Các bài tập Pascal cơ bản

Chia sẻ: Cam Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:214

0
26
lượt xem
11
download

Các bài tập Pascal cơ bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn tiếp cận với ngôn ngữ lập trình Pascal một cách dễ dàng và vận dụng vào các ngôn ngữ lập trình khác trong tin học, mời các bạn cùng tham khảo "Các bài tập Pascal cơ bản" dưới đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các bài tập Pascal cơ bản

Các bài tập Pascal cơ bản, KINH ĐIỂN, khó, RẤT KHÓ & RẤT THÚ VỊ<br /> (Đặc biệt ở phần GRAPHIC và phần GRAPH THEORY )<br /> <br /> PHẦN I-<br /> <br /> CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN.<br /> <br /> A/ LẬP TRÌNH KHÔNG DÙNG CẤU TRÚC NÀO.<br /> 1-Chỉ được dùng phép nhân, tính a mũ 28 với không hơn 6 phép nhân (khi Test, bạn nên cho a=2)<br /> {Tinh a mu 28 chi dung khong hon 6 phep nhan}<br /> Uses crt;<br /> var a,b:longint;<br /> Begin clrscr;<br /> Write('Nhap a='); Readln(a);<br /> a:=a*a;<br /> a:=a*a; Writeln('a mu 4=',a);<br /> b:=a; {luu a mu 4 vao b}<br /> a:=a*a*a; Writeln('a mu 12=',a);<br /> a:=a*a; Writeln('a mu 24=',a);<br /> a:=a*b; Writeln('a mu 28=',a);<br /> Readln<br /> End.<br /> 2- Cho sẵn xâu ký tự sau: Sách ToanA1 250000, Sách Ly 100000, Sách Anh van 150000,<br /> Sach Mach IC 80000.<br /> Hãy in lên màn tổng số tiền bán các loại sách thuộc xâu nhập vào trên đây. HẠN CHẾ CỦA BÀI TOÁN:<br /> Không được dùng phép gán sau<br /> Tongsotienbansach:=250000+100000+150000+80000 hoặc các phép gán tương tự khác để tính tổng tiền<br /> bán!<br /> Uses crt;<br /> Const s='GiaiTich2 250000, Vatly1 100000, Anh2 150000, MachIC 80000';<br /> Var so1,so2,so3,so4:longint;k1,k2,k3,k4:integer;<br /> Begin<br /> Clrscr;<br /> Writeln('Xau cho truoc:',s);<br /> val('250000',so1,k1); val('100000',so2,k2); val('150000',so3,k3);<br /> val('80000',so4,k4);<br /> Writeln('= = = = = = = = = = = = =');<br /> Write('Tong so tien ban cac loai sach:',so1+so2+so3+so4);<br /> Readln;<br /> End.<br /> 3-Không dùng bất kỳ cấu trúc nào, hãy so sánh hai số đọc từ bàn phím vào.<br /> (Bài này kiểm tra sự hiểu biết của hs về cách dùng toán tử gán đồng thời với toán tử quan hệ trong một dòng<br /> lệnh).<br /> <br /> Thầy Trần Thông Quế<br /> <br /> 2<br /> <br /> Uses crt;<br /> Var a,b:integer; check1,check2,check3:Boolean;<br /> Begin clrscr;<br /> Write('a,b:'); Readln(a,b);<br /> check1:=a>b; check2:=a=-3.0) and (s1=-3.0) and (s2=-3.0) and (s3=-3.0) and (s4=1000 do<br /> Begin<br /> Write('M');<br /> n:=n-1000;<br /> End;<br /> If n>=900 then<br /> Begin<br /> Write('CM');<br /> n:=n-900;<br /> End;<br /> If n>=500 then<br /> Begin<br /> Write('D');<br /> n:=n-500;<br /> 8 h 54 m<br /> <br /> 28/7/2017<br /> <br /> Thầy Trần Thông Quế<br /> <br /> 5<br /> <br /> End;<br /> If n>=400 then<br /> Begin<br /> Write('CD');<br /> n:=n-400;<br /> End;<br /> If n>=100 then<br /> Begin<br /> Write('C');<br /> n:=n-100;<br /> eND;<br /> If n>=90 then<br /> Begin<br /> Write('XC');<br /> n:=n-90;<br /> End;<br /> If n>=50 then<br /> Begin<br /> Write('L');<br /> n:=n-50;<br /> End;<br /> If n>=40 then<br /> Begin<br /> Write('XL');<br /> n:=n-40;<br /> End;<br /> If n>=20 then<br /> Begin<br /> Write('XX');<br /> n:=n-20;<br /> End;<br /> If n>=10 then<br /> Begin<br /> Write('X');<br /> n:=n-10;<br /> End;<br /> If n=9 then<br /> Begin<br /> Write('IX');<br /> n:=n-9;<br /> End;<br /> If n>=7 then<br /> Begin<br /> Write('VII');<br /> n:=n-7;<br /> End;<br /> If n>=5 then<br /> Begin<br /> Write('V');<br /> 8 h 54 m<br /> <br /> 28/7/2017<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản