BIỂU MẪU "TỜ KHAI THU NỘP PHÍ XĂNG DẦU "

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
278
lượt xem
45
download

BIỂU MẪU "TỜ KHAI THU NỘP PHÍ XĂNG DẦU "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu tờ khai thu nộp phí xăng dầu theo Mẫu số: 01/PHXD (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "TỜ KHAI THU NỘP PHÍ XĂNG DẦU "

  1. Mẫu số: 01/PHXD (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI THU NỘP PHÍ XĂNG DẦU [01] Kỳ tính thuế: Tháng.... năm ……..... [02] Người nộp thuế :..................................................................................... [03] Mã số thuế: ............................................................................................. [04] Địa chỉ: ................................................................................................... [05] Quận/huyện: ................... [06] Tỉnh/Thành phố: ..................................... [07] Điện thoại: ..................... [08] Fax: .................. [09] Email: .................. STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện Số lượng xăng dầu xuất bán trong kỳ: 1 - Xăng các loại lít - Diezen lít Mức phí (VN Đồng/lít) 2 - Xăng các loại Đồng Việt Nam - Diezen Đồng Việt Nam Số tiền phí xăng dầu phát sinh trong kỳ (3=1x2) 3 - Xăng các loại Đồng Việt Nam - Diezen Đồng Việt Nam Số tiền phí xăng dầu phải nộp vào NSNN kỳ này là: .............................. đồng. (Bằng chữ:........................................................................................................................) Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./. ..........................., ngày......... tháng........... năm.......... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
Đồng bộ tài khoản