intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

BM.PM.01.09 (Bien ban nghiem thu ky thuat)

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

516
lượt xem
75
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bm.pm.01.09 (bien ban nghiem thu ky thuat)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.PM.01.09 (Bien ban nghiem thu ky thuat)

  1. BM.PM.01.09 NBH: Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ------------------- Biªn b¶n nghiÖm thu kü thuËt - C¨n cø hîp ®ång sè:... ngµy ...th¸ng..n¨m ... gi÷a VSDC vµ X - C¨n cø biªn b¶n bµn giao hµng ho¸, thiÕt bÞ ngµy ...th¸ng..n¨m ... gi÷a VSDC vµ X - C¨n cø khèi l­îng c«ng viÖc VSDC ®· thùc hiÖn. H«m nay ngµy ... th¸ng .... n¨m ....., chóng t«i gåm cã: I. §¹i diÖn X (Bªn A). - ¤ng: - ..... - ¤ng: - C¸n bé kü thuËt II. §¹i diÖn VSDC (Bªn B) - ¤ng: - ....... - ¤ng: - C¸n bé kü thuËt. III. Néi dung nghiÖm thu : 1. Khèi l­îng: - - 2. Kü thuËt: - - 4. Tån t¹i: 5. KÕt luËn: - Sè l­îng ... ®ñ - Kü thuËt.... tèt. Hai bªn nhÊt trÝ nghiÖm thu kü thuËt ..... Biªn b¶n ®­îc lËp thµnh.... b¶n cã gi¸ trÞ nh­ nhau, mçi bªn gi÷a ... b¶n §¹i diÖn bªn a §¹i diÖn bªn B Trang 1/1
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2