intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

BM.PM.01.02 (Phieu xxet & danh gia kq thuc hien)

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

196
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bm.pm.01.02 (phieu xxet & danh gia kq thuc hien)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.PM.01.02 (Phieu xxet & danh gia kq thuc hien)

  1. BM.PM.01.02 NBH: PhiÕu xem xÐt vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn Ngµy xem xÐt: Ng­êi xem xÐt: Giai ®o¹n: Môc ®Ých:  Xem xÐt theo kÕ ho¹ch  Xem xÐt ®ét xuÊt Néi dung xem xÐt: 1. 2. 3. Tµi liÖu liªn quan: 1. 2. 3. KÕt qu¶ xem xÐt: 1. 2. 3. §¸nh gi¸ qu¸ tr×nh thùc hiÖn: 1. ThuËn lîi 2. Khã kh¨n (Kh¸ch quan, chñ quan) KiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt cña nhãm thùc hiÖn KiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt cña ng­êi xem xÐt KÕt luËn: Ng­êi xem xÐt Qu¶n trÞ phª duyÖt (nÕu cã) (Ký tªn) (Ký tªn) Trang 1/1
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2