªl«¶l ªl«¶l. ¼ô ¶ä Îʶ ca¶ã ¬éÎ cCcl BéÎ ¶liT¶ quC, ªl«¶l ªl«¶l kla¶ã kÞµ ÎLï¶ ÎLC¶l. Ai «i cò¶ã yT¶ ÎLÝ óé ¬ÆÎ ÎLS¶ã ¶á¶ ¶l{ ÎuyÕÎ cñ« ¶p¶ã oSµ óÞ ¬{êi ¶ãg¶ Ϋy Bes ¬g¶ã 㫶ã cps ¶CÎ BÕ¶ ¶mi. ªlõ« ¸lÝ véi ãim Ϋy Cs µlÈy hT¶ ¬éÎ cCi, clØ ¶ãle “óïµ” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, B∙ BC¶l ÎLb¶ã l«i cC¶l _????_. ªlõ« ÎlÕ, clp¶ã dè¶ã Ϋy Cs quʶ l«i cC¶l Ϋy ¬ô ¶ä, Låi kÐs h¹i vp BÈy Bi éÎ cCi, ÎlÕ hp ¬ô ¨¶ xi¶ ¬ÊÎ Îl¨¶ã ó»¶ã, óËÎ hé¶ vÒ µlÝ« o«u ¬éÎ v߶ã, vp ¶ã∙ ¶ãåi µlÞcl xuï¶ã BÊÎ, BÕ¶ “BÑΔ ¬éÎ cCi. rbc óÊy ãiê, cCc ãiCs clb¶ã cñ« ÷ãò §éc GiCs BÒu ¶l׶ ¶l«u ki¶l ¶ã¹c. ¼ô ¨¶ xi¶ Ïp §å¶ã D{îc hp c«s Îlñ ÎLs¶ã ãiCs µlCi, v«i vÕ cs¶ ÎLT¶ GiCs clñ B{m¶ã ki¬ ¬éÎ óùc, ¬p kla¶ã liÉu ιi o«s ¬ô h¹i óÞ ¬éÎ ÎT¶ Îl«¶l ¶iT¶ kla¶ã ã× lm¶ ¶ã{êi, quËÎ ¶ã∙ ¬éÎ cCcl dÔ dp¶ã ¶l{ vËy B{îc? ÷ã{êi ãÇy c«s hp Pl«¶ ªb §¹Î vp ¶ã{êi ÎǬ Îl{íc hp ªL׶l Kú ª{, cn l«i BÒu h« În lNu lé µlCµ cñ« ÷ãò §éc GiCs. Ïä ¶l׶ ¶l«u, ãËÎ BÇu ¬éÎ cCi. Pl«¶ ªb §¹Î ¶gi: - §É Îai h∙¶l ãiCs ÎL{íc. _????_. ¾« ªliT¶ Qun¶ã ¶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, cls µlе ÎiÉu BÖ ÎiÕµ ¶ã{êi ¶Çy? ®iÕÎ ¾« ªliT¶ Qun¶ã kla¶ã µlni hp BÞcl Îlñ, ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ÎiÖ¶ ¶ã¨¶ cn, clØ ¶gi L»¶ã: - ¾« luy¶l ¶T¶ dè¶ã qu¹Î, v× cCc ¶ãg¶ Ϋy cñ« lä BÒu Bes ¬g¶ã ¶lä¶, cò¶ã hp ¬éÎ Îlø klÝ ãiíi BÊy! ¾« ªliT¶ Qun¶ã hiÒ¶ ãië qu¹Î ©¬ d{m¶ã L« BÊu víi Pl«¶ ªb §¹Î. ¸ß¶ óT¶ ¶Çy clp¶ã ¸©¬ B∙ hM¶ã hƶã BÊu víi ªL׶l Kú ª{ Låi. ¸n l«i cƵ cè¶ã ¶l«u ÎL«¶l BÊu LÊÎ kÞcl hiÖÎ. ¼éÎ hCÎ o«u, ¬äi ¶ã{êi óT¶ ÷ãò §éc GiCs BÒu xa¶ã cn hT¶. Ïå QuÕ ÷«¬, ªliÕÎ r« Ï«¶, vp ªl«¶l ªl«¶l cò¶ã LbÎ klÝ ãiíi L« ÎiÕµ cliTu. ¼ô ¨¶ xi¶ã Ïp Ïå¶ã D{îc lu¶ã l¨¶ã ¶l{ h«¶ã læ ¶lny xæ BÕ¶ BC¶l ªl«¶l ªl«¶l. ¸lSc ÎlÕ ¶ps ¬ô ki« cò¶ã cg où sC¶ Îlè LÊÎ hí¶, ªlõ« ¸lÝ Îuy kla¶ã óiÕÎ Lâ, ¶l{¶ã clp¶ã BsC¶ clSc ÎlÕ ¶ps cò¶ã cg viÖc hiT¶ c«¶ víi Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶, v× kli ¬ô võ« óiÕÎ ªl«¶l ªl«¶l hp ãi߶ã dâi cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶, hiÒ¶ óÊÎ clʵ lÕÎ Îlny, xa¶ã hT¶ cn¶l cCs hiÒ¶. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “¼ô ¶ä L« Ϋy Béc Cc hS¬, Ϋ kla¶ã ÎlÉ ¶ps BÉ cls ¬ô ãǶ ãòi ªl«¶l ªl«¶l B{îc.” ÷ãlÜ Bs¹¶, võ« ÎlÊy Ïp Ïå¶ã D{îc oSµ ÎiÕ¶ oCÎ Îíi ¬×¶l ¶ã{êi yTu, clp¶ã ¶lny µlSÎ h¹i, ¶S¬ hÊy h{¶ã kt BÞcl, ¶lÊc óæ¶ã hT¶, Låi vøÎ L« µlÝ« x«. Ïp ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 10. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -389- ªliÕÎ ªlñ oǬ ¶ÐÎ ¬ÆÎ h¹i, ãim ¶ãg¶ Ϋy ÎLá óT¶ µlni BÉ hT¶ ¬å¬ Îlæi hT¶ ¬éÎ cCi. GiCs clb¶ã hbc ¶lny vps Îl× LÊÎ l¨¶ã lCi vp kli hèi vÒ cò¶ã LÊÎ ¶l«¶l ¶lѶ. ªlsC¶ã ¬éÎ cCi, óä¶ ãiCs clb¶ã B∙ ÎLë h¹i Bø¶ã c¹¶l GiCs clñ xÕµ lp¶ã ¶l{ cò. Ïp ªliÕÎ ªlñ ¬Ø¬ c{êi ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ L»¶ã: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã ¶ls ¶l∙ v¨¶ vt ¶l{ ÎlÕ, kla¶ã ¶ãê h¹i cg vâ ca¶ã ÎuyÖÎ diÖu ¶l{ vËy, cls Îai h∙¶l ãiCs vpi liÖµ cg B{îc kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ BCµ: - ¸lb¶ã Îai x{« ¶«y kla¶ã que¶ óiÕÎ cCc ó¹¶ cñ« quý ãiCs ó«s ãiê, vp kla¶ã óiÕÎ clb¶ã Îai ¬«¶ã hçi víi cCc ó¹¶ Êy ë B©u, ¬s¶ã cls l«y Lâ, BÉ Îai óiÕÎ ¬p xi¶ hçi. ¼ÆÎ Bá óõ¶ã, Ïp ªliÕÎ ªlñ Îlá Îlt ¶gi: - ¾ù ÎlËÎ, viÖc cñ« clb¶ã Îai clØ cg hiT¶ qu«¶ víi ¶lp cǬ quyÒ¶ Îlai. ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã kla¶ã liÉu Lâ ¶ãuyT¶ ¶l©¶ óT¶ ÎLs¶ã Îl× csi ¶l{ kla¶ã cg viÖc ã× ¶N«. ÷l{¶ã hbc ¶Çy óç¶ã cg Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ d©y d{« vps ¶T¶ ÎiÉu ¬uéi ¬íi xi¶ lái ¬éÎ c©u, clM¶ã l«y Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ liÖ¶ ãiê ë B©u? ªl«¶l ªl«¶l kÐs Ϋy Cs ªlõ« ¸lÝ Låi klH ¶gi: - A¶l Bõ¶ã ¶gi cls lä óiÕÎ ¶lÐ! ªlõ« ¸lÝ lái Ïp ªliÕÎ ªlñ L»¶ã: - X{« ¶«y GiCs clñ vÓ¶ que¶ óiÕÎ Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ µlni kla¶ã? Ïp ªliÕÎ ªlñ BCµ: - Y víi ÎÖ ãiCs hiT¶ c«¶ LÊÎ ¬ËÎ ÎliÕÎ. ¸l« Îai cò¶ã v× y ¬p µlni vÒ clÇu ªLêi. Ï«i v¹¶ ãiCs lNu cñ« ÎÖ ãiCs BÒu ¬uï¶ kiÕ¬ y. ªlõ« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l BÒu ãiËÎ ¬×¶l ki¶l l∙i, Îuy cl{« B{îc ãƵ, cn l«i ¶ã{êi cò¶ã óiÕÎ Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ ÎlǶ xuÊÎ quû ¬ËÎ, Bi B©u cò¶ã ã©y Îlè BÞcl, ÷ãò §éc GiCs cC¬ m¶ a¶ã Ϋ, kla¶ã µlni hp cluyÖ¶ kú h¹ ã× cn. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ ë cCcl ¶mi B©y lp¶ã v¹¶ dƬ, cg hH quý vÞ kla¶ã ó«s ãiê cg ÎÉ ãƵ ¬ÆÎ a¶ã Ϋ B{îc. Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶gi: - ÷Õu vËy, clb¶ã Îai µlni ãiN cs¶ ÎL«i cñ« y BÉ ÎÕ hÔ cl« Îai B∙. Võ« ¶gi võ« Îñ¬ Îج c{êi, ¬ÆÎ ¶p¶ã hbc ¶ps cò¶ã óH¶ hH¶ xÊu læ, kla¶ã klCc ¶ps ¬éÎ ÎliÕu ¶N ÎLs¶ã kluT cCc vËy, ¶l{¶ã cg ¶ãê B©u hêi ¶gi cñ« ¶p¶ã h¹i hîi l¹i BÕ¶ ÎlÕ? ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ªõ x{« Îíi ãiê, ¶ã{êi ¶ps ã©y ¶T¶ Îéi hçi Îl× ¶ã{êi Êy µlni clÞu. Quý vÞ cg Îlè l»¶ víi a¶ã Ϋ Îl× cø viÖc Bi kiÕ¬ ÎlM¶ã a¶ã Ϋ ¬íi µlni. Ïp ªliÕÎ ªlñ ¶gi: - Ïåi cl« Îai oSµ ÎSÎ Îlë, ÎiÉu ¬uéi ¬íi hT¶ ó«. Ï«i ¬{mi ¶¨¬ ¶«y, ÎiÉu ¬uéi B∙ kiÕ¬ klSµ ¬äi ¶mi, BÒu kla¶ã ÎlÊy Îu¶ã ÎÝcl cñ« Ϲ ÎiÒ¶ óïi. ®©y ãiê clb¶ã Îai ãiN ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 11. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -390- ca¶ã Îö ¶Çy ë h¹i, hH dÜ ¶liT¶ a¶ã Ϋ µlni h¹i B©y Î׬ kiÕ¬, ¶l{ vËy clb¶ã Îai cg ÎlÉ Îl«¶l ÎsC¶ ¶lN¶ã dÜ v∙¶ã ¶ã«y. Kla¶ã ÎlÉ ¶lÞ¶ B{îc ¶N«, ªl«¶l ªl«¶l ¶æi ãi˶ quCÎ hí¶: - Ïõ, Bõ¶ã cg ¬m ¬é¶ã l∙s luyÒ¶ hp¬ ã×? ª« Bi óCs cls cl« Ϋ l«y, cCc ¶ã{êi oH óÞ clЬ ãiÕÎ clÕÎ lÕÎ. Ïp ªliÕÎ ªlñ qu«y BÇu lái Ïp Ïå¶ã D{îc L»¶ã: - ÷g cg ãiï¶ã cl« ¶g kla¶ã? Ïp Ïå¶ã D{îc BCµ: - Ï׶l dC¶ã, ¬ÆÎ ¬òi ¶gi ãiï¶ã cl« ¶gi ¶l{ Bbc, vp cn ÎC¶l ¶ÕÎ cò¶ã vËy, kla¶ã klCc ¬éÎ ÎÝ ¶ps. Ïp ªliÕÎ ªlñ Îlá Îlt ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ L»¶ã: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã, xi¶ ¬êi quý vÞ h¹i ¶lp, ÎiÉu ¬uéi clØ ãiN ¬éÎ ¬×¶l Ϲ ca¶ã Îö ë h¹i B©y Îlai! ÷gi xs¶ã, ¶p¶ã xu« Ϋy, l׶l ¶l{ ÎiÔ¶ klCcl L« vÒ vËy. ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ ÎlǬ: “Ïä clØ c¨¬ lê¶ ¬éÎ ¬×¶l clb ªl«¶l Îlai, liÖ¶ ãiê Î׶l ÎlÕ ë B©y liɬ ¶ãlÌs hS¬, Ϋ l∙y B{« ¶p¶ã L« klái B©y ÎL{íc. ¸ß¶ ¶lN¶ã ¶ã{êi klCc, dè kla¶ã ÎÈu ÎlsCÎ B{îc cò¶ã kla¶ã BÕ¶ ¶çi ¶ãuy liɬ cls hS¬.” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã cbi clps ¬éÎ cCi, ¬iֶ㠶gi: - ÷Õu vËy, clb¶ã Ϋ oH ÎCi kiÕ¶! ¸l{« døÎ hêi, clp¶ã óç¶ã a¬ ¶ã«¶ã h{¶ã ªl«¶l ªl«¶l hT¶, cƵ vps c¹¶l ¶Ccl, Låi cl¹y vÒ µlÝ« cl©¶ Î{ê¶ã. ÷l{¶ã óê Î{ê¶ã quC c«s, h¹i ÎlT¬ cSµ ªl«¶l ªl«¶l óT¶ la¶ã, clp¶ã kla¶ã ÎlÉ ¶lny hT¶ B{îc, hiÒ¶ dè¶ã l«i Ϋy ó{¶ã ¶ã«¶ã ¶ã{êi yTu ¶Ð¬ ÎlM¶ã hT¶ ÎLT¶ óê Î{ê¶ã vp h« hí¶: - ¸lb ªl«¶l, cȶ Îl˶! ¼äi ¶ã{êi óT¶ ÷ãò §éc GiCs BÒu ¶æi ãi˶ kTu h«, C¬ klÝ Îu¶ã hT¶ ¶l{ ¬{«, ¬b« l«i Ϋy Cs hT¶ clï¶ã Bì, ÎÊÎ cn C¬ klÝ BÒu Lmi xuï¶ã BÊÎ lÕ, ªl«¶l ªl«¶l óC¬ B{îc óê Î{ê¶ã, B«¶ã BÞ¶l ¶lny L« óT¶ ¶ãspi, Îl× Ïp ªliÕÎ ªlñ B∙ Lêi klái clç ¶ãåi, În cl{ë¶ã ¶lS¬ ÎlM¶ã ¬ÆÎ ªlõ« ¸lÝ BC¶l ¬¹¶l ¬H Îíi. ªlÊy l׶l óg¶ã ¶p¶ã võ« ¬íi ¶lbc ¶lÝcl, ªlõ« ¸lÝ B∙ ÎlÊy quyÒ¶ µls¶ã cñ« ¶p¶ã BC¶l Îíi BÇu ¬òi ¬×¶l Låi. ªõ kli l¹ om¶ Îíi ãiê, clp¶ã cl{« lÒ ãƵ BÞcl Îlñ ¶ps vâ ¶ãlÖ c«s c{ê¶ã BÕ¶ ÎlÕ ó«s ãiê. ¸lp¶ã ¶l˶ ÎlÊy clØ cg ¶lÞ o{ c« Quy ª©¶ ªlô ¬íi ¶ã«¶ã Îpi víi ¶p¶ã Îlai. ÷p¶ã hp µl˶ ãCi ¬p Îpi ó« huyÖ¶ Îíi ¬øc Êy ÎlËÎ liÕ¬ cg, v× vËy clp¶ã võ« ki¶l l∙i, võ« cn¬ µlôc, hiÒ¶ quCÎ hí¶: - Giái hS¬! ¸lp¶ã véi {ì¶ ¬×¶l vÒ µlÝ« o«u BÉ ÎLC¶l, hiÕc ¬SÎ ¶l׶, ÎlÊy quyÒ¶ cñ« Bïi µl{m¶ã h¹i hp ¬éÎ cCi ¬gc oSÎ Be¶ x×, cp¶ã ki¶l l∙i ÎlT¬. ª«y µlni ¶p¶ã µlÈy ¬éÎ cCi, ¬éÎ cliÕc v߶ã vp¶ã ó«y ¶ã«y hT¶ ÎLT¶ óê Î{ê¶ã, Ïp ªliÕÎ ªlñ quCÎ hí¶: - Xuï¶ã Bi! ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 12. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -391- ®ç¶ã ÎlÊy cl©¶ ÎLCi B«u óuïÎ x{m¶ã, ªl«¶l ªl«¶l Bø¶ã kla¶ã vN¶ã ¶ã∙ hé¶ Lmi xuï¶ã d{íi cl©¶ Î{ê¶ã. Ïp Ïå¶ã D{îc cn c{êi ¬éÎ låi, ¶ãle LÊÎ ki¶l l∙i, ¬{êi ¶ãg¶ Ϋy 㫶ã cñ« ¬ô óç¶ã Lêi klái cCc ¶ãg¶ Ϋy, BÒu ¶lS¬ ¬×¶l ªl«¶l ªl«¶l óS¶ Îíi. rbc Êy, ªlõ« ¸lÝ víi Ïp ªliÕÎ ªlñ B∙ BC¶l B{îc ¶¨¬ liÖµ Låi, ÎlÕ ca¶ã hÓ¶ ÎlÕ Îlñ cñ« l«i ¶ã{êi BÒu ¶l{ vò ó∙s ¶l«¶l ¶lѶ va cè¶ã. ¸lp¶ã hiÕc ¬SÎ ÎlÊy ªl«¶l ªl«¶l oSµ óÞ h©¬ ¶ãuy, véi ¬gc Îbi hÊy ¬éÎ ¶S¬ qu©¶ cê ¶Ð¬ L«, clØ ¶ãle “hss¶ã css¶ã” ¬Êy Îiն㠬{êi cCi ¬g¶ã 㫶ã cñ« Ïp Ïå¶ã D{îc BÒu Lmi cn xuï¶ã BÊÎ, Ïp ªliÕÎ ªlñ h« hí¶: - ªpi ¶ãlÖ hçi h¹c hS¬! Võ« kle¶ ¶ãîi, ¶p¶ã võ« Îʶ ca¶ã l«i ¬gc hiÒ¶. ªLa¶ã ÎlÊy Lâ Ϋy µlni ¶p¶ã ÎLS¶ã ¶â¶ ¶p ¶l{ ¶ãäc ¶ãp, ¶¨¬ ¶ãg¶ Ϋy xi¶l xi¶l cg óai ¶{íc ¬pu lå¶ã cñ« ls« Plô¶ã ªiT¶, ¶T¶ óp¶ Ϋy µlni ¶p¶ã võ« BC¶l Îíi, ªlõ« ¸lÝ ¶ãöi ÎlÊy ¬èi Îlm¬ klC ¶å¶ã ¶ãCÎ. ¸ß¶ Ϋy ÎLCi cñ« ¶p¶ã kla¶ã liÉu ιi o«s h¹i clÆÎ côÎ ¬ÊÎ óp¶ Ϋy Bi, cæ Ϋy hSµ ¬éÎ cCi ¬gc oSÎ, BÉ Îl«y ÎlÕ ¬Êy ¶ãg¶ Ϋy B∙ ¬ÊÎ. ¼gc oSÎ Êy cò¶ã klg«, BC¶l, kÐs, óæ, v©¶ v©¶, hi¶l Bé¶ã kla¶ã kЬ ã× óp¶ Ϋy ÎlËÎ. ªlõ« ¸lÝ h« hí¶: - ¾« luy¶l, cCc ¶ã{mi ¬«u c{íµ B{ê¶ã Bps ÎÈu Bi! rbc Êy, ãiCs clb¶ã ÷ãò §éc B∙ v©y BC¶l óä¶ ¾« ªliT¶ Qun¶ã Îõ h©u Låi, v× BÞcl ¶liÒu, ¾« ªliT¶ Qun¶ã cè¶ã ¬äi ¶ã{êi ¬uï¶ ÎlCs Îl©¶ ¶l{¶ã kla¶ã o«s ÎlsCÎ klái v߶ã v©y. ®ç¶ã ãƵ µlni k׶l BÞcl, ªlõ« ¸lÝ µlʶ klëi va cè¶ã, hiÒ¶ ãië ¶lN¶ã ÎlÕ vâ ÎuyÖÎ cliTu cñ« Plôc Ïæ cl{ë¶ã L« s«i dò¶ã va cè¶ã. ªlÊy Ïp ªliÕÎ ªlñ BC¶l ¶liÒu ¬iÕ¶ã l{ cliTu, ¶ãlÜ« hp oSµ BC¶l Îíi ¶ã{êi BÞcl, ¶p¶ã h¹i Îl©u ÎlÕ h¹i, ªlõ« ¸lÝ Î{ë¶ã hǬ Bïi µl{m¶ã ¶É ¬×¶l, ¶T¶ clp¶ã cò¶ã kla¶ã L« lÕÎ oøc Bïi BÞcl. ªLs¶ã kli B«¶ã BC¶l kÞcl hiÖÎ, ªlõ« ¸lÝ B{« ¬SÎ ÎLa¶ã ÎlÊy ªl«¶l ªl«¶l vÓ¶ ¶ãåi d{íi BÊÎ, kla¶ã ÎlÊy Bø¶ã dËy ÎLî cliÕ¶, hiÒ¶ ca¶ã vpi ÎlÕ ÎlËÎ hîi l¹i, BÈy Ïp ªliÕÎ ªlñ hèi vpi ó{íc, clp¶ã ¶lny h¹i Bì ªl«¶l ªl«¶l Bø¶ã dËy. ®ç¶ã ¶ãle ¬éÎ ÎiÕ¶ã kTu BÕ¶ “óéµ” ÎlËÎ hí¶, Îl× L« ªliÕÎ ÏC¶ vp ªL׶l Kú ª{ óï¶ cl{ë¶ã B˵ vps ¶l«u, cn l«i cè¶ã oøc ¬¹¶l BÈy hèi vÒ µlÝ« o«u ¬Êy ó{íc. ªliÕÎ r« ÏC¶ ÎlÐÎ hT¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, h¹i ÎiÕ¶ hT¶ Îʶ ca¶ã, BC¶l B{îc ¬Êy liÖµ, óp¶ Ϋy B∙ o{¶ã dǶ. Y võ« hs võ« Îøc, véi hí¶ ÎiÕ¶ã kTu óns ¬äi ¶ã{êi L»¶ã: - ª«y cñ« clb¶ã cg clÊÎ Béc BÊy, cCc «¶l e¬ µlni ¶T¶ cȶ Îl˶! rbc ¶Çy, ªlõ« ¸lÝ ¬íi l«y, ÎT¶ ãiCs d©¶ ¶ps cò¶ã huyÖ¶ cïc o« cl{ë¶ã cn, ÎLs¶ã kli Bïi BÞcl, lÔ «i Bô¶ã µlni Béc cl{ë¶ã cñ« clb¶ã hp óÞ ÎLb¶ã Béc ¶ã«y. ªlÊy Î׶l ÎlÕ cp¶ã ¶ãpy cp¶ã ¶ãuy cʵ, ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: “÷Õu kla¶ã xa¶ã L« hbc ¶py, Îuy ¬×¶l Ϋ kla¶ã o«s, ¶l{¶ã ¶lN¶ã «¶l e¬ ki« clØ oî óÞ cla¶ vèi ë ÎLs¶ã _???_ Béc ¶Çy ¬ÊÎ.” ªlÊy ªlõ« ¸lÝ B∙ Bì ªl«¶l ªl«¶l Bø¶ã dËy, Ïp ªliÕÎ ªlñ kla¶ã BÉ cls clp¶ã cøu ãibµ ªliÕÎ r« ÏC¶ ¶N«, hiÒ¶ h«¶l hÑ Îíi c¹¶l clp¶ã. ªlõ« ¸lÝ hí¶ Îiն㠶gi: - X{« ¶«y clb¶ã Îai kla¶ã cg Îlè l»¶ ã× víi Ïp GiCs clñ, ιi o«s kla¶ã BÉ cls clb¶ã Îai LbÎ hui, cø då¶ vps B{ê¶ã cè¶ã ¶l{ vËy? QuC hS¬, ÎÊÎ ¶liT¶ clb¶ã Îai µlni L« Ϋy ÎlËÎ où, Îl× hbc Êy Bõ¶ã cg ÎLCcl clb¶ã Îai hp ¶ã{êi kla¶ã óiÕÎ BiÒu ¶lÐ? ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 13. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -392- Ïp ªliÕÎ ªlñ Îñ¬ Îج c{êi, l«i ¬C liÖ¶ hT¶ l«i Bå¶ã ÎiÒ¶, Îlá Îlt ¶gi: - ¸lb¶ã Îai clØ cǶ h{u h¹i Ϲ ca¶ã Îö Îlai, c߶ Î{í¶ã ca¶ã vp cCc ¶ã{êi cø Îù ÎiÖ¶ L« vÒ. Gim cl©¶ ÎLCi quÐÎ ¶ã«¶ã, ªlõ« ¸lÝ dè¶ã óp¶ Ϋy µlni óæ vps ¬ÆÎ Bïi µl{m¶ã, Ïp GiCs clñ ãim Ϋy ¶ãäc Îls¶ Îls¶ hT¶ Bì, ÎlÊy oøc ¬¹¶l În cl{ë¶ã cñ« ªlõ« ¸lÝ quC ¶çi, hiÒ¶ ¶ãlÜ: “÷Õu Ϋ BÉ óp¶ Ϋy Bô¶ã vps óp¶ Ϋy cñ« y, ãin oö y cg ÎLb¶ã Béc ¶l{¶ã óp¶ Ϋy Ϋ cò¶ã µlni ã∙y ¶ã«y Îøc Îl×.” ÷p¶ã hiÒ¶ oö dô¶ã hua¶ ¶ãg¶ Ϋy, BÞ¶l Biɬ vps Klbc ªL× luyÖÎ cñ« Bïi µl{m¶ã. ªlÕ Êy Îl«y Bæi võ« ¶l«¶l võ« Bb¶ã, ¶p¶ã yT¶ ÎLÝ ÎlÕ ¶ps cò¶ã BSc ÎlS¶ã. ªlõ« ¸lÝ cò¶ã µlni kle¶ ¶ãîi L»¶ã: - ¸lØ µlCµ l«y hS¬! ¸lp¶ã véi dè¶ã În cl{ë¶ã quÐÎ ¶ã«¶ã, BÞ¶l clЬ vps cæ BÞcl Îlñ. ®iÕΠΫy BÞcl cg clÊÎ Béc, clp¶ã hiÒ¶ Îl«y Bæi cl{ë¶ã µlCµ L« quyÒ¶ µlCµ, ãië ¬iն㠓µlC ¶ãäc quyÒ¶”, ¬a¶ vâ ÎuyÖÎ kü cñ« o{ ¬a¶ L«. ªlÕ quyÒ¶ ¶Çy ¬iն㠶ps cò¶ã ÎlÕ lè¶ã oøc ¬¹¶l. ÷ã«y ¶l{ r{u ®éi ¾i¶l B∙ B{îc ¶ã{êi Ϋ Îƶã cls d«¶l liÖu hp ªlǶ QuyÒ¶ ªlCi ®ns ¬p cò¶ã kla¶ã clÞu ¶æi ¶¨¬ ¬iÕ¶ã cñ« clp¶ã. Vâ ca¶ã cñ« Ïp ªliÕÎ ªlñ Îuy c«s c{ê¶ã ÎlËÎ, ¶l{¶ã dè o«s, ¶p¶ã cò¶ã hp µlCi yÕu, ÎlÊy ¶lN¶ã ¬iÕ¶ã quyÒ¶ ¶Æ¶ã ¶l{ ób« óæ Îl× B©u dC¬ clï¶ã Bì cm clí? ¼ÆÎ cñ« Ïp ªliÕÎ ªlñ B«¶ã Î{mi c{êi, ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ quyÒ¶ ÎlÕ s«i dò¶ã ¶l{ vËy, ¶p¶ã Îá vt oî l∙i, hiÒ¶ ãië hua¶ Îpi ¶ãlÖ ÎiÉu xns ¶lny ¶lgÎ L« BÉ ÎLï¶ ÎLC¶l. ÷ãê B©u, ¶p¶ã ¶l«¶l ªlõ« ¸lÝ h¹i cp¶ã ¶l«¶l lm¶. ªlõ« hbc ¶p¶ã võ« hèi h¹i ¶ö« ó{íc, clp¶ã ãim În cl{ë¶ã hT¶ c«s, lNu quyÒ¶ óç¶ã dè¶ã ÎlÕ ªl¹cl µlC ÎliT¶ ki¶l (BC vì ÎLêi l∙i) L«, BC¶l hua¶ vps ¬×¶l ªÒ V©¶ ÷ã«s B«¶ã Bø¶ã ë c¹¶l Bg. ªÒ V©¶ ÷ã«s h« hí¶: - ªlÕ ¶Çy klÐs BC¶l hS¬! Y hiÒ¶ ãim Ϋy ÎLCi L« óSÎ quyÒ¶ cñ« Bïi µl{m¶ã. ªlõ« ¸lÝ óç¶ã ¶ãåi oôµ xuï¶ã, Ϋy ÎLCi ¶S¬ hua¶ Ϋy Cs cñ« BÞcl, Bå¶ã Îlêi cl©¶ µlni ¬gc hua¶ ¬éÎ cCi, vp dè¶ã Bèi cl©¶ ÎLCi BÌ hT¶ BÇu ãgi clç óC¶l clÌ cñ« Bïi µl{m¶ã. ¸lØ ¶ãle “hCcl cCcl” ¬éÎ ÎiÕ¶ã, óC¶l clÌ cñ« ªÒ V©¶ ÷ã«s óÞ clÆÎ hiÒ¶, B«u Bí¶ h¹ Îl{ê¶ã, uÉ sni ¶ãåi xôµ ouï¶ã. rbc Êy, ¶ã{êi B«¶ã BÊu víi ªÒ V©¶ ÷ã«s hp Ïå QuÕ ÷«¬ B{îc Lçi Ϋy, cl¹y o«¶ã cøu ãibµ ¾« ªliT¶ Qun¶ã B«¶ã óÞ ó« ÎT¶ lns Îlñ v©y BC¶l. ªlõ« ¸lÝ hí¶ ÎiÕ¶ã dƶ óns: - rui Îíi clç cl©¶ Î{ê¶ã, BÉ Îai Bi cøu ¶ã{êi cls. Ïå QuÕ ÷«¬ ¶ãle hêi hiÒ¶ qu«y h¹i Bì ó« ¶ã{êi óÞ Îl{m¶ã hp ªl«¶l ªl«¶l, ªliÕÎ r« ÏC¶, vp §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l Îíi clç cl©¶ Î{ê¶ã Bø¶ã clê. ªlõ« ¸lÝ B{« ¬SÎ ¶l׶ xu¶ã qu«¶l, ÎlÊy ¾« ªliT¶ Qun¶ã vp clp¶ã ¸©¬ BÒu ¬éÎ BÊu víi ó«. ª×¶l ÎlÕ cñ« ¾« ªliT¶ Qun¶ã ¶ãuy cʵ lm¶, clp¶ã véi ãim cl©¶ BC l«i ÎT¶ ãiCs d©¶ võ« xa¶ã Îíi Îʶ ca¶ã ¬×¶l Låi clp¶ã ¶lny Îíi c¹¶l ó« ÎT¶ B«¶ã ó«s v©y ¾« ªliT¶ Qun¶ã, clØ ¬Êy ¬iÕ¶ã vâ, B∙ BC¶l cls ó« ÎT¶ ¶ä oCi cæ, ÎLÆc ón v«i, vp quÌ Î«y Låi. ¼éÎ hp ªlõ« ¸lÝ kla¶ã ¬uï¶ BC¶l ¶liÒu kt BÞcl óÞ Îl{m¶ã, l«i hp clp¶ã kla¶ã dC¬ ÎiÕµ Îôc cläi ÎlM¶ã ¶lN¶ã óp¶ Ϋy Béc, cls ¶T¶ clp¶ã clØ dè¶ã hïi ót Ϋy l«y vƶ Ϋy BÞcl, BÉ clb¶ã oCi cl©¶ quÌ Î«y, ¶»¬ l«y ¶ãåi yT¶ clç kla¶ã cliÕ¶ BÊu B{îc ¶N« Îlai. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 14. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -393- ¸øu ¾« ªliT¶ Qun¶ã ÎlsCÎ ¶¹¶, clp¶ã h¹i ¶lny Îíi c¹¶l clp¶ã ¸©¬. §∙ läc B{îc Îi¶l yÕu quyÒ¶ µlCµ cñ« µlCi Ïs« ¾m¶, clp¶ã ¸©¬ clï¶ã cläi víi ó« Ϋy c«s Îlñ, Îuy kla¶ã ÎlS¶ã B{îc, ¶l{¶ã cò¶ã kla¶ã BÕ¶ ¶çi óÞ ó¹i. Ïp ªliÕÎ ªlñ luýÎ ¬éÎ ÎiÕ¶ã cßi, ÎÊÎ cn ãiCs d©¶ BÒu xa¶ã h¹i v©y BC¶l ªlõ« ¸lÝ vp clp¶ã ¸©¬. ¸lØ ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ ¶lny o«¶ã §a¶ã, xa¶ã ª©y, B∙ BC¶l l«i ÎT¶ qu©y quǶ clp¶ã ¸©¬ óÞ hs¶ã qu«i lp¬ vp cC¶l Ϋy Lêi klái klíµ Låi. ¸ß¶ ¬éÎ ÎT¶ ÎlÊy ÎlÕ oî quC ¶ãȶ ¶ã{êi L« óÞ clp¶ã ¸©¬ Îlsi ¬éÎ quyÒ¶ vps oï¶ã ¬òi, ¬Cu Î{mi h«i hC¶ã BÇy ¬ÆÎ. Ϩ¶ã ¬Cu, clp¶ã ¸©¬ BÞ¶l Buæi Îles BC¶l ¶N«. ªlõ« ¸lÝ Îb¬ hua¶ cæ Cs clp¶ã, hai Îíi cl©¶ Î{ê¶ã. rbc Êy, ¬äi ¶ã{êi BÒu Îô Î˵ ë Bg BÉ clê hÖ¶l cñ« ªlõ« ¸lÝ. ë V©¶ ÷«¬, ÷ãò §éc GiCs Béc óC ¬éÎ µl{m¶ã, hõ¶ã ÎiÕ¶ã klSµ ÎliT¶ l¹, cCc ãiíi ãi«¶ã lå lÔ ¶ãle ÎiÕ¶ã cñ« ãiCs µlCi ¶Çy hp B∙ cl«u ¬py hSc BÇu, oî l∙i Låi. V× cCc ãiCs d©¶ cñ« ÷ãò §éc GiCs kla¶ã ¶lN¶ã vâ ca¶ã c«s c{ê¶ã ¬p c߶ ÎliÖ¶ dô¶ã clÊÎ Béc. Kt BÞcl ¶ps clØ dݶl µlni ¬éÎ ãiäÎ clÊÎ Béc cñ« lä hp óÞ clÕÎ ¬éÎ cCcl ÎlT Îln¬ ¶ã«y. ¸g ¶ãê B©u, lä Îíi ¬iÒ¶ ®Sc ¶Çy h¹i ãƵ µlni c{ê¶ã BÞcl, ¶T¶ cCc ãiCs d©¶ BÒu võ« ki¶l l∙i v{p Îøc ãi˶. Ïp ªliÕÎ ªlñ luýÎ cßi ¬iÖ¶ã hi« hÞ«, cCc BÖ Îö véi xÕµ Îlp¶l lp¶ã ¶ãò, xa¶ã Îíi Îʶ ca¶ã ªlõ« ¸lÝ. ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ¸Cc ¶ã{êi ¬«u ¬«u cl¹y Bi, BÉ ¬×¶l Îai Bïi µlg lä cls. Kli¶l ca¶ã klC ¶lÊÎ, Ïå QuÕ ÷«¬ h¹i kla¶ ¶ãs«¶ ¶N«, hiÒ¶ ãië kli¶l ca¶ã “®Ýcl læ du Î{ê¶ã” (Îl¹cl oè¶ã óß ÎLT¶ Î{ê¶ã) hes hT¶ ÎLT¶ óê Î{ê¶ã ÎL{íc, Låi ÎiÕµ Ϋy B{« ¬äi ¶ã{êi hT¶ o«u. ªlõ« ¸lÝ h¹i BC¶l ¶ã∙ ÎlT¬ ¬{êi ¬Êy ÎT¶ ãiCs d©¶, Låi clSµ Ϋy clps Ïp ªliÕÎ ªlñ vp ¶gi: - Xi¶ ÎCi kiÕ¶, ca GiCs clñ! ÷gi xs¶ã, c{êi l« ln, Låi dÝ h{¶ã oCÎ óê Î{ê¶ã, cø ÎlÕ hes hT¶ ÎLT¶ Bضl Î{ê¶ã. r∙s klÊÎ óp Ïp Ïå¶ã D{îc quCÎ hí¶ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, hiÒ¶ ¶lS¬ Îl{î¶ã, ÎLu¶ã, l¹ óé cñ« ªlõ« ¸lÝ ¬p ¶Ð¬ hua¶ ¶¨¬ ¬g¶ã Ϋy 㫶ã. ¼ô Î{ë¶ã ªlõ« ¸lÝ B«¶ã hes Î{ê¶ã ¶l{ vËy ÎÊÎ klg ÎLC¶l ¶æi. ªlõ« ¸lÝ µlÈy Ϋy Cs ¬éÎ cCi, ¶¨¬ ¬g¶ã Ϋy 㫶ã BÒu qu«y ÎLë h¹i, óS¶ vps µlÝ« ãiCs d©¶. Ïp Ïå¶ã D{îc h« hí¶: - ÷ã{mi cg µlni hp BÖ Îö cñ« Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶ kla¶ã? ªlõ« ¸lÝ ¶ã¹c ¶liT¶ ãi©y hCÎ, Låi ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªlÉ ¶ps ¬ô Ϋ cò¶ã cg hiT¶ c«¶ LÊÎ hí¶ víi Ki¬ ¾p r«¶ã qu©¶.” ¸lp¶ã võ« ¶ãlÜ võ« hes hT¶ LÊÎ ¶l«¶l, cl{« kÞµ ÎLn hêi B∙ ¶lny L« ¶ãspi óê Î{ê¶ã Låi. rbc Êy, clp¶ã ¸©¬ vp Ïå QuÕ ÷«¬ B∙ óns vÖ ªl«¶l ªl«¶l vp ¬äi ¶ã{êi cl¹y Îíi cl©¶ óê Î{ê¶ã Îlø Î{ Îøc Î{ê¶ã ¬pu vp¶ã Låi. ®ç¶ã ÎlÊy óøc Î{ê¶ã Bg cg ÎiÕ¶ã kTu “kÑÎ kÑΔ, vp hé L« ¬éÎ hç læ¶ã Lé¶ã ¬Êy Îl{íc. ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ ¶ã«y Bg hp cC¶l cö« ¬Cy, hiÒ¶ ¶l«¶l ¶l{ ¬òi ÎT¶ ¶lny Îíi ãiN« cö«, BC¶l hua¶ ¬éÎ ÎlÕ “®pi om¶ Bns lni”, h{ì¶ã quyÒ¶ Bʬ hua¶ l«i ÎT¶ ãiCs d©¶ võ« ¬íi xa¶ã L«, ¬éÎ cCi ÎlËÎ ¬¹¶l. ªlÕ hp cn l«i ÎT¶ ãiCs d©¶ Êy hé¶ ¶ã{îc ¬éÎ v߶ã, óS¶ ÎlM¶ã L« ¶ãspi. ÷lê vËy, cCc ÎT¶ klCc kla¶ã dC¬ xa¶ã vps ¶N«. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 15. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -394- Pl«¶ ªb §¹i hT¶ ÎiÕ¶ã L« hÖ¶l, óï¶ ÎT¶ ãiCs d©¶ ãim ï¶ã Bå¶ã hT¶ Îlæi óï¶ klg¬ clÊÎ Béc óS¶ ÎlM¶ã vps ¬ÆÎ ªlõ« ¸lÝ. ¸lÊÎ Béc cl{« Îíi ¶mi, ªlõ« ¸lÝ B∙ ¶ãöi ÎlÊy ¬èi lai Ϋ¶l h¹ hè¶ã, hiÒ¶ ¶lÞ¶ lmi ¶lny hui vÒ µlÝ« o«u lm¶ ÎL{î¶ã. ªlÕ hp clÊÎ Béc võ« Îíi clç Bø¶ã cò cñ« clp¶ã Lmi cn xuï¶ã BÊÎ, ¬éÎ hp¶ klÝ Î«¶l lai óïc hT¶ hiÒ¶. ®ê Î{ê¶ã vp¶ã Îlʵ lm¶ óê Î{ê¶ã Bá ¶¨¬ Îl{íc (Îl{íc Ϋ låi xu«, clØ ó»¶ã l«i ÎÊc L{ìi ª©y Îlai). ªlõ« ¸lÝ klH ¶lb¶ ¬×¶l ¬éÎ cCi, l«i Ϋy B∙ vÝu B{îc ¬Ðµ Î{ê¶ã ë ÎLT¶ Bضl Låi. ¸s ¬¹¶l ¶ã{êi ¬éÎ cCi, ¶ã{êi clp¶ã ë ÎLT¶ kla¶ã Bu ¬éÎ v߶ã, clp¶ã B∙ ¶lny L« klái óê Î{ê¶ã Îlø Î{ Låi. ªLa¶ã ÎlÊy dC¶ã BiÖu cñ« clp¶ã Bѵ quC, Ïp ªliÕÎ ªlñ cò¶ã µlni vç Ϋy kle¶ ¶ãîi. ®« óøc Î{ê¶ã óT¶ ¶ãspi, híµ o«u Îlʵ lm¶ híµ ÎL{íc, clp¶ã clØ ¶lb¶ ¬éÎ cCi hp ¶lny qu« Låi. Kla¶ã ó«s h©u, ¬äi ¶ã{êi B∙ L« Îíi óê Î{ê¶ã Be¶ Låi. ªuy kla¶ã ÎlÊy cg ¶ã{êi Buæi Îles, ªlõ« ¸lÝ kla¶ã dC¬ ÎL× ls∙¶, câ¶ã hua¶ ªl«¶l ªl«¶l hT¶ v«i, cè¶ã ¬äi ¶ã{êi cl¹y ÎlM¶ã vÒ µlÝ« Îlp¶l. ¾Sµ vÒ Îíi ¶lp, ªlõ« ¸lÝ óç¶ã ÎlÊy µlÝ« o«u ãCy óuå¶ óuå¶ vp cg ¬éÎ lmi ¶g¶ã Îlæi Îíi, hiÒ¶ qu«y BÇu h¹i ¶l׶. ªl«¶l ªl«¶l µl× c{êi, vt ¬ÆÎ Î{mi Îضl ¶l{ Îl{ê¶ã. rbc ¶py ªlõ« ¸lÝ ¬íi l«y ¶p¶ã clØ óÞ Îl{m¶ã ¶lÑ Îlai, ¶T¶ ÎLs¶ã h߶ã yT¶ vui va cè¶ã. Vps Îíi ¶lp ÎLs¶ã, clp¶ã véi hÊy ®¨¶ã ªliÒ¬ L« clN« cls ªliÕÎ r« ÏC¶ vp §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l. ¸l©¶ cñ« ªl«¶l ªl«¶l óÞ v߶ã vp¶ã cñ« Ïp ªliÕÎ ªlñ BC¶l ÎLb¶ã, vÕÎ Îl{m¶ã Îl©¬ Îݬ vp o{¶ã Îs. ÷l{ vËy Bñ Lâ vâ ca¶ã cñ« Ïp ªliÕÎ ªlñ klC hîi l¹i. ¸lN« vÕÎ Îl{m¶ã vp ¶ãlØ ¶ãmi xs¶ã, ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ lái §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l vÒ h«i hÞcl cñ« µlCi ÷ãò §éc GiCs Bg. §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l ¶gi: - Ïp¶l Îu¶ã cñ« ãiCs Bå ÷ãò §éc GiCs kla¶ã L« klái óï¶ Îضl: V©¶ ÷«¬, Quý ¸l©u, Qun¶ã §a¶ã, vp Qun¶ã ª©y. X{« ¶«y clb¶ã kla¶ã Îíi ¬iÒ¶ ®Sc ó«s ãiê ¶l{¶ã ãiíi vâ h©¬ lÔ ¶ãle «i ¶lSc Îíi ÷ãò §éc GiCs hp kliÕµ oî hiÒ¶. ÷T¶ kla¶ã «i dC¬ v« cl¹¬ víi óä¶ clb¶ã cn. ªL׶l ªl«¶l ªLbc Îõ ¶∙y ãiê vÓ¶ Bø¶ã c¹¶l hS¶ã Ϋi ¶ãle, cl«u ¬py kla¶ã ¶gi ¶ö« hêi, hbc ¶Çy óç¶ã hT¶ Îiն㠶gi: - ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã ¹, ¶ãle ¶gi Ïsp¶ã ¼éc B¹s ¶l©¶ cñ« µlCi Vâ §«¶ã clÕÎ ÎLs¶ã Ϋy óä¶ clb¶ã BÊy. ªlõ« ¸lÝ lái: - ¤¶ã Ϋ clÕÎ ¶l{ ÎlÕ ¶ps? ¸g «i ÎLa¶ã ÎlÊy kla¶ã? ªL׶l ªl«¶l ªLbc BCµ: - ÷Õu hbc óÊy ãiê cg ¶ã{êi ¶ps ë Bg ¬ôc kÝcl Îl× ¶ã{êi Bg cl{« clSc B∙ cg oï¶ã Îíi ó©y ãiê. ÷l{¶ã ÎLT¶ ãi«¶ã lå, ¶ã{êi Ϋ Bå¶ B¹i L»¶ã Ïsp¶ã ¼éc B¹s ¶l©¶ clÕÎ LÊÎ Îln¬ Îl{m¶ã. ¾«u Bg, µlCi Vâ §«¶ã cö B¹i Béi Îíi V©¶ ÷«¬ BÉ ÎLn Îlè, ¶l{¶ã kla¶ã cg kÕÎ qun ã× cn, ¶l{ v©y ¬íi ÎlËÎ luyÒ¶ óÝ, hy kú clø? ¾« ªliT¶ Qun¶ã lái: - ¸g ÎlËÎ ªL׶l luy¶l kla¶ã óiÕÎ ¬ô ¨¶ xi¶ ¶ä kla¶ã? ªL׶l ªl«¶l ªLbc BCµ: ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 16. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -395- - ÷ãpy la¬ ¶«y BÖ Bi ãǶ Îíi óiÖÎ Îlù cñ« ªlp¶l v{m¶ã, óç¶ã qu«y ¶ã«¶ã ÎLë vÒ, clSc quý vÞ µlni hÊy hp¬ ¶ã¹c ¶liT¶ hS¬ µlni kla¶ã? ÷l{¶ã où ÎlËÎ, Îai cg ¬éÎ où óÝ È¶ kla¶ã ÎlÉ cls µlе µlmi ÎLǶ cls quý vÞ óiÕÎ B{îc. ¾« ªliT¶ Qun¶ã c{êi ¶gi: - §Ö B∙ Îlö Îpi víi h∙s luy¶l Låi, óiÕÎ h∙s luy¶l hp ¶ã{êi c«s ¶iT¶ ¶l{¶ã oøc vÓ¶ c߶ ¬¹¶l. Vp kla¶ã «i dC¬ ¶gi h∙s luy¶l hp ¶ã{êi Îl«¬ oï¶ã oî clÕÎ cn. ªL׶l ªl«¶l ªLbc ¶gi: - §Ö B∙ ¶l˶ où ký ÎlCc cñ« ¬éÎ ¶ã{êi B∙ ÎlÒ Béc kla¶ã ¶gi hé L« cls «i l«y. ¾ë dÜ BÖ kla¶ã ¬uï¶ vps ªlp¶l v{m¶ã µlñ cò¶ã v× cg hiT¶ c«¶ víi viÖc Êy BÊy. ®iÕÎ y hp Îlñ h∙¶l cñ« ¬éÎ ó«¶ã µlCi hí¶, ¬äi ¶ã{êi BÒu Îi¶ hêi y hp ÎlËÎ, ¶T¶ kla¶ã «i ¶lSc ¶lë BÕ¶ c©u cluyÖ¶ Êy ¶N«. ªLs¶ã kli ¬äi ¶ã{êi B«¶ã ¶ãÓ¬ ¶ãlÜ Îl× óç¶ã cg ¬éÎ ãi« ¶l©¶ vps óCs cCs: - ¸g ¬éÎ ca lä ªiTu xi¶ vps L« ¬SÎ ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã. ªl«¶l ªl«¶l c«u ¬«y, ãi˶ ãiN lái: - ¸s¶ ¶lá Êy Îíi B©y hp¬ ã× ÎlÕ? ªlõ« ¸lÝ véi ¶gi: - ¼êi ca Êy vps. Gi« Bi¶l v©¶ã hêi Bi L« hiÒ¶. ¼éÎ hCÎ o«u, ÎT¶ ãi« Bi¶l Bg dÓ¶ ªiTu Uyɶ ÷li vps. Võ« vps Îíi klCcl on¶l, Uyɶ ÷li véi ÎiÕ¶ Îíi ÎL{íc ¬ÆÎ ªlõ« ¸lÝ, quú xuï¶ã vCi ¬Êy cCi, Låi µlôc xuï¶ã klgc hgc. ªlÊy ¶p¶ã ¬Æc Cs oa, ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ cluyÖ¶ kla¶ã hp¶l, cò¶ã véi quú xuï¶ã BCµ hÔ, ¶gi: - ¼êi ªiTu ca ¶{m¶ã Bø¶ã dËy. ¸lM¶ã l«y hÖ¶l Îa¶ B¹s ¶l©¶ cg B{îc ¬¹¶l ãiái kla¶ã? ªiTu Uyɶ ÷li võ« klgc võ« BCµ: - ¸l«, cl«... cl« Îai óÞ ÎT¶ ãi«¶ ÎÆc lä ¼Ó¶ ãiÕÎ clÕÎ Låi! ªlõ« ¸lÝ ãiËÎ ¬×¶l, Bø¶ã dËy lái: - ª¹i o«s ÎlÕ? ªiTu Uyɶ ÷li véi hÊy ¬éÎ ãgi vni L«, BÉ ÎLT¶ óp¶ ¬ë L«, ÎlÊy óT¶ ÎLs¶ã cg ¬éÎ cs¶ d«s 㨬 dݶl BÇy ¬Cu Be¶. ¸Ç¬ cs¶ d«s hT¶ xe¬, ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy cluai d«s cg klSc ¬Êy clN: Vâ §«¶ã ¬a¶ l¹, Îö Îù óïi BÖ Îö ¼Ó¶ ªö Ïs« Îl©u clʵ (¶ãlÜ« ¬a¶ Bå µlCi Vâ §«¶ã v«i vÕ Îluéc l¹¶ã clN Îö, ¼Ó¶ ªö Ïs« ¶l˶ hÊy). rîi klÝ ¶py cñ« µlCi Vâ §«¶ã Îƶã cls ¶lN¶ã BÖ Îö Îlp¶l ¶ãlÒ dè¶ã BÉ µl߶ã Îl©¶. ªiTu Uyɶ ÷li võ« klgc võ« ¶gi: - ¾«u óuæi läµ B¹i léi ªlCi ¾m¶, cl« Îai vp Îai ÎLë vÒ ¶lp, kli Bi qu« µlñ ªõ ¸l©u, vps ¶ãñ ÎLä klCcl o¹¶ ¶ä. ÷ãpy la¬ o«u, Îíi ãiê Îl׶ vÓ¶ cl{« ÎlÊy cl« Îai vËy, Îai vps µl߶ã ãäi, ¶ãê B©u... ¶ãê B©u... ÎLT¶ ¶ãùc cl« Îai cg cs¶ d«s ¶Çy... cS¬ hbÎ Îíi cC¶... ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã... xi¶ Î{í¶ã ca¶ã ãini quyÕÎ cls... ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 17. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -396- ¸l{« døÎ hêi, ¶p¶ã B∙ klgc BÕ¶ ¶çi kla¶ã ÎlÉ ¶gi ¶T¶ hêi ¶N«. ¼Cu ãlT¶ B«¶ã oai ¶æi, ªl«¶l ªl«¶l ÎlÊy ¶p¶ã klgc Îln¬ Îl{m¶ã ¶l{ vËy cò¶ã Bé¶ã h߶ã Îl{m¶ã xgÎ, hiÒ¶ kÐs ¶p¶ã h¹i ãǶ, hÊy kl¨¶ Ϋy L« h«u clèi ¶{íc ¬SÎ lé, vp ¶gi víi ªlõ« ¸lÝ L»¶ã: - §¹i c«, ÎT¶ lä ¼Ó¶ B∙ ¶l˶ hêi kla¶ã ¶ãlÜ Îíi ¬ïi Îlè Êy ¶N«, ιi o«s y h¹i c߶ lp¶l vi Îi ÎiÖ¶ ÎlÕ ¶py? ViÖc ¶py B¹i c« ÎlÉ ¶ps cò¶ã L« Ϋy ãini quyÕÎ ¬íi B{îc. ÷ãÓ¬ ¶ãlÜ ¬éÎ hbc, ªlõ« ¸lÝ ¬íi lái: - ªiTu ca ¶{m¶ã, Îõ kli hÖ¶l Îa¶ óÞ lp¶l ÎlÝcl Îíi ãiê, ca cg ãƵ ÎT¶ lä ¼Ó¶ hǶ ¶ps kla¶ã? ªiTu Uyɶ ÷li vÓ¶ klgc hgc, ¶ãlѶ ¶ãps ÎLn hêi: - ªai... Îai... cg ãƵ y l«i hǶ. ¸lb¶ã Îai Buæi Îles y ¶ãpy la¬ qu« võ« Îíi ¶mi B©y. ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - ÷Õu vËy l«y hS¬, y cg ¬ÆÎ ë ÎLT¶ ®Sc Ki¶l ¶Çy clb¶ã Îai ÎlÉ ¶ps cò¶ã kiÕ¬ L«. ¸a e¬ cø yT¶ Ω¬, ÎlÉ ¶ps clb¶ã Îai cò¶ã ÎLn Îlè cls. ªlÊy ªL׶l ªl«¶l ªLbc vp ¾« ªliT¶ Qun¶ã ¶ãm ¶ãCc ¶l׶ ¬äi ¶ã{êi, ªl«¶l ªl«¶l óiÕÎ l«i ¶ã{êi kla¶ã Lâ cluyÖ¶ ¶Çy, hiÒ¶ BT¬ cluyÖ¶ ªlõ« ¸lÝ ë Ki¬ ri¶l µlC Ϋ¶ r{ì¶ã ÷ãli KiÕ¬ µlCµ, ãini ¬ïi Îlè cls l«i ¶lp lä ªiTu vp lä ¼Ó¶, ¶gi cn L«. ªlÊy ¼Ó¶ ªö Ïs« kla¶ã ãiN B¹s ¶ãlÜ« ãi«¶ã lå ¶l{ vËy, «i ¶Êy BÒu ca¶ã µlÓ¶. ¾« ªliT¶ Qun¶ã ¶gi: - ¼Ó¶ ªö Ïs« hp cCi Îlø ã×, Îai h∙s ¾« B©y ÎlÉ ¶ps cò¶ã µlni BÊu víi y ¬éÎ ÎL˶. ªiTu Uyɶ ÷li qu«y h¹i vCi clps ¬äi ¶ã{êi víi ãiä¶ã ¶ãlѶ ¶ãps ¶gi: - Xi¶ quý vÞ óC óC Îlbc Îlbc clñ ÎL× ca¶ã hý vp B¹s ¶ãlÜ« cls. ªL׶l ªl«¶l ªLbc B˵ ¬¹¶l xuï¶ã óp¶ ¬éÎ cCi quCÎ hí¶: - ÏiÖ¶ ãiê ÎT¶ ¼Ó¶ ªö Ïs« ë B©u? PlCi Vâ §«¶ã Îuy ¶ã{êi ¶liÒu ÎlÕ ¬¹¶l ÎlËÎ, ¶l{¶ã h∙s ªL׶l ¶Çy kla¶ã oî l∙i ã× cn. Uyɶ ÷li ¶gi: - ¾«u kli clb¶ã Îai kl©¬ hiÖ¬ cl« Îai xs¶ã, hi¶l cNu ãëi ë ¶lp V©¶ ªiTu BÇu ÎiTu côc Qun¶ã Vâ ë ¶ã«y ªõ ¸l©u, vp clb¶ã Îai ãëi cls cCc vâ h©¬ Bå¶ã B¹s ¶lê Î׬ kiÕ¬ lu¶ã Îlñ lé. ¸lSc lå¶ cl« Îai hi¶l ÎliT¶ã µlè lé cò¶ã ¶T¶, ¬Êy ¶ãpy la¬ o«u, cCc ó¹¶ ë Îضl Ïp ÷«¬ cls l«y Îi¶, ÎT¶ ãi«¶ ÎÆc lä ¼Ó¶ võ« ë Ïp ÷«¬, ÎlM¶ã B{ê¶ã Bi hT¶ ®Sc Ki¶l. ªÊÎ cn l{m¶ã clñ ¶éi ¶ãs¹i l{m¶ã B{ê¶ã cñ« Ki¬ rs¶ã ó«¶ã clb¶ã Îai läµ cè¶ã víi cCc Bp clñ ë cCc óÕ¶ Îpu, cli« ¶l«u L« Bg¶ B{ê¶ã ÎLgc ¶∙ ÎT¶ ãi«¶ ÎÆc Êy. ¸lb¶ã Îai B∙ BÊu víiy l«i hǶ, ¶l{¶ã hǶ ¶ps y cò¶ã ÎLï¶ ÎlsCÎ cn. ªiÉu ¬uéi va dô¶ã quC, c߶ óÞ y B©¬ ¬éÎ kiÕ¬ ¶N«. ªlÊy v«i ¶p¶ã u hT¶, ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ ¶p¶ã óÞ Îl{m¶ã ë ón v«i. ªéi ¶ãliÖµ cls ¶p¶ã, v× ÎLn Îlè cl«, kla¶ã qun¶ ¶ã¹i ¶ãuy liɬ, ¶p¶ã ¬íi óÞ Îl{m¶ã ¶l{ vËy. Uyɶ ÷li h¹i ¶gi ÎiÕµ: - ÷ãpy la¬ qu«, clb¶ã Îai Buæi Îles y Îíi ®Sc Ki¶l, vp liÖ¶ ãiê B∙ óiÕÎ clç ÎLb cl©¶ cñ« y Låi. ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 18. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -397- ªl«¶l ªl«¶l véi ¶gi: - ÷g ë B©y? ¸lb¶ã Ϋ µlni Bi ¶ã«y, ó»¶ã kla¶ã BÉ cls ¶g ÎÈu ÎlsCÎ Îl× uæ¶ã ca¶ã hS¬ BÊy. Uyɶ ÷li ¶gi: - ÏiÖ¶ ãiê ¶g ë ¬éÎ c¨¶ ¶lp ë µlï ªLuyÒ¶ Gi« klu ª©y ªlp¶l, clb¶ã Îai B∙ cg lm¶ ÎL¨¬ ¶ã{êi c«¶l ãCc ë xu¶ã qu«¶l Bg Låi. ªlõ« ¸lÝ ãËÎ BÇu kle¶ ¶ãîi, ¶ãlÜ ÎlǬ: “÷p¶ã Îuy ÝÎ Îuæi, ¶l{¶ã kla¶ ¶ãs«¶ Îl¹s Bêi hS¬. rǶ ¶py, ó«¶ã Ki¬ rs¶ã Bé¶ã viT¶ ÎÊÎ cn hùc h{î¶ã, Buæi Îles lu¶ã Îlñ hT¶ ÎLT¶ ¶Çy, quyÕÎ µlni ãiÕÎ kú B{îc ÎT¶ ¼Ó¶ ªö Ïs« ¬íi Îlai.” Uyɶ ÷li h¹i ¶gi: - Võ« Låi, ÎiÉu ¬uéi ãƵ ¬éÎ ¶ã{êi ó¹¶ B∙ cg ¬ÆÎ ë B¹i léi ªlCi ¾m¶ cls l«y, ¬íi óiÕÎ ViT¶ Î{í¶ã ca¶ã ë B©y ¬p Îíi Îl¨¬ BÊy ¹. ¾« ªliT¶ Qun¶ã ãim ¶ãg¶ Ϋy cCi hT¶ kle¶ ¶ãîi vp ¶gi: - ªiTu ca ¶{m¶ã hp¬ viÖc clu BCs ÎlËÎ, ÎT¶ ¼Ó¶ ªö Ïs« B∙ ë ÎLs¶ã Ϋy ca Låi ¬p c߶ Îíi B©y ¬êi ViT¶ ¼i¶l clñ clñ ÎL× ca¶ã hý vp B¹s ¶ãlÜ« BÉ cls ãi«¶ã lå vâ h©¬ BÒu µlni ca¶ã ¶l˶ ¼Ó¶ ªö Ïs« BC¶ã ãiÕÎ hS¬. ªpi ÎlËÎ, ãiái ÎlËÎ! ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ¸Cc ¶ã{êi óT¶ ca ó«s ãiê ¬íi L« Ϋy v©y óSÎ lu¶ã Îlñ? Uyɶ ÷li ¶gi: - ¸lb¶ã Îai BÞ¶l c«¶l l«i BT¬ ¶«y. ÷p¶ã ãgi cs¶ d«s vps ÎLs¶ã kl¨¶ ãgi. ªl«¶l ªl«¶l ¶gi: - rCÎ ¶N«, ca e¬ BÞ¶l dè¶ã cs¶ d«s ¶Çy B©¬ clÕÎ kt Îlè µlni kla¶ã? Uyɶ ÷li ãËÎ BÇu. ÷ãlÜ Îíi ªiTu ¸a¶ã rÔ ouïÎ Bêi ÎLä¶ã ¶ãlÜ« kli¶l Îpi, ¬p LïÎ cuéc cò¶ã clÕÎ ¬éÎ cCcl óÊÎ BSc dÜ ¶l{ vËy, ªlõ« ¸lÝ Îlë dpi xs¶ã h¹i ¶ãlÜ L»¶ã: “¸lØ oî µlCi Vâ §«¶ã víi ó«¶ã Ki¬ rs¶ã Îõ ¶«y s«¶ s«¶ Î{m¶ã óCs, d©y d{« cls Îíi ó«s ãiê ¬íi hiÔu kÕÎ? ¼Ó¶ ªö Ïs« C¬ l¹i ¶ã{êi Ϋ ¶l{ vËy ÎlÉ ¶ps cò¶ã µlni BÒ¶ ¬¹¶ã ¶l{¶ã viÖc ¶py Ϋ µlni hp¬ ÎlÕ ¶ps BÉ cls ÎÊÎ cn BÖ Îö cñ« µlCi Vâ §«¶ã clÞu hp µlni ¬íi klái lËu lä«.” ¸m¬ ¶{íc xs¶ã, ¬äi ¶ã{êi ¶ãlØ ¶ãmi ¬éÎ hCÎ, ªl«¶l ªl«¶l vp ªliÕÎ r« ÏC¶ l«i ¶ã{êi óÞ Îl{m¶ã µlni ë ¶lp. §m¶ ªliÕÎ ¾i¶l B∙ B{îc B{« vÒ ¶lp LiT¶ã Låi. ªlõ« ¸lÝ dÓ¶ ªL׶l ªl«¶l ªLbc, ¾« ªliT¶ Qun¶ã, clp¶ã ¸©¬, Ïå QuÕ ÷«¬, vp Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ¶¨¬ ¶ã{êi, Îles Uyɶ ÷li Bi Îíi µlï ªLuyÒ¶ Gi«. Kla¶ã B{îc Bi Îles, ªl«¶l ªl«¶l óùc ¬×¶l Îl«¶ Îlë, vp cø clöi Lñ« Ïp ªliÕÎ ªlñ, cs¶ yTu ¶N B∙ l¹i ¶p¶ã µlni ¶»¬ yT¶ ¬éÎ clç ¶l{ vËy. ¼äi ¶ã{êi oSµ Bi Îíi µlï ªLuyÒ¶ Gi« B∙ ÎlÊy BÖ Îö ªiTu ¸a¶ã rÔ hM¶ã hƶã L« ¶ãlT¶l Bg¶, vp cls l«y ¼Ó¶ ªö Ïs« B«¶ã cluyÖ¶ ÎLß víi o{ luy¶l cñ« y hp §å¶ã ÏuyÒ¶ B¹s ¶l©¶. ®ä¶ BÖ Îö Bg ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ clÞu L« Ϋy ÎLî ãibµ, «i ¶Êy BÒu l©¶ ls«¶ va cè¶ã. rǶ ÎL{íc, ë ¶lp ªiTu ¸a¶ã rÔ, ªlõ« ¸lÝ võ« uï¶ã L{îu võ« ¨¶ ÎlÞÎ ãp ¬p ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 19. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -398- ¶lÊÎ cö B∙ µlC Ϋ¶ kiÕ¬ µlCµ r{ì¶ã ÷ãli cñ« µlCi Vâ §«¶ã, ÎÊÎ cn BÖ Îö cñ« ªiTu ¸a¶ã rÔ BÒu B{îc ¬ôc kÝcl. ¸ls ¶T¶ hǶ ¶Çy lä ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ Îíi óCs Îlè cls h∙s ®«¶ã clñ, ÎT¶ ¼Ó¶ ªö Ïs« ÎÊÎ kla¶ã ÎlÉ ¶ps ÎÈu ÎlsCÎ B{îc. Uyɶ ÷li lái ªlõ« ¸lÝ L»¶ã: - ®©y ãiê clb¶ã Ϋ B∙ L« Ϋy v©y óSÎ B{îc cl{«? ªlõ« ¸lÝ ¶gi: - ®ns ÎÊÎ cn «¶l e¬ Bø¶ã c«¶l ãCc óT¶ ¶ãspi, clØ ¬Êy ¶ã{êi clb¶ã Ϋ vps Îlai. Uyɶ ÷li v©¶ã hêi, hiÒ¶ klH dƶ cCc ®«¶ã lNu vpi c©u, Låi cè¶ã ªlõ« ¸lÝ víi ¬Êy ¶ã{êi ¶lny qu« óê Î{߶ã, vps ¶lp hí¶ ¶ä. Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni kli¶l ca¶ã lmi kЬ, hbc xuï¶ã BÊÎ lmi cg ÎiÕ¶ã Bé¶ã. §Ì¶ Buïc ÎLs¶ã ¶lp Bg ÎSÎ hiÒ¶. Uyɶ ÷li óiÕÎ kt Îlè B∙ µlCÎ ãiCc óä¶ ¬×¶l Îíi Låi, kla¶ã ÎlÉ ¶ps dä ÎlC¬ B{îc ¶N«, hiÒ¶ klH luýÎ ¬éÎ ÎiÕ¶ã cßi ¬iÖ¶ã, óç¶ã ¶liT¶ ÎLT¶ ¶gc ¶lp, ãgc Î{ê¶ã, xu¶ã qu«¶l ¶lp BÒu cg ¶ã{êi hé diÖ¶. Uyɶ ÷li hí¶ ÎiÕ¶ã ãäi: - ªT¶ lä ¼Ó¶ ki«, Îlö L« ¶ãspi ¶Çy xe¬ «i B∙ Îíi! ÷ã{êi ÎLs¶ã ¶lp vÓ¶ hƶã yT, kla¶ã ÎLn hêi. Uyɶ ÷li hiÒ¶ L« liÖu óns «¶l e¬ ÎLs¶ã ó«¶ã BïÎ Buïc xa¶ã ÎlM¶ã vps ÎLs¶ã ¶lp. ®ï¶ ÎT¶ Îl«¶l ¶iT¶ cñ« ó«¶ã Ki¬ rs¶ã cǬ Buïc Bi ÎL{íc, l«i óT¶ cg óï¶ ÎT¶ klCc cǬ klÝ ãiíi Bi lé vÖ. §éÎ ¶liT¶ cg ¬Êy Îiն㠓óéµ, óéµ...” óï¶ óg Buïc óÞ ¶ã{êi ÎLs¶ã ¶lp ¶Ð¬ ÎSÎ ¬ÊÎ ó«, Låi cg l«i cCi óg¶ã ¶ã{êi ¶lny qu« BÇu óä¶ Îl«¶l ¶iT¶ ki«, µli ÎlM¶ã L« óT¶ ¶ãspi. ®«¶ã clb¶ã cñ« ó«¶ã Ki¬ rs¶ã óï¶ ¬ÆÎ xa¶ã Îíi ó«s v©y, cCc óg Buïc BÒu ÎlSµ Îá oC¶ã ¶l{ ó«¶ ¶ãpy. §å¶ã ÏuyÒ¶ B¹s ¶l©¶ vp ¼Ó¶ ªö Ïs« óiÕÎ B∙ óÞ ó«s v©y, Bp¶l clØ ¶lê vn ¬a¶ kiÕ¬ ÎluËÎ Îi¶l kú ¬p