Biểu mẫu"Sổ chi tiết công nợ theo đối tượng"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
1.769
lượt xem
101
download

Biểu mẫu"Sổ chi tiết công nợ theo đối tượng"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu về Sổ chi tiết công nợ theo đối tượng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu"Sổ chi tiết công nợ theo đối tượng"

  1. Bộ (Sở):........ Đơn vị :........ SỔ CHI TIẾT CÔNG NỢ THEO ĐỐI TƯỢNG Đối tượng :............................... Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... Chứng từ Diễn giải TK  Nợ Có đối  Số Ngày ứng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng  dấu) Note : Group by Account
Đồng bộ tài khoản