intTypePromotion=1

Bộ đề thi trắc nghiệm Lý thuyết Tài chính Tiền tệ-2

Chia sẻ: Tom Buta | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
1.899
lượt xem
677
download

Bộ đề thi trắc nghiệm Lý thuyết Tài chính Tiền tệ-2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Căn cứ nào sau đây được sử dụng để phân biệt thị trường vốn và thị trường tiền tệ? a. Thời hạn, phương thức chuyển giao vốn và các chủ thể tham gia b. Công cụ tài chính được sử dụng và lãi suất c. Thời hạn chuyển giao vốn d. Các chủ thể tham gia và lãi suất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề thi trắc nghiệm Lý thuyết Tài chính Tiền tệ-2

  1. MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MẪU Căn cứ nào sau đây được sử dụng để phân biệt thị trường vốn và thị trường tiền tệ? a. Thời hạn, phương thức chuyển giao vốn và các chủ thể tham gia b. Công cụ tài chính được sử dụng và lãi suất c. Thời hạn chuyển giao vốn d. Các chủ thể tham gia và lãi suất Chứng khoán là: a. Các giấy tờ có giá được mua trên thị trường tài chính b. Cổ phiếu và trái phiếu các loại c. Các giấy tờ có giá, mang lại thu nhập, quyền sở hữu hoặc đòi nợ, và được mua bán trên thị trường tài chính d. Tín phiếu kho bạc và các loại thương phiếu Chức năng cơ bản, quan trọng nhất của thị trường chứng khoán là: a. Cung cấp thông tin và định giá các doanh nghiệp b. Chuyển giao vốn, biến tiết kiệm thành đầu tư c. Dự báo “sức khoẻ” của nền kinh tế, kênh dẫn truyền vốn quan trọng nhất của nền kinh tế thị trường d. Định giá doanh nghiệp, cung cấp thông tin, nâng cao khả năng giám sát của Nhà nước Sự hình thành và tồn tại song song giữa hoạt động của hệ thống ngân hàng và thị trường chứng khoán là vì: a. Hai “kênh” dẫn truyền vốn này sẽ cạnh tranh tích cực với nhau, “kênh” có hiệu quả hơn sẽ được tồn tại và phát triển b. Hai “kênh” này sẽ bổ sung cho nhau và do vậy đáp ứng đầy đủ, tốt nhất nhu cầu về vốn đầu tư của công chúng c. Thị trường chứng khoán là đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường d. Các ngân hàng sẽ bị phá sản nếu không có hoạt động của thị trường chứng khoán và ngược lại. Nếu cung tiền tệ tăng, giả định các yếu tố khác không thay đổi, thị giá chứng khoán được dự đoán là sẽ: a. Tăng b. Giảm c. Không thay đổi Chứng khoán chiết khấu: a. Hoàn trả đầy đủ mệnh giá cùng với thặng dư vốn tại thời điểm đáo hạn b. Trả một khoản tiền cố định trong những khoảng thời gian nhất định cho đến khi khoản nợ được hoàn trả hết. c. Trả hết lãi và mệnh giá vào thời điểm đáo hạn d. Trả mệnh giá cho người cầm giữ vào thời điểm đáo hạn e. Trả cho người cầm giữ một khoản tiền nhất định trong mỗi kỳ và hoàn trả mệnh giá tại thời điểm đáo hạn Chứng khoán vô danh là loại chứng khoán có đặc điểm sau: a. người cầm giữ chứng khoán là người sở hữu chứng khoán b. khi mua bán, chuyển nhượng chứng khoán phải được sự chấp thuận của người phát hành chứng khoán c. khi mua bán chuyển nhượng chứng khoán, người bán chứng khoán phải ký hậu cho người mua chứng khoán d. cả ba đặc điểm trên Tính thanh khoản của trái phiếu công ty giảm sẽ làm giá của trái phiếu công ty … và lợi tức của trái phiếu kho bạc ... . a. tăng ; giảm 1
  2. b. giảm ; tăng c. tăng ; tăng d. giảm ; giảm e. giảm ; không thay đổi Giá của chứng chỉ quỹ đầu tư ... luôn bằng với giá trị tài sản ròng của chúng. a. mở b. đóng c. không có loại quỹ như thế Khi gửi ... chủ tài khoản, nếu muốn, có thể được hưởng dịch vụ thanh toán do ngân hàng cung cấp. a. tiền gửi không kỳ hạn b. tiền gửi tiết kiệm c. tiền gửi có kỳ hạn Các NHTM huy động các khoản tiền ... và cho vay ... . a. ngắn hạn; dài hạn b. dài hạn; ngắn hạn c. ngắn hạn; ngắn hạn Công ty tài chính ... cung cấp tín dụng cho khách hàng mua hàng hoá, sản phẩm tiêu dùng của công ty mẹ. a. tiêu dùng b. bán hàng c. kinh doanh Sự sụp đổ của các công ty như Enron, Worldcom…v.v cho thấy : a. các quy định của chính phủ có thể làm giảm, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn vấn đề thông tin bất cân xứng b. các quy định của chính phủ có thể loại bỏ hoàn toàn vấn đề thông tin bất cân xứng c. các quy định của chính phủ làm trầm trọng hơn vấn đề thông tin bất cân xứng d. cần giảm bớt các quy định của chính phủ Mặc dù các quy định ràng buộc trong hợp đồng nợ có thể giảm thiểu đáng kể rủi ro đạo đức, tuy nhiên vấn đề của các quy định này là : a. người đi vay có thể tìm được những kẽ hở trong những quy định đó b. người cho vay có thể phải tốn kém để có thể giám sát việc thực thi những quy định đó c. cả a và b Lý do quan trọng nhất khiến cho sự phá sản ngân hàng được coi là nghiêm trọng đối với nền kinh tế là: a. Một ngân hàng phá sản sẽ gây nên mối lo sợ về sự phá sản của hàng loạt các ngân hàng khác b. Phá sản của các ngân hàng làm giảm lượng tiền cung ứng trong nền kinh tế c. Một số lượng nhất định các doanh nghiệp và công chúng bị thiệt hại d. Tất cả các nhận định trên đếu sai Sự phá sản ngân hàng sẽ để lại hậu quả: a. Dẫn đến sự phá sản của hàng loạt các ngân hàng b. Làm giảm lượng tiền cung ứng trong nền kinh tế c. Một số lượng nhất định các doanh nghiệp và công chúng bị thiệt hại d. Tất cả các nhận định trên đếu đúng Để khắc phục tình trạng nợ xấu, yếu tố nào sau đây các ngân hàng thương mại hiện đại cần phải hướng tới ? a. Cho vay càng ít càng tốt b. Cho vay càng nhiều càng tốt vì sẽ đa dạng hoá các khoản vay để giảm thiểu rủi ro c. Tuân thủ các nguyên tắc và quy trình tín dụng, ngoài ra phải đặc biệt chú trọng vào tài sản thế chấp d. Không ngừng đổi mới công nghệ và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ nhằm tăng cường khả năng tiếp cận, gần gũi và hỗ trợ khách hàng. Trong các nhóm nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng thì nhóm nguyên nhân nào được coi là quan trọng nhất? a. Nhóm nguyên nhân thuộc về Chính phủ 2
  3. b. Nhóm nguyên nhân thuộc về bản thân ngân hàng thương mại c. Nhóm nguyên nhân thuộc về khách hàng d. a và c e. b và c Sự an toàn và hiệu quả trong kinh doanh của một ngân hàng thương mại có thể được hiểu là: a. Hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, có lợi nhuận và tỷ lệ nợ quá hạn ở mức cho phép b. Không có nợ quá hạn c. Có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 10% và nợ quá hạn dưới 8% Lý do quan trọng nhất mà các ngân hàng thương mại phải quy định mức vốn chủ sở hữu tối thiểu: a. Để phòng chống khả năng phá sản và cổ đông bán tháo cổ phiếu b. để đảm bảo quy mô vốn chủ sở hữu cho các ngân hàng, đảm bảo an toàn cho khách hàng của ngân hàng c. để Nhà nước dễ dàng kiểm soát hơn d. Để tránh hiện tượng mua lại, sát nhập của các ngân hàng quốc tế. Nguyên nhân căn bản của rủi ro tín dụng là: a. Sự yếu kém của các ngân hàng và khách hàng thiếu ý thức tự giác b. Sự quản lý lỏng lẻo của chính phủ và các cơ quan chức năng c. Đầu tư sai mục đích và những tiêu cực trong hoạt động tín dụng d. Sự yếu kém của ngân hàng, khách hàng và những nguyên nhân khách quan khác Các ngân hàng thương mại Việt Nam có được phép tham gia vào hoạt động kinh doanh trên thị trường chứng khoán hay không? a. Hoàn toàn không b. Được tham gia không hạn chế c. Có, nhưng sự tham gia rất hạn chế d. Có, nhưng phải thông qua công ty chứng khoán độc lập. Sự khác nhau căn bản giữa một ngân hàng thương mại và c ác t ổ ch ức t ài ch ính phi ngân hàng ? Một NHTM có dự trữ vượt mức là 500 tỷ, số dư tiền gửi là 1500tỷ. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 10%. Dự trữ thực tế của NH này là bao nhiêu ? Hoạt động nào sau đây thuộc kênh tài chính gián tiếp : a. Nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ đầu tư b. Một công ty mua chứng khoán ngắn hạn do một công ty khác phát hành c. Cổ phiếu của một công ty được giao dịch trên thị trường OTC d. a và b Ngân hàng Nhà nước Việt nam cho các NHTM vay dưới hình thức tái cấp vốn. Tái cấp vốn là hình thức cho vay: a. ngắn hạn và không có đảm bảo b. ngắn hạn và có đảm bảo c. dài hạn và không có đảm bảo d, dài hạn và có đảm bảo Nếu tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 10%, lượng tiền mặt trong lưu thông là 60000 tỷ đồng, tài khoản thanh toán là 1000000 tỷ đồng, dự trữ vượt mức là 1000 tỷ đồng (giả định các yếu tố khác không đổi và lượng tiền cung ứng được xác định bằng M1), cung tiền trong nền kinh tế là bao nhiêu ? Các chủ thể tham gia thị trường mở bao gồm: a. Ngân hàng Trung Uơng và các Ngân hàng thương mại b. Ngân hàng Trung Ương và các tổ chức tài chính trung gian 3
  4. c. Ngân hàng Trung Ương và các tổ chức tài chính trung gian và các Tập đoàn hay các Tổng công ty lớn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định chi 100 tỷ đồng để xây dựng trụ sở, việc này có tác động đến cơ số tiền tệ? Những tồn tại của lưu thông tiền tệ ở Việt nam bao gồm: a. Tỷ trọng tiền mặt và ngoại tệ lớn, tốc độ lưu thông chậm b. Sức mua của VND không thực sự ổn định và lượng ngoại tệ quá lớn c. Tỷ trong thanh toán bằng tiền mặt lớn, ngoại tệ trôi nổi nhhiều, sức mua của VND chưa thực sự ổn định. Khi đồng EURO tăng giá so với USD, nếu bỏ qua yếu tố sở thích, bạn sẽ thích chọn loại rượu vang California hơn hay rượu vang Pháp hơn để chiêu đãi bạn bè ? Trong số các NHTW lớn trên thế giới, NHTW độc lập nhất là ? Chính sách tiền tệ nới lỏng được đặc trưng bởi: a. sản lượng tăng, lãi suất giảm b. sản lượng giảm, lãi suất tăng c. sản lượng không đổi, lãi suất giảm d. sản lượng và lãi suất giảm e. sản lượng và lãi suất tăng Tiền cơ sở bao gồm: a. tiền mặt trong lưu thông và các khoản vay chiết khấu của NHTW b. dự trữ ngân hàng và chứng khoán chính phủ c. tiền mặt trong lưu thông và chứng khoán chính phủ d. tiền mặt trong lưu thông và giấy bạc do NHTW phát hành e. tiền mặt trong lưu thông và dự trữ ngân hàng Trái phiếu mệnh giá 20.000 USD, lãi suất coupon 5%/năm sẽ trả lãi hàng năm là bao nhiêu? Khi lãi suất thị trường là 5%/năm, trái phiếu consol trả lãi 20USD/năm có giá bao nhiêu ? Mệnh đề nào sau đây đúng với các khoản vay đơn: a. Người đi vay hoàn trả khoản vay bằng việc trả những khoản cố định hằng tháng b. Người đi vay hoàn trả gốc và vốn vào ngày đáo hạn c. Người đi vay hoàn trả lãi vào những khoản đều đặn và hoản trả vốn gốc vào ngày đáo hạn d. a và b e. b và c Cấu trúc rủi ro của lãi suất cho biết: a. mối quan hệ giữa lãi suất của các loại trái phiếu khác nhau có cùng kỳ hạn b. mối quan hệ giữa thời gian đáo hạn của các loại trái phiếu khác nhau c. lãi suất thay đổi như thế nào qua thời gian d. mối quan hệ giữa lãi suất của các loại trái phiếu có kỳ hạn khác nhau Theo lý thuyết dự tính về cấu trúc kì hạn của lãi suất thì: a. Các nhà đầu tư không có sự khác biệt giữa việc nắm giữ các trái phiếu dài hạn và ngắn hạn b. Lãi suất dài hạn phụ thuộc vào dự tính của các nhà đầu tư về các lãi suất ngắn hạn trong tương lai c. Sự ưa thích của các nhà đầu tư có tổ chức quyết định lãi suất dài hạn d. Kì hạn càng dài thì lãi suất càng cao Giả định các yếu tố khác không đổi, khi lãi suất thị trường tăng, chỉ số chứng khoán sẽ: a. Tăng b. Giảm c. Không thay đổi Giả định các yếu tố khác như thị trường phân cách hay môi trường ưu tiên, khi thời hạn cho vay càng dài thì lãi suất cho vay sẽ: a. Càng cao 4
  5. b. Càng thấp c. Không thay đổi d. Cao gấp đôi Lãi suất trả cho tiền gửi huy động của ngân hàng thương mại phụ thuộc vào các yếu tố: a. Nhu cầu về nguồn vốn của ngân hàng và thời hạn của khoản tiền gửi b. Nhu cầu và thời hạn vay vốn của khách hàng c. Mức độ rủi ro của món vay và thời hạn sử dụng vốn của khách hàng d. Quy mô và thời hạn của khoản tiền gửi Lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại đối với các món vay khác nhau sẽ phụ thuộc vào: a. Mức độ rủi ro của món vay b. Thời hạn của món vay dài ngắn khác nhau c. Khách hàng vay vốn thuộc đối tượng ưu tiên d. Tất cả các trường hợp trên Bạn muốn mua xe một chiếc xe giá 20.000USD. Cửa hàng A cho phép bạn trả trước 4000 USD và trả 16000 USD còn lại sau 2 năm nữa. Cửa hàng B không cho phép bạn trả chậm nhưng chấp nhận giảm giá 2000 USD còn 18000USD. Giả sử lãi suất thị trường là 7%, bạn sẽ chọn mua xe của cửa hàng nào? Bạn vay 10.000 USD để mua xe trong 5 năm với lãi suất 10%/năm. Theo hợp đồng vay, bạn phải trả làm năm lần bằng nhau (cả gốc lẫn lãi) vào cuối mỗi năm. Vậy, mỗi năm bạn phải trả bao nhiêu tiền? Bạn gửi ngân hàng 3000 USD, lãi suất 8%/năm, ghép lãi 2 lần/năm. Vậy sau 5 năm bạn thu được bao nhi êu ti ền? Bạn sẽ nghỉ hưu sau 50 năm nữa. Khi nghỉ hưu, bạn muốn có một khoản tiền là 1.000.000 USD để duy trì cuộc sống. Bạn dự định mỗi năm sẽ gửi một số tiền cố định vào ngân hàng từ bây giờ đến 50 năm nữa. Vậy mỗi năm bạn phải gửi bao nhiêu tiền? (Giả định lãi suất thị trường là 6%)? Bạn gửi 2000 USD vào ngân hàng trong 10 năm, lãi suất là 8%/năm. Số lãi gộp (compound interest) bạn nhận được sau 10 năm là: Năm năm nữa bạn cần một khoản tiền là 100 triệu để kinh doanh. Nếu ngân hàng trả lãi 8%/năm, bây giờ bạn sẽ cần phải gửi vào NH bao nhiêu tiền để có số tiền trên sau 5 năm? . Bạn có thể đi vay tiền theo 2 cách thức: (1) lãi suất 8.6%/năm ghép lãi 2 lần/năm hoặc (2) vay với lãi suất 8.4% ghép lãi hàng tháng. Bạn sẽ lựa chọn vay với cách thức nào? Một trái phiếu zero-coupon có mệnh giá 1000 USD, kỳ hạn 10 năm đang được bán với giá 463.19 USD. Lãi suất của trái phiếu này là: Bạn vay ngân hàng 10000 USD để mua xe ô tô trả góp trong vòng 4 năm, lãi suất 12%/năm, mỗi tháng trả lãi một lần. Vậy mỗi tháng bạn sẽ phải trả: Nếu bạn vay ngân hàng 10000 USD để mua xe ô tô trả góp trong vòng 4 năm, mỗi tháng bạn phải 250 USD. Vậy, khoản vay này có lãi suất là: Nguồn vốn quan trọng nhất đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam là: a. Chủ doanh nghiệp bỏ thêm vốn vào sản xuất kinh doanh b. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ c. Nguồn vốn sẵn có trong các tầng lớp dân cư d. Nguồn vốn từ nước ngoài: vay, liên doanh, viện trợ Ý nghĩa của việc nghiên cứu quản lý tài sản dài hạn và tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp nhằm: a. Tìm ra biện pháp quản lý, sử dụng để thực hiện khấu hao tài sản cố định nhanh chóng nhất b. Tìm ra biện pháp để quản lý và tăng nhanh vòng quay vốn ngắn hạn 5
  6. c. Tìm ra các biện pháp để tiết kiệm vốn d. Tìm ra các biện pháp quản lý, sử dụng hiệu quả nhất đối với mỗi loại tài sản. Lưu ý các nội dung liên quan đến bảo h ểm như: Các đối t ượng tham gia bảo hiểm, c ác nguy ên t ắc b ảo hi ểm… Ph ân bi ệt l ạm ph át c ầu k éo, l ạm ph át chi ph í đ ẩy. M ối quan h ệ gi ữa l ãi su ất th ị tr ư ờng, l ãi su ất coupon… v ới th ị gi á c ủa c ác lo ại tr ái phi ếu 6
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2