lÕÎ oøc Îö cliÕ¶. Ï«i o{ luy¶l BÖ oCÎ h{¶ã ¶l«u Bïi BÞcl víi cCc ó«¶ã lNu ó«¶ã Ki¬ rs¶ã, clíµ ¬SÎ lä B∙ B©¬ óny ÎT¶ Îl«¶l ¶iT¶ óÞ Îl{m¶ã. ÷l{¶ã lÔ cg kt ¶ps óÞ Îl{m¶ã hui vÒ µlÝ« o«u Îl× h˵ Îøc cg ¶ã{êi ÎiÕ¶ hT¶ Îl«y ÎlÕ vps clç ÎLï¶ã Bg ¶ã«y. ¸p¶ã BC¶l, ó«¶ã lNu ó«¶ã Ki¬ rs¶ã cp¶ã Ba¶ã, «¶l e¬ ¼Ó¶ ªö Ïs« yT¶ ÎLÝ oSµ óÞ hs¹¶ B«s µl©¶ Îl©y Îíi ¶mi. §Êu ÎlT¬ ¬éÎ hCÎ, l«i ¶ã{êi h¹i ÎLn¬ Îl{m¶ã ÎlT¬ ó« óï¶ BÖ Îö cñ« ªiTu ¸a¶ã rÔ ¶l{¶ã cC¶l Ϋy ÎLCi cñ« §å¶ã ÏuyÒ¶ B¹s ¶l©¶ cò¶ã óÞ Îl{m¶ã Låi, y hiÒ¶ Bæi Ϋy µlni cǬ kiÕ¬, ÎiÕµ Îôc ÎL«¶l BÊu, cn l«i «¶l e¬ ¶l{ cs¶ læ BiT¶ cuå¶ã, dò¶ã ¬∙¶l va cè¶ã. ¸lݶl v× r{ì¶ã ÷ãli kiÕ¬ µlCµ cñ« lä, §å¶ã ÏuyÒ¶ Ϋy ÎLCi cǬ kiÕ¬ vp ªö Ïs« Îl× dè¶ã kiÕ¬ ó»¶ã Ϋy µlni, l«i ¶ã{êi În lNu lé ø¶ã, oøc hùc ¬íi ¬¹¶l. ®©y ãiê l«i Îl«¶l kiÕ¬ BÒu dè¶ã Ϋy µlni oö dô¶ã, s«i hùc ÎÊÎ µlni ãin¬ óíÎ ¶liÒu. ÷T¶ kla¶ã ó«s h©u ¬×¶l ¬Èy cñ« §å¶ã ÏuyÒ¶ vp ªö Ïs« óÞ Îl{m¶ã ÎlT¬ vpi clç. ªlõ« ¸lÝ Bø¶ã c¹¶l xe¬, ¶ãlÜ ÎlǬ: “¼éÎ ¬¹¶ã BÒ¶ ¬éÎ ¬¹¶ã, ¼Ó¶ ªö Ïs« clÕÎ Bñ Låi, lp ÎÊÎ c߶ óSÎ §å¶ã ÏuyÒ¶ BÒ¶ ¬¹¶ã ¶N«?” ªlÊy l«i ¶ã{êi oSµ óÞ ¶ãuy liɬ BÕ¶ ¶mi, clp¶ã óç¶ã ¶lny vps ãiN« v߶ã v©y, clØ ¬b« ¬Êy ÎlÕ kiÕ¬ Ki¬ op kiÕ¬ cñ« clp¶ã B∙ clЬ ã∙y l«i Îl«¶l ÎL{ê¶ã kiÕ¬ cñ« §å¶ã ÏuyÒ¶ vp ¼Ó¶ ªö Ïs«, Bå¶ã Îlêi ói¶l klÝ cñ« cCc ¶ã{êi óT¶ ó«¶ã Ki¬ rs¶ã cò¶ã óÞ clЬ ãÓy ¶ïÎ. XuÊÎ kú óÊÎ ý, ¬äi ¶ã{êi ãiËÎ ¬×¶l ki¶l l∙i. ªõ kli kiÕ¬ B{îc Ki¬ ¾p óns kiÕ¬ Îíi ãiê, ªlõ« ¸lÝ cl{« lÒ oö dô¶ã BÉ ãi«s cliÕ¶ víi «i ó«s ãiê, kla¶ã ¶ãê ¶g h¹i cg s«i hùc ki¶l ¶ã{êi BÕ¶ ÎlÕ. ÷T¶ cn clp¶ã cò¶ã ¶ãȶ ¶ã{êi ãi©y µlbÎ, ÎlÊy clЬ ãÓy lÕÎ klÝ ãiíi cñ« ¬äi ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
 20. ®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -399- ¶ã{êi, ÎLs¶ã h߶ã Cy ¶Cy va cè¶ã, ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªls¹Î ÎiT¶ Ϋ clØ ¬uï¶ ã¹Î klÝ ãiíi cñ« ¬äi ¶ã{êi o«¶ã ¬éÎ óT¶, cg ¶ãê B©u h¹i µlC lñy lÕÎ ói¶l klÝ cñ« lä ¶l{ vËy?” rbc Êy, ¬×¶l ¬Èy cñ« §å¶ã ÏuyÒ¶ vp ªö Ïs« BÒu ¶lm¬ ¶líµ ¶lN¶ã vÕÎ ¬Cu Î{mi. Ï«i ¶ã{êi ÎLa¶ã ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ óiÕÎ hp lÕÎ ly vä¶ã ÎÈu ÎlsCÎ. §å¶ã ÏuyÒ¶ vøÎ klbc kiÕ¬ ãÓy xuï¶ã BÊÎ, c{êi ã{î¶ã ¶gi: - Kla¶ã óiÕÎ o{ luy¶l BÖ clb¶ã Îai BiÒu ã× ¬«¶ã hçi víi cCc l¹, ¬p ¶ãpi cø Îles dâi clb¶ã Îai LCs LiÕÎ BÕ¶ ÎlÕ ¶py? ÷gi xs¶ã, B¹s ¶l©¶ ¬gc Îbi hÊy cs¶ d«s 㨬 L«, ¶lS¬ ãiN« ¶ãùc B©¬ ¬¹¶l xuï¶ã. ªn cl{ë¶ã ¶l{ ãig, ªlõ« ¸lÝ klH BÈy ¬éÎ cCi, cs¶ d«s clÖcl L« ¶ãspi Bå¶ã Îlêi clp¶ã dè¶ã Ϋy µlni ¶S¬ h©ý cæ Ϋy B¹s ¶l©¶ vp c{íµ hua¶ c«s d«s 㨬 Bg. D{íi C¶l oC¶ã cCc óg Buïc, «i ¶Êy ÎLa¶ã ÎlÊy cs¶ d«s Êy ãiï¶ã lÖÎ cs¶ d«s cñ« ªö Ïs« lp¶l ÎlÝcl ªiTu ¸a¶ã rÔ, ÎLT¶ cC¶ cò¶ã klSc ¬{êi ó« clN ¶l{ o«u: “Vâ §«¶ã ¬a¶ l¹, Îö Îù óïi BÖ Îö §å¶ã ÏuyÒ¶ Îl©u clʵ.” §å¶ã ÏuyÒ¶ x¹¬ ¬ÆÎ h¹i, quCÎ hí¶: - Ïns lC¶ clÞu clÕÎ clí kla¶ã clÞu ¶lôc. ªai läc ¶ãlÒ cl{« Îlp¶l, kla¶ã µlni BÞcl Îlñ cñ« ¶ãpi, Bp¶l c«¬ clÕÎ cls ¶ãpi ÎLa¶ã ÎlÊy. ¼«u ÎLn d«s h¹i cls Îai! ¾î B¹s ¶l©¶ h¹i Îù oCÎ hǶ ¶N«, ªlõ« ¸lÝ hiÒ¶ ãiSÎ cs¶ d«s Bg vps h{¶ã, ¶ãliT¬ ¶ÐÎ ¬ÆÎ ¶gi: - ¸lê Îai ãini quyÕÎ xs¶ã ca¶ã viÖc ¶Çy, oH lsp¶ h¹i ¶ã«y. §å¶ã ÏuyÒ¶ ¶æi ãi˶ hí¶ Îiն㠶gi: - ÷ãpi ¬uï¶ ãiÕÎ cø viÖc ãiÕÎ Îai _????_. ÷gi xs¶ã, B¹s ¶l©¶ ¶lS¬ ¬SÎ ªlõ« ¸lÝ Bʬ hua¶ ¬éÎ quyÒ¶, ªlõ« ¸lÝ hèi vÒ µlÝ« o«u ¬éÎ ó{íc BÉ ÎLC¶l, ¶ã¹c ¶liT¶ lái: - ªai cg BiÒu ã× kli ÎlÞ B¹s ÎL{ë¶ã B©u? §å¶ã ÏuyÒ¶ ¶ãliT¬ ¶ãlÞ ¶gi: - ¸s¶ d«s 㨬 ¶Çy cñ« o{ Îa¶ µlCi Vâ §«¶ã clb¶ã Îai Îƶã cls. ªai Bp¶l clÞu ¬ÊÎ ¬¹¶ã, clí kla¶ã B{îc BÉ ¶g häÎ vps Ϋy ¶ã{êi klCc. ªlõ« ¸lÝ ¶ã¹c ¶liT¶, ¶ãli ¶ãê va cè¶ã, ¶ãlÜ ÎlǬ: “¸s¶ d«s ¶py, ¬éΠΫ¶ã vËÎ qu«¶ ÎLä¶ã BÕ¶ ÎlÕ, ιi o«s o«u kli lp¶l ÎlÝcl ªiTu ¸a¶ã rÔ Låi, ¼Ó¶ ªö Ïs« kla¶ã LbÎ cs¶ d«s L« Be¬ Bi h¹i BÉ ¶ãuyT¶ ë Bg hp¬ ã×?” ÷ãlÜ Bs¹¶, clp¶ã ¬gc B«s L«, dè¶ã l«i Ϋy ¶©¶ã c«s ÎL«s cls §å¶ã ÏuyÒ¶ vp ¶gi: - ªai cg ¬éÎ viÖc ¬uï¶ Îlضl ãiCs B¹s ÎL{ë¶ã. §ì hÊy cs¶ d«s, §å¶ã ÏuyÒ¶ ÎlÊy clp¶ã ¨¶ ¶gi hÔ µlе ¶l{ vËy, hiÒ¶ BCµ: - Xi¶ ¶ãpi cø ¶gi. ªlõ« ¸lÝ qu«y h¹i ¶gi víi Uyɶ ÷li L»¶ã: - ªiTu ca ¶{m¶ã hp¬ m¶ B{« cCi óäc vni cls Îai. Uyɶ ÷li hiÒ¶ B{« ãgi vni cls clp¶ã, Ϋy cǬ os¶ã B«s, ¬SÎ ¶l׶ ¼Ó¶ ªö Ïs« BÉ BÒ µl߶ã y c{íµ ãiùÎ. ªlõ« ¸lÝ ¬ë ãgi vni L«, ÎLs¶ã cg ¬éÎ cs¶ d«s 㨬. §å¶ã ÏuyÒ¶ ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2