Biểu mẫu"Phiến hẹn trả kết quả đăng ký"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
140
lượt xem
18
download

Biểu mẫu"Phiến hẹn trả kết quả đăng ký"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu về việc trả kết quả phiếu hẹn đăng ký.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu"Phiến hẹn trả kết quả đăng ký"

  1. ……………………………………… CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM …………………………………….… Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ………………………..……………(1) ______________________________ .........., ngày .......... tháng ......... năm .......... PHIẾU HẸN TRẢ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ  ( ∗) Cơ quan đăng ký (1) :.................................................................................................. Đã nhận hồ sơ của Ông (Bà) :................................................................................... .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Vào sổ tiếp nhận hồ sơ, quyển số :.................................................số thứ tự :........... Ngày hẹn trả kết quả đăng ký (2) :.................. / ........................./................................ Phương thức trả kết quả :.......................................................................................... ..................................................................................................................................                                        ................, ngày ............ tháng .......... năm ...........                                           ................................................................................ (1)                                                  Cán bộ tiếp nhận                                                   (Ký và ghi rõ họ tên) ­ (1) Ghi rõ tên Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị  trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc trung  ương) và đóng dấu treo (dấu cơ quan đăng ký) trùm lên tên cơ quan đăng ký. (∗) Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 58 /2004/QĐ-UB ngày 15/3/ 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố.
  2. ­  (2) Không được quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn. Ví dụ: nhận đơn vào  thứ hai, ngày mùng 07 tháng 7 năm 2003, thì hẹn giải quyết không được quá thứ  ba tuần sau đó, ngày 15 tháng 7 năm 200.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản