intTypePromotion=1

Biên bản họp xem xét lãnh đạo

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
440
lượt xem
48
download

Biên bản họp xem xét lãnh đạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu biên bản họp xem xép lãnh đạo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biên bản họp xem xét lãnh đạo

  1. B IEÂN BAÛN HOÏP XEM XEÙT CUÛA LAÕNH ÑAÏO I. Thaønh phaàn tham döï: 1. ............................................................. 2. ............................................................. 3. ............................................................. 4. ............................................................. 5. ............................................................. 6. ............................................................. 7. ............................................................. II. Noäi dung : Stt Caùc vaán ñeà baøn luaän vaø caùc haønh ñoäng Ngöôøi Ngaøy phaûi TGÑ caàn thöïc hieän thöïc hieän hoaøn thaønh (Ñaïi dieän laõnh ñaïo) Ngaøy thaùng naêm Toång Giaùm Ñoác Ngöôøi laäp Trang: 1
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2