Biểu mẫu: "Báo cáo thu nộp tiền hàng dự trữ"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
183
lượt xem
14
download

Biểu mẫu: "Báo cáo thu nộp tiền hàng dự trữ"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu: "Báo cáo thu nộp tiền hàng dự trữ" theo Mẫu số B 14- H

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Báo cáo thu nộp tiền hàng dự trữ"

  1. Đơn vị báo cáo... Mẫu số B 14 ­ H BÁO CÁO THU NỘP TIỀN HÀNG DỰ TRỮ Quý..........Năm............ ST Diễn giải Mã  Số phát  Luỹ kế từ  T số sinh trong  đầu năm kỳ 1 2 3 4 5 1 Số dư đầu kỳ 01 2 Số thu hàng dự trữ ( 02 = 03 + 04 + 05 + 06) 02 Trong đó Thu về ban hàng dự trữ 03 Thu tiền cho vay hàng dự trữ 04 Thu nợ thiếu kho 05 Khác 06 3 Phí bán hàng dự trữ theo định mức 07 4 Số tiền hàng dự trữ phải nộp ( 08 = 01 + 02 ­  08 07) 5 Số tiền đã nộp 09 6 Số tiển còn phải nộp cuối kỳ ( 10 = 08 ­09 ) 10 Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng  dấu)
Đồng bộ tài khoản