Bộ 14 đề Hóa học ôn thi CĐ-ĐH 2010

Chia sẻ: Duong Duy Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:153

0
512
lượt xem
222
download

Bộ 14 đề Hóa học ôn thi CĐ-ĐH 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo các đề thi Hóa học dùng ôn thi CĐ-ĐH 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ 14 đề Hóa học ôn thi CĐ-ĐH 2010

 1. B 14 ð Hóa H c Ôn thi ð i H c Cao ð ng 2010 B n quy n Tác gi : Chưa rõ Ngu n Download: Thư vi n Tài li u h c & ð thi tr c nghi m http://ebook.here.vn http://ebook.here.vn – Thư vi n eBook, ð thi tr c nghi m, T lu n
 2. ð 1 1 ð t cháy h t 1 mol rư u ñơn ch c no, m ch h A c n 3 mol O2, ch ra phát bi u sai v A : A. Là rư u b c I. B. Tách nư c ch t o m t anken duy nh t. C. Có nhi t ñ sôi cao hơn rư u metylic. D. A còn có 2 ñ ng phân không cùng ch c khác. 2 8 gam rư u no ñơn ch c A tác d ng v i Na dư ñư c 2,8 lít H2 (ñktc). A là rư u : A. Không ch a liên k t π trong phân t B. Có nhi t ñ sôi cao nh t trong dãy ñ ng ñ ng. C. Có kh năng tách nư c t o anken. D. th r n trong ñi u ki n thư ng. 3 A là rư u có công th c phân t C5H12O. ðun A v i H2SO4 ñ c 1700C không ñư c anken. A có tên g i : A. Pentanol – 1 (hay pentan – 1 – ol) B. Pentanol – 2 (hay pentan – 2 – ol) C. 2,2 – ñimetyl propanol – 1 (hay 2,2 – ñimetyl propan – 1 – ol) D. 2 – metyl butanol – 2 (hay 2 – metyl butan – 2 – ol) 4 X là h n h p 2 rư u A, B. Bi t 0,1 mol X tác d ng v i Na dư cho 0,075 mol H2. A, B là 2 rư u : A. cùng ñơn ch c. B. cùng nh ch c. C. cùng là các rư u no. D. 1 rư u ñơn ch c, 1 rư u ña ch c. 5 A, B là hai rư u ñ ng phân, công th c phân t C4H10O. ðun h n h p A, B v i H2SO4 ñ c 1400C ch ñư c duy nh t m t anken (E). Tên g i c a E : A. buten – 1 B. butan – 2 C. 2 – metyl propen D. Penten – 2 6 Có bao nhiêu rư u ñ ng phân có công th c phân t là C4H9OH : A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 7 Hiñrat hóa 5,6 lít C2H4 (ñktc) ñư c 9,2 gam rư u. Hi u su t hiñrat hóa ñ t : A. 12,5 % B. 25 % C. 75 % D. 80% 8 A là rư u m ch h , phân nhánh, công th c phân t C4H8O. ði u nào ñúng khi nói v A : A. A là rư u b c I. B. A là rư u b c II. C. A là rư u b c III. D. Không xác ñ nh ñư c vì còn ph thu c công th c c u t o 9 ð t cháy 1 mol rư u no, m ch h A c n 2,5 mol O2. A là rư u : A. Có kh năng hòa tan Cu(OH)2 . B. Tác d ng v i CuO ñun nóng cho ra m t anñêhit ña ch c. C. Có th ñi u ch tr c ti p t etylen D. A, B, C ñ u ñúng. http://ebook.here.vn – Thư vi n eBook, ð thi tr c nghi m, T lu n
 3. 10 A là rư u có công th c c u t o . Tên A theo IUPAC là : A. 2 – etyl – 1 – metyl propanol – 1 (hay 2 – etyl – 1 – metyl propan – 1 – ol) B. 3 – etyl butanol – 2 (hay 3 – etyl butan – 2 – ol) C. 3 – metyl pentanol – 2 (hay 3 – metyl pentan – 2 – ol) D. 2,3 – ñimetyl pentanol – 1 (hay 2,3 – ñimetyl pentan – 1 – ol) 11 Công th c C7H8O có th ng v i bao nhiêu ñ ng phân phenol dư i ñây : A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 12 Pha 160 gam C2H5OH (D = 0,8 g/ml) vào nư c ñư c 0,5 lít rư u có ñ rư u : A. 66,60 B. 400 C. 150 D. 9,60 13 A là rư u no, m ch h , công th c nguyên là (C2H5O)n. A có công th c phân t : A. C2H5OH B. C4H10O2 C. C6H15O3 D. C8H20O4 Nh n ñ nh 2 ch t h u cơ A, B sau ñây ñ tr l i các câu 14, 15 (A) : CH2 = CH – CH2OH (B) : CH3 –CH2 – CHO 14 Phát bi u nào dư i ñây không ñúng : A. A, B có cùng công th c phân t . B. Hiñro hóa A ho c B ñ u t o cùng m t rư u D. C. A, B ñ u ñúng. D. A, B ñ u sai. 15 Ch ra ñi u sai : A. Có m t h p ch t no và m t h p ch t chưa no B. A, B ñ u là các h p ch t chưa no vì ñ u có liên k t π trong phân t . C. A, B có cùng phân t lư ng. D. A, B là các h p ch t ñơn ch c. S d ng d ki n sau ñ tr l i các câu 16, 17: ðun nóng 13,8 g rư u etylic v i H2SO4 ñ c 1700C ñư c 5,04 lít C2H4 (ñktc). 16 Hi u su t ñehiñrat hóa t o anken ñ t : A. 75 % B. 85 % C. 80 % D. 90 % 17 Kh i lư ng rư u còn l i sau ph n ng là : A. 4,6 g B. 3,45 g C. 2,76 g D. 1,38 g 18 3,1 gam amin ñơn ch c A ph n ng v a ñ v i 50 ml dung d ch HCl 2M. A có công th c phân t : http://ebook.here.vn – Thư vi n eBook, ð thi tr c nghi m, T lu n
 4. A. CH5N B. C2H7N C. C3H9N D. C6H7N 19 Ch ra phát bi u sai : A. Các amin ñ u có tính bazơ. B. Anilin có tính bazơ r t y u. C. Metylamin th l ng trong ñi u ki n thư ng. D. Các amin ñ u có thành ph n nguyên t C, H, N 20 Tr t t nào dư i ñây ph n ánh s tăng d n tính bazơ : A. CH3 – NH2 ; C2H5 – NH2 ; NH3 ; C6H5NH2 B. CH3 – NH2 ; NH3 ; C2H5 – NH2 ; C6H5NH2 C. C6H5NH2 ; CH3 – NH2 ; C2H5NH2 ; NH3 D. C6H5NH2 ; NH3 ; CH3NH2 ; C6H5NH2 21 Phenol tác d ng ñư c v i nh ng ch t nào dư i ñây : A. Na ; NaOH ; HCl ; Br2 B. Na ; NaOH ; NaHCO3 ; Br2 C. Na ; NaOH ; NaCl ; Br2 D. K ; KOH ; Br2 22 S ñ ng phân rư u thơm có th ng v i công th c phân t C8H10O là : A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 23 Phát bi u nào dư i ñây ñúng khi nói v phenol : A. Tan t t trong nư c. B. Có tính oxi hóa r t m nh. C. Có tính bazơ r t m nh. D. B axit cacbonic ñ y ra kh i mu i. 24 ð t cháy m t lư ng amin A là ñ ng ñ ng c a metylamin ñư c N2, CO2, H2O trong ñó nCO2 : nH2O = 2 : 3. A có công th c phân t : A. C2H7N B. C3H9N C. C4H11N D. C5H13N 25 Ph n ng nào dư i ñây t o k t t a tr ng : A. Cho dung d ch natriphenolat tác d ng v i nư c brom. B. Cho dung d ch phenylamoniclorua tác d ng v i nư c brom. C. Cho anilin tác d ng v i nư c brom. D. C A, B, C ñ u ñúng. 26 Hi n tư ng nào dư i ñây x y ra khi nh vài gi t dung d ch HCl vào ng nghi m ch a dung d ch natriphenolat A. Dung d ch t ñ c hóa trong. B. Dung d ch t ñ ng nh t tr nên phân lóp. C. Có s s i b t khí. D. Xu t hi n ch t l ng màu xanh lam. 27 A là anñêhit ñơn ch c no m ch h có %O (theo kh i lư ng) là 27,58 %. A có tên g i : A. Anñêhit fomic. B. Anñêhit axetit. C. Anñêhit propinic. http://ebook.here.vn – Thư vi n eBook, ð thi tr c nghi m, T lu n
 5. D. Anñêhit benzoic. 28 ð t cháy 1 mol anñêhit A ñư c 2 mol h n h p CO2 và H2O. A là anñêhit : A. Chưa no, có m t liên k t ñôi C = C. B. Tráng gương cho ra b c theo t l mol 1 : 4 C. Có nhi t ñ sôi cao nh t trong dãy ñ ng ñ ng. D. th l ng trong ñi u ki n thư ng. S d ng d ki n sau ñ tr l i các câu : 29, 30, 31. D n 4 gam hơi rư u ñơn ch c qua CuO nung nóng ñư c 5,6 gam h n h p hơi g m anñêhit, rư u dư và nư c : 29 A là rư u có công th c c u t o : A. CH3OH B. C2H5OH C. CH3 – CH2 – CH2OH D. 30 Hi u su t oxi hóa A ñ t : A. 75 %. B. 85 % C. 80 % D. 90 % 31 Anñêhit t o thành trong ph n ng có ñ c ñi m : A. Có nhi t ñ sôi th p nh t trong dãy ñ ng ñ ng. B. Có nhi t ñ sôi cao nh t trong dãy ñ ng ñ ng. C. Không tan trong nư c. D. Nguyên li u ñ ñi u ch nylon – 6,6. 32 Cho 5,8 g anñêhit ñơn ch c no A tác d ng v i lư ng dư dung d ch AgNO3/NH3 thu ñư c 17,28 g b c (hi u su t ph n ng ñ t 80%). A có tên là : A. anñêhit fomic. B. Anñêhit axetic. C. Anñêhit propionic D. Anñêhit acrylic. S dung d ki n sau ñ tr l i các câu 33, 34 : ð trung hòa 2,3 g axit ñơn ch c A c n 50 ml dung d ch NaOH 1M . 33 A là axit nào dư i ñây : A. HCOOH. B. CH3COOH. C. C2H5COOH. D. CH2 = CH – COOH 34 ði u nào dư i ñây ñúng khi nói v A : A. A còn cho ph n ng trùng h p. B. A còn cho ñư c ph n ng tráng gương. C. A có nhi t ñ sôi cao nh t trong dãy ñ ng ñ ng. D. A có th ñi u ch tr c ti p t rư u etylic. 35 X là h n h p 2 axit h u cơ. ð trung hòa 0,5 mol X c n v a ñ 0,7 mol NaOH. Ch ra ñi u ñúng khi nói v X. A. G m 2 axit cùng dãy ñ ng ñ ng. B. G m 1 axit no ; 1 axit chưa no. C. G m 1 axit ñơn ch c ; 1 axit ña ch c. D. G m 1 axit ñơn ch c no ; 1 axit ñơn ch c chưa no, m t n i ñôi C = C S d ng d ki n sau ñ tr l i các câu 36, 37 : Trung hòa 3,6 g axit ñơn chúc A b ng NaOH v a ñ r i cô c n ñư c 4,7 g mu i khan. 36 A là axit nào dư i ñây : http://ebook.here.vn – Thư vi n eBook, ð thi tr c nghi m, T lu n
 6. A. axit fomic. B. Axit axetic. C. Axit propionic. D. Axit acrylic. 37 Ch ra ñi u sai khi nói v A : A. A tráng gương ñư c. B. A làm m t màu nư c Brom. C. A có th cho ph n ng trùng h p. D. A có th cho ph n ng hiñro hóa. 38 Triglixerit là este 3 l n este c a glixerin. ðun nóng glixerin v i h n h p 3 axit là RCOOH ; R’COOH và R”COOH (xúc tác H2SO4 ñ c) có th thu ñư c t i ña : A. 9 triglixerit. B. 15 triglixerit. C. 18 triglixerit. D. 21 triglixerit. 39 Saccarozơ có th t o este 8 l n este v i axit axetic. Este này có công th c phân t là : A. C28H38O19 B. C20H38O19 C. C28H40O20 D. C20H40O20 S d ng sơ ñ sau ñ tr l i các câu 40, 41, 42 o A(C9 H16O4 ) + NaOH  Ruou B + Ruou D + Muói E t → Mu i E + HCl → axit h u cơ F + NaCl Axit h u cơ F + G → nylon – 6,6 + H2O 40 F có tên g i nào dư i ñây : A. axit oxalic. B. Axit metacrylic. C. Axit acrylic. D. Axit añipic 41 Hai rư u B, D có ñ c ñi m : A. Cùng là rư u b c I. B. Cùng thu c m t dãy ñ ng ñ ng. C. Cùng là các rư u no. D. C A, B, C ñ u ñúng. 42 Ch ra tên A : A. etylmetylañipat. B. ðietyloxalat C. Metylmetacrylat D. Etylbenzoat 43 Hóa ch t (duy nh t) nào có th dùng ñ phân bi t 4 l m t nhãn ch a các dung d ch : axit fomic ; axit axetic ; rư u etylic và anñehit axetic. A. Na B. Cu(OH)2 C. Dung d ch AgNO3/NH3 D. nư c brom 44 Trong th chi n th II, ngư i ta ph i ñi u ch cao su buna t tinh b t theo sơ ñ : http://ebook.here.vn – Thư vi n eBook, ð thi tr c nghi m, T lu n
 7. Tinh bôt  glucozo  C2 H 5OH H 2O H SO ,t o→ men ruou → 2 4  C4 H 6  cao su buna xtdb 450 o→ trùng hop → T 10 t n khoai (có ch a 80% tinh b t) s ñi u ch ñư c bao nhiêu t n cao su buna, bi t hi u su t toàn b quá trình ñi u ch là 60%. A. 3 t n. B. 2,5 t n. C. 2 t n. D. 1,6 t n. 45 Xà phòng hóa 10 g este E, công th c phân t C5H8O2 b ng 75 ml dung d ch NaOH 2M. Cô c n dung d ch sau ph n ng ñư c 11,4 g r n khan . E là este nào dư i ñây : A. etyl acrylat. B. Vinyl propionat C. Metyl metacrylat D. Alyl axetat. M i câu 46, 47, 48, 49, 50 dư i ñây s ng v i m t ý h p lý nh t (ñư c ký hi u b i các m u t A, B, C, D). Thí sinh tô ñen khung ch a m u t tương ng v i t ng câu b ng tr l i. Chú ý m i m u t có th s d ng ch m t l n, ho c nhi u l n, ho c không s d ng. A. rư u etylic. B. Fomon. C. Phenol. D. Glixerin. 46 Có th cho ph n ng tráng gương. 47 Là s n ph m c a ph n ng xà phòng hóa ch t béo. 48 Có kh năng hòa tan Cu(OH)2 thành dung d ch xanh lam. 49 Tác d ng c v i Na, c v i dung d ch NaOH. 50 Là nguyên li u ñ s n xu t cao su t ng h p http://ebook.here.vn – Thư vi n eBook, ð thi tr c nghi m, T lu n
 8. ð 2 1 Rư u ñơn ch c no (A) có %C (theo kh i lư ng) là 52,17%. (A) có ñ c ñi m : A. Tác d ng v i CuO ñung nóng cho ra m t anñehit. B. Không cho ph n ng tách nư c t o anken. C. R t ít tan trong nư c. D. Có nhi t ñ sôi cao nh t trong dãy ñ ng ñ ng. 2 ð t cháy m gam rư u ñơn ch c A, m ch h , phân nhánh ñư c CO2 và m gam nư c. Bi t MA < 120. A là : A. Rư u b c I. B. Rư c b c II. C. Rư u b c III. D. Rư u no. 3 ðun nóng 6,9g C2H5OH v i H2SO4 ñ c 170o C ñư c 2,8 lít C2H4 (ñktc). Hi u su t ph n ng ñ t : A. 83,33%. B. 45%. C. 34,78%. D. 30% 4 Tr t t nào dư i ñây ph n ánh nhi t ñ sôi tăng d n c a các ch t : A. CH3Cl ; C2H5OH ; CH3OH. B. CH3OH ; C2H5OH ; CH3Cl. C. CH3Cl ; CH3OH ; C2H5OH D. C2H5OH ; CH3OH ; CH3Cl 5 ð t cháy rư u ñơn ch c no (A) ñư c mCO2 : mH2O = 44 : 27. Ch ra ñi u sai nói v (A) : A. (A) không có ñ ng phân cùng ch c. B. (A) cho ñư c ph n ng tách nư c t o 2 anken ñ ng phân. C. (A) là rư u b c I. D. (A) là nguyên li u ñ ñi u ch cao su buna. 6 cùng ñi u ki n, m t lít hơi rư u A có kh i lư ng b ng m t lít oxi. Phát bi u nào sau ñây v A là ñúng : A. A là rư u b c II. B. A tan h u h n trong nư c. C. A tách nư c t o m t anken duy nh t. D. A có nhi t ñ sôi th p nh t trong dãy ñ ng ñ ng. 7 Nh n ñ nh sơ ñ sau : A(buten − 1) → X  Y  Z . Z có tên g  HCl NaOH t o → H 2 SO4 ( d ) 170o → i: A. buten – 2 B. 2 – metylpropen. C. ðiisobutylete. D. Etylmetylete. 8 Hi n tư ng x y ra khi s c khí CO2 (dư) vào ng nghi m ch a dung d ch natriphenolat : A. Dung d ch t trong hóa ñ c. B. Dung d ch t ñ c hóa trong. C. Dung d ch t trong hóa ñ c r i l i t ñ c hóa trong. D. Có k t t a xu t hi n sau ñó k t t a tan. 9 Trung hòa h t 9,4 g phenol b ng Vml dung d ch NaOH 1M (l y dư 10% so v i lư ng c n dùng). Giá tr c a V là : A. 110 ml B. 100 ml http://ebook.here.vn – Thư vi n eBook, ð thi tr c nghi m, T lu n
 9. C. 90 ml D. 80 ml 10 ð trung hòa dung d ch ch a 6,2 g metylamin ph i dùng m t th tích dung d ch HCl 2M là : A. 0,1 lít B. 0,2 lít C. 0,3 lít D. 0,4 lít 11 Tr t t tăng d n tính bazơ nào dư i ñây là ñúng : A. NH3 < CH3NH2 < B. CH3NH2 < NH3 < C. CH3NH2 < < NH3 D. < NH3 < CH3NH2 12 Ch ra phát bi u sai v anilin : A. Tan vô h n trong nư c. B. Có tính bazơ y u hơn NH3 C. Tác d ng ñư c v i nư c brom t o k t t a tr ng. D. th l ng trong ñi u ki n thư ng. Anñêhit ñơn ch c A có %C và %H (theo kh i lư ng) l n lư t là 54,54% và 9,1%. S d ng d ki n trên ñ tr l i các câu 13, 14. 13 A có công th c phân t A. CH2O B. C2H4O C. C3H4O D. C7H6O 14 Ch n phát bi u ñúng v A : A. Có ch a m t liên k t ñôi (C = C) trong phân t . B. Có ch a vòng benzen nên là anñêhit thơm. C. Tráng gương cho ra b c theo t l mol 1 : 4. D. ðư c ñi u ch b ng cách hiñrat hóa axetylen 15 D n 6,9 g rư u ñơn ch c A qua ng ñ ng CuO dư ñun nóng ñư c 6,6 g anñehit (hi u su t ph n ng là 100%). A có tên g i : A. Anñehit fomic. B. Anñehit axetic. C. Anñehit propionic D. Anñehit acrylic. 16 11,6 g anñehit propionic tác d ng v i lư ng dư dung d ch AgNO3/NH3 t o ñư c 32,4 g b c. Hi u su t ph n ng tráng gương ñ t : A. 90% B. 80% C. 75% D. 37,5% 17 Có bao nhiêu ph n ng hóa h c x y ra ñư c khi cho 5 ch t sau tác d ng v i nhau t ng ñôi m t : CH3CHO ; CH2 = CH – COOH ; H2 ; dung d ch NaOH ; dung d ch NaHCO3 : A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 http://ebook.here.vn – Thư vi n eBook, ð thi tr c nghi m, T lu n
 10. 18 Kh i lư ng axit axetic thu ñư c khi lên men 1 lít rư u 80 (cho kh i lư ng riêng c a C2H5OH là 0,8 g/ml ; hi u su t ph n ng ñ t 100) là : A. 83,47 g B. 80 g C. 64 g D. 48,06 g 19 Th tích dung d ch NaOH 1M c n dùng ñ trung hòa 200 g dung d ch axit axetic 12% là : A. 200 ml B. 400 ml C. 600 ml D. 800 ml 20 Gi m ăn là dung d ch axit axetic có n ng ñ : A. 2% → 5% B. 6% → 10% C. 11% → 14% D. 15% → 18% 21 Cho 60 g axit axetic tác d ng v i 60 g rư u etylic (xúc tác H2SO4 ñ c và nóng) ñư c 60g etylxetat. Hi u su t este ñ t : A. 76,66% B. 68,18% C. 52,27% D. 50% 22 3,6g axit acrylic làm m t màu v a ñ 20ml dung d ch brom. N ng ñ mol dung d ch brom này là : A. 5M B. 2,5M C. 1,25M D. 0,625M S d ng d ki n sau ñ tr l i các câu 23, 24. Trung hòa 5,2g axit (A) b ng dung d ch NaOH 2M v a ñ r i cô c n ñư c 7,4g mu i khan. Cho MA < 150. 23 A có công th c phân t : A. CH2O2 B. C2H4O2 C. C3H6O2 D. C3H4O4 24 Th tích dung d ch NaOH ñã dùng : A. 25ml B. 50ml C. 75ml D. 100ml 25 Ch dùng hóa ch t nào dư i ñây có th phân bi t ñư c 3 l m t nhãn sau : axit axetic ; rư u etylic và anñehit propionic. A. CaCO3 B. Quỳ tím C. Cu(OH)2 D. Dung d ch AgNO3/NH3 26 Triglixerit là este 3 l n este c a glixerin. Có th thu ñư c t i ña bao nhiêu triglixerit khi ñun glixerin v i h n h p 3 axit RCOOH, R’COOH và R”COOH (có H2SO4 ñ c làm xúc tác) : A. 6 B. 9 http://ebook.here.vn – Thư vi n eBook, ð thi tr c nghi m, T lu n
 11. C. 12 D. 18 E là este ch ch a m t lo i nhóm ch c có %C ; %H (theo kh i lư ng) l n lư t là : 40% và 6,66%. S d ng d ki n trên ñ tr l i các câu 27, 28. 27 E có công th c phân t : A. C4H8O2 B. C4H6O2 C. C3H4O2 D. C2H4O2 28 Tên g i c a E : A. etylaxetat B. metylfomiat C. vinylaxetat D. metypropionat E là este có công th c phân t C5H8O2. Xà phòng hóa 10g E b ng dung d ch NaOH v a ñ r i cô c n ñư c 9,4g mu i khan. S d ng d ki n trên ñ tr l i các câu 29, 30. 29 Công th c c u t o c a E là : A. CH3COO – CH2 – CH = CH2 B. CH3 – CH2 – COO – CH = CH2 C. CH2 = CH – COO – CH2 – CH3 D. CH3 – CH = CH – COO – CH3 30 E là este c a axit ho c rư u nào dư i ñây : A. Rư u metylic B. Rư u vinylic C. Axit axetic D. Axit acrylic 31 Este nào dư i ñây có th làm m t màu nư c brom : A. metyl axetat B. metyl propionat C. etyl axetat D. vinyl axetat 32 ð t cháy 3g este E ñư c 4,4g CO2 và 1,8g H2O. E có tên g i : A. metyl fomiat B. metyl axetat C. etyl fomiat D. metyl metacrylat 33 Có bao nhiêu este ñ ng phân có công th c phân t là C5H10O2 : A. 4 B. 6 C. 8 D. 9 34 10g metylmetacrylat làm m t màu v a ñ bao nhiêu ml dung d ch Br2 2 M : A. 50ml B. 100ml C. 150ml D. 200ml 35 Trong cùng ñi u ki n nhi t ñ áp su t. M t lít hơi este E n ng g p 1,875 l n m t lít khí oxi. ði u nào dư i ñây sai khi nói v E : A. E là ñ ng phân c a axit axetic. B. E có th cho ñư c ph n ng tráng gương http://ebook.here.vn – Thư vi n eBook, ð thi tr c nghi m, T lu n
 12. C. Xà phòng hóa E ñư c m t rư u không có kh năng tách nư c t o anken. D. E còn có m t ñ ng phân cùng ch c. 36 E là ch t h u cơ có công th c phân t C7H12O4. E tác d ng v i dung d ch NaOH ñun nóng t o m t mu i h u cơ và hai rư u là etanol cùng propanol_2. Tên g i c a (E) là : A. etyl isopropyl oxalat B. etyl isopropyl malonat C. metyl isopropyl D. ñietyl añipat 37 E là este ch ch a m t lo i nhóm ch c. ð t cháy 4,2g E ñư c 6,16g CO2 và 2,52g nư c. Ch ra phát bi u ñúng v E : A. E có nhi t ñ sôi th p hơn CH3COOH B. E tác d ng v i NaOH theo t l mol 1 : 2 C. E có 2 axit ñ ng phân v i nó. D. Trùng h p E ñư c polime có nhi u ng d ng trong ñ i s ng. S d ng d ki n sau ñ tr l i các câu 38, 39 X là h n h p 2 este ñơn ch c (t o b i cùng m t axit v i 2 rư u liên ti p trong dãy ñ ng ñ ng). ð t cháy 28,6g X ñư c 61,6g CO2 và 19,8g H2O. 38 X g m 2 este có công th c phân t là : A. C2H4O2 và C3H6O2 B. C3H4O3 và C4H6O2 C. C3H6O2 và C4H8O2 D. C4H6O2 và C5H8O2 39 Ph n trăm (theo kh i lư ng) c a este có phân t lư ng nh trong X là : A. 30% B. 25,14% C. 20,97% D. 18,35% 40 0,1 mol este ñơn ch c (E) ph n ng v a ñ v i 50ml dung d ch Br2 2M cho ra s n ph m có %Br (theo kh i lư ng) là 65,04%. (E) có công th c phân t là : A. C3H4O2 B. C4H6O2 C. C5H8O2 D. C6H10O2 41 C n ph i dùng bao nhi u t n metylacrylat ñ ñi u ch 100 t n polimetyl metacrylat. Cho hi u su t ph n ng ñ t 95%. A. 95 t n B. 105,26 t n C. 123 t n D. 195 t n 42 Có 4 l m t nhãn ch a dung d ch : rư c etylic ; glucozơ ; saccarozơ ; anñehit axetic. Ch dùng hóa ch t nào dư i ñây có th phân bi t ñư c chúng : A. Na B. Cu(OH)2 C. CuO D. Dung d ch AgNO3/NH3 43 Lư ng saccarozơ thu ñư c t 1 t n nư c mía ch a 12% saccarozơ (hi u su t thu h i ñư ng ñ t 75%) là : A. 160 kg B. 120 kg C. 90 kg http://ebook.here.vn – Thư vi n eBook, ð thi tr c nghi m, T lu n
 13. D. 60 kg 44 Kh i lư ng phân t c a “th y tinh h u cơ” là 25.000 ñvC. S m c xích trong phân t “th y tinh h u cơ” là : A. 83 m c xích B. 173 m c xích C. 250 m c xích D. 2.500.000 m c xích 45 M t phân t protit ch ch a m t nguyên t s t. Bi t % s t (theo kh i lư ng) trong phân t protit này là 0,4% thì kh i lư ng phân t c a protit này là : A. 14.000 ñvC B. 7.000 ñvC C. 224 ñvC D. 0,224 ñvC M i câu 46, 47, 48, 49, 50 dư i ñây s ng v i m t ý h p lý nh t (ñư c ký hi u b i các m u t A, B, C, D). Thí sinh tô ñen khung ch a m u t tương ng v i t ng câu b ng tr l i. Chú ý m i m u t có th s d ng ch m t l n, ho c nhi u l n, ho c không s d ng . A. polime B. aminoaxit C. ch t béo D. axit añipic 46 Thành ph n phân t nh t thi t ph i có nguyên t nitơ 47 Phân t do nhi u m c xích t o nên. 48 S n ph m th y phân c a protit 49 Có phân t lư ng r t l n 50 Monome dùng ñ ñi u ch tơ nylon – 6,6 http://ebook.here.vn – Thư vi n eBook, ð thi tr c nghi m, T lu n
 14. ð 3 1 Ch ra các h p ch t h u cơ t p ch c : A. CH2 = CH – COOH ; CH ≡ C – CHO ; B. ; HOOC – COOH ; HOCH2 – CHO C. NH2 – CH2 – COOH ; HO – CH2 – CH2 – COOH ; OHC – CH2 – COO – CH3 D. HO – CH2 – CH2 – OH ; C2H5OH ; HO-CH2 – CHO 2 A, B là hai h p ch t h u cơ ñơn ch c, có cùng công th c ñơn gi n là CH2O, trong ñó MA < MB. Công th c phân t c a A, B l n lư t là : A. C2H4O2 và CH2O B. CH2O và C2H4O2 C. C3H6O3 và C2H4O2 D. CH2O và C3H6O3 3 ð t cháy amol anñehit, m ch h A ñư c b mol CO2 và c mol H2O. Bi t b – c = a. Ch ra phát bi u ñúng : A. A là anñehit chưa no, ña ch c B. A tráng gương cho ra b c theo t l mol 1 : 4 C. A là ñ ng ñ ng c a anñehit fomic D. A c ng H2 cho ra rư u ba l n rư u 4 Có bao nhiêu rư u b c I, công th c phân t là C5H12O : A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 5 2,3g rư u ñơn ch c A tác d ng v i Na dư gi i phóng 0,56 lít H2 (ñktc). A là rư u nào dư i ñây : A. metanol B. etanol C. propanol – 1 (hay propan – 1 – ol) D. propanol – 2 (hay propan – 2 – ol) 6 Oxi hóa 3g rư u ñơn ch c A b ng CuO nóng ñư c 2,9g anñehit (hi u su t ph n ng ñ t 100%). Ch ra phát bi u ñúng v A : A. Là rư u chưa no. B. Có nhi t ñ sôi cao hơn C2H5OH C. Tách nư c t o 2 anken ñ ng phân. D. Là nguyên li u ñ ñi u ch cao su t ng h p. S d ng d ki n sau ñ tr l i các câu 7, 8, 9, 10. Hiñrat hóa 5,6 lít propen (xúc tác H2SO4 loãng) thu ñư c m gam h n h p 2 rư u A, B. Bi t ñã có l n lư t 65% và 15% lư ng propen ban ñ u tham gia các ph n t ng t o A, B. 7 Ch ra giá tr c a m : A. 12 gam B. 9,75 gam C. 6 gam D. 2,25 gam 8 Tên A và B l n lư t là : A. propanol – 1 và propanol – 2 (hay propan – 1 – ol và propan – 2 – ol) B. propanol – 2 và propanol – 1 (hay propan – 2 – ol và propan – 1 – ol) C. rư u n – propylic và rư u isopropylic http://ebook.here.vn – Thư vi n eBook, ð thi tr c nghi m, T lu n
 15. D. rư u etylic và rư u n – butylic. 9 Kh i lư ng propen chưa tham gia ph n ng là : A. 8,4 g B. 6,3 g C. 4,2 g D. 2,1 g 10 Hi u su t hiñrat hóa propen ñ t : A. 50% B. 65% C. 70% D. 80% 11 A là h p ch t h u cơ có công th c phân t C7H8O. A v a tác d ng v i Na v a tác d ng v i NaOH. ði u nào dư i ñây ñúng khi nói v A : A. A là rư u thơm. B. A là rư u chưa no C. A là axit cacboxylic. D. A là phenol 12 Kh i lư ng axit pieric (2, 4, 6 – trinitrophenol) thu ñư c khi cho 18,8g phenol tác d ng v i 45g dung d ch HNO3 63% (có H2SO4 ñ c làm xúc tác và ñun nóng. Hi u su t ph n ng ñ t 100%) là : A. 63,8g B. 45,8g C. 41g D. 34,35g 13 Hi n tư ng nào dư i ñây quan sát ñư c khi nh t t dung d ch HCl vào ng nghi m ch a dung d ch natriphenolat : A. Dung d ch t ñ c hóa trong. B. Dung d ch t ñ ng nh t tr nên phân l p C. Dung d ch t phân l p tr nên ñ ng nh t. D. Dung d ch t không màu hóa xanh th m. 14 ð t cháy 4,3g ch t h u cơ ñơn ch c m ch h A ñư c h n h p ch g m 8,8g CO2 và 2,7g nư c. Ch ra phát bi u sai : A. A làm m t màu nư c brom. B. A ch a 2 liên k t π trong phân t . C. A tác d ng ñư c v i NaOH. D. A là h p ch t h u cơ no. 15 Hàm lư ng nitơ trong amin ñơn ch c A là 23,73%. A có công th c phân t : A. CH5N B. C2H7N C. C3H9N D. C6H7N 16 Ch ra ñi u ñúng : A. Amin nào cũng có tính bazơ. B. Amin nào cũng làm xanh gi y quỳ tím ư t. C. Anilin có tính bazơ m nh hơn NH3 D. Dung d ch phenylamoniclorua tác d ng v i nư c brom t o k t t a tr ng. 17 A là anñehit ñơn ch c no có %O (theo kh i lư ng) là 53,33%. A có ñ c ñi m : A. Có nhi t ñ sôi th p nh t dãy ñ ng ñ ng. B. Tráng gương cho ra b c theo t l mol 1 : 4. C. th khí trong ñi u ki n thư ng. D. A, B, C ñ u ñúng. http://ebook.here.vn – Thư vi n eBook, ð thi tr c nghi m, T lu n
 16. 18 Oxi hóa 6,6g anñehit ñơn ch c A ñư c 9g axit tương ng (hi u su t ph n ng ñ t 100%). A có tên g i: A. anñehit fomic B. anñehit axetic C. anñehit propionic D. anñehit acrylic S d ng d ki n sau ñ tr l i các câu 19, 20. Oxi hóa h t 0,2 mol h n h p 2 rư u ñơn ch c A, B liên ti p trong dãy ñ ng ñ ng b ng CuO ñun nóng ñư c h n h p X g m 2 anñehit. Cho X tác d ng v i lư ng dư dung d ch AgNO3/NH3 ñư c 54g b c. 19 A, B là 2 rư u nào dư i ñây : A. CH3OH và C2H5OH B. C2H5OH và C3H7OH C. C3H5OH và C4H7OH D. C4H9OH và C5H11OH 20 Thành ph n ph n trăm (theo s mol) c a A, B trong h n h p rư u ban ñ u l n lư t là : A. 75% và 25% B. 60% và 40% C. 40% và 60% D. 25% và 75% 21 Nh n ñ nh gì có th rút ñư c t hai ph n ng sau : RCHO + H 2  RCH 2OH Ni to → 1 RCHO + O2  RCOOH xt to → 2 A. Các anñehit ch có tính kh B. Các anñehit ch tính oxi hóa kh C. Các anñehit v a có tính kh v a có tính oxi hóa. D. Các anñehit có tính oxi hóa r t m nh. ð trung hòa 11,5g axit h u cơ ñơn ch c A c n 125ml dung d ch NaOH 2M. S d ng d ki n trên ñ tr l i các câu 22, 23. 22 A là axit nào dư i ñây : A. Axit fomic. B. Axit axetic. C. Axit metacrylic D. Axit benzoic 23 ði u nào ñúng khi nói v axit h u cơ ñơn ch c A A. A cho ñư c ph n ng tráng gương. B. A là nguyên li u ñ ñi u ch th y tinh h u cơ. C. A có th ñư c ñi u ch b ng ph n ng lên men gi m. D. Hiñrat hóa A ñư c h n h p g m 2 s n ph m. 24 Cho 30g axit axetic tác d ng v i 20g rư u etylic (có H2SO4 ñ c làm xúc tác và ñun nóng) ñư c 27g etylaxetat. Hi u su t este hóa ñ t : A. 90% B. 74% C. 70,56% D. 45,45% 25 Trung hòa 10g m t m u gi m ăn c n 7,5ml dung d ch NaOH 1M. M u gi m ăn này có n ng ñ : A. 7,5% http://ebook.here.vn – Thư vi n eBook, ð thi tr c nghi m, T lu n
 17. B. 4,5% C. 4% D. 3% 26 Kh i lư ng axit axetic thu ñư c khi lên men 1 lít rư u etylic 80 (cho kh i lư ng riêng c a C2H5OH là 0,8 g/ml ; hi u su t ph n ng ñ t 100%) là : A. 83,47g B. 80g C. 64g D. 49,06g 27 Este nào dư i ñây có t kh i hơi so v i oxi là 1,875 : A. etyl axetat. B. Metyl fomiat C. Vinyl acrylat D. Phenyl propionat. S d ng d ki n sau ñ tr l i các câu 28, 29. A là monome dùng ñ ñi u ch th y tinh h u cơ. 28 A có công th c phân t : A. C3H4O2 B. C4H6O2 C. C5H8O2 D. C6H10O2 29 10 gam A làm m t màu v a ñ m t th tích dung d ch Br2 2M là : A. 40ml B. 50ml C. 58,14ml D. 87,7ml 30 Ch ra ñi u sai khi nói v este vinyl axetat : A. Có th làm m t màu nư c brom B. Cho ñư c ph n ng trùng h p t o polivinyl axetat. C. Có công th c phân t là C4H8O2. D. Không ñi u ch b ng cách cho axit tác d ng v i rư u. 31 Bi t este etyl isovalerat có mùi d a. Este này có công th c phân t là: A. C6H12O2 B. C6H10O2 C. C7H12O2 D. C7H14O2 ð t cháy 10g este ñơn ch c E thu ñư c 22g CO2 và 7,2g H2O. M t khác 5g E ph n ng v i dung d ch NaOH v a ñ r i cô c n ñư c 4,7g mu i natri c a m t axit h u cơ có m ch phân nhánh. S d ng d ki n trên ñ tr l i các câu 32, 33, 34. 32 E có công th c phân t là : A. C5H8O2 B. C5H10O2 C. C6H8O2 D. C7H10O2 33 Ch ra công th c c u t o c a E: A. B. CH2 = CH – COO – CH2 – CH3 C. http://ebook.here.vn – Thư vi n eBook, ð thi tr c nghi m, T lu n
 18. D. 34 ði u nào ñúng khi nói v E : A. E cho ñư c ph n ng v i dung d ch AgNO3/NH3 B. E làm m t màu nư c brom C. Trùng h p E ñư c polime dùng ñ ch t o th u kính, răng gi ... D. Trùng ngưng E ñư c polime dùng làm bánh răng trong các chi ti t máy 35 Ch v i m t hóa ch t nào dư i ñây có th phân bi t ñư c 4 l m t nhãn ch a : rư u etylic ; axit fomic ; anñehit axetic và glixerin. A. Quỳ tím B. Natri C. Natri hiñroxit D. ð ng (II) hiñroxit 36 D u ăn là h n h p các triglixerit. Có bao nhiêu lo i triglixerit trong m t m u d u ăn mà thành phân phân t g m glixerin k t h p v i các axit stearic và axit oleic A. 6 triglixerit B. 9 triglixerit C. 12 triglixerit D. 15 triglixerit 37 Cho 2,5 kg glucozơ ch a 20% t p ch t lên men thành rư u etylic. Lư ng rư u thu ñư c là bao nhiêu n u rư u b hao h t m t 10% trong quá trình s n xu t.. A. 2 kg B. 1,92 kg C. 1,8 kg D. 0,46 kg 38 Th y phân hoàn toàn 1 kg saccarozơ (xúc tác axit vô cơ và ñun nóng) ñư c : A. 1 kg glucozơ và 1 kg fructozơ B. 0,5kg glucozơ và 0,5kg fructozơ C. 526,3g glucozơ và 526,3g fructozơ D. 509g glucozơ và 509g fructozơ 39 Th tích không khí t i thi u ñi u ki n chu n (có ch a 0,03% th tích CO2) c n dùng ñ cung c p CO2 cho ph n ng quang h p t o 16,2 gam tinh b t là : A. 44800 lít B. 13,44 lít C. 4,032 lít D. 0,448 lít 40 Kh i lư ng saccarozơ thu ñư c t 1 t n nư c mía (ch a 12% saccarozơ) v i hi u su t thu h i ñư ng ñ t 75% là : A. 160 kg B. 120 kg C. 90 kg D. 60 kg S d ng d ki n sau ñ tr l i các câu 41, 42 A là α - aminoaxit (có ch a 1 nhóm –NH2). ð t cháy 8,9g A b ng O2 v a ñ ñư c 13,2g CO2 ; 6,3g H2O và 1,12 lít N2 (ñkc). 41 A có công th c phân t là : A. C2H5NO2 B. C3H7NO2 C. C4H9NO2 http://ebook.here.vn – Thư vi n eBook, ð thi tr c nghi m, T lu n
 19. D. C5H9NO4 42 A có tên g i : A. glixin B. alanin C. axit glutamic D. valin 43 Có th s n xu t nư c tương t bánh d u vì : A. Trong bánh d u có ch a protit th c v t. B. Trong bánh d u còn m t lư ng nh ch t béo. C. Trong bánh d u còn lư ng l n xenlulozơ D. Trong bánh d u có ch a các gluxit khác nhau. 44 Phát bi u nào dư i ñây ñúng khi nói v da th t và da nhân t o (simili) A. Da th t là protit ñ ng v t. Simili là protit th c v t. B. Da th t là protit ñ ng v t. Simili là polime t ng h p. C. Da th t và simili ñ u là xenlulozơ D. Da th t và simili ñ u là polime thiên nhiên. Nh n ñ nh d ki n sau ñ tr l i các câu 45, 46. Ch t (X) có công th c phân t C8H15O4N. (X) cho ñư c ph n ng v i NaOH theo sơ ñ : X → Y + CH 4O + C2 H 6O . Bi dd NaOH du to t (Y) là mu i natri c a α - aminoaxit (Z) m ch không phân nhánh. 45 (X) có th có bao nhiêu công th c c u t o th a sơ ñ nêu trên : A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 46 Ch ra tên g i c a (Z) : A. glixin B. alanin C. axit añipic D. axit glutamic M i câu 47, 48, 49, 50 dư i ñây s ng v i m t ý h p lý nh t (ñư c ký hi u b i các m u t A, B, C, D). Thí sinh tô ñen khung ch a m u t tương ng v i t ng câu b ng tr l i. Chú ý m i m u t có th s d ng ch m t l n, ho c nhi u l n, ho c không s d ng. A. polime thiên nhiên B. polime t ng h p C. protit D. aminoaxit 47 Lòng tr ng tr ng. 48 Nh a phenolfomanñehit. 49 Th y tinh h u cơ 50 Da nhân t o http://ebook.here.vn – Thư vi n eBook, ð thi tr c nghi m, T lu n
 20. ð 4 A là h p ch t h u cơ ñơn ch c, phân t ch ch a C, H, O. Bi t dA/H2 = 30 S d ng d ki n trên ñ tr l i các câu 1, 2, 3. 1 A có th có bao nhiêu công th c phân t dư i ñây : A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 2 S công th c c u t o có th có c a A là : A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 3 B là ñ ng phân c a A. Bi t B có c u t o m ch h và là h p ch t t p ch c. Cho bi t B là t p ch c nào dư i ñây A. rư u – anñehit B. este – anñehit C. anñehit – axit D. rư u – este 4 Có bao nhiêu rư u b c III, công th c phân t là C6H14O : A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 5 Pha m gam rư u etylic (D = 0,8g/ml) vào nư c ñư c 200ml rư u có ñ rư u là 350. Ch ra giá tr m : A. 56g B. 70g C. 87,5g D. 90g ðun 18,8g butanol – 2 (hay butan – 2 – ol) v i H2SO4 ñ c 1700C ñư c h n h p 2 anken A, B ñ ng phân có th tích ( ñkc) l n lư t là 1,12 lít và 2,24 lít. S d ng d ki n trên ñ tr l i các câu 6, 7, 8. 6 A là anken nào dư i ñây : A. buten – 1 (hay but – 1 – en) B. buten – 2 (hay but – 2 – en) C. 2 - metylpropen D. Etylen 7 Hi u su t ñ hiñrat hóa ñ t : A. 25% B. 50% C. 75% D. 80% 8 Kh i lư ng rư u còn dư sau ph n ng là : A. 2,96g B. 3,7g C. 7,4g D. 11,1g 9 Hóa ch t nào dư i ñây có th dùng ñ phân bi t C2H5OH và C2H4(OH)2 : http://ebook.here.vn – Thư vi n eBook, ð thi tr c nghi m, T lu n
Đồng bộ tài khoản