intTypePromotion=3

Biên bản họp xem xét lãnh đạo

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
402
lượt xem
48
download

Biên bản họp xem xét lãnh đạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biên bản họp xem xét lãnh đạo

  1. B IEÂN BAÛN HOÏP XEM XEÙT CUÛA LAÕNH ÑAÏO I. Thaønh phaàn tham döï: 1. ............................................................. 2. ............................................................. 3. ............................................................. 4. ............................................................. 5. ............................................................. 6. ............................................................. 7. ............................................................. II. Noäi dung : Stt Caùc vaán ñeà baøn luaän vaø caùc haønh ñoäng Ngöôøi Ngaøy phaûi TGÑ caàn thöïc hieän thöïc hieän hoaøn thaønh (Ñaïi dieän laõnh ñaïo) Ngaøy thaùng naêm Toång Giaùm Ñoác Ngöôøi laäp Trang: 1
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản