CÁCH DẠY TRẺ MẪU GIÁO THEO QUAN ĐIỂM NGƯỜI MỸ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
98
lượt xem
19
download

CÁCH DẠY TRẺ MẪU GIÁO THEO QUAN ĐIỂM NGƯỜI MỸ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một nhà khoa học đoạt giải Nobel khi được hỏi, ở đâu ông học được những kiến thức khiến ông trở nên vĩ đại như vậy? đã trả lời rằng: Nơi tôi học được nhiều nhất đó là vườn trẻ, vì rằng, ở đó người ta dạy tôi cách biết tuân thủ các quy định, biết nói xin lỗi khi mình sai... Có lẽ sẽ là thừa khi chúng ta nhắc lại ở đây những lý luận nhằm chứng minh vai trò rất quan trọng của giáo dục trẻ em ở lứa tuổi mẫu giáo đối với quá trình phát triển...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÁCH DẠY TRẺ MẪU GIÁO THEO QUAN ĐIỂM NGƯỜI MỸ

  1. CÁCH D Y TR M U GIÁO THEO QUAN I M NGƯ I M M t nhà khoa h c o t gi i Nobel khi ư c h i, âu ông h c ư c nh ng ki n th c khi n ông tr nên vĩ i như v y? ã tr l i r ng: Nơi tôi h c ư c nhi u nh t ó là vư n tr , vì r ng, ó ngư i ta d y tôi cách bi t tuân th các quy nh, bi t nói xin l i khi mình sai... Có l s là th a khi chúng ta nh c l i ây nh ng lý lu n nh m ch ng minh vai trò r t quan tr ng c a giáo d c tr em l a tu i m u giáo i v i quá trình phát tri n nhân cách c a tr . Tuy nhiên, câu tr l i s tr nên thú v , khi chúng ta tìm hi u vi c giáo d c tr em tu i m u giáo M , nơi n n giáo d c ư c coi là hi n i và tiên ti n b c nh t trên th gi i.
  2. D y tr t tính t l p Ngư i M r t coi tr ng tinh th n c l p, t l c cánh sinh c a m i ngư i. Vì th , ngay t khi tr m t tu i rư i, h ãb t u d y cho tr các k năng t ph c v b n thân. H cho r ng, n m b t các k năng t ph c v có th giúp tr tăng cư ng tính c l p và c m giác v s thành công, nó không ch có l i cho s phát tri n c a tr mà còn giúp ích r t nhi u cho chính nh ng ngư i l n. Nh ng ngư i làm công tác giáo d c m u giáo M u ư c nh n m nh vi c giáo d c cho tr nh ng k năng t ph c v . B t c s chăm sóc nào t phía ngư i l n cũng ph i t o cho tr nh ng cơ h i rèn luy n cho tr các k năng này. ng th i, h cũng òi h i s ph i h p ch t ch c a gia ình giúp các k năng mà tr ư cd y l p ư c rèn luy n và th c hành ngay t i nhà. Các k năng t ph c v c a tr bao g m: Bu c dây gi y, m c qu n áo, cài cúc áo, kéo phéc-mơ-tuya, r a m t, ánh răng, ch i u, ăn cơm… Tuy nhiên, nh ng k năng này không ng nh t t t c các giai o n phát tri n c a tr .
  3. Các nhà nghiên c u, sau nhi u năm nghiên c u và quan sát ã ch ra r ng: Tr t 18-24 tháng có th t dùng c c u ng nư c, có th t nh t l y chơi; t 2- 3 tu i có th h c cách t mình i i ti u ti n, ăn cơm, m phéc-mơ-tuya và m c qu n áo; t 3-4 tu i, tính c l p c a tr u phát tri n m nh, nh ng k năng ã h c ư c trên u tr nên thành th c hơn, g n như tr có th làm mà không c n s giúp c a ngư i l n; t 5-6 tu i, tr có th h c cách t r a bát, s p x p c c a mình ngay ng n,… Nh ng giáo viên m u giáo M khi rèn luy n cho tr kh năng t l p thư ng dùng phương pháp là: ng th i v i vi c ra nhi m v , h cũng ưa ra nh ng i u ki n tr có th hoàn thành nhi m v m t cách d dàng hơn. Ch ng h n, d y tr t mang giày, h thư ng ưa cho tr nh ng ôi giày to hơn m t chút so v i c chân c a các em. Ho c d y tr t rót nư c s a, h ưa cho tr nh ng bình s a có mi ng to giúp tr th c hi n công vi c m t cách d dàng hơn. Cách làm như v y s gây cho tr h ng thú cũng như t tin trong vi c hoàn thành các “nhi m v ”. n s l phép các trư ng m u giáo M , ngoài vi c khơi m trí l c giai o n u cho tr , ngư i ta r t coi tr ng vi c d y cho tr các quy t c l nghi. Yêu c u iv im i
  4. em là ph i nghe theo l i ch b o c a các giáo viên, h c cách tham gia các ho t ng t p th cùng v i nh ng h c sinh khác. Trong các trư ng m u giáo M , m i khi có m t b n nh h t xì, s ph i nói v i nh ng ngư i b n xung quanh c a em r ng: “Xin l i!”, ngư c l i, nh ng ngư i b n c a em s nói: “Chúc phúc cho c u!”. i u này ã tr thành m t hành vi t giác c a tr . i v i nh ng tr em ph m l i, không nghe l i,… ngư i ta thư ng dùng phương pháp “ph t m t mình”. Lý do là, tr em tu i này s nh t là vi c ph i m t mình. Hơn n a, phương pháp này cũng có tính khoa h c c a nó. Khi tr bình tĩnh tr l i, m i gi ng gi i i u hay l ph i cho tr hi u qu s cao hơn r t nhi u. T t nhiên vi c “giam” m t mình i v i tr có ph n nào ó khó ch p nh n i v i các b c ph huynh, tuy nhiên, nó có th t o ư c nh hư ng tích c c, ó chính là giúp tr hình thành thói quen gi bình tĩnh tr l i khi ang t c gi n. N i nóng nh ng nơi công c ng là i u dư ng như không ai có th ch p nh n ư c M . Do ó có th kh ng ch ư c tình c m c a b n thân, b t lu n trong tình hu ng như th nào cũng có th bình tĩnh ng x là m t n i dung quan tr ng trong các m i quan h công chúng M . Phong cũng như s tr m tĩnh c a ngư i M , có l liên quan nhi u n phương pháp giáo d c ngay t tu i m u giáo này.
  5. Trong vi c giáo d c nh ng l nghi ng x cho tr giai o n này, m t trong nh ng y u t r t ư c cao là vai trò c a ngư i giáo viên. tu i m u giáo, nh ng i u tr h c ư c không ph i là nh ng lý gi i mà là nh ng mô ph ng. Vì th , n u như nh ng th y cô giáo trư ng có thái không t t i v i tr , chúng s h c theo các th y cô, i x không t t v i b n bè và ngư i xung quanh. Nói cách khác, hành vi c a giáo viên s nh hư ng tr c ti p n tâm lý cũng như s hình thành tính cách c a tr . Do ó, nh ng giáo viên m u giáo M u ph i thông qua nh ng yêu c u r t nghiêm ng t v trình . Bên c nh yêu c u trình c nhân tr lên, nh ng giáo viên này còn ph i thông qua m t chương trình t p hu n chuyên nghi p và t ư c “Ch ng ch giáo viên m u giáo” ho c “Ch ng ch giáo viên ti u h c”. Nh ng năm g n ây, m t s bang c a M còn ưa ra yêu c u trình t i thi u là th c s i v i các giáo viên trư ng m u giáo. S tôn tr ng: Ch t “dinh dư ng” c bi t M , vi c tôn tr ng tr em không ch vì chúng nh tu i, c n s ưu ái, quan tâm, chăm sóc mà còn vì trong quan ni m c a h , m i a tr ngay t khi ra i ã là m t cá th c l p, có cá tính và nh ng mong mu n c l p c a mình. B t k là b m hay th y cô giáo u không có c quy n chi ph i và h n ch hành vi c a chúng. c bi t là tr em, sau này trư ng thành, cha m hay th y
  6. cô không th thay th th chúng trong nh ng l a ch n mà chúng ph i i m t trong hi n th c. Vì th , c n ph i làm cho tr c m th y r ng, b n thân chúng, ch không ph i ai khác là ch nhân c a mình. Ch ng h n, ngư i M r t chú ý n phương pháp cũng như gi ng i u khi nói chuy n v i tr . Khi nói chuy n v i tr , ngư i l n không ch ph i chăm chú nghe mà có lúc còn ph i quỳ xu ng nói chuy n v i tr m t cách “bình ng”, khi n tr c m th y ư c tôn tr ng. Khi tr ăn cơm, không th ép, khi tr ph m l i không nên qu m ng quá l i, khi mu n tr thay qu n áo, cũng không th to ti ng quát n t,… n u không, s làm cho tr c m giác n ng n và t ti. Ngư i M , khi em con n nhà ngư i khác, n u như ch nhân ưa ăn cho tr , h s không thay tr nói nh ng câu i lo i như: “Không ăn âu!”, “Không c n âu!”,… ng th i, khi tr t ý mu n ăn ăn, h cũng s không to ti ng quát m ng. H cho r ng, tr mu n xem gì, ăn gì, b n thân nó không có gì sai, n u như tr có nhu c u ó, không có lý do gì có th ch trích chúng c . i u nh ng ngư i l n ph i làm là, căn c vào th i i m thích h p mà ưa ra s gi ng gi i thích h p tr hi u, v i tư cách là “ngư i hư ng d n”. Ngư i M ph n i vi c d y d con cái trư c m t ngư i khác, càng không cho phép vi c trách m ng là “ngu d t”, “ch ng làm nên trò tr ng gì”, “không có chí khí”,… trư c m t nhi u ngư i. Vì r ng, cách d y d ós nh hư ng nghiêm tr ng n lòng t tin cũng như s phát tri n v sau c a tr .
  7. Nhà giáo d c vĩ i John Locke t ng nói: “B m không nói nhi u n các l i c a con cái thì chúng s ngày càng coi tr ng danh d c a b n thân, t óc g ng t ư c nh ng l i khen ng i c a ngư i khác i v i mình. N u như cha m trư c m t m i ngư i nh c n l i l m c a tr s khi n chúng x u h . Tr em càng c m th y danh d c a b n thân b t n h i, l i càng ít chú ý n vi c gi gìn danh d ”. Có ngư i cho r ng, ngư i M ã tôn tr ng con cái m t cách quá áng, nhưng th c t ã ch ng minh, nh ng tr em ư c b m chúng tôn tr ng t ra r t h p tác v i b m , h u h o v i b n bè, r t l phép, không có c m giác m t t nhiên khi nói chuy n v i ngư i l n. Hai mươi phút quan tr ng trong ngày Nhi u nhà giáo d c M kêu g i các b c cha m dành 20 phút m i ngày c sách cho con cái c a mình nghe. Hai mươi phút là th i gian không dài nhưng s r t h u ích v i tr . Qua gi ng c r r c a cha m m i ngày, h ng thú v vi c c sách s d n ư c hình thành trong tr . Bên c nh ó, th c ti n ã ch ng minh, vi c tr ư c nghe c sách thư ng xuyên có th giúp tr tăng cư ng kh năng chú ý, v n t v ng, kích thích, khơi g i trí tư ng tư ng, m r ng t m nhìn và ki n văn cho tr ,… Vì th , M các chuyên gia u khuyên các b c ph huynh c sách cho tr nghe càng s m càng t t.
  8. Ngư i M r t chú tr ng vi c c sách cho tr nghe m i ngày. T i bang Hawaii nư c M , các nhà giáo d c k t h p v i chính quy n nơi ây ã t ch c c m t ho t ng quy mô: “Hãy c vì tr em”, kêu g i các b c ph huynh m i ngày dành ít nh t là 10 phút c sách cho tr nghe. Ho t ng này nhanh chóng lan r ng ra các bang khác c a M v i quy mô ngày càng l n. T ó, không ít các t p oàn kinh t t ch c và tham gia các lo i ho t ng tương t , ng th i g i ó là: “Hai mươi phút quan tr ng nh t trong ngày c a b n”. Ti u k t Lâu nay, ngư i ta nói nhi u, bàn nhi u n giáo d c M v i m t s ngư ng v ng v m t n n giáo d c hi n i và phát tri n nh t th gi i. i u gì t o nên thành công c a n n giáo d c M ? Nguyên nhân thì có r t nhi u, song, có l m t trong nh ng nguyên nhân quan tr ng là ngư i M ã quan tâm m t cách th c s n vi c giáo d c và ào t o con ngư i ngay t giai o n u tiên. Cách mà ngư i M d y tr em tu i m u giáo có l s cho chúng ta nhi u g i ý v m t s quan tâm úng m c trong vi c giáo d c tr giai o n này.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản