intTypePromotion=3

bộ bài tập ứng dụng cho môn học cơ sở truyền động điện, chương 11

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
237
lượt xem
117
download

bộ bài tập ứng dụng cho môn học cơ sở truyền động điện, chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống yêu cầu tốc độ bằng 1800V/phút - Động cơ để kéo hệ thống trên có : Pđm = 13KW, nđm = 1000V/phút m = 2,2 - Hãy kiểm tra tính hợp lý của động cơ trên BÀI 2 : - Cho đồ thị phụ tải sau : t (s) Mc(Nm ) 50 230 70 0 90 200 25 30 50 230 73 0 40 0 - Có tốc độ yêu cầu nyc = 720V/phút - Động cơ kéo máy trên có thông số : Pđm = 11KW, nđm = 720V/phút, Uđm = 220/380V, đc = 60% đấu sao -...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bộ bài tập ứng dụng cho môn học cơ sở truyền động điện, chương 11

  1. Chương 11: CHOÏN COÂNG SUAÁT ÑOÄNG CÔ ÑIEÄN  BAØI 1 : @ Cho ñoà thò phuï taûi tónh cuûa moät maùy saûn xuaát coù caùc tham soá sau : t (s) 25 12 40 40 7 15 Mc(Nm 55 100 50 80 140 70 ) - Heä thoáng yeâu caàu toác ñoä baèng 1800V/phuùt - Ñoäng cô ñeå keùo heä thoáng treân coù : Pñm = 13KW, nñm = 1000V/phuùt m = 2,2 - Haõy kieåm tra tính hôïp lyù cuûa ñoäng cô treân  BAØI 2 : - Cho ñoà thò phuï taûi sau : t (s) 50 70 90 25 50 73 40 Mc(Nm 230 0 200 30 230 0 0 ) - Coù toác ñoä yeâu caàu nyc = 720V/phuùt - Ñoäng cô keùo maùy treân coù thoâng soá : Pñm = 11KW, nñm = 720V/phuùt, Uñm = 220/380V, ñc = 60% ñaáu sao - Haõy kieåm tra coâng suaát cuûa ñoäng cô treân
  2.  BAØI 3 : @ Haõy xaùc ñònh coâng suaát ñoäng cô keùo 1 maùy saûn xuaát coù ñoà thò phuï taûi sau : t (s) 20 10 30 30 6 Mc(Nm 40 90 40 70 120 ) - Coù toác ñoä yeâu caàu baèng 1450V/phuùt.  BAØI 4 : @ Cho ñoà thò phuï taûi sau : T (s) 15 6 20 10 15 8 5 40 Mc(Nm 240 140 0 190 0 260 100 0 ) - Duøng cho ñoäng cô daøi haïn coù Pñm = 10 KW, nñm = 750V/phuùt, Uñm = 220/380V keùo phuï taûi ôû toác ñoä ñònh möùc. - Haõy kieåm tra coâng suaát ñoäng cô treân.  BAØI 5 : @ Haõy xaùc ñònh coâng suaát ñoäng cô naâng haøng trong caàu truïc coù ñoà thò phuï taûi nhö sau : t (s) 12 4 20 10 25 15 8 5 40 Mc(Nm 250 150 0 200 70 0 270 100 0 )
  3. - Toác ñoä yeâu caàu baèng 720V/phuùt, boû qua toån hao trong khaâu truyeàn löïc.  Baøi 6 : t (phuùt) 2 3 1 4 2 3 1 4 …. Pc(KW) 15 14 10 0 15 14 10 0 …. Coâng suaát ñoäng cô laø 14KW, tc = 60% Kieåm tra coâng suaát ñoäng cô theo ñoà thò phuï taûi tónh ñaõ cho. Neáu giöõ coâng suaát ñoäng cô khoâng thay ñoåi, giaûm heä soá ñoùng ñieän cuûa ñoäng cô xuoáng laø 45% thì ñoäng cô coù ñaït yeâu caàu khoâng ?  Baøi 7 : t (s) 50 73 80 40 25 50 73 …. Mc(Nm 230 0 150 0 40 230 0 …. ) Toác ñoä yeâu caàu = 720V/phuùt Ñoäng cô keùo maùy treân coù soá lieäu nhö sau : Pñm = 16KW, nñm = 720V/phuùt, Uñm = 230/380V, ñc = 40% ñaáu sao. Haõy kieåm nghieäm coâng suaát ñoäng cô treân.  Baøi 8 :
  4. Cho ñoà thò phuï taûi nhö hình veõ : Toác ñoä yeâu caàu cuûa heä thoáng baèng 720V/phuùt. Ñoäng cô keùo heä thoáng coù Pñm = 11KW, Uñm = 380V, m = 1,8, nñm = 720V/phuùt. Haõy kieåm tra ñieàu kieän quaù taûi cuûa ñoäng cô. Mc (Nm) 150 110 110 t(s) 0 Mñg (Nm) 132 0 t(s) -160 5 700 4 tkñ toâñ th GIAÛI BAØI TAÄP CHÖÔNG IV : CHOÏN COÂNG SUAÁT ÑOÄNG CÔ  BAØI 1 :
  5. n  Mi2 * ti 1 MÑT = = 74Nm n  ti 1  Coâng suaát phuï taûi yeâu caàu : Mñt * nyc Pyc = = 13,94 KW 9550  Moment ñònh möùc cuûa ñoäng cô : Pñm = 13KW, nñm = 1600V/phuùt 9550 * Pñm 9550 * 13 MÑM = = = 77 Nm nñm 1600  Kieåm tra ñieàu kieän phaùt noùng so vôùi moment ñaúng trò : - Ta thaáy : Mñm > Mñt (77 > 74) * Vaäy ñieàu kieän phaùt noùng ñöôïc thoûa maõn :  Kieåm tra ñieàu kieän quaù taûi : m * Mñm = 2,2 * 77 = 169,4 Nm  Töø ñoà thò phuï taûi ta thaáy Mmax = 140Nm * Vaäy khaû naêng quaù taûi ñoäng cô vöøa choïn thoûa maõn m * Mñm  Mmax  Keát luaän :  Ñoäng cô vöøa choïn thoûa maõn vôùi yeâu caàu cuûa phuï taûi ñeà ra.
  6.  BAØI 2 :  Heä soá ñoùng ñieän töông ñoái cuûa phuï taûi vôùi nyc = 720V/phuùt 50 + 90 + 25 + 50 % = * 100 = 54 % 50 + 90 + 70 + 25 + 50 + 73 + 40  Moment ñaúng trò cuûa heä thoáng vôùi pt% Mñt = 137 Nm  Coâng suaát ñaúng trò cuûa phuï taûi vôùi nyc = 720 V/phuùt. Mñt * nyc 137 * 720 P = = = 10KW 9550 9550  Vaäy Pñm > Pñtrò (11> 10) tc >  % (60 > 54)  Keát luaän : - Ñoäng cô treân thoûa maõn.  BAØI 3 : Mñt = 64 Nm - Coâng suaát phuï taûi yeâu caàu : Pyc = 9,7 KW - Vaäy ta choïn ñoäng cô coù coâng suaát : Pñm = 10 KW, nñm = 1420V/phuùt. m = 2,2 9550 * 10 Mñmñcô = = 67Nm 1420 - Vaäy ñieàu kieän phaùt noùng thoûa maõn Mñm > Mñt - Kieåm tra khaû naêng quaù taûi :
  7. m * Mñm = 147,95Nm - Töø ñoà thò phuï taûi coù Mmax = 120Nm  BAØI 4 : MÑT = 127 Nm Pycphuïtaûi = 10KW Mñmñcô = 127,3 Nm - Vaäy Mñm > Mñt  Keát luaän : - Ñoäng cô treân phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa phuï taûi.  BAØI 5 : % = 46% MÑT = 119 Nm - Coâng suaát ñoäng cô cuûa phuï taûi vôùi nyc = 720V Pyc = 8,9 KW  Vaäy ta choïn ñoäng cô coù : Pñm = 11KW, nñm = 720V/phuùt, Uñm = 380V, ñc% = 60%  Baøi 6 : * Ñaùp aùn : Ppt = 10,63 KW % = 60%  Coâng suaát ñoäng cô laø phuø hôïp vôùi phuï taûi tónh ñaõ cho. Neáu giöõ coâng suaát ñoäng cô khoâng thay ñoåi, giaûm heä soá ñoùng ñieän tieâu chuaån xuoáng laø 45% thì ñoäng cô vaãn ñaït yeâu caàu vì coù Pñm > Pñmqñ
  8.  Baøi 7 :  Ñaùp aùn : - Coâng suaát ñoäng cô treân phuø hôïp vôùi phuï taûi ñaõ cho.  Baøi 8 :  Ñaùp aùn - Khaû naêng quaù taûi cuûa ñoäng cô ñöôïc choïn laø phuø hôïp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản